Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Obecné a fakultní podmínky PŘ


  Fakulta sociálních věd

  Kontaktní údaje

  Ulice: Smetanovo nábřeží 6
  Město: Praha 1
  PSČ: 110 01
  Obec: Praha
  Internetová adresa: http://fsv.cuni.cz/

  Bakalářské studijní programy

  Kontaktní osoba: https://fsv.cuni.cz/fakulta/dekanat/studijni-oddeleni
  E-mail: studijni@fsv.cuni.cz

  Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením

  Poznámka:

  Poplatek lze uhradit kartou nebo převodem na účet.

  Banka: Komerční banka, Praha 1

  Účet: 85033011/0100

  Variabilní symbol: uchazeči bude v inf. systému vygenerován individuální variabilní symbol - číslo elektronické přihlášky.

  Specifický symbol: 2024

  Upozorňujeme, že při platbě ze zahraničí bankovní poplatek hradí plátce.

  Ostatní informace

  Den otevřených dveří: Termíny pro jednotlivé programy jsou uvedeny na odkazu http://bit.ly/FSVDOD
  Informace o přijímacím řízení:

  Termín podání přihlášky:

  1. 11. 2023 až 29. 2. 2024 do 23:59:59 hodin

  Řádný termín přijímací zkoušky:

  písemná část - 3. 6. 2024 až 19. 6. 2024

  ústní část (kde je požadována) - 3. 6. 2024 až 19. 6. 2024

  Náhradní termín přijímacích zkoušek:

  24. 6. 2024 až 28. 6. 2024

  Přijímací řízení se zahajuje doručením přihlášky ke studiu. Splnění podmínek přijetí ke studiu se podle § 49 odst. 4 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen “zákon o vysokých školách”), ve znění pozdějších předpisů ověřuje a) přijímací zkouškou organizovanou fakultou, b) na základě výsledků dosažených na NSZ, c) kombinací obou postupů podle písmene a) a b).

  Ukázky vybraných přijímacích testů naleznete na webové adrese https://fsv.cuni.cz/uchazeci/prijimaci-rizeni/ukazky-prijimacich-testu.

  Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou.

  Modifikace přijímacího řízení

  Uchazeči o studium se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo žádat o modifikaci přijímacího řízení. Žádá-li uchazeč z důvodu speciálních vzdělávacích potřeb (držitelé průkazů TP, ZTP a ZTP/P a uchazeči podle Opatření rektora č. 28/2023) o modifikaci přijímací zkoušky, musí být tato žádost podána jako součást přihlášky ke studiu. 

  Uchazeč v elektronické přihlášce zaškrtne kolonku "Požadavky na modifikaci přijímacího řízení z důvodu speciálních vzdělávacích potřeb" a zároveň podá elektronickou žádost (po podání přihlášky lze nalézt v sekci Průběh PŘ), jejíž přílohou bude tento formulář: Žádost o modifikaci přijímací zkoušky spolu s potřebnými dokumenty (lékařské potvrzení, doporučení pedagogicko-psychologické poradny apod.). Pokud uchazeč nepodá žádost elektronicky, může ji spolu s potřebnými dokumenty (originály) zaslat na studijní oddělení FSV UK (Smetanovo nábř. 6, 11001 Praha 1) do konce období pro podávání přihlášek ke studiu.

  Obecně přitom platí, že modifikovaná přijímací zkouška by se měla od běžného postupu odlišovat jen v nejmenší nutné míře a celý postup musí být v souladu s Řádem přijímacího řízení UK a navazujícími předpisy. Žádost o modifikaci přijímací zkoušky musí být podána a doložena příslušným potvrzením nejpozději do konce období pro podávání přihlášek ke studiu. Modifikovat přijímací zkoušku lze jen na základě včas podané žádosti. Více informací: https://fsv.cuni.cz/uchazeci/informace-pro-uchazece-se-specialnimi-potrebami

  (a) Ověřování podmínek přijetí přijímací zkouškou organizovanou fakultou

  Přijímací zkoušky jsou jednokolové nebo dvoukolové, první kolo je zpravidla písemné, druhé je zpravidla ústní. Obsah a struktura přijímacích zkoušek jsou popsány u jednotlivých programů. Písemnou zkouškou (testem) se rozumí jakákoliv forma písemného přezkoušení od volby správných odpovědí z nabídky přes samostatné formulování odpovědi po vypracování delšího souvislého výkladu. U písemné části zkoušky nejsou na žádném studijním programu přípustné pomůcky (slovníky a encyklopedie, mobilní telefony, kalkulačky, matematické tabulky, elektrické diáře, tisk, přenosné počítače, odborná literatura atd.). Do druhého kola přijímací zkoušky postupují uchazeči na základě bodového pořadí z prvního kola. Do všech programů jsou vždy přijati uchazeči s nejvyšším dosaženým počtem bodů.

  (b) Ověřování podmínek přijetí na základě výsledků Národní srovnávací zkoušky (NSZ)

  U programů, do kterých jsou uchazeči vybíráni na základě výsledků dosažených v Národních srovnávacích zkouškách (NSZ) společnosti www.Scio.cz, s. r. o. (dále jen Scio), musí každý uchazeč v rámci Národních srovnávacích zkoušek alespoň jedenkrát absolvovat test. Informace o Národních srovnávacích zkouškách na www.Scio.cz/nsz, telefonicky na čísle +420 234 705 555 nebo e-mailem na Scio@Scio.cz.

  Kromě podání přihlášky na FSV UK se uchazeč individuálně přihlašuje k NSZ, a to přímo u společnosti Scio na adrese www.Scio.cz/nsz, příp. telefonicky na čís. +420 234 705 555. 

  Všem uchazečům, kteří budou mít k 31. 1. 2024 řádně podanou přihlášku, tzn. podanou přihlášku a platbu odeslanou nejpozději 31. 1. 2024, fakulta na vlastní náklady zajistí jeden test dle výběru uchazeče v rámci Národních srovnávacích zkoušek společnosti Scio – Obecné studijní předpoklady (OSP), Anglický jazyk (AJ) nebo Matematika (MAT) – pořádaný v termínu 2. 3. 2024 v on-line formě. Takovému uchazeči budou na e-mailovou adresu zadanou ve fakultní přihlášce zaslány informace s detailními pokyny postupu vyzvednutí slevového poukazu. Tento poukaz je nepřenosný a lze ho použít nejvýše jednou v uvedeném termínu. V případě splnění podmínek pro získání poukazu pro více studijních programů zároveň získá uchazeč odpovídající počet poukazů, ovšem lze je využít právě a jen v termínu 2. 3. 2024 v on-line formě.

  Účast na NSZ v jiných termínech než 2. 3. 2024 a při nedodržení výše stanovených podmínek si uchazeč hradí individuálně, fakulta ostatní náklady spojené s účastí na NSZ neproplácí. 

  Podrobné informace o termínech, místech konání, kapacitách, podmínkách, průběhu, možnosti změnit termín, obsahu zkoušek, výpočtu harmonizovaného percentilu i další podrobnosti najdete na stránkách www.Scio.cz/nsz. Za řádný průběh zkoušek i za obsah testů zodpovídá Scio.

  Pokud se uchazeč nezúčastní ani jednoho z uvedených termínů, není možné se odvolávat na překážky na straně fakulty ani uchazeče.

  Nejlepší výsledky uchazečů jsou automaticky předány fakultě společností Scio, na fakultě jsou zadány do databáze uchazečů. Svůj výsledek tedy uchazeč fakultě nepředává, výsledky předává fakultě výhradně společnost Scio. Každý uchazeč však musí společnosti Scio poskytnout k předání výsledků svůj souhlas (uchazeč tak učiní v rámci přihlášky k NSZ). Pro přijímací řízení je u každého testu rozhodující harmonizovaný percentil (maximální dosažitelná hranice v každém testu je 100), jak jej stanoví společnost Scio. Váha jednotlivých testů, pokud je jich více, je stanovena u informací o jednotlivých programech.

  (c) Kombinací obou postupů

  U programů bakalářského studia Česko-německá studia a Komunikační studia probíhá výběr uchazečů na základě kombinace výsledku NSZ a přijímací zkoušky organizované fakultou. Přihlášení k NSZ je stejné jako ve variantě (b). Konkrétní podmínky na fakultě jsou stanoveny u informací o příslušných oborech či programech, níže.

  Specializace

  U některých bakalářských studijních programů na FSV UK si může uchazeč zvolit specializaci,  volba specializace probíhá již podáním přihlášky do konkrétní specializace vybraného programu. Do této skupiny patří tyto studijní programy: Komunikační studia, Teritoriální studia a Sociologie.  Uchazeč může u těchto programů zvolit nejvýše jednu specializaci.

  U studentů, kteří absolvovali studium v zahraničí, je požadováno, aby doložili rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení/diplomu domácími úřady, tzv. nostrifikaci.

  Nostrifikace

  Pro uchazeče do bakalářských studijních programů

  Uchazeč, který předchozí vzdělání absolvoval/a na zahraniční střední škole, předloží za účelem doložení předchozího vzdělání některý z následujících dokladů: doklad o obecném uznání rovnocennosti nebo platnosti zahraničního dokladu o dosažení středního vzdělání v České republice (tzv. "nostrifikace"), nebo doklad o udělení Evropského bakalaureátu, nebo zahraniční doklad o zahraničním středním vzdělání s maturitní zkouškou, je-li v České republice podle jejích mezinárodních závazků automaticky rovnocenný bez dalšího úředního postupu (maturitní vysvědčení ze Slovenska, Polska, Maďarska, Slovinska), nebo zahraniční doklad o zahraničním středoškolském vzdělání, který fakulta sama posoudí (poplatek 0 Kč). Detailní informace týkající se způsobu prokázání splnění podmínky dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou pro absolventy zahraničních středních škol naleznete na webových stránkách fakulty, sekce Uchazeči - přijímací řízení.

  Doklady je nutné fyzicky zaslat na adresu fakulty: FSV UK, Smetanovo nábřeží 6, 110 01 Praha 1 nejpozději do 30. 8. 2024.

  Náhradní termín

  Zkoušku v náhradním termínu může povolit děkan uchazeči, který o to elektronicky prostřednictvím informačního systému požádá do 3 dnů ode dne konání zkoušky v řádném termínu, a to v případě, jestliže se uchazeč nemůže zúčastnit zkoušky v řádném termínu ze závažných a doložených důvodů, zejména zdravotních. Ve výjimečných a řádně zdůvodněných případech může děkan tuto lhůtu prominout. Důvodem k povolení náhradního termínu může být i účast uchazeče na přijímací zkoušce na jiné fakultě Univerzity Karlovy. Důvodem k povolení náhradního termínu není účast uchazeče na přijímací zkoušce mimo Univerzitu Karlovu. Řádné studium v zahraničí, které je přípravou ke studiu na vysoké škole, je vždy důvodem k povolení náhradního termínu. Další náhradní termín se nepřipouští.

  Pozvánka k přijímací zkoušce

  Pozvánka k přijímací zkoušce je zasílána pouze v elektronické podobě prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity nejpozději 30 dní před datem konání zkoušky. V případě bakalářských programů, kde probíhá druhé kolo přijímacího řízení, je tato lhůta přiměřeně zkrácena, pozvánka bude zaslána po obdržení výsledků z testů NSZ od společnosti Scio (polovina května 2024). V případě, že fakulta zasílá pozvánku na náhradní termín přijímací zkoušky, lze tuto lhůtu přiměřeně zkrátit. Heslo pro vstup do elektronického systému obdrží uchazeč po podání přihlášky ke studiu.

  Požadavky k přijímacím zkouškám z jazyků na rok 2024/2025

  O tom, ze kterých jazyků je možné skládat přijímací zkoušku, je třeba se informovat přímo v podmínkách u jednotlivých programů.

  K úspěšnému zvládnutí písemné přijímací zkoušky z jazyků (angličtina, němčina, francouzština, španělština, ruština, italština) je nutno mít tyto znalosti:

  znalosti v rozsahu předepsaném osnovami pro výuku hlavního jazyka na středních školách v ČR, schopnost porozumění psanému textu.

  Náležitosti přihlášky:

  Elektronickou přihlášku lze vyplnit na internetu a odeslat nejpozději 29. února 2024. Vždy je třeba též zaplatit poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením (viz dále).

  Do kdy je nutné podat přihlášku?

  Termín přihlášek: 29. února 2024 do 23:59:59 hodin

  Jak vyplnit přihlášku?

  Elektronickou formou na adrese https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php do 29. 2. 2024 (přihláška je platná v okamžiku, kdy je přihláška vyplněna a odeslána).

  Přihláška musí obsahovat:

  • Řádně vyplněné údaje, zejména přesný název zvoleného studijního programu. Pokud existuje možnost volby specializace, je nutné zvolit i specializaci. Do kolonky „zvolený jazyk“ vyplňte jazyk, z kterého budete psát písemný test (u některých programů je výběr jazyka omezen!). U zahraničních studentů se zvoleným jazykem rozumí jiný jazyk než jejich mateřský a čeština.

  • Kolonku „předchozí studium na VŠ“ vyplňte i v případě, že studium není dosud ukončeno.

  Na každý zvolený program  je nutné vyplnit samostatnou přihlášku.

  Prosíme, uvádějte na sebe kontaktní telefon, na kterém Vás v případě potřeby můžeme zastihnout nebo e-mailovou adresu.

  Při platbě ze zahraničí preferujeme platbu kartou online.

  Za úkony spojené s přijímacím řízením na vybraný studijní program je vybírán poplatek ve výši 880 Kč. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je ve kterékoli fázi řízení nevratný.

  Není-li formulář přihlášky řádně vyplněn, neobsahuje-li přihláška stanovené přílohy nebo není-li dle článku 4 odstavce 3 Řádu přijímacího řízení UK, vyzve fakulta uchazeče k odstranění nedostatků a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu. Nejsou-li nedostatky v této lhůtě odstraněny, řízení ve věci přijetí ke studiu bude zastaveno.

  Konkrétní termíny přijímacích zkoušek do jednotlivých programů budou sděleny v pozvánce k přijímací zkoušce. Další informace o přijímací zkoušce zašle fakulta uchazeči spolu s pozvánkou.

  Kontaktní osoba: https://fsv.cuni.cz/fakulta/dekanat/studijni-oddeleni
  E-mail: studijni@fsv.cuni.cz

  Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením

  Poznámka:

  Poplatek lze uhradit kartou nebo převodem na účet.

  Banka: Komerční banka, Praha 1

  Účet: 85033011/0100

  Variabilní symbol: uchazeči bude v inf. systému vygenerován individuální variabilní symbol - číslo elektronické přihlášky.

  Specifický symbol: 2024

  Upozorňujeme, že při platbě ze zahraničí bankovní poplatek hradí plátce.

  Ostatní informace

  Den otevřených dveří: Termíny pro jednotlivé programy jsou uvedeny na odkazu http://bit.ly/FSVDOD
  Informace o přijímacím řízení:

  Termín podání přihlášky:

  1. 11. 2023 až 31. 3. 2024 do 23:59:59 hodin

  Řádný termín přijímací zkoušky:

  písemná část - 3. 6. 2024 až 19. 6. 2024

  ústní část (kde je požadována) - 3. 6. 2024 až 19. 6. 2024

  Náhradní termín přijímacích zkoušek:

  24. 6. 2024 až 28. 6. 2024

  Přijímací řízení se zahajuje doručením přihlášky ke studiu. Splnění podmínek přijetí ke studiu se podle § 49 odst. 4 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen "zákon o vysokých školách"), ve znění pozdějších předpisů ověřuje přijímací zkouškou organizovanou fakultou popř. se po splnění jiných podmínek se od zkoušky upouští.

  Ukázky vybraných přijímacích testů naleznete na webové adrese https://www.fsv.cuni.cz/uchazeci/prijimaci-rizeni/ukazky-prijimacich-testu.

  Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu.

  Každý uchazeč musí vyplnit na internetu a odeslat elektronickou přihlášku nejpozději do 31. března 2024. 

  Ověřování podmínek přijetí přijímací zkouškou organizovanou fakultou

  Přijímací zkoušky jsou jednokolové nebo dvoukolové, první kolo je zpravidla písemné, druhé je zpravidla ústní. Obsah a struktura přijímacích zkoušek jsou popsány u jednotlivých programů. Písemnou zkouškou (testem) se rozumí jakákoliv forma písemného přezkoušení od volby správných odpovědí z nabídky přes samostatné formulování odpovědi po vypracování delšího souvislého výkladu.

  U písemné části zkoušky nejsou na žádném studijním programu přípustné pomůcky (slovníky a encyklopedie, mobilní telefony, kalkulačky, matematické tabulky, elektrické diáře, tisk, přenosné počítače, odborná literatura atd.).

  Do druhého kola přijímací zkoušky postupují uchazeči na základě bodového pořadí z prvního kola. Do všech programů jsou vždy přijati uchazeči s nejvyšším dosaženým počtem bodů nebo nejnižším průměrným pořadím.

  Modifikace přijímacího řízení

  Uchazeči o studium se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo žádat o modifikaci přijímacího řízení. Žádá-li uchazeč z důvodu speciálních vzdělávacích potřeb (držitelé průkazů TP, ZTP a ZTP/P a uchazeči podle Opatření rektora č. 28/2023) o modifikaci přijímací zkoušky, musí být tato žádost podána jako součást přihlášky ke studiu.

  Uchazeč v elektronické přihlášce zaškrtne kolonku "Požadavky na modifikaci přijímacího řízení z důvodu speciálních vzdělávacích potřeb" a zároveň podá elektronickou žádost (po podání přihlášky lze nalézt v sekci Průběh PŘ), jejíž přílohou bude tento formulář: Žádost o modifikaci přijímací zkoušky spolu s potřebnými dokumenty (lékařské potvrzení, doporučení pedagogicko-psychologické poradny apod.). Pokud uchazeč nepodá žádost elektronicky, může ji spolu s potřebnými dokumenty (originály) zaslat na studijní oddělení FSV UK (Smetanovo nábř. 6, 11001 Praha 1) do konce období pro podávání přihlášek ke studiu.

  Obecně přitom platí, že modifikovaná přijímací zkouška by se měla od běžného postupu odlišovat jen v nejmenší nutné míře a celý postup musí být v souladu s Řádem přijímacího řízení UK a navazujícími předpisy. Žádost o modifikaci přijímací zkoušky musí být podána a doložena příslušným potvrzením nejpozději do konce období pro podávání přihlášek ke studiu. Modifikovat přijímací zkoušku lze jen na základě včas podané žádosti. Více informací: https://fsv.cuni.cz/uchazeci/informace-pro-uchazece-se-specialnimi-potrebami

  Specializace

  U některých navazujících magisterských studijních programů na FSV UK si může uchazeč zvolit specializaci, volba specializace probíhá již podáním přihlášky do konkrétní specializace vybraného programu. Do této skupiny patří tyto studijní programy: Teritoriální studia a Balkánská, euroasijská a středoevropská studia.

  V jiných případech volba specializace probíhá až po přijetí ke studiu, resp. u zápisu do studia. Tato možnost se týká těchto programů: Žurnalistika, Ekonomie a finance, Bezpečnostní studia a Sociologie.

  Nostrifikace

  Pro uchazeče do magisterských studijních programů, které navazují na bakalářský studijní program

  Uchazeč, který předchozí vysokoškolské vzdělání absolvoval na zahraniční vysoké škole, předloží za účelem doložení předchozího vzdělání některý z následujících dokladů: doklad o obecném uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání v České republice, získaný podle § 89 a 90 zákona o vysokých školách (tzv. "nostrifikace"); zahraniční doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který je v České republice podle jejích mezinárodních závazků rovnocenný bez dalšího úředního postupu (vysokoškolský diplom a dodatek ze Slovenska, Polska, Maďarska, Slovinska; výjimky viz webové stránky); nebo zahraniční doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který fakulta sama posoudí (poplatek 0 Kč). Detailní informace týkající se způsobu prokázání splnění řádného ukončení studia v bakalářském nebo magisterském studijním programu pro absolventy zahraničních vysokých škol naleznete na webových stránkách fakulty, sekce Uchazeči - přijímací řízení.

  Doklady je nutné fyzicky zaslat na adresu fakulty: FSV UK, Smetanovo nábřeží 6, 110 01 Praha 1 nejpozději do 30. 8. 2024.

  Náhradní termín

  Zkoušku v náhradním termínu může povolit děkan uchazeči, který o to elektronicky prostřednictvím informačního systému požádá do 3 dnů ode dne konání zkoušky v řádném termínu, a to v případě, jestliže se uchazeč nemůže zúčastnit zkoušky v řádném termínu ze závažných a doložených důvodů, zejména zdravotních. Ve výjimečných a řádně zdůvodněných případech může děkan tuto lhůtu prominout. Důvodem k povolení náhradního termínu může být i účast uchazeče na přijímací zkoušce na jiné fakultě Univerzity Karlovy. Důvodem k povolení náhradního termínu není účast uchazeče na přijímací zkoušce mimo Univerzitu Karlovu. Řádné studium v zahraničí, které je přípravou ke studiu na vysoké škole, je vždy důvodem k povolení náhradního termínu. Další náhradní termín se nepřipouští.

  Pozvánka k přijímací zkoušce

  Pozvánka k přijímací zkoušce je zasílána pouze v elektronické podobě prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity nejpozději 30 dní před datem konání zkoušky. V případě programu Strategická komunikace je tato lhůta přiměřeně zkrácena, pozvánka bude zaslána po vyhodnocení výsledků z prvního kola. V případě, že fakulta zasílá pozvánku na náhradní termín přijímací zkoušky, lze tuto lhůtu přiměřeně zkrátit. Heslo pro vstup do elektronického systému obdrží uchazeč po podání přihlášky ke studiu.

  Požadavky k přijímacím zkouškám z jazyků na rok 2024/2025

  O tom, ze kterých jazyků je možné skládat přijímací zkoušku, je třeba se informovat přímo v podmínkách u jednotlivých programů.

  K úspěšnému zvládnutí písemné přijímací zkoušky z jazyků (angličtina, němčina, francouzština, španělština, ruština, italština) je nutno mít tyto znalosti na úrovni následujících zkoušek:

  ●     angličtina: First Certificate in English, TOEFL ibt 83+ nebo státní jazyková zkouška

  ●     němčina: Goethe B2, TELC B2 nebo státní základní jazyková zkouška

  ●     francouzština: DELF B2 nebo státní základní jazyková zkouška

  ●     španělština: DELE B2 nebo státní základní jazyková zkouška

  ●     ruština: státní základní jazyková zkouška

  ●     italština: státní základní jazyková zkouška

  Náležitosti přihlášky:

  Elektronickou přihlášku lze vyplnit na internetu a odeslat nejpozději 31. března 2024. Vždy je třeba též zaplatit poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením (viz dále).

  Do kdy je nutné podat přihlášku?

  Termín přihlášek: 31. března 2024 do 23:59:59 hodin

  Jak vyplnit přihlášku?

  Elektronickou formou na adrese https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php do 31. 3. 2024 (přihláška je platná v okamžiku, kdy je přihláška vyplněna a odeslána).

  Přihláška musí obsahovat:

  ●     řádně vyplněné údaje, zejména přesný název zvoleného studijního programu. Pokud existuje možnost volby specializace, je nutné zvolit i specializaci Do kolonky „zvolený jazyk“ vyplňte jazyk, z kterého budete psát písemný test (u některých programů  je výběr jazyka omezen!). U zahraničních studentů se zvoleným jazykem rozumí jiný jazyk než jejich mateřský a čeština.

  ●     kolonku „předchozí studium na VŠ“ vyplňte i v případě, že studium není dosud ukončeno.

  Na každý zvolený program  je nutné vyplnit samostatnou přihlášku.

  Prosíme, uvádějte na sebe kontaktní telefon, na kterém Vás v případě potřeby můžeme zastihnout nebo e-mailovou adresu.

  Při platbě ze zahraničí preferujeme platbu kartou online.

  Za úkony spojené s přijímacím řízením na vybraný studijní program je vybírán poplatek ve výši 880 Kč. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je ve kterékoli fázi řízení nevratný.

  Není-li formulář přihlášky řádně vyplněn, neobsahuje-li přihláška stanovené přílohy dle článku 4 odstavce 3 Řádu přijímacího řízení UK, vyzve fakulta uchazeče k odstranění nedostatků a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu. Nejsou-li nedostatky v této lhůtě odstraněny, řízení ve věci přijetí ke studiu bude zastaveno.

  Konkrétní termíny přijímacích zkoušek do jednotlivých programů budou sděleny v pozvánce k přijímací zkoušce. Další informace o přijímací zkoušce zašle fakulta uchazeči spolu s pozvánkou.

  Doktorské studijní programy

  Kontaktní osoba: https://fsv.cuni.cz/fakulta/dekanat/studijni-oddeleni
  E-mail: studijni@fsv.cuni.cz

  Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením

  Poznámka:  

  Ostatní informace

  Den otevřených dveří: Termíny pro jednotlivé programy jsou uvedeny na odkazu http://bit.ly/FSVDOD
  Informace o přijímacím řízení:

  Doktorské studium:

  I. Obecné informace o studiu

  Na Fakultě sociálních věd UK je realizováno doktorské studium v prezenční nebo kombinované formě v akreditovaných studijních programech. Probíhá podle Pravidel pro organizaci studia na FSV UK, individuálního studijního plánu a v souladu s Opatřením děkanky č. 21/2023 - Organizace doktorského studia na FSV UK. Doktorské studium je zakončeno státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce. Absolvent získává titul doktor, ve zkratce „Ph.D.“ uváděné za jménem. Další podrobnější informace o doktorském studiu na FSV UK, studijní předpisy a studijní plány akreditovaných studijních programů jsou dostupné na adrese www.fsv.cuni.cz v sekci Uchazeči/Doktorské studium a na webových stránkách příslušných kateder a institutů fakulty.

  II. Obecné informace o přijímacím řízení

  1. Přijímací řízení se řídí ust. § 48-50 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o vysokých školách) v platném znění, Řádem přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy, opatřením rektora č. 13/2023 - Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2024/2025 a těmito Podmínkami přijímacího řízení pro akademický rok 2024/2025 (dále jen „PPŘ“).

  2. Výsledky přijímacího řízení jsou po zasedání hlavní přijímací komise zveřejněny v informačním systému na internetové adrese http://is.cuni.cz/studium (Moje přihlášky/Průběh PŘ). Rozhodnutí o přijetí ke studiu může být uchazeči vydáno pouze na základě předložení úředně ověřené kopie magisterského diplomu nebo potvrzení o ukončení magisterského studia (viz níže).

  III. Přijímací zkouška

  1. Přijímací zkouška prověřuje především odborné znalosti a připravenost uchazeče k samostatné vědecké práci ve zvoleném oboru. Součástí přijímací zkoušky je odborná rozprava nad předloženým projektem disertační práce. Pokud není z odborných důvodů určeno jinak, skládá se přijímací zkouška v souladu s akreditací programu v českém nebo slovenském jazyce, popřípadě v jazyce světovém v souladu s oborovými podmínkami přijímací zkoušky.

  2. Přijímací zkoušku v náhradním termínu může povolit děkan uchazeči, který o to elektronicky prostřednictvím informačního systému požádá do 3 dnů ode dne konání přijímací zkoušky v řádném termínu, a to v případě, jestliže se uchazeč nemůže zúčastnit zkoušky v řádném termínu ze závažných a doložených důvodů, zejména zdravotních. Ve výjimečných a řádně zdůvodněných případech může děkan tuto lhůtu prominout. Důvodem k povolení náhradního termínu může být i účast uchazeče na přijímací zkoušce na jiné fakultě Univerzity Karlovy. Důvodem k povolení náhradního termínu není účast uchazeče na přijímací zkoušce mimo Univerzitu Karlovu. Řádné studium v zahraničí, které je přípravou ke studiu na vysoké škole, je vždy důvodem k povolení náhradního termínu. Další náhradní termín se nepřipouští.

  3. Zkoušku formou videokonference může děkan výjimečně povolit uchazeči, který o to elektronicky prostřednictvím informačního systému požádá nejpozději 10 pracovních dnů před konáním řádného termínu, pokud se uchazeč nemůže zúčastnit přijímací zkoušky v řádném ani náhradním termínu ze závažných a doložených důvodů (studium na zahraniční škole, odborná stáž v zahraničí, vážné zdravotní důvody). Důvodem pro povolení vykonání přijímací zkoušky formou videokonference není účast uchazeče na jiné přijímací zkoušce. Povolení děkana je podmíněno souhlasem předsedy/předsedkyně příslušné oborové rady.

  4. Podmínkou přijetí ke studiu je podání přihlášky se všemi uvedenými přílohami, řádně ukončené magisterské studium a úspěšné složení přijímací zkoušky. Přijat ke studiu je uchazeč, který u přijímací zkoušky dosáhl bodové hranice stanovené děkanem. Celkový bodový zisk uchazeče sestává z dílčího bodového hodnocení v jednotlivých položkách přijímací zkoušky.

  IV. Pozvánka k přijímacímu řízení

  1. V souladu s ustanovením čl. 4 odst. 5 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy zašle uchazeči fakulta pozvánku k přijímací zkoušce prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity nejpozději 30 dní před datem jejího konání. V případě, že fakulta zasílá pozvánku na náhradní termín přijímací zkoušky, lze tuto lhůtu přiměřeně zkrátit. Heslo pro vstup do elektronického systému obdrží uchazeč po podání přihlášky ke studiu.

   

  Náležitosti přihlášky:

  Přihláška ke studiu

  Přihláška se podává elektronicky. Pouze na studijní program Ekonomie a ekonometrie lze přihlášku podat i v listinné formě na formuláři SEVT 49146000.  Elektronická přihláška bude spolu s dalšími pokyny přístupná na webové stránce fakulty v lednu 2024. Přihlášku uchazeč podává na příslušný program a formu studia (prezenční, kombinovanou). Formu studia může uchazeč během přijímacího řízení změnit, program studia měnit nelze. Elektronickou přihlášku je nutné po vyplnění elektronicky odeslat včetně všech relevantních příloh, a to do 30. 4. 2024 (na studijní program Ekonomie a ekonometrie do 31. 3. 2024). Listinnou přihlášku na studijní program Ekonomie a ekonometrie je nutné po vyplnění vlastnoručně podepsat a včetně všech relevantních příloh odeslat ve lhůtě do 31. 3. 2024 nejlépe doporučeně na adresu CERGE-EI, P. O. Box 882, Politických vězňů 7, 111 21  Praha 1 (datum na poštovním razítku musí být nejpozději z 31. 3. 2024). 

  Následně na adrese http://is.cuni.cz/studium/ v sekci Průběh přijímacího řízení může uchazeč sledovat průběh své přihlášky, její uložení, termíny přijímací zkoušky a výsledky přijímacího řízení.

  Vždy je též nutné zaplatit poplatek za přijímací řízení (viz dále).

   

  Do kdy je nutné podat přihlášku?

  Termín přihlášek do všech studijních programů kromě Ekonomie a ekonometrie: 30. dubna 2024 do 23:59:59 hodin

  Termín přihlášek do studijního programu Ekonomie a ekonometrie vyučovaného na CERGE-EI: 31. března 2024 do 23:59:59 hodin

   

  Jak vyplnit přihlášku?

  Přihláška ke studiu se podává elektronickou formou na adrese https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php do 30. 4. 2024 (pro studijní program Ekonomie a ekonometrie do 31. 3. 2024), přihláška je platná v okamžiku, kdy je vyplněna a odeslána.

  Na studijní program Ekonomie a ekonometrie vyučovaný na CERGE -EI je možné podat i listinnou přihlášku na tiskopisu SEVT 49146000. přihláška je platná v okamžiku, kdy je doručena na adresu CERGE-EI.

   

  Přihláška musí obsahovat:

  • řádně vyplněné údaje, zejména přesný název zvoleného studijního programu

  • kolonku „předchozí studium na VŠ“ vyplňte i v případě, že studium není dosud ukončeno

   

  Povinné přílohy přihlášky:

  1. Doklad o dosaženém vzdělání: 

  Uchazeči, kteří do doby podání přihlášky řádně dokončili magisterské studium, přiloží k přihlášce úředně ověřenou kopii magisterského diplomu. Netýká se absolventů FSV UK. Uchazeči, kteří do doby podání přihlášky magisterské studium řádně nedokončili, předloží potvrzení o ukončení studia nejpozději do 30. 9. 2024 na Studijní oddělení FSV UK. Předložením dokladu o ukončení studia nezaniká povinnost studenta dodat na Studijní oddělení úředně ověřenou kopii magisterského diplomu hned, jak to bude možné. Pro uchazeče, kteří absolvovali studium v magisterském studijním programu v době od 1. do 30. září 2024, v podzimním termínu, jakož i pro uchazeče, o jejichž podané žádosti o uznání zahraničního vzdělání nebylo do 30. září 2024 rozhodnuto, se stanoví období pro ověřování splnění podmínek přijetí (tj. včetně podmínek ověřovaných na základě dokladů, např. magisterského diplomu) do 22. října 2024.

  Uchazeč, který předchozí vysokoškolské vzdělání absolvoval/a na zahraniční vysoké škole, předloží za účelem doložení předchozího vzdělání některý z následujících dokladů: doklad o obecném uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání v České republice, získaný podle § 89 a 90 zákona o vysokých školách (tzv. "nostrifikace"); zahraniční doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který je v České republice podle jejích mezinárodních závazků rovnocenný bez dalšího úředního postupu (vysokoškolský diplom a dodatek ze Slovenska, Polska, Maďarska, Slovinska; výjimky viz webové stránky); nebo zahraniční doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který fakulta sama posoudí (poplatek 0 Kč). Detailní informace týkající se způsobu prokázání splnění řádného ukončení studia v magisterském studijním programu pro absolventy zahraničních vysokých škol naleznete na webových stránkách fakulty, sekce Uchazeči - Přijímací řízení.

  Doklady je nutné fyzicky zaslat na adresu fakulty: FSV UK, Smetanovo nábřeží 6, 110 01 Praha 1 nejpozději do 30. 8. 2024.

  2. Strukturovaný životopis

   

  3. Další přílohy specifikované u jednotlivých programů, např. disertační projekt, seznam literatury.

  Nemá-li přihláška ke studiu (netýká se příloh) předepsané náležitosti nebo trpí-li jinými vadami, vyzve fakulta uchazeče k odstranění nedostatků a poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu. Nejsou-li nedostatky v této lhůtě odstraněny, řízení bude zastaveno.

  Na každý zvolený program je nutné vyplnit samostatnou přihlášku.

  Prosíme, uvádějte na sebe kontaktní telefon, na kterém Vás v případě potřeby můžeme zastihnout, nebo e-mailovou adresu.

  V případě podání přihlášky na tiskopisu SEVT  je nutné zaslat potvrzení o uhrazení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením.

  Platbu za přihlášku ze zahraničí zaplacenou převodem je třeba doložit výpisem z účtu v elektronické podobě např. scan nebo fotokopie v e-mailové příloze, zaslané na e-mailovou adresu prijimacky@fsv.cuni.cz (u některých plateb ze zahraničí se nedochovají původní platební údaje, přijatou platbu pak nelze spárovat s přihláškou).

  Při platbě ze zahraničí preferujeme platbu kartou online.

  Za úkony spojené s přijímacím řízením na vybraný studijní program je vybírán poplatek ve výši 780 Kč (resp. 830 Kč, stanovení poplatku viz dále).

  Poplatek je splatný k poslednímu dni lhůty pro podání přihlášky ke studiu.

  Konkrétní termíny přijímacích zkoušek do jednotlivých programů budou sděleny v pozvánce k přijímací zkoušce. Další informace o přijímací zkoušce zašle fakulta uchazeči spolu s pozvánkou.

   

  Jak vysoké jsou poplatky?

  Poplatek za přijímací řízení:

  780 Kč (elektronická přihláška u všech programů)

  830 Kč (přihláška na formuláři SEVT - pro studijní program Ekonomie a ekonometrie)

  Poplatek lze uhradit pouze bezhotovostně (převodem) či složenkou.

  Banka: Komerční banka, Praha 1

  Účet: 85033011/0100

  Variabilní symbol (při podání elektronické přihlášky): uchazeči  bude v informačním systému vygenerován individuální variabilní symbol - číslo elektronické přihlášky

  Variabilní symbol (při podání papírové přihlášky): měsíc a rok narození ve tvaru (MMYYYY) například 121995

  Specifický symbol: 2024

  Konstantní symbol: 0308

  IBAN kód – CZ5801000000000085033011

  SWIFT kód – KOMBCZPP

  Upozorňujeme, že při platbě ze zahraničí bankovní poplatek hradí plátce.   

  Obecné informace

  Den otevřených dveří - poznámka: Termíny pro jednotlivé programy jsou uvedeny na odkazu http://bit.ly/FSVDOD
  Informace o fakultě: Hlavním posláním Fakulty sociálních věd, založené v roce 1990, je rozvíjet výuku a výzkum v základních společenskovědních oborech, jež souvisejí se sociálním, politickým, ekonomickým a kulturním životem společnosti. Na Fakultě sociálních věd UK se proto jako samostatné studijní programy rozvíjejí Ekonomie a finance, Mediální a komunikační studia, Teritoriální studia, Politologie a Sociologie. Studium se realizuje na třech uzavřených úrovních, akreditovaných jako studijní programy: na úrovní bakalářské (tříleté), navazující magisterské (dvouleté) a doktorské (čtyřleté). Informace o fakultě, jakož i základní předpisy, jimiž se chod fakulty řídí, a aktuální sdělení jsou k dispozici na internetové adrese: fsv.cuni.cz.

  Bankovní spojení

  Konstantní symbol pro platbu složenkou: 0308
  Konstantní symbol pro platbu převodem: 0308
  Banka: Komerční banka
  Účet: 85033011/0100
  IBAN: CZ58 0100 0000 0000 8503 3011
  SWIFT:KOMBCZPP
  Variabilní symbol: číslo elektronické přihlášky
  Specifický symbol: 2024

  Počty

  Celkový počet studentů: 4198
  Celkový počet absolventů: 901
  Celkový počet přihlášených uchazečů: 5826
  Z toho do bakalářských studijních programů: 4194
  Z toho do magisterských studijních programů: 1632

  Programy/Obory pro tento rok

  Studijní program Program/Obor Forma studia Druh studia Jazyk výuky Standardní doba studia Více info...
  Česko-německá studia Česko-německá studia prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Economics and Finance Economics and Finance prezenční bakalářské angličtina 3 roky Detail
  Ekonomie a finance Ekonomie a finance prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  History and Area Studies History and Area Studies prezenční bakalářské angličtina 3 roky Detail
  Komunikační studia Komunikační studia se specializací Marketingová komunikace a public relations prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Komunikační studia Komunikační studia se specializací Mediální studia prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Komunikační studia Komunikační studia se specializací Žurnalistika prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Politics, Philosophy and Economics Politics, Philosophy and Economics prezenční bakalářské angličtina 3 roky Detail
  Politologie a mezinárodní vztahy Politologie a mezinárodní vztahy prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Politologie a veřejná politika Politologie a veřejná politika prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Social Sciences Social Sciences prezenční bakalářské angličtina 3 roky Detail
  Sociologie Sociologie se specializací Sociální antropologie prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Sociologie Sociologie se specializací Studia současných společností prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Sociologie a sociální politika Sociologie a sociální politika prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Teritoriální studia Teritoriální studia se specializací Soudobé dějiny distanční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Teritoriální studia Teritoriální studia se specializací Teritoriální studia prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Teritoriální studia Teritoriální studia se specializací Teritoriální studia distanční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Balkan, Eurasian and Central European Studies Balkan, Eurasian and Central European Studies prezenční navazující magisterské angličtina 2 roky Detail
  Balkánská, euroasijská a středoevropská studia Balkánská, euroasijská a středoevropská studia se specializací Balkánská a středoevropská studia distanční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Balkánská, euroasijská a středoevropská studia Balkánská, euroasijská a středoevropská studia se specializací Ruská a eurasijská studia distanční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Bezpečnostní studia Bezpečnostní studia prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Bezpečnostní studia International Security Studies prezenční navazující magisterské angličtina 2 roky Detail
  Corporate Strategy and Finance in Europe Corporate Strategy and Finance in Europe prezenční navazující magisterské angličtina 2 roky Detail
  Economics and Finance Economics and Finance prezenční navazující magisterské angličtina 2 roky Detail
  Ekonomický výzkum Ekonomický výzkum prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Ekonomie a finance Ekonomie a finance prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  European Politics and Society: Vaclav Havel Joint Master Programme European Politics and Society: Vaclav Havel Joint Master Programme prezenční navazující magisterské angličtina 2 roky Detail
  Finance and Data Analytics Finance and Data Analytics prezenční navazující magisterské angličtina 2 roky Detail
  Geopolitical Studies Geopolitical Studies prezenční navazující magisterské angličtina 2 roky Detail
  International Economic and Political Studies International Economic and Political Studies prezenční navazující magisterské angličtina 2 roky Detail
  International Relations International Relations prezenční navazující magisterské angličtina 2 roky Detail
  Master in Area Studies Master in Area Studies prezenční navazující magisterské angličtina 2 roky Detail
  Master in Economic Research Master in Economic Research prezenční navazující magisterské angličtina 2 roky Detail
  Media and Area studies Media and Area studies prezenční navazující magisterské angličtina 2 roky Detail
  Mediální studia Mediální studia prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Mediální studia Mediální studia distanční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Mezinárodní vztahy Mezinárodní vztahy prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Německá a středoevropská studia / Deutsche und Mitteleuropäische Studien Německá a středoevropská studia / Deutsche und Mitteleuropäische Studien prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Politologie Politologie prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Public and Social Policy Studies Public and Social Policy Studies prezenční navazující magisterské angličtina 2 roky Detail
  Society, Communication and Media Society, Communication and Media prezenční navazující magisterské angličtina 2 roky Detail
  Sociologie Sociologie prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Sociology of Contemporary Societies Sociology of Contemporary Societies prezenční navazující magisterské angličtina 2 roky Detail
  Strategická komunikace Strategická komunikace prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Teritoriální studia Teritoriální studia se specializací Balkánská, euroasijská a středoevropská studia prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Teritoriální studia Teritoriální studia se specializací Evropská studia prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Teritoriální studia Teritoriální studia se specializací Německá a rakouská studia prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Teritoriální studia Teritoriální studia se specializací Severoamerická studia prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Teritoriální studia Teritoriální studia se specializací Západoevropská studia prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Veřejná a sociální politika Veřejná a sociální politika prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Žurnalistika Žurnalistika prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Area Studies Area Studies prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Area Studies Area Studies kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Economics and Econometrics Economics and Econometrics prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Economics and Finance Economics and Finance prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Economics and Finance Economics and Finance kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Ekonomie a ekonometrie Ekonomie a ekonometrie prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Ekonomie a ekonometrie Ekonomie a ekonometrie kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Ekonomie a finance Ekonomie a finance prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Ekonomie a finance Ekonomie a finance kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  International Relations International Relations prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  International Relations International Relations kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Media and Communication studies Media and Communication studies prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Media and Communication studies Media and Communication studies kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Mediální a komunikační studia Mediální a komunikační studia prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Mediální a komunikační studia Mediální a komunikační studia kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Mezinárodní teritoriální studia Mezinárodní teritoriální studia prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Mezinárodní teritoriální studia Mezinárodní teritoriální studia kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Mezinárodní vztahy Mezinárodní vztahy prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Mezinárodní vztahy Mezinárodní vztahy kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Modern history Modern history prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Modern history Modern history kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Moderní dějiny Moderní dějiny prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Moderní dějiny Moderní dějiny kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Political Science Political Science prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Political Science Political Science kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Politologie Politologie prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Politologie Politologie kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Public and Social Policy Public and Social Policy prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Public and Social Policy Public and Social Policy kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Sociologie Sociologie prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Sociologie Sociologie kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Sociology Sociology prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Sociology Sociology kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Veřejná a sociální politika Veřejná a sociální politika prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Veřejná a sociální politika Veřejná a sociální politika kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail