Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Obecné a fakultní podmínky PŘ


  Evangelická teologická fakulta

  Kontaktní údaje

  Ulice: Černá 9
  Město: Praha 1 - Nové Město
  PSČ: 110 00
  Obec: Praha
  Internetová adresa: http://web.etf.cuni.cz

  Bakalářské studijní programy

  Kontaktní osoba: Bc. Romana Krčmářová, DiS
  Telefon: +420 221 988 621
  Fax na studijní odbor: +420 221 988 215
  E-mail: studijni@etf.cuni.cz

  Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením

  Poznámka: Poplatek je splatný k poslednímu dni lhůty pro podání přihlášky ke studiu.

  Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je třeba uhradit v takové výši, aby fakulta obdržela určenou částku.
  Při podání elektronické přihlášky slouží vygenerovaný kód jako variabilní symbol platby. V případě podání pouze listinné formy přihlášky je variabilním symbolem rodné číslo.

  Ostatní informace

  Den otevřených dveří: 22.1.2024 od 10 do 17 hodin
  Informace o přijímacím řízení: Přihláška ke studiu se podává v listinné podobě na předepsaném formuláři (SEVT) zaslaném na adresu fakulty nebo v elektronické podobě prostřednictvím webové aplikace univerzity. Přihlášku podanou elektronicky již není nutné tisknout a zasílat poštou.

  Uchazeč zašle na adresu fakulty vyplněný formulář Přihlášky ke studiu na vysoké škole (v případě listinné formy), dále je třeba zaslat stručný životopis, ověřenou kopii maturitního vysvědčení (pokud uchazeč již ukončil SŠ) a doklad o zaplacení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením.
  Uchazeči oboru TKT zašlou spolu s ostatními doklady i motivační dopis.
  Přihlášku je možno (a doporučeno) vyplnit v elektronické podobě.
  Vygenerovaný kód slouží jako variabilní symbol platby (ne rodné číslo).

  V souladu s ustanovením čl. 4 odst. 5 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy zašle uchazeči fakulta pozvánku k přijímací zkoušce s vyrozuměním o jejích pravidlech a průběhu nejpozději 30 dní před datem jejího konání. V případě, že fakulta zasílá pozvánku na náhradní termín přijímací zkoušky, lze tuto lhůtu přiměřeně zkrátit. Heslo pro vstup do elektronického systému obdrží uchazeč po podání přihlášky ke studiu.

  V souladu s ustanovením čl. 6 odst. 4 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy může zkoušku v náhradním termínu povolit děkan uchazeči, který o to písemně požádá do 3 dnů ode dne konání zkoušky v řádném termínu, a to v případě, jestliže se uchazeč nemohl zúčastnit zkoušky v řádném termínu ze závažných a doložených důvodů, zejména zdravotních. Studium v zahraničí, které je přípravou ke studiu na vysoké škole, je obligatorním důvodem k povolení náhradního termínu. Další náhradní termín se nepřipouští.

  V souladu s opatřením rektorky 13/2023, odst. 8 se pro uchazeče, kteří vykonali maturitní zkoušku v podzimním termínu, jakož i pro uchazeče, o jejichž podané žádosti o uznání zahraničního vzdělání nebylo do 30. září 2024 rozhodnuto, jakož i pro uchazeče, kteří prokazují splnění podmínky dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou podle § 48 odst. 4 zákona o vysokých školách, se stanoví období pro ověřování splnění podmínek přijetí (tj. včetně podmínek ověřovaných na základě dokladů, např. maturitního vysvědčení, do 22. října 2024.
  Náležitosti přihlášky: Přijímací řízení se zahajuje doručením přihlášky ke studiu na vysoké škole. V přihlášce uchazeč uvede jméno, případně jména, příjmení, rodné číslo, bylo-li přiděleno, a adresu místa trvalého pobytu na území České republiky, popřípadě bydliště mimo území České republiky; cizinec uvede též datum narození, pohlaví, bydliště v České republice a státní občanství. Účastníkem přijímacího řízení je pouze uchazeč, o jehož přihlášku ke studiu jde.

  Uchazeč, který předchozí vzdělání absolvoval/a na zahraniční střední škole, předloží za účelem doložení předchozího vzdělání některý z následujících dokladů: doklad o obecném uznání rovnocennosti nebo platnosti zahraničního dokladu o dosažení středního vzdělání v České republice (tzv. "nostrifikace"), nebo doklad o udělení Evropského bakalaureátu, nebo zahraniční doklad o zahraničním středním vzdělání s maturitní zkouškou, je-li v České republice podle jejích mezinárodních závazků automaticky rovnocenný bez dalšího úředního postupu (maturitní vysvědčení ze Slovenska, Polska, Maďarska, Slovinska), nebo zahraniční doklad o zahraničním středoškolském vzdělání, který fakulta sama posoudí (poplatek 930 Kč). Detailní informace týkající se způsobu prokázání splnění podmínky dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou pro absolventy zahraničních středních škol naleznete na webových stránkách fakulty, sekce „Studium – pro uchazeče“ (https://web.etf.cuni.cz/ETFN-712.html). Doklady je nutné fyzicky zaslat na adresu fakulty: Evangelická teologická fakulta, Černá 9, P.O.Box 529, 115 55 Praha – Nové Město nejpozději do 15. 9. 2024. Poplatek uchazeč uhradí současně s platbou za přihlášku nebo v okamžiku, kdy požádá o posouzení svého zahraničního vzdělání v rámci přijímacího řízení. Číslo účtu: 85439011/0100.
  Kontaktní osoba: Bc. Romana Krčmářová, DiS
  Telefon: +420 221 988 621
  Fax na studijní odbor: +420 221 988 215
  E-mail: studijni@etf.cuni.cz

  Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením

  Poznámka: Poplatek je splatný k poslednímu dni lhůty pro podání přihlášky ke studiu.
  Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je třeba uhradit v takové výši, aby fakulta obdržela určenou částku.
  Při podání elektronické přihlášky slouží vygenerovaný kód jako variabilní symbol platby. V případě podání pouze listinné formy přihlášky je variabilním symbolem rodné číslo.

  Ostatní informace

  Den otevřených dveří: 22.1.2024 od 10 do 17 hodin
  Informace o přijímacím řízení: Přihláška ke studiu se podává v listinné podobě na předepsaném formuláři (SEVT) zaslaném na adresu fakulty nebo v elektronické podobě prostřednictvím webové aplikace univerzity. Přihlášku podanou elektronicky již není nutné tisknout a zasílat poštou.

  Uchazeč zašle na adresu fakulty vyplněný formulář Přihlášky ke studiu na vysoké škole (v případě listinné formy), dále je třeba zaslat stručný životopis, ověřenou kopii diplomu o bakalářském, případně magisterském studiu na VŠ (pokud uchazeč již ukončil předchozí bakalářské či jiné magisterské studium) a doklad o zaplacení poplatku spojeného s přijímacím řízením.
  Přihlášku je možno (a doporučeno) vyplnit v elektronické podobě.
  Vygenerovaný kód slouží jako variabilní symbol platby (ne rodné číslo).

  V souladu s ustanovením čl. 4 odst. 5 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy zašle uchazeči fakulta pozvánku k přijímací zkoušce s vyrozuměním o jejích pravidlech a průběhu nejpozději 30 dní před datem jejího konání. V případě, že fakulta zasílá pozvánku na náhradní termín přijímací zkoušky, lze tuto lhůtu přiměřeně zkrátit. Heslo pro vstup do elektronického systému obdrží uchazeč po podání přihlášky ke studiu.

  V souladu s ustanovením čl. 6 odst. 4 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy může zkoušku v náhradním termínu povolit děkan uchazeči, který o to písemně požádá do 3 dnů ode dne konání zkoušky v řádném termínu, a to v případě, jestliže se uchazeč nemohl zúčastnit zkoušky v řádném termínu ze závažných a doložených důvodů, zejména zdravotních. Studium v zahraničí, které je přípravou ke studiu na vysoké škole, je obligatorním důvodem k povolení náhradního termínu. Další náhradní termín se nepřipouští.

  Podle opatření rektorky 13/2023, odst. 8 se pro uchazeče, kteří vykonali maturitní zkoušku v podzimním termínu, jakož i pro uchazeče, o jejichž podané žádosti o uznání zahraničního vzdělání nebylo do 30. září 2024 rozhodnuto, jakož i pro uchazeče, kteří prokazují splnění podmínky dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou podle § 48 odst. 4 zákona o vysokých školách, nebo kteří prokazují splnění podmínky ukončení studia v kterémkoli typu studijního programu nebo v magisterském studijním programu podle § 48 odst. 5 zákona o vysokých školách, se stanoví období pro ověřování splnění podmínek přijetí (tj. včetně podmínek ověřovaných na základě dokladů, např. maturitního vysvědčení, vysokoškolského diplomu) do 22. října 2024. Stejné období pro ověřování splnění podmínek přijetí se stanoví i pro uchazeče magisterských studijních programů, které navazují na bakalářský studijní program.
  Náležitosti přihlášky: Přijímací řízení se zahajuje doručením přihlášky ke studiu na vysoké škole. V přihlášce uchazeč uvede jméno, případně jména, příjmení, rodné číslo, bylo-li přiděleno, a adresu místa trvalého pobytu na území České republiky, popřípadě bydliště mimo území České republiky; cizinec uvede též datum narození, pohlaví, bydliště v České republice a státní občanství. Účastníkem přijímacího řízení je pouze uchazeč, o jehož přihlášku ke studiu jde.

  Uchazeč, který předchozí vysokoškolské vzdělání absolvoval/a na zahraniční vysoké škole, předloží za účelem doložení předchozího vzdělání některý z následujících dokladů: doklad o obecném uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání v České republice, získaný podle § 89 a 90 zákona o vysokých školách (tzv. "nostrifikace"); zahraniční doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který je v České republice podle jejích mezinárodních závazků rovnocenný bez dalšího úředního postupu (vysokoškolský diplom a dodatek ze Slovenska, Polska, Maďarska, Slovinska; výjimky viz webové stránky); nebo zahraniční doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který fakulta sama posoudí (poplatek 930 Kč). Detailní informace týkající se způsobu prokázání splnění řádného ukončení studia v bakalářském nebo magisterském studijním programu pro absolventy zahraničních vysokých škol naleznete na webových stránkách fakulty, sekce „Studium – pro uchazeče“ (https://web.etf.cuni.cz/ETFN-712.html). Doklady je nutné fyzicky zaslat na adresu fakulty: Evangelická teologická fakulta, Černá 9, P.O.Box 529, 115 55 Praha – Nové Město nejpozději do 15. 9. 2024. Poplatek uchazeč uhradí současně s platbou za přihlášku nebo v okamžiku, kdy požádá o posouzení svého zahraničního vzdělání v rámci přijímacího řízení. Číslo účtu: 85439011/0100.

  Doktorské studijní programy

  Kontaktní osoba: Mgr. Karolína Surovcová
  Telefon: +420221988210
  Fax na studijní odbor: +420221988215
  E-mail: surovcova@etf.cuni.cz

  Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením

  Poznámka: Poplatek je splatný k poslednímu dni lhůty pro podání přihlášky ke studiu.
  Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je třeba uhradit v takové výši, aby fakulta obdržela určenou částku.
  Při podání elektronické přihlášky slouží vygenerovaný kód jako variabilní symbol platby. V případě podání pouze listinné formy přihlášky je variabilním symbolem rodné číslo.

  Ostatní informace

  Den otevřených dveří: 22. ledna 2024 od 10 do 17 hodin
  Informace o přijímacím řízení: Přihláška ke studiu se podává v listinné podobě na předepsaném formuláři (SEVT) zaslaném na adresu fakulty nebo v elektronické podobě prostřednictvím webové aplikace univerzity. Přihlášku podanou elektronicky již není nutné tisknout a zasílat poštou.

  Popis přijímací zkoušky:
  Přijímací zkouška se koná formou pohovoru, při němž uchazeč před přijímací komisí obhajuje návrh svého disertačního projektu.
  Na základě doporučení oborové rady rozhoduje o přijetí ke studiu děkan.

  V souladu s ustanovením čl. 4 odst. 5 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy zašle uchazeči fakulta pozvánku k přijímací zkoušce s vyrozuměním o jejích pravidlech a průběhu nejpozději 30 dní před datem jejího konání. V případě, že fakulta zasílá pozvánku na náhradní termín přijímací zkoušky, lze tuto lhůtu přiměřeně zkrátit. Heslo pro vstup do elektronického systému obdrží uchazeč po podání přihlášky ke studiu.

  V souladu s ustanovením čl. 6 odst. 4 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy může zkoušku v náhradním termínu povolit děkan uchazeči, který o to písemně požádá do 3 dnů ode dne konání zkoušky v řádném termínu, a to v případě, jestliže se uchazeč nemohl zúčastnit zkoušky v řádném termínu ze závažných a doložených důvodů, zejména zdravotních. Studium v zahraničí, které je přípravou ke studiu na vysoké škole, je obligatorním důvodem k povolení náhradního termínu. Další náhradní termín se nepřipouští.

  Podle opatření rektora č. 13/2023, odst. 7 období pro ověřování splnění podmínek přijetí ke studiu, včetně ověřování podmínky dosažení požadovaného vzdělání podle § 48 zákona o vysokých školách, se stanoví pro bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy I do 30. září 2024.

  Pro uchazeče, o jejichž podané žádosti o uznání zahraničního vzdělání nebylo do 30. září 2024 rozhodnuto, jakož i pro uchazeče, kteří prokazují splnění podmínky ukončení studia v magisterském studijním programu podle § 48 odst. 5 zákona o vysokých školách, se stanoví období pro ověřování splnění podmínek přijetí (tj. včetně podmínek ověřovaných na základě dokladů, např. vysokoškolského diplomu) do 22. října 2024. Stejné období pro ověřování splnění podmínek přijetí se stanoví i pro uchazeče doktorských studijních programů I, kteří absolvovali studium v bakalářském nebo magisterském studijním programu v době od 1. do 30. září 2024, a to pro případ doložení požadovaného vzdělání podle § 48 odst. odst. 3 zákona o vysokých školách.
  Náležitosti přihlášky: Přijímací řízení se zahajuje doručením přihlášky ke studiu na vysoké škole. V přihlášce uchazeč uvede jméno, případně jména, příjmení, rodné číslo, bylo-li přiděleno, a adresu místa trvalého pobytu na území České republiky, popřípadě bydliště mimo území České republiky; cizinec uvede též datum narození, pohlaví, bydliště v České republice a státní občanství. Účastníkem přijímacího řízení je pouze uchazeč, o jehož přihlášku ke studiu jde.

  Uchazeč zašle na adresu fakulty vyplněný formulář Přihlášky ke studiu na vysoké škole (v případě listinné formy), dále je třeba zaslat stručný životopis, přehled dosavadního studia, návrh disertačního projektu, ověřenou kopii magisterského diplomu (pokud již uchazeč dokončil magisterské studium), doklad o zaplacení poplatku.

  Přihlášku je možno (a doporučeno) vyplnit v elektronické podobě.
  Vygenerovaný kód slouží jako variabilní symbol platby (ne rodné číslo).

  Uchazeč, který předchozí vysokoškolské vzdělání absolvoval/a na zahraniční vysoké škole, předloží za účelem doložení předchozího vzdělání některý z následujících dokladů: doklad o obecném uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání v České republice, získaný podle § 89 a 90 zákona o vysokých školách (tzv. "nostrifikace"); zahraniční doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který je v České republice podle jejích mezinárodních závazků rovnocenný bez dalšího úředního postupu (vysokoškolský diplom a dodatek ze Slovenska, Polska, Maďarska, Slovinska; výjimky viz webové stránky); nebo zahraniční doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který fakulta sama posoudí (poplatek 930 Kč). Detailní informace týkající se způsobu prokázání splnění řádného ukončení studia v bakalářském nebo magisterském studijním programu pro absolventy zahraničních vysokých škol naleznete na webových stránkách fakulty, sekce „Studium – pro uchazeče“ (https://web.etf.cuni.cz/ETFN-712.html). Doklady je nutné fyzicky zaslat na adresu fakulty: Evangelická teologická fakulta, Černá 9, 110 00 Praha 1 nejpozději do 31. 8. 2024. Poplatek uchazeč uhradí současně s platbou za přihlášku nebo v okamžiku, kdy požádá o posouzení svého zahraničního vzdělání v rámci přijímacího řízení. Číslo účtu: 85439011/0100.

  Obecné informace

  Den otevřených dveří - poznámka: 22. ledna 2024 od 10 do 17 hodin
  Informace o fakultě: Doktorské studium je možné na Evangelické teologické fakultě UK studovat v těchto programech: Biblická teologie, Historická a systematická teologie, Praktická a ekumenická teologie a teologická etika a Filozofie náboženství. Doktorské programy je možno studovat v češtině, angličtině nebo němčině.
  Doktorské studium spočívá v badatelských aktivitách, prohlubujících studentovy znalosti v daném oboru a zvládání techniky akademické práce, vedoucích k sepsání disertační práce. Studenti se účastní výuky, konají semináře či přednášky a mají publikační povinnosti. Obvyklou součástí individuálního studijního plánu je také semestrální zahraniční stáž. Během studia musí absolvovat tři zkoušky z teologických předmětů dle povahy projektu a zkoušku z druhého cizího jazyka. Studenti, kteří úspěšně splní požadavky individuálního studijního plánu a úspěšně obhájí svoji disertační práci, získávají titul Ph.D. Standardní dobou studia jsou čtyři roky.

  Bankovní spojení

  Konstantní symbol pro platbu složenkou: 1559
  Konstantní symbol pro platbu převodem: 558
  Účet: 85439011/0100
  IBAN: CZ28 0100 0000 0000 8543 9011
  SWIFT:KOMBCZPP
  Variabilní symbol: Vygenerovaný kód nebo RČ u listinné formy.
  Specifický symbol: 11

  Počty

  Celkový počet studentů: 643
  Přepočtený počet učitelů: 29
  Celkový počet absolventů: 80
  Celkový počet přihlášených uchazečů: 180
  Z toho do bakalářských studijních programů: 129
  Z toho do magisterských studijních programů: 51

  Programy/Obory pro tento rok

  Studijní program Program/Obor Forma studia Druh studia Jazyk výuky Standardní doba studia Více info...
  Evangelická teologie Evangelická teologie prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Evangelická teologie Evangelická teologie kombinovaná bakalářské čeština 3 roky Detail
  Pastorační a sociální práce Sociální a pastorační práce prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Pastorační a sociální práce Sociální a pastorační práce kombinovaná bakalářské čeština 3 roky Detail
  Protestant Theology Protestant Theology prezenční bakalářské angličtina 3 roky Detail
  Teologie křesťanských tradic Teologie křesťanských tradic prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Evangelická teologie Evangelická teologie prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Evangelická teologie Evangelická teologie kombinovaná navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Komunitní krizová a pastorační práce - diakonika Komunitní krizová a pastorační práce - diakonika kombinovaná navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Protestant Theology Protestant Theology prezenční navazující magisterské angličtina 2 roky Detail
  Teologie - spiritualita - etika Teologie - spiritualita - etika prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Biblical Theology Biblical Theology prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Biblical Theology Biblical Theology kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Biblická teologie Biblická teologie prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Biblická teologie Biblická teologie kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Filozofie náboženství Filozofie náboženství prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Filozofie náboženství Filozofie náboženství kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Historical and Systematic Theology Historical and Systematic Theology prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Historical and Systematic Theology Historical and Systematic Theology kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Historická a systematická teologie Historická a systematická teologie prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Historická a systematická teologie Historická a systematická teologie kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Philosophy of Religion Philosophy of Religion prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Philosophy of Religion Philosophy of Religion kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Practical and Ecumenical Theology and Theological Ethics Practical and Ecumenical Theology and Theological Ethics prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Practical and Ecumenical Theology and Theological Ethics Practical and Ecumenical Theology and Theological Ethics kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Praktická a ekumenická teologie a teologická etika Praktická a ekumenická teologie a teologická etika prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Praktická a ekumenická teologie a teologická etika Praktická a ekumenická teologie a teologická etika kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail