Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Obecné a fakultní podmínky PŘ


  Katolická teologická fakulta

  Kontaktní údaje

  Ulice: Thákurova 3
  Město: Praha 6
  PSČ: 160 00
  Obec: Praha
  Internetová adresa: http://www.ktf.cuni.cz

  Bakalářské studijní programy

  Kontaktní osoba: Bc. Eva Roškotová
  Telefon: +420220181383
  Fax na studijní odbor: +420220181234
  E-mail: roskotova@ktf.cuni.cz

  Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením

  Poznámka: Komerční banka
  účet číslo: 32034061/0100
  var. symbol: číslo elektronické přihlášky
  var. symbol při podání listinné přihlášky: prvních šest číslic rodného čísla
  specifický symbol: 22
  Pro platbu ze zahraničí:
  Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, 11407 Praha 1
  název účtu: UK – Katolická teologická fakulta UK
  IBAN: CZ6301000000000032034061
  SWIFT: KOMBCZPPXXX
  Fakulta nepřijímá platby v hotovosti.
  Poplatky s platbou hradí plátce (týká se plateb ze zahraničí).

  Ostatní informace

  Den otevřených dveří: 2.12.2023 a 27.1.2024
  Náležitosti přihlášky: Náležitosti přihlášky:

  1) doklad o zaplacení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízení
  2) doklad o předchozím studiu:
  - uchazeč, který maturoval na střední škole v České republice, předloží do 30.9.2024 úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení
  - uchazeč, který maturoval na střední škole v České republice v podzimním termínu, předloží do 22.10.2024 úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení
  - uchazeč, který získal zahraniční středoškolské vzdělání absolvováním studia ve středoškolském studijním programu na zahraniční střední škole, v mezinárodní střední škole, v evropské škole působící podle Úmluvy o statutu Evropských škol nebo škole, v níž MŠMT povolilo podle školského zákona plnění povinné školní docházky, prokazuje splnění podmínky dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou tím, že do 22.10.2024 předloží některý z následujících dokladů:
  - doklad o obecném uznání rovnocennosti nebo platnosti zahraničního dokladu o dosažení středního vzdělání v České republice (tzv. "nostrifikace")
  - zahraniční doklad o zahraničním středním vzdělání s maturitní zkouškou, je-li v České republice podle mezinárodních závazků automaticky rovnocenný bez dalšího úředního postupu (maturitní vysvědčení ze Slovenska, Polska, Maďarska a Slovinska)
  - zahraniční doklad o zahraničním středoškolském vzdělání, který fakulta sama posoudí (poplatek 930 Kč)
  - detailní informace týkající se způsobu prokázání splnění podmínky dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou pro absolventy zahraničních středních škol naleznete na webových stránkách fakulty, sekce Uchazeči, dokumenty (https://www.ktf.cuni.cz/KTF-2786.html). Doklady je nutné fyzicky zaslat na adresu fakulty: Thákurova 3, 160 00 Praha 6 nejpozději do 29. února 2024. Poplatek uchazeč uhradí současně s platbou za přihlášku nebo v okamžiku, kdy požádá o posouzení svého zahraničního vzdělání v rámci přijímacího řízení. Číslo účtu: 32034061/0100.

  3) Seznam odborné literatury, který se předkládá až u zkušební komise u přijímací zkoušky, se týká jen programů Dějiny křesťanského umění a Filosofie a etika.
  4) Seznam odborné literatury a krásné literatury, který se předkládá až u zkušební komise u přijímací zkoušky, se týká jen programu Dějiny evropské kultury.
  5) pouze pro program Teologické nauky: uchazeč o studium předkládá osvědčení o osobní integritě (míní se tím "písemné svědectví o praxi náboženského života, v němž je popsán způsob, jímž se uplatňuje svou svobodu náboženského vyznání; v návaznosti na toto písemné svědectví pak přijímací zkouška prověřuje mimo jiné i to, zda uchazeč způsobem uplatňování své svobody náboženského vyznání získal v přiměřené a nezbytné míře znalosti a schopnosti nezbytné pro studium teologie (vyžadováno na základě Statutu KTF UK čl. 15 odst. 3). Stručné písemné svědectví (max. 1 A4) sepisuje uchazeč sám a svým podpisem ho stvrzuje oficiální představitel církve: ordinář či vyšší řádový představený u kandidátů kněžství a zasvěcených osob, v ostatních případech kněz, který uchazeče osobně zná, nebo fakultní kaplan (kaplan@ktf.cuni.cz), případně jiný kněz vyučující na fakultě

  Magisterské studijní programy

  Kontaktní osoba: Bc. Eva Roškotová
  Telefon: +420220181383
  Fax na studijní odbor: +420220181234
  E-mail: roskotova@ktf.cuni.cz

  Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením

  Poznámka: Komerční banka:
  účet číslo: 32034061/0100
  var. symbol: číslo elektronické přihlášky
  var. symbol při podání listinné přihlášky: prvních šest číslic rodného čísla
  specifický symbol: 22
  Pro platbu ze zahraničí:
  Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, 11407 Praha 1
  název účtu: UK – Katolická teologická fakulta UK
  IBAN: CZ6301000000000032034061
  SWIFT: KOMBCZPPXXX
  Fakulta nepřijímá platby v hotovosti.
  Poplatky s platbou hradí plátce (týká se plateb ze zahraničí).

  Ostatní informace

  Den otevřených dveří: 2.12.2023 a 27.1.2024
  Náležitosti přihlášky: Náležitosti přihlášky:

  1) doklad o zaplacení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízení
  2) doklad o předchozím studiu:
  - uchazeč, který maturoval na střední škole v České republice, předloží do 30.9.2024 úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení
  - uchazeč, který maturoval na střední škole v České republice v podzimním termínu, předloží do 22.10.2024 úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení
  - uchazeč, který získal zahraniční středoškolské vzdělání absolvováním studia ve středoškolském studijním programu na zahraniční střední škole, v mezinárodní střední škole, v evropské škole působící podle Úmluvy o statutu Evropských škol nebo škole, v níž MŠMT povolilo podle školského zákona plnění povinné školní docházky, prokazuje splnění podmínky dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou tím, že do 22.10.2024 předloží některý z následujících dokladů:
  - doklad o obecném uznání rovnocennosti nebo platnosti zahraničního dokladu o dosažení středního vzdělání v České republice (tzv. "nostrifikace")
  - zahraniční doklad o zahraničním středním vzdělání s maturitní zkouškou, je-li v České republice podle mezinárodních závazků automaticky rovnocenný bez dalšího úředního postupu (maturitní vysvědčení ze Slovenska, Polska, Maďarska a Slovinska)
  - zahraniční doklad o zahraničním středoškolském vzdělání, který fakulta sama posoudí (poplatek 930 Kč)
  - detailní informace týkající se způsobu prokázání splnění podmínky dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou pro absolventy zahraničních středních škol naleznete na webových stránkách fakulty, sekce Uchazeči, dokumenty (https://www.uchazec.ktf.cuni.cz/dokumenty). Doklady je nutné fyzicky zaslat na adresu fakulty: Thákurova 3, 160 00 Praha 6 nejpozději do 29. února 2024. Poplatek uchazeč uhradí současně s platbou za přihlášku nebo v okamžiku, kdy požádá o posouzení svého zahraničního vzdělání v rámci přijímacího řízení. Číslo účtu: 32034061/0100.

  3) seznam přečtené odborné literatury (předkládá se až u zkušební komisi u přijímací zkoušky)
  4) uchazeč o studium předkládá osvědčení o osobní integritě (míní se tím "písemné svědectví o praxi náboženského života, v němž je popsán způsob, jímž se uplatňuje svou svobodu náboženského vyznání; v návaznosti na toto písemné svědectví pak přijímací zkouška prověřuje mimo jiné i to, zda uchazeč způsobem uplatňování své svobody náboženského vyznání získal v přiměřené a nezbytné míře znalosti a schopnosti nezbytné pro studium teologie (vyžadováno na základě Statutu KTF UK čl. 15 odst. 3). Stručné písemné svědectví (max. 1 A4) sepisuje uchazeč sám a svým podpisem ho stvrzuje oficiální představitel církve: ordinář či vyšší řádový představený u kandidátů kněžství a zasvěcených osob, v ostatních případech kněz, který uchazeče osobně zná, nebo fakultní kaplan (kaplan@ktf.cuni.cz), případně jiný kněz vyučující na fakultě
  Kontaktní osoba: Ing. Michaela Kristová
  Telefon: +420220181383
  Fax na studijní odbor: +420220181234
  E-mail: kristova@ktf.cuni.cz

  Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením

  Poznámka: Komerční banka:
  účet číslo: 32034061/0100
  var. symbol: číslo elektronické přihlášky
  var. symbol při podání listinné přihlášky: prvních šest číslic rodného čísla
  specifický symbol: 22
  Pro platbu ze zahraničí:
  Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, 11407 Praha 1
  název účtu: UK – Katolická teologická fakulta UK
  IBAN: CZ6301000000000032034061
  SWIFT: KOMBCZPPXXX
  Fakulta nepřijímá platby v hotovosti.
  Poplatky s platbou hradí plátce (týká se plateb ze zahraničí).

  Ostatní informace

  Den otevřených dveří: 2.12.2023 a 27.1.2024
  Náležitosti přihlášky: Náležitosti přihlášky:

  1) doklad o zaplacení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízení
  2) doklad o předchozím studiu:
  - uchazeč, který absolvoval vysokoškolské studium v bakalářském, případně magisterském studijním programu v České republice, předloží do 30. 9. 2024 úředně ověřenou kopii diplomu o studiu na VŠ.
  - uchazeč, který absolvoval vysokoškolské studium v bakalářském, případně magisterském studijním programu v České republice v době od 1. do 30. 9. 2024, jakož i pro uchazeče, o jejichž podané žádosti o uznání zahraničního vzdělání nebylo do 30. 9. 2024 rozhodnuto, předloží do 22. 10. 2024 úředně ověřenou kopii diplomu o studiu na VŠ.
  - uchazeč, který získal zahraniční vysokoškolské vzdělání absolvováním studia v kterémkoliv typu studijního programu na zahraniční vysoké škole, předloží do 22. 10. 2024 některý s následujících dokladů:
  a) doklad o obecném uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání v České republice podle § 89 a 90 zákona o vysokých školách nebo podle dřívějších právních předpisů, nebo
  b)zahraniční doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který je v České republice podle jejích mezinárodních závazků automaticky rovnocenný bez dalšího úředního postupu (vysokoškolský diplom ze Slovenska, Polska, Maďarska, u Slovinska platí pouze pro diplomy vydané po ukončení studia magisterských studijních programů), nebo
  c) zahraniční doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který fakulta sama posoudí (poplatek 930 Kč).
  - detailní informace týkající se způsobu prokázání splnění podmínky řádného ukončení studia v bakalářském nebo magisterském studijním programu pro absolventy zahraničních vysokých škol naleznete na webových stránkách fakulty, sekce Uchazeči, dokumenty (https://www.ktf.cuni.cz/KTF-2786.html). Doklady je nutné fyzicky zaslat na adresu fakulty: Thákurova 3, 160 00 Praha 6 nejpozději do 29. února 2024. Poplatek uchazeč uhradí současně s platbou za přihlášku nebo v okamžiku, kdy požádá o posouzení svého zahraničního vzdělání v rámci přijímacího řízení. Číslo účtu: 32034061/0100.

  3) Seznam odborné literatury, který se předkládá až u zkušební komise u přijímací zkoušky, se týká jen programu Dějiny křesťanského umění.

  Doktorské studijní programy

  Kontaktní osoba: Mgr. Magdaléna Nová, DiS.
  Telefon: +420220181384
  Fax na studijní odbor: +420220181234
  E-mail: science@ktf.cuni.cz

  Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením

  Poznámka: Komerční banka
  účet číslo: 32034061/0100
  var. symbol: číslo elektronické přihlášky
  var. symbol při podání listinné přihlášky: prvních šest číslic rodného čísla
  specifický symbol: 011

  Pro platbu ze zahraničí:
  Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, 11407 Praha 1
  název účtu: UK – Katolická teologická fakulta UK
  IBAN: CZ6301000000000032034061
  SWIFT: KOMBCZPPXXX

  Fakulta nepřijímá platby v hotovosti.
  Poplatky s platbou hradí plátce (týká se plateb ze zahraničí).

  Ostatní informace

  Den otevřených dveří: 2. 12. 2023 a 27. 1. 2024
  Informace o přijímacím řízení: Přihlášky k doktorskému studiu přijímá Katolická teologická fakulta UK. Formulář přihlášky lze vyplnit elektronicky (www.is.cuni.cz/studium/ → Elektronická přihláška ke studiu) nebo na předepsaném tiskopise. K přihlášce se pevně připojí originál příkazu, kterým student uhradil poplatek za přijímací řízení. Poplatek za přijímací řízení se v případě neúčasti na přijímacím řízení nebo neúspěchu u přijímací zkoušky nevrací. Přihláška musí obsahovat požadované přílohy.
  Náležitosti přihlášky: 1. Vytištěná a podepsaná elektronicky podaná přihláška a doklad o zaplacení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením

  2.
  a) uchazeč, který absolvoval vysokoškolské studium přiloží ověřenou kopii magisterského diplomu nebo předloží do 30. 9. 2024 úředně ověřenou kopii magisterského diplomu o studiu na VŠ
  b) uchazeč, který získal zahraniční vysokoškolské vzdělání absolvováním studia v kterémkoliv typu studijního programu na zahraniční vysoké škole, předloží do 22. 10. 2024 některý s následujících dokladů:
  - doklad o obecném uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání v České republice podle § 89 a 90 zákona o vysokých školách nebo podle dřívějších právních předpisů, nebo
  - zahraniční doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který je v České republice podle jejích mezinárodních závazků automaticky rovnocenný bez dalšího úředního postupu (vysokoškolský diplom ze Slovenska, Polska, Maďarska, u Slovinska platí pouze pro diplomy vydané po ukončení studia magisterských studijních programů), nebo
  - zahraniční doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který fakulta sama posoudí (poplatek 930 Kč).
  Detailní informace týkající se způsobu prokázání splnění podmínky řádného ukončení studia v bakalářském nebo magisterském studijním programu pro absolventy zahraničních vysokých škol naleznete na webových stránkách fakulty, sekce Uchazeči, dokumenty (https://www.uchazec.ktf.cuni.cz/dokumenty ). Doklady je nutné fyzicky zaslat na adresu fakulty: Thákurova 3, 160 00 Praha 6 nejpozději do 31. srpna 2024. Poplatek uchazeč uhradí současně s platbou za přihlášku nebo v okamžiku, kdy požádá o posouzení svého zahraničního vzdělání v rámci přijímacího řízení. Číslo účtu: 32034061/0100.


  3. příloha č. 1: strukturovaný životopis opatřený podpisem včetně přehledu dosavadní odborné činnosti uchazeče (seznam publikační a vědecké činnosti, odborné stáže, účast na konferencích, zahraniční pobyty apod.)

  4. příloha č. 2: resumé obhájené diplomové práce (v případě odevzdání přihlášky před obhajobou resumé obhajované diplomové práce).

  5. příloha č. 3: podepsaný návrh projektu disertační práce podle předepsané formální struktury (téma a teze disertační práce, postavení problému, vědecká otázka, hypotéza, výzkumná metoda, časový harmonogram, prameny a seznam odborné literatury; pro studijní program Teologie: téma, jeho význam, cíle, metoda, bibliografie, harmonogram).

  - Doporučuje se, aby uchazeč o studium předem konzultoval projekt disertační práce s potenciálním školitelem. Záznam o konzultaci s vyznačením jména konzultovaného pedagoga a jeho podpisem by měl být součástí přílohy č. 3. Vedením disertačních prací mohou být pověřeni profesoři a docenti. Výjimečně mohou být pověřeni rovněž odborní asistenti a další odborníci s vědeckou hodností a tvůrčí činností, která odpovídá obsahovému zaměření disertační práce, schválení vědeckou radou fakulty. Školitele a konzultanty jmenuje a odvolává děkan na návrh oborové rady.

  6. příloha č. 4: podepsaná žádost o zaměření uvnitř daného programu na předepsaném formuláři; formulář ke stažení je dostupný na http://www.ktf.cuni.cz/KTF-1793-version1-priloha_c_4.doc

  7. příloha č. 5: uvedení jazyka, z kterého bude skládána přijímací zkouška na předepsaném formuláři s podpisem (neplatí pro studijní program Církevní a obecné dějiny), formulář ke stažení je dostupný na http://www.ktf.cuni.cz/KTF-1793-version1-priloha_c_5.doc. Pro studijní program Katolická teologie lze tuto přílohu nahradit oficiálním osvědčením o úspěšném absolvování zkoušky ze světového jazyka na úrovni B2 a vyšší.

  8. příloha č. 6: uchazeč o studium předkládá osvědčení o osobní integritě. Míní se tím "písemné svědectví o praxi náboženského života", v němž je popsán způsob, jímž se uplatňuje svoboda náboženského vyznání; v návaznosti na toto písemné svědectví pak přijímací zkouška prověřuje mimo jiné i to, zda uchazeč způsobem uplatňování své svobody náboženského vyznání získal v přiměřené a nezbytné míře znalosti a schopnosti nezbytné pro studium teologie (vyžadováno na základě Statutu KTF UK čl. 15 odst. 3). Stručné písemné svědectví (max. 1 A4) sepisuje uchazeč sám a svým podpisem ho stvrzuje oficiální představitel církve: ordinář či vyšší řeholní představený u kandidátů kněžství a zasvěcených osob, v ostatních případech kněz, který uchazeče osobně zná, nebo fakultní kaplan (kaplan@ktf.cuni.cz ), případně jiný kněz vyučující na fakultě.
  (Neplatí pro studijní program Dějiny křesťanského umění).


  Každá z příloh č. 1–5 začíná vždy na nové straně A4, je označena v záhlaví číslem přílohy (slovy: „příloha č. 1“ apod.), jménem uchazeče a oborem, na který se uchazeč hlásí. Listy jednotlivých příloh nejsou sešity ani do pevné vazby, ani nejsou spojeny sešívací sponkou.

  V případě, že formulář přihlášky není řádně vyplněn nebo neobsahuje-li požadované přílohy, vyzve fakulta uchazeče k odstranění nedostatků a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu. Nejsou-li nedostatky v této lhůtě odstraněny, bude přijímací řízení zastaveno.

  Místo podání přihlášky:
  Katolická teologická fakulta UK
  Thákurova 3
  160 00 Praha 6
  Kontaktní osoba: Mgr. Magdaléna Nová, DiS.

  Obecné informace

  Informace o fakultě: Upozorňujeme uchazeče na důkladné zvážení volby formy studia (Prezenční forma / Kombinovaná forma).

  U studentů prezenční formy studia je povinné plnění předmětu "Akademická praxe", kdy se od studenta očekává účast na konferencích, kolokviích, seminářích, zvaných přednáškách hostů z oboru a podobných akcích pořádaných fakultou. Zpráva o účasti na těchto akcích je součástí ročního hodnocení doktoranda. Akademická praxe může dále zahrnovat doktorandův podíl na výuce.

  Bankovní spojení

  Konstantní symbol pro platbu složenkou: 0379
  Konstantní symbol pro platbu převodem: 0308
  Banka: Komerční banka
  Účet: 32034061/0100
  IBAN: CZ63 0100 0000 0000 3203 4061
  SWIFT:KOMBCZPP
  Variabilní symbol: číslo elektronické přihlášky

  Programy/Obory pro tento rok

  Studijní program Program/Obor Forma studia Druh studia Jazyk výuky Standardní doba studia Více info...
  Dějiny evropské kultury Dějiny evropské kultury prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Dějiny křesťanského umění Dějiny křesťanského umění prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Filosofie a etika Filosofie a etika prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Teologické nauky Teologické nauky distanční bakalářské čeština 4 roky Detail
  Aplikovaná etika Aplikovaná etika prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Aplikovaná etika Aplikovaná etika kombinovaná navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Dějiny evropské kultury Dějiny evropské kultury prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Dějiny křesťanského umění Dějiny křesťanského umění prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Katolická teologie Katolická teologie prezenční magisterské čeština 5 let Detail
  Církevní a obecné dějiny Církevní a obecné dějiny prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Církevní a obecné dějiny Církevní a obecné dějiny kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Dějiny křesťanského umění Dějiny křesťanského umění prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Dějiny křesťanského umění Dějiny křesťanského umění kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Katolická teologie Katolická teologie prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Katolická teologie Katolická teologie kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail