Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Obecné a fakultní podmínky PŘ


  Fakulta sociálních věd

  Kontaktní údaje

  Ulice: Smetanovo nábřeží 6
  Město: Praha 1
  PSČ: 110 01
  Obec: Praha
  Internetová adresa: http://fsv.cuni.cz/

  Bakalářské studijní programy

  Kontaktní osoba: http://intranet.fsv.cuni.cz/FSVINT-1402.html
  Fax na studijní odbor: +420224235644
  Termín podání přihlášky: 1.11.2017 až 31.3.2018 do 23:59:59 hodin
  Termín přijímací zkoušky:

  písemná část - 4.6.2018 až 8.6.2018

  ústní část (kde je požadována) - 11.6.2018 až 15.6.2018

  Náhradní termín přijímací zkoušky: 25.6.2018 až 4.7.2018

  Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením

  Poplatek za elektronickou formu přihlášky: 600
  Poplatek za listinnou formu přihlášky: 650
  Poznámka: Poplatek je nutno uhradit za každou podanou přihlášku ke studiu. Jeho zaplacení se prokazuje v případě přihlášky podané na formuláři tiskopisu SEVT nebo při platbě ze zahraničí. Dokladem je potvrzení o bankovním převodu (nikoliv příkazu k úhradě) nebo kopie výpisu z bankovního účtu. Poplatek je nevratný v kterékoli fázi přijímacího řízení a nevrací se ani v případě, že se uchazeč přijímacího řízení nezúčastní nebo nedodrží způsob podání přihlášky v elektronické podobě.

  Ostatní informace

  Informace o přijímacím řízení:

  Přijímací řízení se zahajuje doručením přihlášky ke studiu. Splnění podmínek přijetí ke studiu se podle § 49 odst. 4 zákona o vysokých školách ověřuje a) přijímací zkouškou organizovanou fakultou , b) na základě výsledků dosažených na NSZ, c) kombinací obou postupů podle písmene a) a b).

  Ukázky vybraných přijímacích testů naleznete na webové adrese https://fsv.cuni.cz/uchazeci/prijimaci-rizeni/ukazky-prijimacich-testu

  Uchazeči o studium se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo žádat o modifikaci přijímacího řízení. Žádá-li uchazeč z důvodu speciálních vzdělávacích potřeb (držitelé průkazů TP, ZTP a ZTP/P a uchazeči podle čl. 3 odst. 1 a 2 Opatření rektora č. 23/2017) o modifikaci přijímací zkoušky, musí být tato žádost podána jako součást přihlášky ke studiu. Uchazeč v elektronické přihlášce zaškrtne příslušnou kolonku ohledně žádosti o modifikace a zároveň musí k přihlášce nahrát formulář "Žádost o modifikaci přijímací zkoušky" dostupný z webových stránek fakulty, spolu s potřebnými dokumenty (lékařské potvrzení, doporučení pedagogicko psychologické poradny apod.). Žádost spolu s potřebnými dokumenty (originály) uchazeč dokládá i v papírové podobě na studijní oddělení FSV do konce období pro podávání přihlášek ke studiu. Žádost posuzuje děkan na základě doporučení oborového pracoviště, studijního oddělení, případně garantů jednotlivých studijních programů/oborů, kteří mohou posoudit speciální požadavky na zdravotní či jiné předpoklady uchazeče o studium nutné pro řádné plnění studijních povinností a kontrol studia v daném oboru, do kterého se uchazeč hlásí.
  Obecně přitom platí, že modifikovaná přijímací zkouška by se měla od běžného postupu odlišovat jen v nejmenší nutné míře a celý postup musí být v souladu s Řádem přijímacího řízení UK a navazujícími předpisy. Žádost o modifikaci přijímací zkoušky musí být podána a doložena příslušným potvrzením nejpozději do konce období pro podávání přihlášek ke studiu. Modifikovat přijímací zkoušku lze jen na základě včas podané žádosti.  Více informací: http://www.cuni.cz/UK-3929.html

  (a) Ověřování podmínek přijetí přijímací zkouškou organizovanou fakultou

  Přijímací zkoušky jsou jednokolové nebo dvoukolové, první kolo je zpravidla písemné, druhé je zpravidla ústní. Obsah a struktura přijímacích zkoušek jsou popsány u jednotlivých oborů. Písemnou zkouškou (testem) se rozumí jakákoliv forma písemného přezkoušení od volby správných odpovědí z nabídky přes samostatné formulování odpovědi po vypracování delšího souvislého výkladu. U písemné části zkoušky nejsou na žádném studijním oboru přípustné pomůcky (slovníky a encyklopedie, mobilní telefony, kalkulačky, matematické tabulky, elektrické diáře, tisk, přenosné počítače, odborná literatura atd.). Do druhého kola přijímací zkoušky postupují uchazeči na základě bodového pořadí z prvního kola. Do všech oborů jsou vždy přijati uchazeči s nejvyšším dosaženým počtem bod

  Zkoušku v náhradním termínu může povolit děkan uchazeči, který o to písemně požádá do stanoveného dne konání zkoušky v řádném termínu, a to v případě, jestliže se uchazeč nemůže zúčastnit zkoušky v řádném termínu ze závažných a doložených důvodů, zejména zdravotních. Ve výjimečných a řádně zdůvodněných případech může děkan tuto lhůtu prominout. Důvodem k povolení náhradního termínu může být  i účast uchazeče na přijímací zkoušce na jiné fakultě Univerzity Karlovy. Důvodem k povolení náhradního termínu není  účast uchazeče na přijímací zkoušce mimo Univerzitu Karlovu. Řádné studium v zahraničí, které je přípravou ke studiu na vysoké škole, je vždy důvodem k povolení náhradního termínu. Další náhradní termín se nepřipouští.

  (b) Ověřování podmínek přijetí na základě výsledků Národní srovnávací zkoušky (NSZ)

  U oborů, do kterých jsou uchazeči vybíráni na základě výsledků dosažených v Národních srovnávacích zkouškách (NSZ) společnosti www.scio.cz, s. r. o. (dále jen Scio), musí každý uchazeč v rámci Národních srovnávacích zkoušek alespoň jedenkrát absolvovat test Obecných studijních předpokladů (OSP) v některém z těchto termínů: 9. prosince 2017, 2. února 2018, 3. března 2018, 29. března 2018, 28. dubna 2018

  Jako plnohodnotnou náhradu za test OSP NSZ je možné účastnit se SAT Reasoning Test nebo test ACT Composite. Hranice výsledků v tomto testu nutná pro přijetí bude zveřejněna zároveň se zveřejněním percentilové hranice testu OSP SCIO a vychází z přepočítací tabulky. Výsledek SAT Reasoning Test nebo testu ACT Composite musí uchazeč doložit fakultě certifikátem, který doručí nejpozději 15. 5. 2018. V případě testu SAT  vyplňte "institutional code" na hodnotu 7280 a výsledek automaticky přijde na naši fakultu.

  Uchazeči o bakalářské studium oboru Ekonomie a finance musí vedle Obecných studijních předpokladů alespoň jedenkrát absolvovat v rámci NSZ ještě test z Matematiky, a to v některém z těchto termínů: 2. února 2018,3. března 2018, 29. března 2018, 28. dubna 2018

  Jako plnohodnotnou náhradu za test z Matematiky společnosti SCIO je test z matematiky SAT (tzv. subject test). Hranice výsledků v tomto testu nutná pro přijetí bude zveřejněna zároveň se zveřejněním percentilové hranice testu Matematika SCIO a vychází z přepočítací tabulky. Výsledek SAT testu z matematiky musí uchazeč doložit fakultě certifikátem, který doručí nejpozději 15. 5. 2018.

  Uchazečům o bakalářské studium oborů Sociologie a sociální politika se vedle testu Obecných studijních předpokladů započítává do celkového výsledku i test z angličtiny SCIO  jako bonus, testování probíhá v těchto termínech: 29. března 2018 a 28. dubna 2018.

  Jako plnohodnotnou náhradu za test z Anglického jazyka společnosti SCIO je považováno doložení znalosti anglického jazyka na úrovni B2 podle Evropského referenčního jazykového rámce (např. certifikáty: Cambridge ESOL FCE, ETS TOEFL (87), SJZ - základní, TELC English B2). Certifikát, je nutné doručit nejpozději do 1. 5. 2018.

  Kromě podání přihlášky na FSV UK se uchazeč individuálně přihlašuje k NSZ, a to přímo u společnosti Scio na adrese www.scio.cz/nsz, příp. telefonicky na čís. +420 234 705 555. Účast na NSZ si uchazeč rovněž hradí individuálně, fakulta náklady spojené s účastí na NSZ neproplácí. Podrobné informace o termínech, místech konání, kapacitách, podmínkách, průběhu, možnosti změnit termín, obsahu zkoušek, výpočtu harmonizovaného percentilu i další podrobnosti najdete na stránkách www.scio.cz/nsz. Za řádný průběh zkoušek i za obsah testů zodpovídá Scio.

  Pokud se uchazeč nezúčastní ani jednoho z uvedených termínů, není možné se odvolávat na překážky na straně fakulty ani uchazeče.

  Nejlepší výsledky uchazečů jsou automaticky předávány fakultě společností Scio, na fakultě jsou zadány do databáze uchazečů. Svůj výsledek tedy uchazeč fakultě nepředává, výsledky předává fakultě výhradně společnost Scio. Každý uchazeč však musí společnosti Scio poskytnout k předání výsledků svůj souhlas (uchazeč tak učiní v rámci přihlášky k NSZ). Pro přijímací řízení je u každého testu rozhodující harmonizovaný percentil (maximální dosažitelná hranice v každém testu je 100), jak jej stanoví společnost Scio. Váha jednotlivých předmětů, pokud je jich více, je stanovena u informací o jednotlivých oborech studia níže.

  (c) Kombinací obou postupů

  U oborů bakalářského studia Mezinárodní teritoriální studia, Česko-německá studiaPolitologie a mezinárodní vztahy, probíhá výběr uchazečů na základě kombinace výsledku OSP testu NSZ a písemné přijímací zkoušky organizované fakultou. U oboru Marketingová komunikace a public relationsprobíhá výběr uchazečů na základě kombinace výsledku OSP testu NSZ, SCIO Angličtina a ústní přijímací zkoušky organizované fakultou. V takových případech se na základě výsledků OSP NSZ stanoví pořadí uchazečů hlásících se na příslušný obor a z nich jsou nejlépe umístění uchazeči pozváni na přijímací zkoušku organizovanou fakultou. Přihlášení k OSP NSZ a SCIO Angličtina je stejné jako ve variantě (b). Konkrétní podmínky na fakultě jsou stanoveny u informací o příslušných oborech níže. Jako plnohodnotnou náhradu za test OSP NSZ je možné účastnit se SAT Reasoning Test. Hranice výsledků v tomto testu nutná pro postup do druhého kola bude zveřejněna zároveň se zveřejněním percentilové hranice testu OSP SCIO nutné pro postup do druhého kola a vychází z přepočítací tabulky. Výsledek SAT Reasoning Test musí uchazeč doložit fakultě certifikátem, který doručí nejpozději 15. 5. 2018. V případě testu SAT  vyplňte "institutional code" na hodnotu 7280 a výsledek automaticky přijde na naši fakultu.

  (d) Nostrifikace


  U studentů, kteří absolvovali studium v zahraničí, je požadováno, aby doložili rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení/diplomu domácími úřady, tzv. nostrifikaci. Informace jsou k nalezení na následném odkazu http://www.cuni.cz/UKEN-16.html .

   

  „Požadavky k přijímacím zkouškám z jazyků na rok 2018/2019“

  O tom, ze kterých jazyků je možné skládat přijímací zkoušku, je třeba se informovat přímo v podmínkách u jednotlivých oborů.

  K úspěšnému zvládnutí písemné přijímací zkoušky z jazyků (angličtina, němčina, francouzština, španělština, ruština, italština) je nutno mít tyto znalost:

  Bakalářský studijní obor: znalosti v rozsahu předepsaném osnovami pro výuku hlavního jazyka na středních školách v ČR, schopnost porozumění psanému textu.

  Navazující magisterský studijní obor:

  znalosti na úrovni následujících zkoušek:

  • angličtina:First Certificate, TOEFL nebo státní jazyková zkouška
  • němčina: Mittelstufe Deutsch nebo státní základní jazyková zkouška
  • francouzština: DELF nebo státní základní jazyková zkouška
  • španělština: D.E.L.E. - Superior nebo státní základní jazyková zkouška
  • ruština: státní základní jazyková zkouška
  • italština: státní základní jazyková zkouška

  Pozvánka k přijímací zkoušce

   

  Pozvánka k přijímací zkoušce je zasílána pouze v elektronické podobě prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity nejpozději 30 dní před datem konání zkoušky. V případě bakalářských oborů Politologie a mezinárodní vztahy a Marketingová komunikace a public relations je tato lhůta přiměřeně zkrácena, pozvánka bude zaslána po obdržení výsledků z testů od společnosti SCIO (polovina května 2018). V případě, že fakulta zasílá pozvánku na náhradní termín přijímací zkoušky, lze tuto lhůtu přiměřeně zkrátit. Heslo pro vstup do elektronického systému obdrží uchazeč po podání přihlášky ke studiu.

  Náležitosti přihlášky:

  Přihlášku lze podat na formuláři SEVT, tuto je třeba podepsat a nejpozději 31.března 2018 předat k poštovní přepravě. V případě elektronické přihlášky stačí její vyplnění na internetu a přihlášku není třeba tisknout. Vždy je třeba též zaplatit poplatek za přijímací řízení (viz dále).

  Do kdy je nutné podat přihlášku?

  Termín přihlášek: 31. března 2018 do 23:59:59 hodin

  Jak vyplnit přihlášku?

  Přihláška ke studiu se podává buď přímo na tiskopisu SEVT 49 145 0, nebo elektronickou formou na adrese https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php do 31. 3. 2018 (přihláška je platná v okamžiku, kdy je na fakultu doručen tiskopis, případně vyplněna a odeslána elektronická podoba).

  Přihláška musí obsahovat:

  • Řádně vyplněné údaje, zejména přesný název zvoleného studijního programu a oboru. Do kolonky „zvolený jazyk“ vyplňte jazyk, z kterého budete psát písemný test (u některých oborů je výběr jazyka omezen!). U zahraničních studentů se zvoleným jazykem rozumí jiný jazyk než jejich mateřský a čeština.
  • Kolonku „předchozí studium na VŠ“ vyplňte i v případě, že studium není dosud ukončeno!

  Na každý zvolený obor je nutné vyplnit samostatnou přihlášku.

  V případě tiskopisu SEVT je nutné přihlášku zaslat  prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo ji osobně doručit na studijní oddělení

  V případě vyplněné elektronické přihlášky se přihláška netiskne ani nezasílá.

  Prosíme, uvádějte na sebe kontaktní telefon, na kterém Vás v případě potřeby můžeme zastihnout nebo e-mailovou adresu.

  V případě podání přihlášky na tiskopisu SEVT  je nutné zaslat potvrzení o uhrazení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením.

  Platbu za přihlášku ze zahraničí zaplacenou převodem  je třeba doložit výpisem z účtu v elektronické podobě např. scan nebo fotokopie v e-mailové příloze, zaslané na e-mailovou adresu prijimacky@fsv.cuni.cz (u některých plateb ze zahraničí se nedochovají původní platební údaje, přijatou platbu, pak nelze spárovat s přihláškou).

  Při platbě ze zahraničí preferujeme platbu kartou online.

  Za úkony spojené s přijímacím řízením na vybraný studijní obor je vybírán poplatek ve výši 650 Kč (resp. 600 Kč, stanovení poplatku viz dále).

  Není-li formulář přihlášky řádně vyplněn, neobsahuje-li přihláška stanovené přílohy nebo není-li přiložen platný doklad o zaplacení poplatku dle článku 4 odstavce 3 ŘPŘ UK, vyzve fakulta uchazeče k odstranění nedostatků a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu. Nejsou-li nedostatky v této lhůtě odstraněny, řízení ve věci přijetí ke studiu bude zastaveno.

  Konkrétní termíny přijímacích zkoušek do jednotlivých oborů budou sděleny v pozvánce k přijímací zkoušce. Další informace o přijímací zkoušce zašle fakulta uchazeči spolu s pozvánkou.

  Kam zaslat vyplněnou přihlášku na formuláři SEVT?

  Přihlášky zasílejte poštou (nejlépe doporučeně) na adresu:

  Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy,

  Smetanovo nábřeží 955/6,

  110 01 Praha 1

  Jak vysoké jsou poplatky?

  Poplatek za přijímací řízení:

  650 Kč (přihláška na formuláři SEVT u všech oborů)

  600 Kč (elektronická přihláška u všech oborů)

  Poplatek lze uhradit pouze bezhotovostně (převodem) či složenkou.

   

  Banka: Komerční banka, Praha 1

  Účet: 85033011/0100

  Variabilní symbol (při podání elektronické přihlášky): uchazeči  bude v informačním systému vygenerován individuální variabilní symbol - číslo elektronické přihlášky

  Variabilní symbol (při podání papírové přihlášky): datum narození ve tvaru (DDMMYYYY) například 23121995

  Specifický symbol: 2018

  Konstantní symbol: 0308

  IBAN kód – CZ5801000000000085033011

  SWIFT kód – KOMBCZPP

  Upozorňujeme, že při platbě ze zahraničí bankovní poplatek hradí plátce.

  Kontaktní osoba: http://intranet.fsv.cuni.cz/FSVINT-1402.html
  Fax na studijní odbor: +420224235644
  Termín podání přihlášky: 1.11.2017 až 31.3.2018 do 23:59:59 hodin
  Termín přijímací zkoušky:

  písemná část - 4.6.2018 až 8.6.2018

  ústní část (kde je požadována) - 11.6.2018 až 15.6.2018

  Náhradní termín přijímací zkoušky: 25.6.2018 až 4.7.2018

  Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením

  Poplatek za elektronickou formu přihlášky: 600
  Poplatek za listinnou formu přihlášky: 650
  Poznámka: Poplatek je nutno uhradit za každou podanou přihlášku ke studiu. Jeho zaplacení se prokazuje v případě přihlášky podané na formuláři tiskopisu SEVT nebo při platbě ze zahraničí. Dokladem je potvrzení o bankovním převodu (nikoliv příkazu k úhradě) nebo kopie výpisu z bankovního účtu. Poplatek je nevratný v kterékoli fázi přijímacího řízení a nevrací se ani v případě, že se uchazeč přijímacího řízení nezúčastní nebo nedodrží způsob podání přihlášky v elektronické podobě.

  Ostatní informace

  Informace o přijímacím řízení:

  Přijímací řízení se zahajuje doručením přihlášky ke studiu. Splnění podmínek přijetí ke studiu se podle §49 odst. 4 zákona o vysokých školách ověřuje přijímací zkouškou organizovanou fakultou popř. se po splnění jiných podmínek se od zkoušky upouští.

  Ukázky vybraných přijímacích testů naleznete na webové adrese https://www.fsv.cuni.cz/uchazeci/prijimaci-rizeni/ukazky-prijimacich-testu.

  Každý uchazeč musí nejpozději do 31. března 2018 podat na UK FSV kompletně vyplněnou a vytištěnou přihlášku a zaplatit poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením. V případě elektronické přihlášky stačí její vyplnění na Internetu a přihlášku není třeba tisknout.

  Ověřování podmínek přijetí přijímací zkouškou organizovanou fakultou

  Přijímací zkoušky jsou jednokolové nebo dvoukolové, první kolo je zpravidla písemné, druhé je zpravidla ústní. Obsah a struktura přijímacích zkoušek jsou popsány u jednotlivých oborů. Písemnou zkouškou (testem) se rozumí jakákoliv forma písemného přezkoušení od volby správných odpovědí z nabídky přes samostatné formulování odpovědi po vypracování delšího souvislého výkladu.

  U písemné části zkoušky nejsou na žádném studijním oboru přípustné pomůcky (slovníky a encyklopedie, mobilní telefony, kalkulačky, matematické tabulky, elektrické diáře, tisk, přenosné počítače, odborná literatura atd.).

  Do druhého kola přijímací zkoušky postupují uchazeči na základě bodového pořadí z prvního kola. Do všech oborů jsou vždy přijati uchazeči s nejvyšším dosaženým počtem bodů nebo nejnižším průměrným pořadím.

  Zkoušku v náhradním termínu může povolit děkan uchazeči, který o to písemně požádá do stanoveného dne konání zkoušky v řádném termínu, a to v případě, jestliže se uchazeč nemůže zúčastnit zkoušky v řádném termínu ze závažných a doložených důvodů, zejména zdravotních. Ve výjimečných a řádně zdůvodněných případech může děkan tuto lhůtu prominout. Důvodem k povolení náhradního termínu může být  i účast uchazeče na přijímací zkoušce na jiné fakultě Univerzity Karlovy. Důvodem k povolení náhradního termínu není  účast uchazeče na přijímací zkoušce mimo Univerzitu Karlovu. Řádné studium v zahraničí, které je přípravou ke studiu na vysoké škole, je vždy důvodem k povolení náhradního termínu. Další náhradní termín se nepřipouští.

  Uchazeči o studium se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo žádat o modifikaci přijímacího řízení. Žádá-li uchazeč z důvodu speciálních vzdělávacích potřeb (držitelé průkazů TP, ZTP a ZTP/P a uchazeči podle čl. 3 odst. 1 a 2 Opatření rektora č. 23/2017) o modifikaci přijímací zkoušky, musí být tato žádost podána jako součást přihlášky ke studiu. Uchazeč v elektronické přihlášce zaškrtne příslušnou kolonku ohledně žádosti o modifikace a zároveň musí k přihlášce nahrát formulář "Žádost o modifikaci přijímací zkoušky" dostupný z webových stránek fakulty, spolu s potřebnými dokumenty (lékařské potvrzení, doporučení pedagogicko psychologické poradny apod.). Žádost spolu s potřebnými dokumenty (originály) uchazeč dokládá i v papírové podobě na studijní oddělení FSV do konce období pro podávání přihlášek ke studiu. Žádost posuzuje děkan na základě doporučení oborového pracoviště, studijního oddělení, případně garantů jednotlivých studijních programů/oborů, kteří mohou posoudit speciální požadavky na zdravotní či jiné předpoklady uchazeče o studium nutné pro řádné plnění studijních povinností a kontrol studia v daném oboru, do kterého se uchazeč hlásí.
  Obecně přitom platí, že modifikovaná přijímací zkouška by se měla od běžného postupu odlišovat jen v nejmenší nutné míře a celý postup musí být v souladu s Řádem přijímacího řízení UK a navazujícími předpisy. Žádost o modifikaci přijímací zkoušky musí být podána a doložena příslušným potvrzením nejpozději do konce období pro podávání přihlášek ke studiu. Modifikovat přijímací zkoušku lze jen na základě včas podané žádosti.  Více informací: http://www.cuni.cz/UK-3929.html

  „Požadavky k přijímacím zkouškám z jazyků na rok 2018/2019“

  O tom, ze kterých jazyků je možné skládat přijímací zkoušku, je třeba se informovat přímo v podmínkách u jednotlivých oborů.

  K úspěšnému zvládnutí písemné přijímací zkoušky z jazyků (angličtina, němčina, francouzština, španělština, ruština, italština) je nutno mít tyto znalost:

  Bakalářský studijní obor: znalosti v rozsahu předepsaném osnovami pro výuku hlavního jazyka na středních školách v ČR, schopnost porozumění psanému textu.

  Navazující magisterský studijní obor:

  znalosti na úrovni následujících zkoušek:

  • angličtina:First Certificate, TOEFL nebo státní jazyková zkouška
  • němčina: Mittelstufe Deutsch nebo státní základní jazyková zkouška
  • francouzština: DELF nebo státní základní jazyková zkouška
  • španělština: D.E.L.E. - Superior nebo státní základní jazyková zkouška
  • ruština: státní základní jazyková zkouška
  • italština: státní základní jazyková zkouška

   

  Pozvánka k přijímací zkoušce

  Pozvánka k přijímací zkoušce je zasílána pouze v elektronické podobě prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity nejpozději 30 dní před datem konání zkoušky. V případě, že fakulta zasílá pozvánku na náhradní termín přijímací zkoušky, lze tuto lhůtu přiměřeně zkrátit. Heslo pro vstup do elektronického systému obdrží uchazeč po podání přihlášky ke studiu.

  Náležitosti přihlášky:

  Přihlášku lze podat na formuláři SEVT, tuto je třeba podepsat a nejpozději 31.března 2018 předat k poštovní přepravě. V případě elektronické přihlášky stačí její vyplnění na Internetu a přihlášku není třeba tisknout. Vždy je třeba též zaplatit poplatek za přijímací řízení (viz dále).

  Do kdy je nutné podat přihlášku?

  Termín přihlášek: 31. března 2018 do 23:59:59 hodin

  Jak vyplnit přihlášku?

  Přihláška ke studiu se podává buď přímo na tiskopisu SEVT 49 145 0, nebo elektronickou formou na adrese https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php do 31. 3. 2018 (přihláška je platná v okamžiku, kdy je na fakultu doručen tiskopis, případně vyplněna a odeslána elektronická podoba).

  Přihláška musí obsahovat:

  • řádně vyplněné údaje, zejména přesný název zvoleného studijního programu a oboru do kolonky „zvolený jazyk“ vyplňte jazyk, z kterého budete psát písemný test (u některých oborů je výběr jazyka omezen!). U zahraničních studentů se zvoleným jazykem rozumí jiný jazyk než jejich mateřský a čeština.
  • kolonku „předchozí studium na VŠ“ vyplňte i v případě, že studium není dosud ukončeno!

  Na každý zvolený obor je nutné vyplnit samostatnou přihlášku.

  V případě tiskopisu SEVT je nutné přihlášku zaslat  prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo ji osobně doručit na studijní oddělení

  V případě vyplněné elektronické přihlášky se přihláška netiskne ani nezasílá.

  Prosíme, uvádějte na sebe kontaktní telefon, na kterém Vás v případě potřeby můžeme zastihnout nebo e-mailovou adresu.

  V případě podání přihlášky na tiskopisu SEVT  je třeba zaslat potvrzení o uhrazení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízení.

  Platbu za přihlášku ze zahraničí zaplacenou převodem  je třeba doložit výpisem z účtu v elektronické podobě např. scan nebo fotokopie v e-mailové příloze, zaslané na e-mailovou adresu prijimacky@fsv.cuni.cz (u některých plateb ze zahraničí se nedochovají původní platební údaje, přijatou platbu, pak nelze spárovat s přihláškou).

  Při platbě ze zahraničí preferujeme platbu kartou online.

  Za úkony spojené s přijímacím řízením na vybraný studijní obor je vybírán poplatek ve výši 650 Kč (resp. 600 Kč, stanovení poplatku viz dále).

  Není-li formulář přihlášky řádně vyplněn, neobsahuje-li přihláška stanovené přílohy nebo není-li přiložen platný doklad o zaplacení poplatku dle článku 4 odstavce 3 ŘPŘ UK, vyzve fakulta uchazeče k odstranění nedostatků a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu. Nejsou-li nedostatky v této lhůtě odstraněny, řízení ve věci přijetí ke studiu bude zastaveno.

  Konkrétní termíny přijímacích zkoušek do jednotlivých oborů budou sděleny v pozvánce k přijímací zkoušce. Další informace o přijímací zkoušce zašle fakulta uchazeči spolu s pozvánkou.

  Kam zaslat vyplněnou přihlášku na formuláři SEVT?

  Přihlášky zasílejte poštou (nejlépe doporučeně) na adresu:

  Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy,

  Smetanovo nábřeží 955/6,

  110 01 Praha 1

  Jak vysoké jsou poplatky?

  Poplatek za přijímací řízení:

  650 Kč (přihláška na formuláři SEVT u všech oborů)

  600 Kč (elektronická přihláška u všech oborů)

  Poplatek lze uhradit pouze bezhotovostně (převodem) či složenkou, úhrada hotově není možná.

   

  Banka: Komerční banka, Praha 1

  Účet: 85033011/0100

  Variabilní symbol: Každému uchazeči, který si podá elektronickou přihlášku, bude v informačním systému vygenerován individuální variabilní symbol - číslo elektronické přihlášky Variabilní symbol: při podání papírové přihlášky: datum narození ve tvaru (DDMMYYYY) například 23121995

  Specifický symbol: 2018 (je při podání papírové i elektronické přihlášky stejný)

  Konstantní symbol: 0308

  IBAN kód – CZ5801000000000085033011

  SWIFT kód – KOMBCZPP

  Upozorňujeme, že při platbě ze zahraničí bankovní poplatek hradí plátce.

  Doktorské studijní programy

  Kontaktní osoba: http://intranet.fsv.cuni.cz/FSVINT-1402.html#5
  Telefon: +420222112237
  E-mail: denisa.smejkalova@fsv.cuni.cz
  Termín podání přihlášky: 1. 1. 2018 až 30. 4. 2018
  Termín přijímací zkoušky: 11. 6. až 15. 6. 2018
  Náhradní termín přijímací zkoušky: 25. 6. až 4. 7. 2018

  Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením

  Poplatek za elektronickou formu přihlášky: 500
  Poplatek za listinnou formu přihlášky: 550

  Ostatní informace

  Informace o přijímacím řízení:

  I. Obecné informace o studiu

   Na Fakultě sociálních věd UK je realizováno doktorské studium v prezenční nebo kombinované formě v akreditovaných studijních oborech. Probíhá podle Pravidel pro organizaci studia FSV UK, individuálního studijního plánu a v souladu s Opatřením děkana č. 27/2017. Doktorské studium je zakončeno státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce. Absolvent získává titul „Ph.D.“. Další podrobnější informace o doktorském studiu na FSV UK, studijní předpisy a studijní plány akreditovaných oborů jsou dostupné na adrese www.fsv.cuni.cz v sekci Uchazeči/Doktorské studium a na webových stránkách příslušných kateder a institutů fakulty.

  II. Obecné informace o přijímacím řízení

  1. Přijímací řízení se řídí ust. § 48-50 zákona č. 111/98 Sb. o vysokých školách v platném znění, Přílohou č. 5 Statutu UK – Řádem přijímacího řízení Univerzity Karlovy a těmito Podmínkami přijímacího řízení pro akademický rok 2018/2019 (dále jen „PPŘ“).

  2. Výsledky přijímacího řízení jsou po zasedání hlavní přijímací komise zveřejněny na internetové adrese http://is.cuni.cz/studium (ikona Průběh přijímacího řízení) po zadání rodného čísla, obce narození, příjmení a jména uchazeče. Rozhodnutí o přijetí může být uchazeči odesláno pouze na základě předložení úředně ověřené kopie magisterského diplomu nebo potvrzení o ukončení magisterského studia (viz níže).

  III. Přijímací zkouška

  1. Přijímací zkouška prověřuje především odborné znalosti a připravenost uchazeče k samostatné vědecké práci ve zvoleném oboru. Součástí přijímací zkoušky je odborná rozprava nad předloženým projektem disertační práce. Pokud není z odborných důvodů určeno jinak, skládá se přijímací zkouška v souladu s akreditací oboru v českém nebo slovenském jazyce, popřípadě v jazyce světovém v souladu s oborovými podmínkami přijímací zkoušky.

  2. Zkoušku v náhradním termínu může děkan povolit uchazeči, který o to písemně požádá a jehož žádost bude doručena na Studijní oddělení nejpozději v den konání zkoušky v řádném termínu, pokud se uchazeč nemůže této zkoušky zúčastnit v řádném termínu ze závažných a doložených důvodů (zdravotní důvody, konání SZZK, studium na zahraniční škole atd.). Žádost o náhradní termín se nevkládá do přihlášky, ale doručí se Studijnímu oddělení až poté, co uchazeč obdrží pozvánku s konkrétním datem konání přijímací zkoušky.

  3. Zkoušku formou videokonference může děkan výjimečně povolit uchazeči, který o to písemně požádá a jehož žádost bude doručena na Studijní oddělení nejpozději deset dnů před konáním řádného termínu, pokud se uchazeč nemůže zúčastnit přijímací zkoušky v řádném ani náhradním termínu ze závažných a doložených důvodů (studium na zahraniční škole či odborná stáž v zahraničí). Důvodem pro povolení vykonání přijímací zkoušky formou videokonference nejsou zdravotní důvody či účast uchazeče na jiné přijímací zkoušce. Povolení děkana je podmíněno souhlasem předsedy příslušné oborové rady.

  4. Podmínkou přijetí je podání přihlášky se všemi uvedenými přílohami , řádně ukončené magisterské studium a úspěšné složení přijímací zkoušky. Přijat ke studiu je uchazeč, který u přijímací zkoušky dosáhl bodové hranice stanovené děkanem. Celkový bodový zisk uchazeče sestává z dílčího bodového hodnocení v jednotlivých položkách přijímací zkoušky.

  IV. Pozvánka k příjímacímu řízení

  1. V souladu s ustanovením čl. 4 odst. 5 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy zašle uchazeči fakulta pozvánku k přijímací zkoušce prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity nejpozději 30 dní před datem jejího konání. V případě, že fakulta zasílá pozvánku na náhradní termín přijímací zkoušky, lze tuto lhůtu přiměřeně zkrátit. Heslo pro vstup do elektronického systému obdrží uchazeč po podání přihlášky ke studiu.

  Náležitosti přihlášky:

  Přihlášky ke studiu

  Přihláška se podává elektronicky, nebo prostřednictvím papírového formuláře SEVT "Přihláška ke studiu na vysoké škole pro akademický rok…". Elektronická přihláška bude spolu s dalšími pokyny přístupná na webové stránce fakulty v lednu 2018. Na předepsaném papírovém formuláři  musí uchazeč vyznačit formu studia (prezenční, kombinovaná) a studijní obor. Formu studia může uchazeč během přijímacího řízení změnit, obor studia měnit nelze. Elektronickou přihlášku je nutné po vyplnění elektronicky odeslat včetně všech relevatních příloh, a to do 30. 4. 2018.  Listinnou přihlášku je nutné po vyplnění  vlastnoručně podepsat a včetně všech relevantních příloh odeslat ve lhůtě do 30. 4. 2018  nejlépe doporučeně na adresu fakulty (datum na poštovním razítku musí být nejpozději z 30. 4. 2018), nebo předat osobně do 30. 4. 2018 do podatelny. 

  Následně na adrese http://is.cuni.cz/studium/ v sekci Průběh přijímacího řízení může uchazeč sledovat průběh své přihlášky, její uložení, termíny přijímací zkoušky a výsledky přijímacího řízení.

  Vždy je třeba též zaplatit poplatek za přijímací řízení (viz dále).

  Do kdy je nutné podat přihlášku?

  Termín přihlášek: 30. dubna 2018 do 23:59:59 hodin

  Jak vyplnit přihlášku?

  Přihláška ke studiu se podává buď přímo na tiskopisu SEVT 49146000, nebo elektronickou formou na adrese https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php do 30. 4. 2018 (přihláška je platná v okamžiku, kdy je na fakultu doručen tiskopis, případně vyplněna a odeslána elektronická podoba).

  Přihláška musí obsahovat:

  • řádně vyplněné údaje, zejména přesný název zvoleného studijního programu/studijního oboru 

  Vyžadované přílohy, které tvoří nedílnou součást přihlášky:

  Doklad o dosaženém vzdělání:

  Uchazeči, kteří do doby podání přihlášky řádně dokončili magisterské studium, přiloží k přihlášce úředně ověřenou kopii magisterského diplomu. Netýká se absolventů FSV UK. Uchazeči, kteří do doby podání přihlášky magisterské studium řádně nedokončili, předloží potvrzení o ukončení studia nejpozději do 30. 9. 2018 na Studijní oddělení FSV UK. Předložením dokladu o ukončení studia nezaniká povinnost studenta dodat na Studijní oddělení úředně ověřenou kopii magisterského diplomu hned, jak to bude možné. Pro uchazeče, kteří absolvovali studium v magisterském studijním programu v době od 1. do 30. září 2018, v podzimním termínu, jakož i pro uchazeče, o jejichž podané žádosti o uznání zahraničního vzdělání nebylo do 30. září 2018 rozhodnuto, se stanoví období pro ověřování splnění podmínek přijetí (tj. včetně podmínek ověřovaných na základě dokladů, např. magisterského diplomu) do 22. října 2018.

  Uchazeči, kteří absolvovali magisterské studium na zahraniční škole (nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak), předloží doklad o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání v souladu s ustanovením § 89 a § 90 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, též v termínu nejpozději do 22. 10. 2018 na Studijní oddělení.

  Strukturovaný životopis

  Další přílohy specifikované u jednotlivých oborů, např. disertační projekt, seznam literatury. 

  Nemá-li přihláška ke studiu předepsané náležitosti nebo trpí-li jinými vadami, vyzve fakulta uchazeče k odstranění nedostatků a poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu. Nejsou-li nedostatky v této lhůtě odstraněny, řízení bude pozastaveno. 

  Na každý zvolený obor je nutné vyplnit samostatnou přihlášku.

  Prosíme, uvádějte na sebe kontaktní telefon, na kterém Vás v případě potřeby můžeme zastihnout nebo e-mailovou adresu.

  V případě podání přihlášky na tiskopisu SEVT  je nutné zaslat potvrzení o uhrazení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením.

  Platbu za přihlášku ze zahraničí zaplacenou převodem  je třeba doložit výpisem z účtu v elektronické podobě např. scan nebo fotokopie v e-mailové příloze, zaslané na e-mailovou adresu prijimacky@fsv.cuni.cz (u některých plateb ze zahraničí se nedochovají původní platební údaje, přijatou platbu, pak nelze spárovat s přihláškou).

  Při platbě ze zahraničí preferujeme platbu kartou online.

  Za úkony spojené s přijímacím řízením na vybraný studijní obor je vybírán poplatek ve výši 500 Kč (resp. 550 Kč, stanovení poplatku viz dále). 

  Poplatek je splatný k poslednímu dni lhůty pro podání přihlášky ke studiu.

   

  Konkrétní termíny přijímacích zkoušek do jednotlivých oborů budou sděleny v pozvánce k přijímací zkoušce. Další informace o přijímací zkoušce zašle fakulta uchazeči spolu s pozvánkou.

  Kam zaslat vyplněnou přihlášku na formuláři SEVT?

  Přihlášky zasílejte poštou (nejlépe doporučeně) na adresu:

  Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy,

  Smetanovo nábřeží 955/6,

  110 01 Praha 1

  Jak vysoké jsou poplatky?

  Poplatek za přijímací řízení:

  500 Kč (elektronická přihláška u všech oborů)

  550 Kč (přihláška na formuláři SEVT u všech oborů)

  Poplatek lze uhradit pouze bezhotovostně (převodem) či složenkou.

  Banka: Komerční banka, Praha 1

  Účet: 85033011/0100

  Variabilní symbol (při podání elektronické přihlášky): uchazeči  bude v informačním systému vygenerován individuální variabilní symbol - číslo elektronické přihlášky

  Variabilní symbol (při podání papírové přihlášky): datum narození ve tvaru (DDMMYYYY) například 23121995

  Specifický symbol: 2018

  Konstantní symbol: 0308

  IBAN kód – CZ5801000000000085033011

  SWIFT kód – KOMBCZPP

  Upozorňujeme, že při platbě ze zahraničí bankovní poplatek hradí plátce.

  Obecné informace

  Den otevřených dveří - poznámka: -
  Informace o fakultě: Hlavním posláním Fakulty sociálních věd, založené v roce 1990, je rozvíjet výuku a výzkum v základních společenskovědních oborech, jež souvisejí se sociálním, politickým, ekonomickým a kulturním životem společnosti. Na Fakultě sociálních věd se proto jako samostatné studijní programy rozvíjejí Ekonomické teorie, Mediální a komunikační studia, Mezinárodní teritoriální studia, Politologie a Sociologie. Studium se realizuje na třech uzavřených úrovních, akreditovaných jako studijní obory: na úrovní bakalářské (tříleté), navazující magisterské (dvouleté) a doktorské (čtyřleté). Informace o fakultě, jakož i základní předpisy, jimiž se chod fakulty řídí, a aktuální sdělení jsou k dispozici na internetové adrese: www.fsv.cuni.cz

  Bankovní spojení

  Konstantní symbol pro platbu složenkou: 0308
  Konstantní symbol pro platbu převodem: 0308
  Banka: Komerční banka
  Účet: 85033011/0100
  IBAN: CZ58 0100 0000 0000 8503 3011
  SWIFT:KOMBCZPP
  Variabilní symbol: číslo elektronické přihlášky
  Specifický symbol: 2018

  Počty

  Celkový počet studentů: 4792
  Celkový počet absolventů: 993
  Celkový počet přihlášených uchazečů: 6198
  Z toho BAK: 4014
  Z toho MAG: 2184

  Obory pro tento rok

  Studijní program Obor Forma studia Druh studia Jazyk výuky Standardní doba studia Stav Poznámka
  Ekonomické teorie Ekonomie a finance prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen Den otevřených dveří na Institutu ekonomických studií (IES, Opletalova 26, Praha 1) se koná 2.2. 2018 od 9:00 a 8. 6. 2018 od 9:00
  Ekonomické teorie Ekonomie a finance prezenční bakalářské angličtina 3 rok(y) Otevřen Tuition fee based English-taught study programme /studium za úhradu v AJ/
  Historické vědy Soudobé dějiny kombinovaná bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen Den otevřených dveří na Institutu mezinárodních studií (IMS, U Kříže 8/661, Praha 5 – Jinonice), http://bit.ly/DODFSV
  Mediální a komunikační studia Marketingová komunikace a public relations prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen Den otevřených dveří na Institutu komunikačních studií a žurnalistiky (IKSŽ, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1). http://bit.ly/DODFSV
  Mediální a komunikační studia Mediální studia kombinovaná bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen Den otevřených dveří na Institutu komunikačních studií a žurnalistiky (IKSŽ, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1), http://bit.ly/DODFSV
  Mediální a komunikační studia Žurnalistika prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen Den otevřených dveří na Institutu komunikačních studií a žurnalistiky (IKSŽ, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1), http://bit.ly/DODFSV
  Mezinárodní teritoriální studia Česko-německá studia/Deutsch-Tschechische Studien prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen Den otevřených dveří na Institutu mezinárodních studií (IMS, U Kříže 8/661, Praha 5 – Jinonice), http://bit.ly/DODFSV
  Mezinárodní teritoriální studia Mezinárodní teritoriální studia prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen Den otevřených dveří na Institutu mezinárodních studií (IMS, U Kříže 8/661, Praha 5 – Jinonice), http://bit.ly/DODFSV
  Mezinárodní teritoriální studia Teritoriální studia kombinovaná bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen Den otevřených dveří na Institutu mezinárodních studií (IMS, U Kříže 8/661, Praha 5 – Jinonice), http://bit.ly/DODFSV
  Politologie Politologie a mezinárodní vztahy prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen Den otevřených dveří na Institutu politologických studií (IPS, U Kříže 8/661, Praha 5 – Jinonice), http://bit.ly/DODFSV
  Politologie Politologie a veřejná politika prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen Den otevřených dveří na Institutu politologických studií (IPS, U Kříže 8/661, Praha 5 – Jinonice), http://bit.ly/DODFSV
  Sociologie Sociologie a sociální antropologie prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen Den otevřených dveří na Institutu sociologických studií (ISS, U Kříže 8/661, Praha 5 – Jinonice), http://bit.ly/DODFSV
  Sociologie Sociologie a sociální politika prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen Den otevřených dveří na Institutu sociologických studií (ISS, U Kříže 8/661, Praha 5 – Jinonice), http://bit.ly/DODFSV
  Ekonomické teorie Ekonomie a finance prezenční navazující magisterské angličtina 2 rok(y) Otevřen Tuition fee based English-taught study programme /studium za úhradu v AJ/
  Ekonomické teorie Ekonomie a finance prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen Den otevřených dveří na Institutu ekonomických studií (IES, Opletalova 26, Praha 1) se koná 2. 2. 2018 od 9:00, 8. 6. 2018 od 9:00
  Ekonomické teorie Korporátní strategie a finance v Evropě prezenční navazující magisterské angličtina 2 rok(y) Otevřen Tuition fee based English-taught study programme /studium za úhradu v AJ/
  Mediální a komunikační studia Mediální studia prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen Den otevřených dveří na Institutu komunikačních studií a žurnalistiky (IKSŽ, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1), http://bit.ly/DODFSV
  Mediální a komunikační studia Mediální studia kombinovaná navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen Den otevřených dveří na Institutu komunikačních studií a žurnalistiky (IKSŽ, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1), http://bit.ly/DODFSV
  Mediální a komunikační studia Žurnalistika prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen Den otevřených dveří na Institutu komunikačních studií a žurnalistiky (IKSŽ, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1), http://bit.ly/DODFSV
  Mezinárodní ekonomická a politická studia Mezinárodní ekonomická a politická studia prezenční navazující magisterské angličtina 2 rok(y) Otevřen Tuition fee based English-taught study programme /studium za úhradu v AJ/
  Mezinárodní teritoriální studia Balkánská, euroasijská a středoevropská studia prezenční navazující magisterské angličtina 2 rok(y) Otevřen Tuition fee based English-taught study programme /studium za úhradu v AJ/
  Mezinárodní teritoriální studia Evropská společnost a politika: Václav Havel Joint Master Programme prezenční navazující magisterské angličtina 2 rok(y) Otevřen Tuition fee based English-taught study programme /studium za úhradu v AJ/
  Mezinárodní teritoriální studia Mezinárodní ekonomická, politická a sociální studia prezenční navazující magisterské angličtina 2 rok(y) Otevřen Tuition fee based English-taught study programme /studium za úhradu v AJ/
  Mezinárodní teritoriální studia Mezinárodní teritoriální studia prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen Den otevřených dveří na Institutu mezinárodních studií (IMS, U Kříže 8/661, Praha 5 – Jinonice), http://bit.ly/DODFSV
  Mezinárodní teritoriální studia Německá a středoevropská studia prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen Den otevřených dveří na Institutu mezinárodních studií (IMS, U Kříže 8/661, Praha 5 – Jinonice), http://bit.ly/DODFSV
  Mezinárodní teritoriální studia Středoevropská komparativní studia prezenční navazující magisterské angličtina 2 rok(y) Otevřen Tuition fee based English-taught study programme /studium za úhradu v AJ/
  Mezinárodní teritoriální studia Středoevropská komparativní studia kombinovaná navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen Den otevřených dveří na Institutu mezinárodních studií (IMS, U Kříže 8/661, Praha 5 – Jinonice), http://bit.ly/DODFSV
  Mezinárodní teritoriální studia Středoevropská komparativní studia kombinovaná navazující magisterské angličtina 2 rok(y) Otevřen Tuition fee based English-taught study programme /studium za úhradu v AJ/
  Mezinárodní teritoriální studia Teritoriální studia prezenční navazující magisterské angličtina 2 rok(y) Otevřen Tuition fee based English-taught study programme /studium za úhradu v AJ/
  Politologie Bezpečnostní studia prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen Den otevřených dveří na Institutu politologických studií (IPS, U Kříže 8/661, Praha 5 – Jinonice), http://bit.ly/DODFS,V
  Politologie Geopolitická studia prezenční navazující magisterské angličtina 2 rok(y) Otevřen Tuition fee based English-taught study programme /studium za úhradu v AJ/
  Politologie Mezinárodní bezpečnostní studia prezenční navazující magisterské angličtina 2 rok(y) Otevřen Tuition fee based English-taught study programme /studium za úhradu v AJ/
  Politologie Mezinárodní vztahy prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen Den otevřených dveří na Institutu politologických studií (IPS, U Kříže 8/661, Praha 5 – Jinonice), http://bit.ly/DODFSV
  Politologie Mezinárodní vztahy prezenční navazující magisterské angličtina 2 rok(y) Otevřen Tuition fee based English-taught study programme /studium za úhradu v AJ/
  Politologie Politologie prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen Den otevřených dveří na Institutu politologických studií (IPS, U Kříže 8/661, Praha 5 – Jinonice), http://bit.ly/DODFSV
  Sociologie Sociologie prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen Den otevřených dveří na Institutu sociologických studií (ISS, U Kříže 8/661, Praha 5 – Jinonice), http://bit.ly/DODFSV
  Sociologie Sociologie v evropském kontextu prezenční navazující magisterské angličtina 2 rok(y) Otevřen Tuition fee based English-taught study programme /studium za úhradu v AJ/
  Sociologie Veřejná a sociální politika prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen Den otevřených dveří na Institutu sociologických studií (ISS, U Kříže 8/661, Praha 5 – Jinonice), http://bit.ly/DODFSV
  Sociologie Veřejná a sociální politika kombinovaná navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen Den otevřených dveří na Institutu sociologických studií (ISS, U Kříže 8/661, Praha 5 – Jinonice), http://bit.ly/DODFSV
  Sociologie Veřejné a sociální politiky prezenční navazující magisterské angličtina 2 rok(y) Otevřen Tuition fee based English-taught study programme /studium za úhradu v AJ/
  Ekonomické teorie Ekonomie prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Ekonomické teorie Ekonomie prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Ekonomické teorie Ekonomie kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Ekonomické teorie Ekonomie kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Historické vědy Moderní dějiny prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Historické vědy Moderní dějiny kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Mediální a komunikační studia Mediální studia prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Mediální a komunikační studia Mediální studia kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Mezinárodní teritoriální studia Mezinárodní teritoriální studia prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Mezinárodní teritoriální studia Mezinárodní teritoriální studia kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Politologie Mezinárodní vztahy prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Politologie Mezinárodní vztahy prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Politologie Mezinárodní vztahy kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Politologie Mezinárodní vztahy kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Politologie Politologie prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Politologie Politologie prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Politologie Politologie kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Politologie Politologie kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Sociologie Sociologie prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Sociologie Sociologie prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Sociologie Sociologie kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Sociologie Sociologie kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Sociologie Veřejná a sociální politika prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Sociologie Veřejná a sociální politika prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Sociologie Veřejná a sociální politika kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Sociologie Veřejná a sociální politika kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen