Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Obecné a fakultní podmínky PŘ


  Fakulta sociálních věd

  Kontaktní údaje

  Ulice: Smetanovo nábřeží 6
  Město: Praha 1
  PSČ: 110 01
  Obec: Praha
  Internetová adresa: http://fsv.cuni.cz/

  Bakalářské studijní programy

  Kontaktní osoba: https://fsv.cuni.cz/fakulta/dekanat/studijni-oddeleni
  E-mail: studijni@fsv.cuni.cz

  Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením

  Poplatek za elektronickou formu přihlášky: 760
  Poplatek za listinnou formu přihlášky: 810

  Ostatní informace

  Den otevřených dveří: Termíny pro jednotlivé obory jsou uvedeny na odkazu bit.ly/DODFSV
  Informace o přijímacím řízení:

  Termín podání přihlášky:

  1. 11. 2019 až 30. 4. 2020 do 23:59:59 hodin

  Řádný termín přijímací zkoušky:

  písemná část - 1. 6. 2020 až 5. 6. 2020

  ústní část (kde je požadována) - 1. 6. 2020 až 12. 6. 2020

  Náhradní termín přijímacích zkoušek:

  24. 6. 2020 až 30. 6. 2020

   

  Přijímací řízení se zahajuje doručením přihlášky ke studiu. Splnění podmínek přijetí ke studiu se podle § 49 odst. 4 zákona o vysokých školách ověřuje a) přijímací zkouškou organizovanou fakultou , b) na základě výsledků dosažených na NSZ, c) kombinací obou postupů podle písmene a) a b).

  Ukázky vybraných přijímacích testů naleznete na webové adrese https://fsv.cuni.cz/uchazeci/prijimaci-rizeni/ukazky-prijimacich-testu.

   

  Uchazeči o studium se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo žádat o modifikaci přijímacího řízení. Žádá-li uchazeč z důvodu speciálních vzdělávacích potřeb (držitelé průkazů TP, ZTP a ZTP/P a uchazeči podle čl. 3 odst. 1 a 2 Opatření rektora č. 23/2017) o modifikaci přijímací zkoušky, musí být tato žádost podána jako součást přihlášky ke studiu. Uchazeč v elektronické přihlášce zaškrtne příslušnou kolonku ohledně žádosti o modifikace a zároveň musí k přihlášce nahrát formulář "Žádost o modifikaci přijímací zkoušky" dostupný z webových stránek fakulty, spolu s potřebnými dokumenty (lékařské potvrzení, doporučení pedagogicko psychologické poradny apod.). Žádost spolu s potřebnými dokumenty (originály) uchazeč dokládá i v papírové podobě na studijní oddělení FSV do konce období pro podávání přihlášek ke studiu. Žádost posuzuje děkan na základě doporučení oborového pracoviště, studijního oddělení, případně garantů jednotlivých studijních programů/oborů, kteří mohou posoudit speciální požadavky na zdravotní či jiné předpoklady uchazeče o studium nutné pro řádné plnění studijních povinností a kontrol studia v daném oboru, do kterého se uchazeč hlásí.

  Obecně přitom platí, že modifikovaná přijímací zkouška by se měla od běžného postupu odlišovat jen v nejmenší nutné míře a celý postup musí být v souladu s Řádem přijímacího řízení UK a navazujícími předpisy. Žádost o modifikaci přijímací zkoušky musí být podána a doložena příslušným potvrzením nejpozději do konce období pro podávání přihlášek ke studiu. Modifikovat přijímací zkoušku lze jen na základě včas podané žádosti. Více informací: http://www.cuni.cz/UK-3929.html

   

  (a) Ověřování podmínek přijetí přijímací zkouškou organizovanou fakultou

  Přijímací zkoušky jsou jednokolové nebo dvoukolové, první kolo je zpravidla písemné, druhé je zpravidla ústní. Obsah a struktura přijímacích zkoušek jsou popsány u jednotlivých oborů. Písemnou zkouškou (testem) se rozumí jakákoliv forma písemného přezkoušení od volby správných odpovědí z nabídky přes samostatné formulování odpovědi po vypracování delšího souvislého výkladu. U písemné části zkoušky nejsou na žádném studijním oboru přípustné pomůcky (slovníky a encyklopedie, mobilní telefony, kalkulačky, matematické tabulky, elektrické diáře, tisk, přenosné počítače, odborná literatura atd.). Do druhého kola přijímací zkoušky postupují uchazeči na základě bodového pořadí z prvního kola. Do všech oborů jsou vždy přijati uchazeči s nejvyšším dosaženým počtem bodů.

   

  (b) Ověřování podmínek přijetí na základě výsledků Národní srovnávací zkoušky (NSZ)

   U oborů, do kterých jsou uchazeči vybíráni na základě výsledků dosažených v Národních srovnávacích zkouškách (NSZ) společnosti www.scio.cz, s. r. o. (dále jen Scio), musí každý uchazeč v rámci Národních srovnávacích zkoušek alespoň jedenkrát absolvovat test Informace o Národních srovnávacích zkouškách na www.scio.cz/nsz, telefonicky na čís. +420 234 705 555 nebo e-mailem na scio@scio.cz.

   

  Kromě podání přihlášky na FSV UK se uchazeč individuálně přihlašuje k NSZ, a to přímo u společnosti Scio na adrese www.scio.cz/nsz, příp. telefonicky na čís. +420 234 705 555. Účast na NSZ si uchazeč rovněž hradí individuálně, fakulta náklady spojené s účastí na NSZ neproplácí. Podrobné informace o termínech, místech konání, kapacitách, podmínkách, průběhu, možnosti změnit termín, obsahu zkoušek, výpočtu harmonizovaného percentilu i další podrobnosti najdete na stránkách www.scio.cz/nsz. Za řádný průběh zkoušek i za obsah testů zodpovídá Scio.

   

  Pokud se uchazeč nezúčastní ani jednoho z uvedených termínů, není možné se odvolávat na překážky na straně fakulty ani uchazeče.

   

  Nejlepší výsledky uchazečů jsou automaticky předávány fakultě společností Scio, na fakultě jsou zadány do databáze uchazečů. Svůj výsledek tedy uchazeč fakultě nepředává, výsledky předává fakultě výhradně společnost Scio. Každý uchazeč však musí společnosti Scio poskytnout k předání výsledků svůj souhlas (uchazeč tak učiní v rámci přihlášky k NSZ). Pro přijímací řízení je u každého testu rozhodující harmonizovaný percentil (maximální dosažitelná hranice v každém testu je 100), jak jej stanoví společnost Scio. Váha jednotlivých testů, pokud je jich více, je stanovena u informací o jednotlivých oborech a programech.

   

  (c) Kombinací obou postupů
  U programů bakalářského studia Teritoriální studia (prezenční studium), Česko-německá studia a Politologie a mezinárodní vztahy a Komunikační studia probíhá výběr uchazečů na základě kombinace výsledku NSZ a přijímací zkoušky organizované fakultou. Přihlášení k NSZ je stejné jako ve variantě (b). Konkrétní podmínky na fakultě jsou stanoveny u informací o příslušných oborech, programech, níže.

   

  U studentů, kteří absolvovali studium v zahraničí, je požadováno, aby doložili rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení/diplomu domácími úřady, tzv. nostrifikaci. Informace jsou k nalezení na následném odkazu http://www.cuni.cz/UKEN-16.html .

   

  Nostrifikace

  Pro uchazeče do bakalářských a magisterských studijních programů, které nenavazují na bakalářský studijní program

  Uchazeč, který předchozí vzdělání absolvoval/a na zahraniční střední škole, předloží za účelem doložení předchozího vzdělání některý z následujících dokladů: doklad o obecném uznání rovnocennosti nebo platnosti zahraničního dokladu o dosažení středního vzdělání v České republice (tzv. "nostrifikace"), nebo doklad o udělení Evropského bakalaureátu, nebo zahraniční doklad o zahraničním středním vzdělání s maturitní zkouškou, je-li v České republice podle jejích mezinárodních závazků automaticky rovnocenný bez dalšího úředního postupu (maturitní vysvědčení ze Slovenska, Polska, Maďarska, Slovinska), nebo zahraniční doklad o zahraničním středoškolském vzdělání, který fakulta sama posoudí (poplatek 0 Kč). Detailní informace týkající se způsobu prokázání splnění podmínky dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou pro absolventy zahraničních středních škol naleznete na webových stránkách fakulty, sekce Uchazeči - přijímací řízení.

  Doklady je nutné fyzicky zaslat na adresu fakulty: FSV UK, Smetanovo nábřeží 6, 110 01 Praha 1 nejpozději do 30. 8. 2020.

   

  Náhradní termín

  Zkoušku v náhradním termínu může povolit děkan uchazeči, který o to elektronicky prostřednictvím informačního systému požádá do 3 dnů ode dne konání zkoušky v řádném termínu, a to v případě, jestliže se uchazeč nemůže zúčastnit zkoušky v řádném termínu ze závažných a doložených důvodů, zejména zdravotních. Ve výjimečných a řádně zdůvodněných případech může děkan tuto lhůtu prominout. Důvodem k povolení náhradního termínu může být i účast uchazeče na přijímací zkoušce na jiné fakultě Univerzity Karlovy. Důvodem k povolení náhradního termínu není účast uchazeče na přijímací zkoušce mimo Univerzitu Karlovu. Řádné studium v zahraničí, které je přípravou ke studiu na vysoké škole, je vždy důvodem k povolení náhradního termínu. Další náhradní termín se nepřipouští.

   

  Pozvánka k přijímací zkoušce

  Pozvánka k přijímací zkoušce je zasílána pouze v elektronické podobě prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity nejpozději 30 dní před datem konání zkoušky. V případě bakalářských programů Politologie a mezinárodní vztahy a Komunikační studia je tato lhůta přiměřeně zkrácena, pozvánka bude zaslána po obdržení výsledků z testů NSZ od společnosti SCIO (polovina května 2020). V případě, že fakulta zasílá pozvánku na náhradní termín přijímací zkoušky, lze tuto lhůtu přiměřeně zkrátit. Heslo pro vstup do elektronického systému obdrží uchazeč po podání přihlášky ke studiu.

   

  „Požadavky k přijímacím zkouškám z jazyků na rok 2020/2021“

  O tom, ze kterých jazyků je možné skládat přijímací zkoušku, je třeba se informovat přímo v podmínkách u jednotlivých oborů.

  K úspěšnému zvládnutí písemné přijímací zkoušky z jazyků (angličtina, němčina, francouzština, španělština, ruština, italština) je nutno mít tyto znalosti:

  Bakalářský studijní obor: znalosti v rozsahu předepsaném osnovami pro výuku hlavního jazyka na středních školách v ČR, schopnost porozumění psanému textu.

  Navazující magisterský studijní obor:

  znalosti na úrovni následujících zkoušek:

  • angličtina: First Certificate in English, TOEFL nebo státní jazyková zkouška

  • němčina: Mittelstufe Deutsch nebo státní základní jazyková zkouška

  • francouzština: DELF nebo státní základní jazyková zkouška

  • španělština: D.E.L.E. - Superior nebo státní základní jazyková zkouška

  • ruština: státní základní jazyková zkouška

  • italština: státní základní jazyková zkouška

  Náležitosti přihlášky:

  Přihlášku lze podat na formuláři SEVT, tuto je třeba podepsat a nejpozději 30. dubna 2020 předat k poštovní přepravě. V případě elektronické přihlášky stačí její vyplnění na internetu a přihlášku není třeba tisknout. Vždy je třeba též zaplatit poplatek za přijímací řízení (viz dále).

  Do kdy je nutné podat přihlášku?

  Termín přihlášek: 30. dubna 2020 do 23:59:59 hodin

   

  Jak vyplnit přihlášku?

  Přihláška ke studiu se podává buď přímo na tiskopisu SEVT 49 145 0, nebo elektronickou formou na adrese https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php do 30. 4. 2020 (přihláška je platná v okamžiku, kdy je na fakultu doručen tiskopis, případně vyplněna a odeslána elektronická podoba).

   

  Přihláška musí obsahovat:

  • Řádně vyplněné údaje, zejména přesný název zvoleného studijního programu a oboru. Pokud existuje možnost volby specializace, je nutné zvolit i specializaci. Do kolonky „zvolený jazyk“ vyplňte jazyk, z kterého budete psát písemný test (u některých oborů nebo programů je výběr jazyka omezen!). U zahraničních studentů se zvoleným jazykem rozumí jiný jazyk než jejich mateřský a čeština.

  • Kolonku „předchozí studium na VŠ“ vyplňte i v případě, že studium není dosud ukončeno!

  Na každý zvolený obor nebo program  je nutné vyplnit samostatnou přihlášku.

   

  V případě tiskopisu SEVT je nutné přihlášku zaslat prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo ji osobně doručit na studijní oddělení.

  V případě vyplněné elektronické přihlášky se přihláška netiskne ani nezasílá.

  Prosíme, uvádějte na sebe kontaktní telefon, na kterém Vás v případě potřeby můžeme zastihnout nebo e-mailovou adresu.

  V případě podání přihlášky na tiskopisu SEVT je nutné zaslat potvrzení o uhrazení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením.

   

  Platbu za přihlášku ze zahraničí zaplacenou převodem je třeba doložit výpisem z účtu v elektronické podobě např. scan nebo fotokopie v e-mailové příloze, zaslané na e-mailovou adresu prijimacky@fsv.cuni.cz (u některých plateb ze zahraničí se nedochovají původní platební údaje, přijatou platbu, pak nelze spárovat s přihláškou).

  Při platbě ze zahraničí preferujeme platbu kartou online.

   

  Za úkony spojené s přijímacím řízením na vybraný studijní obor nebo program je vybírán poplatek ve výši 810 Kč (resp. 760 Kč, stanovení poplatku viz dále).

   

  Není-li formulář přihlášky řádně vyplněn, neobsahuje-li přihláška stanovené přílohy nebo není-li dle článku 4 odstavce 3 ŘPŘ UK, vyzve fakulta uchazeče k odstranění nedostatků a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu. Nejsou-li nedostatky v této lhůtě odstraněny, řízení ve věci přijetí ke studiu bude zastaveno.

   

  Konkrétní termíny přijímacích zkoušek do jednotlivých oborů budou sděleny v pozvánce k přijímací zkoušce. Další informace o přijímací zkoušce zašle fakulta uchazeči spolu s pozvánkou.

   

  Kam zaslat vyplněnou přihlášku na formuláři SEVT?

  Přihlášky zasílejte poštou (nejlépe doporučeně) na adresu:

  Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy,

  Smetanovo nábřeží 955/6,

  110 01 Praha 1

   

  Jak vysoké jsou poplatky?

  Poplatek za přijímací řízení:

  810 Kč (přihláška na formuláři SEVT u všech oborů)

  760 Kč (elektronická přihláška u všech oborů)

   

  Poplatek lze uhradit pouze bezhotovostně (převodem) či složenkou.

  Banka: Komerční banka, Praha 1

  Účet: 85033011/0100

  Variabilní symbol (při podání elektronické přihlášky): uchazeči bude v informačním systému vygenerován individuální variabilní symbol - číslo elektronické přihlášky

  Variabilní symbol (při podání papírové přihlášky): datum narození ve tvaru (DDMMYYYY) například 23121995

  Specifický symbol: 2020

  Konstantní symbol: 0308

  IBAN kód – CZ5801000000000085033011

  SWIFT kód – KOMBCZPP

  Upozorňujeme, že při platbě ze zahraničí bankovní poplatek hradí plátce.

  Kontaktní osoba: https://fsv.cuni.cz/fakulta/dekanat/studijni-oddeleni

  Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením

  Poplatek za elektronickou formu přihlášky: 760
  Poplatek za listinnou formu přihlášky: 810

  Ostatní informace

  Den otevřených dveří: Termíny pro jednotlivé obory jsou uvedeny na odkazu bit.ly/DODFSV
  Informace o přijímacím řízení:

  Termín podání přihlášky:

  1. 11. 2019 až 30. 4. 2020 do 23:59:59 hodin

  Řádný termín přijímací zkoušky:

  písemná část - 1. 6. 2020 až 5. 6. 2020

  ústní část (kde je požadována) - 1. 6. 2020 až 12. 6. 2020

  Náhradní termín přijímacích zkoušek:

  24. 6. 2020 až 30. 6. 2020

   

   

  Přijímací řízení se zahajuje doručením přihlášky ke studiu. Splnění podmínek přijetí ke studiu se podle §49 odst. 4 zákona o vysokých školách ověřuje přijímací zkouškou organizovanou fakultou popř. se po splnění jiných podmínek se od zkoušky upouští.

  Ukázky vybraných přijímacích testů naleznete na webové adrese https://www.fsv.cuni.cz/uchazeci/prijimaci-rizeni/ukazky-prijimacich-testu.

   

  Každý uchazeč musí nejpozději do 30. dubna 2020 podat na UK FSV kompletně vyplněnou a vytištěnou přihlášku a zaplatit poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením. V případě elektronické přihlášky stačí její vyplnění na Internetu a přihlášku není třeba tisknout.

   

  Ověřování podmínek přijetí přijímací zkouškou organizovanou fakultou

  Přijímací zkoušky jsou jednokolové nebo dvoukolové, první kolo je zpravidla písemné, druhé je zpravidla ústní. Obsah a struktura přijímacích zkoušek jsou popsány u jednotlivých oborů. Písemnou zkouškou (testem) se rozumí jakákoliv forma písemného přezkoušení od volby správných odpovědí z nabídky přes samostatné formulování odpovědi po vypracování delšího souvislého výkladu.

  U písemné části zkoušky nejsou na žádném studijním oboru přípustné pomůcky (slovníky a encyklopedie, mobilní telefony, kalkulačky, matematické tabulky, elektrické diáře, tisk, přenosné počítače, odborná literatura atd.).

  Do druhého kola přijímací zkoušky postupují uchazeči na základě bodového pořadí z prvního kola. Do všech oborů jsou vždy přijati uchazeči s nejvyšším dosaženým počtem bodů nebo nejnižším průměrným pořadím.

   

  Uchazeči o studium se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo žádat o modifikaci přijímacího řízení. Žádá-li uchazeč z důvodu speciálních vzdělávacích potřeb (držitelé průkazů TP, ZTP a ZTP/P a uchazeči podle čl. 3 odst. 1 a 2 Opatření rektora č. 23/2017) o modifikaci přijímací zkoušky, musí být tato žádost podána jako součást přihlášky ke studiu. Uchazeč v elektronické přihlášce zaškrtne příslušnou kolonku ohledně žádosti o modifikace a zároveň musí k přihlášce nahrát formulář "Žádost o modifikaci přijímací zkoušky" dostupný z webových stránek fakulty, spolu s potřebnými dokumenty (lékařské potvrzení, doporučení pedagogicko psychologické poradny apod.). Žádost spolu s potřebnými dokumenty (originály) uchazeč dokládá i v papírové podobě na studijní oddělení FSV do konce období pro podávání přihlášek ke studiu. Žádost posuzuje děkan na základě doporučení oborového pracoviště, studijního oddělení, případně garantů jednotlivých studijních programů/oborů, kteří mohou posoudit speciální požadavky na zdravotní či jiné předpoklady uchazeče o studium nutné pro řádné plnění studijních povinností a kontrol studia v daném oboru, do kterého se uchazeč hlásí.

  Obecně přitom platí, že modifikovaná přijímací zkouška by se měla od běžného postupu odlišovat jen v nejmenší nutné míře a celý postup musí být v souladu s Řádem přijímacího řízení UK a navazujícími předpisy. Žádost o modifikaci přijímací zkoušky musí být podána a doložena příslušným potvrzením nejpozději do konce období pro podávání přihlášek ke studiu. Modifikovat přijímací zkoušku lze jen na základě včas podané žádosti. Více informací: http://www.cuni.cz/UK-3929.html

   

  Nostrifikace

  Pro uchazeče do magisterských studijních programů, které navazují na bakalářský studijní program, a doktorských studijních programů

  Uchazeč, který předchozí vysokoškolské vzdělání absolvoval/a na zahraniční vysoké škole, předloží za účelem doložení předchozího vzdělání některý z následujících dokladů: doklad o obecném uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání v České republice, získaný podle § 89 a 90 zákona o vysokých školách (tzv. "nostrifikace"); zahraniční doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který je v České republice podle jejích mezinárodních závazků rovnocenný bez dalšího úředního postupu (vysokoškolský diplom a dodatek ze Slovenska, Polska, Maďarska, Slovinska; výjimky viz webové stránky); nebo zahraniční doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který fakulta sama posoudí (poplatek 0 Kč). Detailní informace týkající se způsobu prokázání splnění řádného ukončení studia v bakalářském nebo magisterském studijním programu pro absolventy zahraničních vysokých škol naleznete na webových stránkách fakulty, sekce Uchazeči - přijímací řízení.

   

  Doklady je nutné fyzicky zaslat na adresu fakulty: FSV UK, Smetanovo nábřeží 6, 110 01 Praha 1 nejpozději do 30. 8. 2020.

   

  Náhradní termín

  Zkoušku v náhradním termínu může povolit děkan uchazeči, který o to elektronicky prostřednictvím informačního systému požádá do 3 dnů ode dne konání zkoušky v řádném termínu, a to v případě, jestliže se uchazeč nemůže zúčastnit zkoušky v řádném termínu ze závažných a doložených důvodů, zejména zdravotních. Ve výjimečných a řádně zdůvodněných případech může děkan tuto lhůtu prominout. Důvodem k povolení náhradního termínu může být i účast uchazeče na přijímací zkoušce na jiné fakultě Univerzity Karlovy. Důvodem k povolení náhradního termínu není účast uchazeče na přijímací zkoušce mimo Univerzitu Karlovu. Řádné studium v zahraničí, které je přípravou ke studiu na vysoké škole, je vždy důvodem k povolení náhradního termínu. Další náhradní termín se nepřipouští.

   

  Pozvánka k přijímací zkoušce

  Pozvánka k přijímací zkoušce je zasílána pouze v elektronické podobě prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity nejpozději 30 dní před datem konání zkoušky. V případě, že fakulta zasílá pozvánku na náhradní termín přijímací zkoušky, lze tuto lhůtu přiměřeně zkrátit. Heslo pro vstup do elektronického systému obdrží uchazeč po podání přihlášky ke studiu.

   

  „Požadavky k přijímacím zkouškám z jazyků na rok 2020/2021“

   O tom, ze kterých jazyků je možné skládat přijímací zkoušku, je třeba se informovat přímo v podmínkách u jednotlivých oborů.

   K úspěšnému zvládnutí písemné přijímací zkoušky z jazyků (angličtina, němčina, francouzština, španělština, ruština, italština) je nutno mít tyto znalost:

   Bakalářský studijní obor nebo program: znalosti v rozsahu předepsaném osnovami pro výuku hlavního jazyka na středních školách v ČR, schopnost porozumění psanému textu.

   Navazující magisterský studijní obor nebo program:

   znalosti na úrovni následujících zkoušek:

  • angličtina: First Certificate in English, TOEFL nebo státní jazyková zkouška
  • němčina: Mittelstufe Deutsch nebo státní základní jazyková zkouška

  • francouzština: DELF nebo státní základní jazyková zkouška

  • španělština: D.E.L.E. - Superior nebo státní základní jazyková zkouška

  • ruština: státní základní jazyková zkouška

  • italština: státní základní jazyková zkouška

  Náležitosti přihlášky:

  Přihlášku lze podat na formuláři SEVT, tuto je třeba podepsat a nejpozději 30. dubna 2020 předat k poštovní přepravě. V případě elektronické přihlášky stačí její vyplnění na internetu a přihlášku není třeba tisknout. Vždy je třeba též zaplatit poplatek za přijímací řízení (viz dále).

  Do kdy je nutné podat přihlášku?

  Termín přihlášek: 30. dubna 2020 do 23:59:59 hodin

   

  Jak vyplnit přihlášku?

  Přihláška ke studiu se podává buď přímo na tiskopisu SEVT 49 145 0, nebo elektronickou formou na adrese https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php do 30. 4. 2020 (přihláška je platná v okamžiku, kdy je na fakultu doručen tiskopis, případně vyplněna a odeslána elektronická podoba).

   

  Přihláška musí obsahovat:

  • řádně vyplněné údaje, zejména přesný název zvoleného studijního programu a oboru. Pokud existuje možnost volby specializace, je nutné zvolit i specializaci Do kolonky „zvolený jazyk“ vyplňte jazyk, z kterého budete psát písemný test (u některých oborů nebo programů  je výběr jazyka omezen!). U zahraničních studentů se zvoleným jazykem rozumí jiný jazyk než jejich mateřský a čeština.

  • kolonku „předchozí studium na VŠ“ vyplňte i v případě, že studium není dosud ukončeno!

  Na každý zvolený obor nebo program  je nutné vyplnit samostatnou přihlášku.

   

  V případě tiskopisu SEVT je nutné přihlášku zaslat prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo ji osobně doručit na studijní oddělení.

  V případě vyplněné elektronické přihlášky se přihláška netiskne ani nezasílá.

  Prosíme, uvádějte na sebe kontaktní telefon, na kterém Vás v případě potřeby můžeme zastihnout nebo e-mailovou adresu.

  V případě podání přihlášky na tiskopisu SEVT je třeba zaslat potvrzení o uhrazení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízení.

   

  Platbu za přihlášku ze zahraničí zaplacenou převodem je třeba doložit výpisem z účtu v elektronické podobě např. scan nebo fotokopie v e-mailové příloze, zaslané na e-mailovou adresu prijimacky@fsv.cuni.cz (u některých plateb ze zahraničí se nedochovají původní platební údaje, přijatou platbu, pak nelze spárovat s přihláškou).

  Při platbě ze zahraničí preferujeme platbu kartou online.

   

  Za úkony spojené s přijímacím řízením na vybraný studijní obor nebo program  je vybírán poplatek ve výši 760 Kč (resp. 810 Kč, stanovení poplatku viz dále).

   

  Není-li formulář přihlášky řádně vyplněn, neobsahuje-li přihláška stanovené přílohy dle článku 4 odstavce 3 ŘPŘ UK, vyzve fakulta uchazeče k odstranění nedostatků a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu. Nejsou-li nedostatky v této lhůtě odstraněny, řízení ve věci přijetí ke studiu bude zastaveno.

   

  Konkrétní termíny přijímacích zkoušek do jednotlivých oborů budou sděleny v pozvánce k přijímací zkoušce. Další informace o přijímací zkoušce zašle fakulta uchazeči spolu s pozvánkou.

   

  Kam zaslat vyplněnou přihlášku na formuláři SEVT?

  Přihlášky zasílejte poštou (nejlépe doporučeně) na adresu:

  Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy,

  Smetanovo nábřeží 955/6,

  110 01 Praha 1

   

  Jak vysoké jsou poplatky?

  Poplatek za přijímací řízení:

  760 Kč (přihláška na formuláři SEVT u všech oborů nebo programů)

  810 Kč (elektronická přihláška u všech oborů nebo programů)

   

  Poplatek lze uhradit pouze bezhotovostně (převodem) či složenkou, úhrada hotově není možná.

  Banka: Komerční banka, Praha 1

  Účet: 85033011/0100

  Variabilní symbol: Každému uchazeči, který si podá elektronickou přihlášku, bude v informačním systému vygenerován individuální variabilní symbol - číslo elektronické přihlášky Variabilní symbol: při podání papírové přihlášky: datum narození ve tvaru (DDMMYYYY) například 23121995

  Specifický symbol: 2020 (je při podání papírové i elektronické přihlášky stejný)

  Konstantní symbol: 0308

  IBAN kód – CZ5801000000000085033011

  SWIFT kód – KOMBCZPP

  Upozorňujeme, že při platbě ze zahraničí bankovní poplatek hradí plátce.

  Doktorské studijní programy

  Kontaktní osoba: https://fsv.cuni.cz/fakulta/dekanat/studijni-oddeleni

  Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením

  Poplatek za elektronickou formu přihlášky: 660
  Poplatek za listinnou formu přihlášky: 710

  Ostatní informace

  Den otevřených dveří: Termíny pro jednotlivé programy jsou uvedeny na odkazu bit.ly/DODFSV
  Informace o přijímacím řízení:

  Doktorské studium:

  I. Obecné informace o studiu

  Na Fakultě sociálních věd UK je realizováno doktorské studium v prezenční nebo kombinované formě v akreditovaných studijních programech. Probíhá podle Pravidel pro organizaci studia FSV UK, individuálního studijního plánu a v souladu s Opatřením děkana č. 27/2017. Doktorské studium je zakončeno státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce. Absolvent získává titul „Ph.D.“. Další podrobnější informace o doktorském studiu na FSV UK, studijní předpisy a studijní plány akreditovaných oborů jsou dostupné na adrese www.fsv.cuni.cz v sekci Uchazeči/Doktorské studium a na webových stránkách příslušných kateder a institutů fakulty.

  II. Obecné informace o přijímacím řízení

  1. Přijímací řízení se řídí ust. § 48-50 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o vysokých školách) v platném znění, Řádem přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy, opatřením rektora č. 7/2019, Harmonogramem přijímacího řízení pro akademický rok 2020/2021 a těmito Podmínkami přijímacího řízení pro akademický rok 2020/2021 (dále jen „PPŘ“).

  2. Výsledky přijímacího řízení jsou po zasedání hlavní přijímací komise zveřejněny v informačním systému na internetové adrese http://is.cuni.cz/studium (Moje přihlášky/Průběh PŘ). Rozhodnutí o přijetí může být uchazeči vydáno pouze na základě předložení úředně ověřené kopie magisterského diplomu nebo potvrzení o ukončení magisterského studia (viz níže).

  III. Přijímací zkouška

  1. Přijímací zkouška prověřuje především odborné znalosti a připravenost uchazeče k samostatné vědecké práci ve zvoleném oboru. Součástí přijímací zkoušky je odborná rozprava nad předloženým projektem disertační práce. Pokud není z odborných důvodů určeno jinak, skládá se přijímací zkouška v souladu s akreditací programu v českém nebo slovenském jazyce, popřípadě v jazyce světovém v souladu s oborovými podmínkami přijímací zkoušky.

  2. Zkoušku v náhradním termínu může povolit děkan uchazeči, který o to elektronicky prostřednictvím informačního systému požádá do 3 dnů ode dne konání zkoušky v řádném termínu, a to v případě, jestliže se uchazeč nemůže zúčastnit zkoušky v řádném termínu ze závažných a doložených důvodů, zejména zdravotních. Ve výjimečných a řádně zdůvodněných případech může děkan tuto lhůtu prominout. Důvodem k povolení náhradního termínu může být i účast uchazeče na přijímací zkoušce na jiné fakultě Univerzity Karlovy. Důvodem k povolení náhradního termínu není účast uchazeče na přijímací zkoušce mimo Univerzitu Karlovu. Řádné studium v zahraničí, které je přípravou ke studiu na vysoké škole, je vždy důvodem k povolení náhradního termínu. Další náhradní termín se nepřipouští.

  3. Zkoušku formou videokonference může děkan výjimečně povolit uchazeči, který o to elektronicky prostřednictvím informačního systému požádá nejpozději 10 dnů před konáním řádného termínu, pokud se uchazeč nemůže zúčastnit přijímací zkoušky v řádném ani náhradním termínu ze závažných a doložených důvodů (studium na zahraniční škole či odborná stáž v zahraničí). Důvodem pro povolení vykonání přijímací zkoušky formou videokonference nejsou zdravotní důvody či účast uchazeče na jiné přijímací zkoušce. Povolení děkana je podmíněno souhlasem předsedy příslušné oborové rady.

  4. Podmínkou přijetí ke studiu je podání přihlášky se všemi uvedenými přílohami, řádně ukončené magisterské studium a úspěšné složení přijímací zkoušky. Přijat ke studiu je uchazeč, který u přijímací zkoušky dosáhl bodové hranice stanovené děkanem. Celkový bodový zisk uchazeče sestává z dílčího bodového hodnocení v jednotlivých položkách přijímací zkoušky.

  IV. Pozvánka k přijímacímu řízení

  1. V souladu s ustanovením čl. 4 odst. 5 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy zašle uchazeči fakulta pozvánku k přijímací zkoušce prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity nejpozději 30 dní před datem jejího konání. V případě, že fakulta zasílá pozvánku na náhradní termín přijímací zkoušky, lze tuto lhůtu přiměřeně zkrátit. Heslo pro vstup do elektronického systému obdrží uchazeč po podání přihlášky ke studiu.

   

  Náležitosti přihlášky:

  Přihláška ke studiu

  Přihláška se podává elektronicky, nebo prostřednictvím papírového formuláře SEVT "Přihláška ke studiu na vysoké škole pro akademický rok…". Elektronická přihláška bude spolu s dalšími pokyny přístupná na webové stránce fakulty v lednu 2020. Na předepsaném papírovém formuláři  musí uchazeč vyznačit formu studia (prezenční, kombinovaná) a studijní program. Formu studia může uchazeč během přijímacího řízení změnit, program studia měnit nelze. Elektronickou přihlášku je nutné po vyplnění elektronicky odeslat včetně všech relevantních příloh, a to do 30. 4. 2020.  Listinnou přihlášku je nutné po vyplnění vlastnoručně podepsat a včetně všech relevantních příloh odeslat ve lhůtě do 30. 4. 2020 nejlépe doporučeně na adresu fakulty (datum na poštovním razítku musí být nejpozději z 30. 4. 2020), nebo předat osobně do 30. 4. 2020 do podatelny.

  Následně na adrese http://is.cuni.cz/studium/ v sekci Průběh přijímacího řízení může uchazeč sledovat průběh své přihlášky, její uložení, termíny přijímací zkoušky a výsledky přijímacího řízení.

  Vždy je též nutné zaplatit poplatek za přijímací řízení (viz dále).

  Do kdy je nutné podat přihlášku?

  Termín přihlášek: 30. dubna 2020 do 23:59:59 hodin

   

  Jak vyplnit přihlášku?

  Přihláška ke studiu se podává buď přímo na tiskopisu SEVT 49146000, nebo elektronickou formou na adrese https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php do 30. 4. 2020 (přihláška je platná v okamžiku, kdy je na fakultu doručen tiskopis, případně vyplněna a odeslána elektronická podoba).

   

  Přihláška musí obsahovat:

  • řádně vyplněné údaje, zejména přesný název zvoleného studijního programu

  • kolonku „předchozí studium na VŠ“ vyplňte i v případě, že studium není dosud ukončeno

   

  Povinné přílohy přihlášky:

  1. Doklad o dosaženém vzdělání:

  Uchazeči, kteří do doby podání přihlášky řádně dokončili magisterské studium, přiloží k přihlášce úředně ověřenou kopii magisterského diplomu. Netýká se absolventů FSV UK. Uchazeči, kteří do doby podání přihlášky magisterské studium řádně nedokončili, předloží potvrzení o ukončení studia nejpozději do 30. 9. 2020 na Studijní oddělení FSV UK. Předložením dokladu o ukončení studia nezaniká povinnost studenta dodat na Studijní oddělení úředně ověřenou kopii magisterského diplomu hned, jak to bude možné. Pro uchazeče, kteří absolvovali studium v magisterském studijním programu v době od 1. do 30. září 2020, v podzimním termínu, jakož i pro uchazeče, o jejichž podané žádosti o uznání zahraničního vzdělání nebylo do 30. září 2020 rozhodnuto, se stanoví období pro ověřování splnění podmínek přijetí (tj. včetně podmínek ověřovaných na základě dokladů, např. magisterského diplomu) do 22. října 2020.

  Uchazeč, který předchozí vysokoškolské vzdělání absolvoval/a na zahraniční vysoké škole, předloží za účelem doložení předchozího vzdělání některý z následujících dokladů: doklad o obecném uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání v České republice, získaný podle § 89 a 90 zákona o vysokých školách (tzv. "nostrifikace"); zahraniční doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který je v České republice podle jejích mezinárodních závazků rovnocenný bez dalšího úředního postupu (vysokoškolský diplom a dodatek ze Slovenska, Polska, Maďarska, Slovinska; výjimky viz webové stránky); nebo zahraniční doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který fakulta sama posoudí (poplatek 0 Kč). Detailní informace týkající se způsobu prokázání splnění řádného ukončení studia v magisterském studijním programu pro absolventy zahraničních vysokých škol naleznete na webových stránkách fakulty, sekce Uchazeči - Přijímací řízení.

  Doklady je nutné fyzicky zaslat na adresu fakulty: FSV UK, Smetanovo nábřeží 6, 110 01 Praha 1 nejpozději do 30. 8. 2020.

  2. Strukturovaný životopis

   

  3. Další přílohy specifikované u jednotlivých programů, např. disertační projekt, seznam literatury.

  Nemá-li přihláška ke studiu (netýká se příloh) předepsané náležitosti nebo trpí-li jinými vadami, vyzve fakulta uchazeče k odstranění nedostatků a poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu. Nejsou-li nedostatky v této lhůtě odstraněny, řízení bude zastaveno.

  Na každý zvolený program je nutné vyplnit samostatnou přihlášku.

  Prosíme, uvádějte na sebe kontaktní telefon, na kterém Vás v případě potřeby můžeme zastihnout, nebo e-mailovou adresu.

  V případě podání přihlášky na tiskopisu SEVT  je nutné zaslat potvrzení o uhrazení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením.

  Platbu za přihlášku ze zahraničí zaplacenou převodem je třeba doložit výpisem z účtu v elektronické podobě např. scan nebo fotokopie v e-mailové příloze, zaslané na e-mailovou adresu prijimacky@fsv.cuni.cz (u některých plateb ze zahraničí se nedochovají původní platební údaje, přijatou platbu pak nelze spárovat s přihláškou).

  Při platbě ze zahraničí preferujeme platbu kartou online.

  Za úkony spojené s přijímacím řízením na vybraný studijní program je vybírán poplatek ve výši 660 Kč (resp. 710 Kč, stanovení poplatku viz dále).

  Poplatek je splatný k poslednímu dni lhůty pro podání přihlášky ke studiu.

  Konkrétní termíny přijímacích zkoušek do jednotlivých programů budou sděleny v pozvánce k přijímací zkoušce. Další informace o přijímací zkoušce zašle fakulta uchazeči spolu s pozvánkou.

   

  Kam zaslat vyplněnou přihlášku na formuláři SEVT?

  Přihlášky zasílejte poštou (nejlépe doporučeně) na adresu:

  Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy,

  Smetanovo nábřeží 955/6,

  110 01 Praha 1

   

  Jak vysoké jsou poplatky?

  Poplatek za přijímací řízení:

  660 Kč (elektronická přihláška u všech programů)

  710 Kč (přihláška na formuláři SEVT u všech programů)

  Poplatek lze uhradit pouze bezhotovostně (převodem) či složenkou.

  Banka: Komerční banka, Praha 1

  Účet: 85033011/0100

  Variabilní symbol (při podání elektronické přihlášky): uchazeči  bude v informačním systému vygenerován individuální variabilní symbol - číslo elektronické přihlášky

  Variabilní symbol (při podání papírové přihlášky): datum narození ve tvaru (DDMMYYYY) například 23121995

  Specifický symbol: 2020

  Konstantní symbol: 0308

  IBAN kód – CZ5801000000000085033011

  SWIFT kód – KOMBCZPP

  Upozorňujeme, že při platbě ze zahraničí bankovní poplatek hradí plátce.   

  Obecné informace

  Den otevřených dveří - poznámka: Termíny pro jednotlivé obory jsou uvedeny na odkazu bit.ly/DODFSV
  Informace o fakultě: Hlavním posláním Fakulty sociálních věd, založené v roce 1990, je rozvíjet výuku a výzkum v základních společenskovědních oborech, jež souvisejí se sociálním, politickým, ekonomickým a kulturním životem společnosti. Na Fakultě sociálních věd se proto jako samostatné studijní programy rozvíjejí Ekonomické teorie, Mediální a komunikační studia, Mezinárodní teritoriální studia, Politologie a Sociologie. Studium se realizuje na třech uzavřených úrovních, akreditovaných jako studijní obory: na úrovní bakalářské (tříleté), navazující magisterské (dvouleté) a doktorské (čtyřleté). Informace o fakultě, jakož i základní předpisy, jimiž se chod fakulty řídí, a aktuální sdělení jsou k dispozici na internetové adrese: www.fsv.cuni.cz.

  Bankovní spojení

  Konstantní symbol pro platbu složenkou: 0308
  Konstantní symbol pro platbu převodem: 0308
  Banka: Komerční banka
  Účet: 85033011/0100
  IBAN: CZ58 0100 0000 0000 8503 3011
  SWIFT:KOMBCZPP
  Variabilní symbol: číslo elektronické přihlášky
  Specifický symbol: 2020

  Počty

  Celkový počet studentů: 4198
  Celkový počet absolventů: 901
  Celkový počet přihlášených uchazečů: 5826
  Z toho do bakalářských studijních programů: 4194
  Z toho do magisterských studijních programů: 1632

  Programy/Obory pro tento rok

  Studijní program Program/Obor Forma studia Druh studia Jazyk výuky Standardní doba studia Stav Poznámka
  Česko-německá studia Česko-německá studia prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen Den otevřených dveří na Institutu mezinárodních studií (IMS, U Kříže 8/661, Praha 5 – Jinonice), http://bit.ly/DODFSV
  Economics Ekonomie a finance prezenční bakalářské angličtina 3 rok(y) Otevřen Tuition fee based English-taught study programme /studium za úhradu v AJ/
  Ekonomické teorie Ekonomie a finance prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen Den otevřených dveří na Institutu ekonomických studií (IES, Opletalova 26, Praha 1), viz http://bit.ly/DODFSV
  History and Area Studies History and Area Studies prezenční bakalářské angličtina 3 rok(y) Otevřen
  Komunikační studia Komunikační studia se specializací Marketingová komunikace a public relations prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen Den otevřených dveří na Institutu komunikačních studií a žurnalistiky (IKSŽ, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1), http://bit.ly/DODFSV
  Komunikační studia Komunikační studia se specializací Mediální studia prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen Den otevřených dveří na Institutu komunikačních studií a žurnalistiky (IKSŽ, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1), http://bit.ly/DODFSV
  Komunikační studia Komunikační studia se specializací Žurnalistika prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen Den otevřených dveří na Institutu komunikačních studií a žurnalistiky (IKSŽ, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1), http://bit.ly/DODFSV
  Politics, Philosophy and Economics Politics, Philosophy and Economics prezenční bakalářské angličtina 3 rok(y) Otevřen
  Politologie a mezinárodní vztahy Politologie a mezinárodní vztahy prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen Den otevřených dveří na Institutu politologických studií (IPS, U Kříže 8/661, Praha 5 – Jinonice), http://bit.ly/DODFSV
  Politologie a veřejná politika Politologie a veřejná politika prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen Den otevřených dveří na Institutu politologických studií (IPS, U Kříže 8/661, Praha 5 – Jinonice), http://bit.ly/DODFSV
  Social Sciences Social Sciences prezenční bakalářské angličtina 3 rok(y) Otevřen
  Sociologie Sociologie se specializací Sociální antropologie prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen Den otevřených dveří na Institutu sociologických studií (ISS, U Kříže 8/661, Praha 5 – Jinonice) se koná Aktuální informace lze získat na http://studujnaiss.fsv.cuni.cz/sociologie-a-socialni-politika
  Sociologie Sociologie se specializací Studia současných společností prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen Den otevřených dveří na Institutu sociologických studií (ISS, U Kříže 8/661, Praha 5 – Jinonice) se koná Aktuální informace lze získat na http://studujnaiss.fsv.cuni.cz/sociologie-a-socialni-politika
  Sociologie a sociální politika Sociologie a sociální politika prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen Den otevřených dveří na Institutu sociologických studií (ISS, U Kříže 8/661, Praha 5 – Jinonice) se koná Aktuální informace lze získat na http://studujnaiss.fsv.cuni.cz/sociologie-a-socialni-politika
  Teritoriální studia Teritoriální studia se specializací Soudobé dějiny distanční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen Den otevřených dveří na Institutu mezinárodních studií (IMS, U Kříže 8/661, Praha 5 – Jinonice), http://bit.ly/DODFSV
  Teritoriální studia Teritoriální studia se specializací Teritoriální studia prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen Den otevřených dveří na Institutu mezinárodních studií (IMS, U Kříže 8/661, Praha 5 – Jinonice), http://bit.ly/DODFSV
  Teritoriální studia Teritoriální studia se specializací Teritoriální studia distanční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen Den otevřených dveří na Institutu mezinárodních studií (IMS, U Kříže 8/661, Praha 5 – Jinonice), http://bit.ly/DODFSV
  Balkan, Eurasian and Central European Studies Balkan, Eurasian and Central European Studies prezenční navazující magisterské angličtina 2 rok(y) Otevřen Tuition fee based English-taught study programme /studium za úhradu v AJ/
  Balkánská, euroasijská a středoevropská studia Balkánská, euroasijská a středoevropská studia se specializací Balkánská a středoevropská studia distanční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Balkánská, euroasijská a středoevropská studia Balkánská, euroasijská a středoevropská studia se specializací Ruská a eurasijská studia distanční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Economics Ekonomie a finance prezenční navazující magisterské angličtina 2 rok(y) Otevřen Tuition fee based English-taught study programme /studium za úhradu v AJ/
  Economics Korporátní strategie a finance v Evropě prezenční navazující magisterské angličtina 2 rok(y) Otevřen Tuition fee based English-taught study programme /studium za úhradu v AJ/
  Ekonomické teorie Ekonomie a finance prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen Den otevřených dveří na Institutu ekonomických studií (IES, Opletalova 26, Praha 1), http://bit.ly/FSVDOD
  Ekonomický výzkum Ekonomický výzkum prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  European Politics and Society: Vaclav Havel Joint Master Programme European Politics and Society: Vaclav Havel Joint Master Programme prezenční navazující magisterské angličtina 2 rok(y) Otevřen Tuition fee based English-taught study programme /studium za úhradu v AJ/
  Geopolitical Studies Geopolitical Studies prezenční navazující magisterské angličtina 2 rok(y) Otevřen Tuition fee based English-taught study programme /studium za úhradu v AJ/
  International Economic and Political Studies International Economic and Political Studies prezenční navazující magisterské angličtina 2 rok(y) Otevřen Tuition fee based English-taught study programme /studium za úhradu v AJ/
  Master in Area Studies Master in Area Studies prezenční navazující magisterské angličtina 2 rok(y) Otevřen Tuition fee based English-taught study programme /studium za úhradu v AJ/
  Master in Economic Research Master in Economic Research prezenční navazující magisterské angličtina 2 rok(y) Otevřen
  Media and Area studies Media and Area studies prezenční navazující magisterské angličtina 2 rok(y) Otevřen
  Mediální a komunikační studia Mediální studia prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen Den otevřených dveří na Institutu komunikačních studií a žurnalistiky (IKSŽ, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1), http://bit.ly/DODFSV
  Mediální a komunikační studia Žurnalistika prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen Den otevřených dveří na Institutu komunikačních studií a žurnalistiky (IKSŽ, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1), http://bit.ly/DODFSV
  Mediální studia Mediální studia distanční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen Den otevřených dveří na Institutu komunikačních studií a žurnalistiky (IKSŽ, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1), http://bit.ly/DODFSV
  Německá a středoevropská studia / Deutsche und Mitteleuropäische Studien Německá a středoevropská studia / Deutsche und Mitteleuropäische Studien prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen Den otevřených dveří na Institutu mezinárodních studií (IMS, U Kříže 8/661, Praha 5 – Jinonice), http://bit.ly/DODFSV
  Political Science Mezinárodní bezpečnostní studia prezenční navazující magisterské angličtina 2 rok(y) Otevřen Tuition fee based English-taught study programme /studium za úhradu v AJ/
  Political Science Mezinárodní vztahy prezenční navazující magisterské angličtina 2 rok(y) Otevřen Tuition fee based English-taught study programme /studium za úhradu v AJ/
  Politologie Bezpečnostní studia prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen Den otevřených dveří na Institutu politologických studií (IPS, U Kříže 8/661, Praha 5 – Jinonice), http://bit.ly/FSVDOD
  Politologie Mezinárodní vztahy prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen Den otevřených dveří na Institutu politologických studií (IPS, U Kříže 8/661, Praha 5 – Jinonice), http://bit.ly/DODFSV
  Politologie Politologie prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen Den otevřených dveří na Institutu politologických studií (IPS, U Kříže 8/661, Praha 5 – Jinonice), http://bit.ly/FSVDOD
  Society, Communication and Media Society, Communication and Media prezenční navazující magisterské angličtina 2 rok(y) Otevřen Tuition fee based English-taught study programme /studium za úhradu v AJ/
  Sociologie Sociologie prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen Den otevřených dveří na Institutu sociologických studií (ISS, U Kříže 8/661, Praha 5 – Jinonice), http://bit.ly/DODFSV
  Sociologie Veřejná a sociální politika prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen Den otevřených dveří na Institutu sociologických studií (ISS, U Kříže 8/661, Praha 5 – Jinonice), http://bit.ly/DODFSV
  Sociologie Veřejná a sociální politika kombinovaná navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen Den otevřených dveří na Institutu sociologických studií (ISS, U Kříže 8/661, Praha 5 – Jinonice), http://bit.ly/DODFSV
  Sociology Sociologie v evropském kontextu prezenční navazující magisterské angličtina 2 rok(y) Otevřen Tuition fee based English-taught study programme /studium za úhradu v AJ/
  Sociology Veřejné a sociální politiky prezenční navazující magisterské angličtina 2 rok(y) Otevřen Tuition fee based English-taught study programme /studium za úhradu v AJ/
  Strategická komunikace Strategická komunikace prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Teritoriální studia Teritoriální studia se specializací Balkánská, euroasijská a středoevropská studia prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen Den otevřených dveří na Institutu mezinárodních studií (IMS, U Kříže 8/661, Praha 5 – Jinonice), http://bit.ly/DODFSV
  Teritoriální studia Teritoriální studia se specializací Evropská studia prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen Den otevřených dveří na Institutu mezinárodních studií (IMS, U Kříže 8/661, Praha 5 – Jinonice), http://bit.ly/DODFSV
  Teritoriální studia Teritoriální studia se specializací Německá a rakouská studia prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen Den otevřených dveří na Institutu mezinárodních studií (IMS, U Kříže 8/661, Praha 5 – Jinonice), http://bit.ly/DODFSV
  Teritoriální studia Teritoriální studia se specializací Severoamerická studia prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen Den otevřených dveří na Institutu mezinárodních studií (IMS, U Kříže 8/661, Praha 5 – Jinonice), http://bit.ly/DODFSV
  Teritoriální studia Teritoriální studia se specializací Západoevropská studia prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen Den otevřených dveří na Institutu mezinárodních studií (IMS, U Kříže 8/661, Praha 5 – Jinonice), http://bit.ly/DODFSV
  Area Studies Area Studies prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Area Studies Area Studies kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Economics and Econometrics Economics and Econometrics prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Economics and Finance Economics and Finance prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Economics and Finance Economics and Finance kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Ekonomie a ekonometrie Ekonomie a ekonometrie prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Ekonomie a ekonometrie Ekonomie a ekonometrie kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Ekonomie a finance Ekonomie a finance prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Ekonomie a finance Ekonomie a finance kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  International Relations International Relations prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  International Relations International Relations kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Media and Communication studies Media and Communication studies prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Media and Communication studies Media and Communication studies kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Mediální a komunikační studia Mediální a komunikační studia prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Mediální a komunikační studia Mediální a komunikační studia kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Mezinárodní teritoriální studia Mezinárodní teritoriální studia prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Mezinárodní teritoriální studia Mezinárodní teritoriální studia kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Mezinárodní vztahy Mezinárodní vztahy prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Mezinárodní vztahy Mezinárodní vztahy kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Modern history Modern history prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Modern history Modern history kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Moderní dějiny Moderní dějiny prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Moderní dějiny Moderní dějiny kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Political Science Political Science prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Political Science Political Science kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Politologie Politologie prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Politologie Politologie kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Public and Social Policy Public and Social Policy prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Public and Social Policy Public and Social Policy kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Sociologie Sociologie prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Sociologie Sociologie kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Sociology Sociology prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Sociology Sociology kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Veřejná a sociální politika Veřejná a sociální politika prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Veřejná a sociální politika Veřejná a sociální politika kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen