Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel

  Obecné a fakultní podmínky PŘ


  Fakulta sociálních věd

  Kontaktní údaje

  Ulice: Smetanovo nábřeží 6
  Město: Praha 1
  PSČ: 110 01
  Obec: Praha
  Internetová adresa: http://fsv.cuni.cz/

  Bakalářské studijní programy

  Kontaktní osoba: http://intranet.fsv.cuni.cz/FSVINT-1402.html
  Fax na studijní odbor: +420224235644
  Termín podání přihlášky: 31.3.2017
  Termín přijímací zkoušky: písemná část - 1.6.2017 až 7.6.2017 ústní část (kde je požadována) - 8.6.2017 až 14.6.2017
  Náhradní termín přijímací zkoušky: 19.6.2017 až 7.7.2017

  Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením

  Poplatek za elektronickou formu přihlášky: 590
  Poplatek za listinnou formu přihlášky: 640
  Poznámka: Poplatek je nutno uhradit za každou podanou přihlášku ke studiu. Jeho zaplacení se prokazuje v případě přihlášky podané na formuláři tiskopisu SEVT nebo při platbě ze zahraničí. Dokladem je potvrzení o bankovním převodu (nikoliv příkazu k úhradě) nebo kopie výpisu z bankovního účtu. Poplatek je nevratný v kterékoli fázi přijímacího řízení a nevrací se ani v případě, že se uchazeč přijímacího řízení nezúčastní nebo nedodrží způsob podání přihlášky v elektronické podobě.

  Ostatní informace

  Den otevřených dveří: http://www.fsv.cuni.cz/FSVTEMP-225.html
  Informace o přijímacím řízení:

  Přijímací řízení se zahajuje doručením přihlášky ke studiu. Splnění podmínek přijetí ke studiu se podle § 49 odst. 4 zákona o vysokých školách ověřuje a) přijímací zkouškou organizovanou fakultou , b) na základě výsledků dosažených na NSZ, c) kombinací obou postupů podle písmene a) a b).

  Ukázky vybraných přijímacích testů naleznete na webové adrese http://www.fsv.cuni.cz/FSVTEMP-338.html

  (a) Ověřování podmínek přijetí přijímací zkouškou organizovanou fakultou

  Přijímací zkoušky jsou jednokolové nebo dvoukolové, první kolo je zpravidla písemné, druhé je zpravidla ústní. Obsah a struktura přijímacích zkoušek jsou popsány u jednotlivých oborů. Písemnou zkouškou (testem) se rozumí jakákoliv forma písemného přezkoušení od volby správných odpovědí z nabídky přes samostatné formulování odpovědi po vypracování delšího souvislého výkladu. U písemné části zkoušky nejsou na žádném studijním oboru přípustné pomůcky (slovníky a encyklopedie, mobilní telefony, kalkulačky, matematické tabulky, elektrické diáře, tisk, přenosné počítače, odborná literatura atd.). Do druhého kola přijímací zkoušky postupují uchazeči na základě bodového pořadí z prvního kola. Do všech oborů jsou vždy přijati uchazeči s nejvyšším dosaženým počtem bodů.

  Zkoušku v náhradním termínu může povolit děkan uchazeči, který o to písemně požádá do stanoveného dne konání zkoušky v řádném termínu, a to v případě, jestliže se uchazeč nemůže zúčastnit zkoušky v řádném termínu ze závažných a doložených důvodů, zejména zdravotních. Ve výjimečných a řádně zdůvodněných případech může děkan tuto lhůtu prominout. Důvodem k povolení náhradního termínu může být  i účast uchazeče na přijímací zkoušce na jiné fakultě Univerzity Karlovy. Důvodem k povolení náhradního termínu není  účast uchazeče na přijímací zkoušce mimo Univerzitu Karlovu. Řádné studium v zahraničí, které je přípravou ke studiu na vysoké škole, je vždy důvodem k povolení náhradního termínu. Další náhradní termín se nepřipouští.

  Uchazeči o studium, se speciálními vzdělávacími potřebami (držitelé průkazů TP, ZTP a ZTP/P a uchazeči podle čl. 3 odst. 1 a 2 Opatření rektora č.9/2013) podávají  žádost o modifikaci přijímací zkoušky  jako součást přihlášky ke studiu. Uchazeč v elektronické přihlášce zaškrtne kolonku "Požadavky na zvláštní zacházení z důvodu zdravotního handicapu" a zároveň musí k přihlášce nahrát formulář "Žádost o modifikaci přijímací zkoušky" spolu s potřebnými dokumenty (lékařské potvrzení, doporučení pedagogicko-psychologické poradny apod.). Žádost spolu s potřebnými dokumenty (originály)- ne staršími než 1 rok - uchazeč dokládá i v papírové podobě na studijní oddělení FSV nejpozději do konce období pro podávání přihlášek ke studiu. Modifikovat přijímací zkoušku lze jen na základě včas podané žádosti. Žádost posuzuje děkan. Více informací: http://www.cuni.cz/UK-60.html

  (b) Ověřování podmínek přijetí na základě výsledků Národní srovnávací zkoušky (NSZ)

  U oborů, do kterých jsou uchazeči vybíráni na základě výsledků dosažených v Národních srovnávacích zkouškách (NSZ) společnosti www.scio.cz, s. r. o. (dále jen Scio), musí každý uchazeč v rámci Národních srovnávacích zkoušek alespoň jedenkrát absolvovat test Obecných studijních předpokladů (OSP) v některém z těchto termínů: 10. prosince 2016, 3. února 2017, 4. března 2017, 1. dubna 2017, 29. dubna 2017

  Jako plnohodnotnou náhradu za test OSP NSZ je možné účastnit se SAT Reasoning Test nebo test ACT Composite. Hranice výsledků v tomto testu nutná pro přijetí bude zveřejněna zároveň se zveřejněním percentilové hranice testu OSP SCIO a vychází z přepočítací tabulky. Výsledek SAT Reasoning Test nebo testu ACT Composite musí uchazeč doložit fakultě certifikátem, který doručí nejpozději 15. 5. 2017.

  Uchazeči o bakalářské studium oboru Ekonomie a finance musí vedle Obecných studijních předpokladů alespoň jedenkrát absolvovat v rámci NSZ ještě test z Matematiky, a to v některém z těchto termínů: 3. února 2017, 4. března 2017, 1. dubna 2017, 29. dubna 2017

  Jako plnohodnotnou náhradu za test z Matematiky společnosti SCIO je test z matematiky SAT (tzv. subject test). Hranice výsledků v tomto testu nutná pro přijetí bude zveřejněna zároveň se zveřejněním percentilové hranice testu Matematika SCIO a vychází z přepočítací tabulky. Výsledek SAT testu z matematiky musí uchazeč doložit fakultě certifikátem, který doručí nejpozději 15. 5. 2017.

  Uchazečům o bakalářské studium oborů Sociologie a sociální politika se vedle testu Obecných studijních předpokladů započítává do celkového výsledku i test z angličtiny SCIO  jako bonus, testování probíhá v těchto termínech: 4. března 2017 a 29. dubna 2017.

  Jako plnohodnotnou náhradu za test z Anglického jazyka společnosti SCIO je považováno doložení znalosti anglického jazyka na úrovni B2 podle Evropského referenčního jazykového rámce (např. certifikáty: Cambridge ESOL FCE, ETS TOEFL (87), SJZ - základní, TELC English B2). Certifikát, je nutné doručit nejpozději do 1. 5. 2017.

  Kromě podání přihlášky na FSV UK se uchazeč individuálně přihlašuje k NSZ, a to přímo u společnosti Scio na adrese www.scio.cz/nsz, příp. telefonicky na čís. +420 234 705 555. Účast na NSZ si uchazeč rovněž hradí individuálně, fakulta náklady spojené s účastí na NSZ neproplácí. Podrobné informace o termínech, místech konání, kapacitách, podmínkách, průběhu, možnosti změnit termín, obsahu zkoušek, výpočtu harmonizovaného percentilu i další podrobnosti najdete na stránkách www.scio.cz/nsz. Za řádný průběh zkoušek i za obsah testů zodpovídá Scio.

  Pokud se uchazeč nezúčastní ani jednoho z uvedených termínů, není možné se odvolávat na překážky na straně fakulty ani uchazeče.

  Nejlepší výsledky uchazečů jsou automaticky předávány fakultě společností Scio, na fakultě jsou zadány do databáze uchazečů. Svůj výsledek tedy uchazeč fakultě nepředává, výsledky předává fakultě výhradně společnost Scio. Každý uchazeč však musí společnosti Scio poskytnout k předání výsledků svůj souhlas (uchazeč tak učiní v rámci přihlášky k NSZ). Pro přijímací řízení je u každého testu rozhodující harmonizovaný percentil (maximální dosažitelná hranice v každém testu je 100), jak jej stanoví společnost Scio. Váha jednotlivých předmětů, pokud je jich více, je stanovena u informací o jednotlivých oborech studia níže.

  (c) Kombinací obou postupů

  U oborů bakalářského studia Mezinárodní teritoriální studia, Česko-německá studiaPolitologie a mezinárodní vztahy, probíhá výběr uchazečů na základě kombinace výsledku OSP testu NSZ a písemné přijímací zkoušky organizované fakultou. U oboru Marketingová komunikace a public relations probíhá výběr uchazečů na základě kombinace výsledku OSP testu NSZ, SCIO Angličtina a ústní přijímací zkoušky organizované fakultou. V takových případech se na základě výsledků OSP NSZ stanoví pořadí uchazečů hlásících se na příslušný obor a z nich jsou nejlépe umístění uchazeči pozváni na přijímací zkoušku organizovanou fakultou. Přihlášení k OSP NSZ a SCIO Angličtina je stejné jako ve variantě (b). Konkrétní podmínky na fakultě jsou stanoveny u informací o příslušných oborech níže. Jako plnohodnotnou náhradu za test OSP NSZ je možné účastnit se SAT Reasoning Test. Hranice výsledků v tomto testu nutná pro postup do druhého kola bude zveřejněna zároveň se zveřejněním percentilové hranice testu OSP SCIO nutné pro postup do druhého kola a vychází z přepočítací tabulky. Výsledek SAT Reasoning Test musí uchazeč doložit fakultě certifikátem, který doručí nejpozději 15. 5. 2017.

  Náležitosti přihlášky:

  Přihlášku lze podat na formuláři SEVT, tuto je třeba podepsat a doručit na FSV UK do 31. března 2017. V případě elektronické přihlášky stačí její vyplnění na internetu a přihlášku není třeba tisknout. Vždy je třeba též zaplatit poplatek za přijímací řízení (viz dále).

  Do kdy je nutné podat přihlášku?

  Termín přihlášek: 31. března 2017 do 23:59:59 hodin

  Jak vyplnit přihlášku?

  Přihláška ke studiu se podává buď přímo na tiskopisu SEVT 49 145 0, nebo elektronickou formou na adrese https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php do 31. 3. 2017 (přihláška je platná v okamžiku, kdy je na fakultu doručen tiskopis, případně vyplněna a odeslána elektronická podoba).

  Přihláška musí obsahovat:

  • Řádně vyplněné údaje, zejména přesný název zvoleného studijního programu a oboru. Do kolonky „zvolený jazyk“ vyplňte jazyk, z kterého budete psát písemný test (u některých oborů je výběr jazyka omezen!). U zahraničních studentů se zvoleným jazykem rozumí jiný jazyk než jejich mateřský a čeština.
  • Kolonku „předchozí studium na VŠ“ vyplňte i v případě, že studium není dosud ukončeno!

  Na každý zvolený obor je nutné vyplnit samostatnou přihlášku.

  V případě tiskopisu SEVT je nutné přihlášku zaslat  prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo ji osobně doručit na studijní oddělení

  V případě vyplněné elektronické přihlášky se přihláška netiskne ani nezasílá.

  Prosíme, uvádějte na sebe kontaktní telefon, na kterém Vás v případě potřeby můžeme zastihnout nebo e-mailovou adresu.

  V případě podání přihlášky na tiskopisu SEVT  je nutné zaslat potvrzení o uhrazení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením.

  Platbu za přihlášku ze zahraničí zaplacenou převodem  je třeba doložit výpisem z účtu v elektronické podobě např. scan nebo fotokopie v e-mailové příloze, zaslané na e-mailovou adresu prijimacky@fsv.cuni.cz (u některých plateb ze zahraničí se nedochovají původní platební údaje, přijatou platbu, pak nelze spárovat s přihláškou, nezaplacená přihláška je neplatná).

  Při platbě ze zahraničí preferujeme platbu kartou online.

  Za úkony spojené s přijímacím řízením na vybraný studijní obor je vybírán poplatek ve výši 640 Kč (resp. 590 Kč, stanovení poplatku viz dále).

  Není-li formulář přihlášky řádně vyplněn, neobsahuje-li přihláška stanovené přílohy nebo není-li přiložen platný doklad o zaplacení poplatku dle odstavce 4, vyzve fakulta uchazeče k odstranění nedostatků a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu. Nejsou-li nedostatky v této lhůtě odstraněny, řízení ve věci přijetí ke studiu bude zastaveno.

  Konkrétní termíny přijímacích zkoušek do jednotlivých oborů budou sděleny v pozvánce k přijímací zkoušce. Další informace o přijímací zkoušce zašle fakulta uchazeči spolu s pozvánkou.

  Kam zaslat vyplněnou přihlášku na formuláři SEVT?

  Přihlášky zasílejte poštou (nejlépe doporučeně) na adresu:

  Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy,

  Smetanovo nábřeží 955/6,

  110 01 Praha 1

  Jak vysoké jsou poplatky?

  Poplatek za přijímací řízení:

  640 Kč (přihláška na formuláři SEVT u všech oborů)

  590 Kč (elektronická přihláška u všech oborů)

  Poplatek lze uhradit pouze bezhotovostně (převodem) či složenkou.

   

  Banka: Komerční banka, Praha 1

  Účet: 85033011/0100

  Variabilní symbol (při podání elektronické přihlášky): uchazeči  bude v informačním systému vygenerován individuální variabilní symbol - číslo elektronické přihlášky

  Variabilní symbol (při podání papírové přihlášky): datum narození ve tvaru (DDMMYYYY) například 23121995

  Specifický symbol: 2017

  Konstantní symbol: 0308

  IBAN kód – CZ5801000000000085033011

  SWIFT kód – KOMBCZPP

  Upozorňujeme, že při platbě ze zahraničí bankovní poplatek hradí plátce.

  Jak podat přihlášku pro placené obory

  Přihlášku lze podat elektronicky nejpozději do 30. dubna 2017.

  V případě elektronické přihlášky stačí její vyplnění na internetu a přihlášku není třeba tisknout.

  • Do kdy je nutné podat přihlášku?

              Termín přihlášek: I. kolo do 28. 2. 2017 do 23:59:59 hodin; II. kolo do 30. 4. 2017 do 23:59:59 hodin

  • Jak vyplnit přihlášku? 

              Přihlášku ke studiu lze podat elektronickou formou na adrese https://is.cuni.cz/studium/eng/login.php?do=prihlaska

  • Přihláška musí obsahovat:

              vyplněný formulář přihlášky

              kopii vysokoškolského diplomu/dokladu o ukončení středoškolského studia (pokud již uchazeči složili státní závěrečnou případně potvrzení o studiu včetně informace

              o předpokládaném datu ukončení studia

              transkript známek z předchozího studia

              strukturovaný životopis

              motivační dopis

              další dokumenty požadované příslušným oborem

  • Poplatek za přijímací řízení: 590 Kč

              Poplatek lze uhradit pouze bezhotovostně (platba kartou online či převodem, úhrada hotově či jiným způsobem není možná.

              Banka: Komerční banka, Praha 1

              Účet: 85033011/0100

              Variabilní symbol: každému uchazeči, který si podá elektronickou přihlášku, bude v informačním systému vygenerován individuální variabilní symbol -  číslo elektronické přihlášky

              Specifický symbol: 2017

              Konstantní symbol: 0308

              IBAN kód – CZ5801000000000085033011

              SWIFT kód – KOMBCZPP

              Upozorňujeme, že při platbě ze zahraničí bankovní poplatek hradí plátce.

  • Kam zaslat vyplněnou přihlášku?

              Přihlášky vyplněné elektronicky není třeba tisknout ani zasílat poštou.

  Kontaktní osoba: http://intranet.fsv.cuni.cz/FSVINT-1402.html
  Fax na studijní odbor: +420224235644
  Termín podání přihlášky: 31.3.2017
  Termín přijímací zkoušky: písemná část - 1.6.2017 až 7.6.2017 ústní část (kde je požadována) - 8.6.2017 až 14.6.2017
  Náhradní termín přijímací zkoušky: 19.6.2017 až 7.7.2017

  Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením

  Poplatek za elektronickou formu přihlášky: 590
  Poplatek za listinnou formu přihlášky: 640
  Poznámka: Poplatek je nutno uhradit za každou podanou přihlášku ke studiu. Jeho zaplacení se prokazuje v případě přihlášky podané na formuláři tiskopisu SEVT nebo při platbě ze zahraničí. Dokladem je potvrzení o bankovním převodu (nikoliv příkazu k úhradě) nebo kopie výpisu z bankovního účtu. Poplatek je nevratný v kterékoli fázi přijímacího řízení a nevrací se ani v případě, že se uchazeč přijímacího řízení nezúčastní nebo nedodrží způsob podání přihlášky v elektronické podobě.

  Ostatní informace

  Den otevřených dveří: http://www.fsv.cuni.cz/FSVTEMP-225.html
  Informace o přijímacím řízení:

  Přijímací řízení se zahajuje doručením přihlášky ke studiu. Splnění podmínek přijetí ke studiu se podle §49 odst. 4 zákona o vysokých školách ověřuje přijímací zkouškou organizovanou fakultou popř. se po splnění jiných podmínek se od zkoušky upouští.

  Ukázky vybraných přijímacích testů naleznete na webové adrese http://www.fsv.cuni.cz/FSVTEMP-338.html.

  Každý uchazeč musí nejpozději do 31. března 2017 podat na UK FSV kompletně vyplněnou a vytištěnou přihlášku a zaplatit poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením. V případě elektronické přihlášky stačí její vyplnění na Internetu a přihlášku není třeba tisknout.

  Ověřování podmínek přijetí přijímací zkouškou organizovanou fakultou

  Přijímací zkoušky jsou jednokolové nebo dvoukolové, první kolo je zpravidla písemné, druhé je zpravidla ústní. Obsah a struktura přijímacích zkoušek jsou popsány u jednotlivých oborů. Písemnou zkouškou (testem) se rozumí jakákoliv forma písemného přezkoušení od volby správných odpovědí z nabídky přes samostatné formulování odpovědi po vypracování delšího souvislého výkladu.

  U písemné části zkoušky nejsou na žádném studijním oboru přípustné pomůcky (slovníky a encyklopedie, mobilní telefony, kalkulačky, matematické tabulky, elektrické diáře, tisk, přenosné počítače, odborná literatura atd.).

  Do druhého kola přijímací zkoušky postupují uchazeči na základě bodového pořadí z prvního kola. Do všech oborů jsou vždy přijati uchazeči s nejvyšším dosaženým počtem bodů nebo nejnižším průměrným pořadím.

  Zkoušku v náhradním termínu může povolit děkan uchazeči, který o to písemně požádá do stanoveného dne konání zkoušky v řádném termínu, a to v případě, jestliže se uchazeč nemůže zúčastnit zkoušky v řádném termínu ze závažných a doložených důvodů, zejména zdravotních. Ve výjimečných a řádně zdůvodněných případech může děkan tuto lhůtu prominout. Důvodem k povolení náhradního termínu může být  i účast uchazeče na přijímací zkoušce na jiné fakultě Univerzity Karlovy. Důvodem k povolení náhradního termínu není  účast uchazeče na přijímací zkoušce mimo Univerzitu Karlovu. Řádné studium v zahraničí, které je přípravou ke studiu na vysoké škole, je vždy důvodem k povolení náhradního termínu. Další náhradní termín se nepřipouští.

  Studentům se zvláštními potřebami se podmínky přijímací zkoušky upravují na základě žádosti, která musí být zaslána spolu s přihláškou. O oprávněnosti žádosti rozhoduje děkan. Každý uchazeč musí nejpozději do 31.března 2017 podat na FSV kompletně vyplněnou přihlášku a zaplatit poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením.

  K úspěšnému zvládnutí písemné přijímací zkoušky z jazyků (angličtina, němčina, francouzština, španělština, ruština, italština) je nutno mít znalosti na úrovni následujících zkoušek:

  • angličtina:First Certificate, TOEFL nebo státní jazyková zkouška
  • němčina: Mittelstufe Deutsch nebo státní základní jazyková zkouška
  • francouzština: DELF nebo státní základní jazyková zkouška
  • španělština: D.E.L.E. - Superior nebo státní základní jazyková zkouška
  • ruština: státní základní jazyková zkouška
  • italština: státní základní jazyková zkouška
  Náležitosti přihlášky:

  Přihlášku lze podat na formuláři SEVT, tuto je třeba podepsat a doručit na FSV do 31. března 2017. V případě elektronické přihlášky stačí její vyplnění na Internetu a přihlášku není třeba tisknout. Vždy je třeba též zaplatit poplatek za přijímací řízení (viz dále).

  Do kdy je nutné podat přihlášku?

  Termín přihlášek: 31. března 2017 do 23:59:59 hodin

  Jak vyplnit přihlášku?

  Přihláška ke studiu se podává buď přímo na tiskopisu SEVT 49 145 0, nebo elektronickou formou na adrese https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php do 31. 3. 2017 (přihláška je platná v okamžiku, kdy je na fakultu doručen tiskopis, případně vyplněna a odeslána elektronická podoba).

  Přihláška musí obsahovat:

  • řádně vyplněné údaje, zejména přesný název zvoleného studijního programu a oboru do kolonky „zvolený jazyk“ vyplňte jazyk, z kterého budete psát písemný test (u některých oborů je výběr jazyka omezen!). U zahraničních studentů se zvoleným jazykem rozumí jiný jazyk než jejich mateřský a čeština.
  • kolonku „předchozí studium na VŠ“ vyplňte i v případě, že studium není dosud ukončeno!

  Na každý zvolený obor je nutné vyplnit samostatnou přihlášku.

  V případě tiskopisu SEVT je nutné přihlášku zaslat  prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo ji osobně doručit na studijní oddělení

  V případě vyplněné elektronické přihlášky se přihláška netiskne ani nezasílá.

  Prosíme, uvádějte na sebe kontaktní telefon, na kterém Vás v případě potřeby můžeme zastihnout nebo e-mailovou adresu.

  V případě podání přihlášky na tiskopisu SEVT  je třeba zaslat potvrzení o uhrazení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízení.

  Platbu za přihlášku ze zahraničí zaplacenou převodem  je třeba doložit výpisem z účtu v elektronické podobě např. scan nebo fotokopie v e-mailové příloze, zaslané na e-mailovou adresu prijimacky@fsv.cuni.cz (u některých plateb ze zahraničí se nedochovají původní platební údaje, přijatou platbu, pak nelze spárovat s přihláškou, nezaplacená přihláška je neplatná).

  Při platbě ze zahraničí preferujeme platbu kartou online.

  Za úkony spojené s přijímacím řízením na vybraný studijní obor je vybírán poplatek ve výši 640 Kč (resp. 590 Kč, stanovení poplatku viz dále).

  Není-li formulář přihlášky řádně vyplněn, neobsahuje-li přihláška stanovené přílohy nebo není-li přiložen platný doklad o zaplacení poplatku dle odstavce 4, vyzve fakulta uchazeče k odstranění nedostatků a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu. Nejsou-li nedostatky v této lhůtě odstraněny, řízení ve věci přijetí ke studiu bude zastaveno.

  Konkrétní termíny přijímacích zkoušek do jednotlivých oborů budou sděleny v pozvánce k přijímací zkoušce. Další informace o přijímací zkoušce zašle fakulta uchazeči spolu s pozvánkou.

  Kam zaslat vyplněnou přihlášku na formuláři SEVT?

  Přihlášky zasílejte poštou (nejlépe doporučeně) na adresu:

  Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy,

  Smetanovo nábřeží 955/6,

  110 01 Praha 1

  Jak vysoké jsou poplatky?

  Poplatek za přijímací řízení:

  640 Kč (přihláška na formuláři SEVT u všech oborů)

  590 Kč (elektronická přihláška u všech oborů)

  Poplatek lze uhradit pouze bezhotovostně (převodem) či složenkou, úhrada hotově není možná.

   

  Banka: Komerční banka, Praha 1

  Účet: 85033011/0100

  Variabilní symbol: Každému uchazeči, který si podá elektronickou přihlášku, bude v informačním systému vygenerován individuální variabilní symbol - číslo elektronické přihlášky Variabilní symbol: při podání papírové přihlášky: datum narození ve tvaru (DDMMYYYY) například 23121995

  Specifický symbol: 2017 (je při podání papírové i elektronické přihlášky stejný)

  Konstantní symbol: 0308

  IBAN kód – CZ5801000000000085033011

  SWIFT kód – KOMBCZPP

  Upozorňujeme, že při platbě ze zahraničí bankovní poplatek hradí plátce.

  Jak podat přihlášku pro placené obory

  Přihlášku lze podat elektronicky nejpozději do 30. dubna 2017.

  V případě elektronické přihlášky stačí její vyplnění na Internetu a přihlášku není třeba tisknout.

  • Do kdy je nutné podat přihlášku?

              Termín přihlášek: I. kolo do 28.2.2017 do 23:59:59 hodin; II. kolo do 30. 4. 2017 do 23:59:59 hodin

  • Jak vyplnit přihlášku? 

              Přihlášku ke studiu lze podat elektronickou formou na adrese https://is.cuni.cz/studium/eng/login.php?do=prihlaska

  • Přihláška musí obsahovat:

              vyplněný formulář přihlášky

              kopii vysokoškolského diplomu/dokladu o ukončení středoškolského studia (pokud již uchazeči složili státní závěrečnou případně potvrzení o studiu včetně informace

              o předpokládaném datu ukončení studia

              transkript známek z předchozího studia

              strukturovaný životopis

              motivační dopis

              další dokumenty požadované příslušným oborem

  • Poplatek za přijímací řízení: 590 Kč

              Poplatek lze uhradit pouze bezhotovostně (platba kartou online či převodem, úhrada hotově či jiným způsobem není možná.

              Banka: Komerční banka, Praha 1

              Účet: 85033011/0100

              Variabilní symbol: Každému uchazeči, který si podá elektronickou přihlášku, bude v informačním systému vygenerován individuální variabilní symbol - číslo elektronické přihlášky Specifický symbol: 2017 (je při podání papírové i elektronické přihlášky stejný)

              Konstantní symbol: 0308

              IBAN kód – CZ5801000000000085033011

              SWIFT kód – KOMBCZPP

              Upozorňujeme, že při platbě ze zahraničí bankovní poplatek hradí plátce.

  • Kam zaslat vyplněnou přihlášku?

              Přihlášky vyplněné elektronicky není třeba tisknout ani zasílat poštou.

  Doktorské studijní programy

  Kontaktní osoba: http://intranet.fsv.cuni.cz/FSVINT-1402.html#5
  Telefon: +420222111237
  E-mail: denisa.smejkalova@fsv.cuni.cz
  Termín podání přihlášky: 30. 1. 2017 až 30. 4. 2017
  Termín přijímací zkoušky: 12. 6. až 16. 6. 2017
  Náhradní termín přijímací zkoušky: 26. 6. až 14. 7. 2017

  Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením

  Poplatek za elektronickou formu přihlášky: 540
  Poplatek za listinnou přihlášku s elektronickým avízem: 540
  Poplatek za listinnou formu přihlášky: 540

  Ostatní informace

  Informace o přijímacím řízení:

  I. Obecné informace o studiu

  1. Na Fakultě sociálních věd UK je realizováno doktorské studium v prezenční nebo kombinované formě v akreditovaných studijních oborech. Probíhá podle Pravidel pro organizaci studia FSV UK, individuálního studijního plánu a v souladu s Opatřením děkana č. 6/2014. Doktorské studium je zakončeno státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce. Absolvent získává titul „Ph.D.“. Další podrobnější informace o doktorském studiu na FSV UK, studijní předpisy a studijní plány akreditovaných oborů jsou dostupné na adrese www.fsv.cuni.cz v sekci Uchazeči/Doktorské studium a na webových stránkách příslušných kateder a institutů fakulty.

  II. Obecné informace o přijímacím řízení

  1. Přijímací řízení se řídí ust. § 48-50 zákona č. 111/98 Sb. o vysokých školách v platném znění, Přílohou č. 5 Statutu UK – Řádem přijímacího řízení Univerzity Karlovy a těmito Podmínkami přijímacího řízení pro akademický rok 2017/2018 (dále jen „PPŘ“).

  2. Výsledky přijímacího řízení jsou po zasedání hlavní přijímací komise zveřejněny na internetové adrese http://is.cuni.cz/studium (ikona Průběh přijímacího řízení) po zadání rodného čísla, obce narození, příjmení a jména uchazeče. Rozhodnutí o přijetí může být uchazeči odesláno pouze na základě předložení úředně ověřené kopie magisterského diplomu nebo potvrzení o ukončení magisterského studia viz část III, bod 2.1.1 a 2.1.2 PPŘ).

  III. Přihlášky ke studiu

  1. Přihláška se podává elektronicky, nebo prostřednictvím papírového formuláře "Přihláška ke studiu na vysoké škole pro akademický rok…"  . Elektronická přihláška bude spolu s dalšími pokyny přístupná na webové stránce fakulty v lednu 2017. Na předepsaném papírovém formuláři  musí uchazeč vyznačit formu studia (prezenční, kombinovaná) a studijní obor. Formu studia může uchazeč během přijímacího řízení změnit, obor studia měnit nelze. Elektronickou přihlášku je nutné po vyplnění elektronicky odeslat, vytisknout, vlastnoručně podepsat a velhůtě do 30. 4. 2017 včetně všech relevantních příloh zaslat doporučeně na adresu fakulty (datum na poštovním razítku musí být nejpozději z 30. 4. 2017), nebo předat osobně do 30. 4. 2017 do podatelny.

  .  Následně na adrese http://is.cuni.cz/studium/ v sekci Průběh přijímacího řízení může uchazeč sledovat průběh své přihlášky, její uložení, termíny přijímací zkoušky a výsledky přijímacího řízení.

  2. Vyžadované přílohy, které tvoří nedílnou součást přihlášky, jsou:

  2.1 Doklad o dosaženém vzdělání:

  2.1.1 Uchazeči, kteří do doby podání přihlášky řádně dokončili magisterské studium, přiloží k přihlášce úředně ověřenou kopii magisterského diplomu. Netýká se absolventů FSV UK. Uchazeči, kteří do doby podání přihlášky magisterské studium řádně nedokončili, předloží potvrzení o ukončení studia nejpozději do 30. 9. 2017 na Studijní oddělení FSV UK. Předložením dokladu o ukončení studia nezaniká povinnost studenta dodat na Studijní oddělení úředně ověřenou kopii magisterského diplomu hned, jak to bude možné.

  2.1.2 Uchazeči, kteří absolvovali magisterské studium na zahraniční škole (nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak), předloží doklad o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání v souladu s ustanovením § 89 a § 90 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, též v termínu nejpozději do 30. 9. 2017 na Studijní oddělení.

  2.2 Originál dokladu o zaplacení administrativního poplatku (originál ústřižku složenky, doklad o vkladu na účet, o bankovním převodu či elektronické platbě, potvrzení z pokladny FSV UK). Poplatek je nevratný v kterékoli fázi přijímacího řízení. Administrativní poplatek je nutno uhradit za každou podanou přihlášku ke studiu.

  2.3 Další přílohy specifikované u jednotlivých oborů.

  3. V případě, že formulář přihlášky není řádně vyplněn nebo neobsahuje-li požadované náležitosti, vyzve fakulta uchazeče k odstranění nedostatků a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu. Nejsou-li nedostatky v této lhůtě odstraněny, řízení bude pozastaveno.

  IV. Přijímací zkouška

  1. Přijímací zkouška prověřuje především odborné znalosti a připravenost uchazeče k samostatné vědecké práci ve zvoleném oboru. Součástí přijímací zkoušky je odborná rozprava nad předloženým projektem disertační práce. Pokud není z odborných důvodů určeno jinak, skládá se přijímací zkouška v souladu s akreditací oboru v českém nebo slovenském jazyce, popřípadě v jazyce světovém v souladu s oborovými podmínkami přijímací zkoušky.

  2. Zkoušku v náhradním termínu může děkan povolit uchazeči, který o to písemně požádá a jehož žádost bude doručena na Studijní oddělení nejpozději v den konání zkoušky v řádném termínu, pokud se uchazeč nemůže této zkoušky zúčastnit v řádném termínu ze závažných a doložených důvodů (zdravotní důvody, konání SZZK, studium na zahraniční škole atd.). Žádost o náhradní termín se nevkládá do přihlášky, ale doručí se Studijnímu oddělení až poté, co uchazeč obdrží pozvánku s konkrétním datem konání přijímací zkoušky.

  3. Zkoušku formou videokonference může děkan výjimečně povolit uchazeči, který o to písemně požádá a jehož žádost bude doručena na Studijní oddělení nejpozději deset dnů před konáním řádného termínu, pokud se uchazeč nemůže zúčastnit přijímací zkoušky v řádném ani náhradním termínu ze závažných a doložených důvodů (studium na zahraniční škole či odborná stáž v zahraničí). Důvodem pro povolení vykonání přijímací zkoušky formou videokonference nejsou zdravotní důvody či účast uchazeče na jiné přijímací zkoušce. Povolení děkana je podmíněno souhlasem předsedy příslušné oborové rady.

  4. Podmínkou přijetí je podání přihlášky se všemi uvedenými přílohami dle bodu III. odst. 2, řádně ukončené magisterské studium a úspěšné složení přijímací zkoušky. Přijat ke studiu je uchazeč, který u přijímací zkoušky dosáhl bodové hranice stanovené děkanem. Celkový bodový zisk uchazeče sestává z dílčího bodového hodnocení v jednotlivých položkách přijímací zkoušky.  

  Náležitosti přihlášky:

  • řádně vyplněné údaje, zejména přesný název zvoleného studijního programu/studijního oboru a uvedený cizí jazyk, z kterého bude uchazeč skládat zkoušku, popř. absolvovat pohovor

  • strukturovaný životopis

  • úředně ověřené kopie diplomu a vysvědčení o absolvování státních závěrečných zkoušek a ukončení magisterského studijního programu požadovaného směru (netýká se absolventů FSV UK). Uchazeči, kteří do doby podání přihlášky magisterské studium řádně nedokončili, předloží potvrzení o ukončení studia nejpozději do 30. 9. 2017 na Studijní oddělení FSV UK. Předložením dokladu o ukončení studia nezaniká povinnost studenta dodat na Studijní oddělení úředně ověřenou kopii magisterského diplomu hned, jak to bude možné.

  • doklad o uhrazení poplatku: kontrolní ústřižek poštovní poukázky typu A (anebo doklad o bezhotovostním převodu). Platba složenkou dokladována pouze razítkem „SBĚRNÝ BOX“, e-mailové potvrzení o zadání příkazu či e-mailové potvrzení o uhrazení z banky nejsou platným dokladem o zaplacení. Je tedy nutné toto dále doložit např. výpisem z účtu.

  • případné další náležitosti požadované v rámci jednotlivých studijních programů/oborů.

  • Název účtu adresáta: UK – FSV, Smetanovo nábř. 6, Praha 1, banka a číslo účtu: Komerční banka, Praha 1, 85033011/0100, IBAN: CZ58 0100 0000 0000 8503 3011, BIC: KOMBCZPPXXX variabilní symbol - Každému uchazeči, který si podá elektronickou přihlášku, bude v informačním systému vygenerován individuální variabilní symbol - číslo elektronické přihlášky variabilní symbol pro přihlášku v listinné podobě:datum narození ve tvaru (DDMMYYYY) například 23121995 - při podání papírové přihlášky specifický symbol - 2017 konstantní symbol: 0308

  •Vytištěnou a podepsanou přihlášku se všemi přílohami je nutné podat na poště nejpozději do 30. 4. 2017 anebo do podatelny FSV UK, Smetanovo nábř. 6, Praha 1

  Obecné informace

  Den otevřených dveří - poznámka: -
  Informace o fakultě: Hlavním posláním Fakulty sociálních věd, založené v roce 1990, po zrušení někdejší Fakulty žurnalistiky, je rozvíjet výuku a výzkum v základních společenskovědních oborech, jež přímo či nepřímo souvisejí se státní správou, sociálním, politickým, ekonomickým a kulturním životem společnosti. Na Fakultě sociálních věd se proto jako samostatné studijní programy rozvíjí Ekonomie, Mezinárodní teritoriální studia, Politologie a mezinárodní vztahy, Sociologie a sociální politika, Mediální studia a Žurnalistika. Studium se realizuje na třech uzavřených úrovních, akreditovaných jako studijní obory: na úrovni bakalářské (tříleté), navazující magisterské (dvouleté, popř. dvaapůlleté) a doktorské postgraduální (zpravidla tříleté). Informace o fakultě, jakož i základní předpisy, jimiž se chod fakulty řídí, a aktuální sdělení jsou k dispozici na internetové adrese: www.fsv.cuni.cz.

  Bankovní spojení

  Konstantní symbol pro platbu složenkou: 0308
  Konstantní symbol pro platbu převodem: 0308
  Banka: Komerční banka
  Účet: 85033011/0100
  IBAN: CZ58 0100 0000 0000 8503 3011
  SWIFT:KOMBCZPP
  Variabilní symbol: číslo elektronické přihlášky
  Specifický symbol: 2017

  Počty

  Celkový počet studentů: 4792
  Celkový počet absolventů: 993
  Celkový počet přihlášených uchazečů: 6947
  Z toho BAK: 4428
  Z toho MAG: 2519

  Obory pro tento rok

  Studijní program Obor Forma studia Druh studia Jazyk výuky Standardní doba studia Stav Poznámka
  Ekonomické teorie Ekonomie a finance prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen Den otevřených dveří na Institutu ekonomických studií (IES, Opletalova 26, Praha 1) se koná 6. 1. 2017 od 9:00 a 9. 6. 2017 od 9:00
  Ekonomické teorie Ekonomie a finance prezenční bakalářské angličtina 3 rok(y) Otevřen Tuition fee based English-taught study programme /studium za úhradu v AJ/
  Historické vědy Soudobé dějiny kombinovaná bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen Den otevřených dveří na Institutu mezinárodních studií (IMS, U Kříže 8/661, Praha 5 – Jinonice) se koná 16. 1. 2017 od 14:00
  Mediální a komunikační studia Marketingová komunikace a public relations prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen Den otevřených dveří na Institutu komunikačních studií a žurnalistiky (IKSŽ, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1) se koná 3. 2. 2017 od 14:00
  Mediální a komunikační studia Mediální studia kombinovaná bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen Den otevřených dveří na Institutu komunikačních studií a žurnalistiky (IKSŽ, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1) se koná 6. 2. 2017 od 14:00
  Mediální a komunikační studia Žurnalistika prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen Den otevřených dveří na Institutu komunikačních studií a žurnalistiky (IKSŽ, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1) se koná 3. 2. 2017 od 12:00
  Mezinárodní teritoriální studia Česko-německá studia/Deutsch-Tschechische Studien prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen Den otevřených dveří na Institutu mezinárodních studií (IMS, U Kříže 8/661, Praha 5 – Jinonice) se koná 16. 1. 2017 od 14:00
  Mezinárodní teritoriální studia Mezinárodní teritoriální studia prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen Den otevřených dveří na Institutu mezinárodních studií (IMS, U Kříže 8/661, Praha 5 – Jinonice) se koná 16. 1. 2017 od 14:00
  Mezinárodní teritoriální studia Teritoriální studia kombinovaná bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen Den otevřených dveří na Institutu mezinárodních studií (IMS, U Kříže 8/661, Praha 5 – Jinonice) se koná 16. 1. 2017 od 14:00
  Politologie Politologie a mezinárodní vztahy prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen Den otevřených dveří na Institutu politologických studií (IPS, U Kříže 8/661, Praha 5 – Jinonice) se koná 16. 1. 2017 od 12:00
  Politologie Politologie a veřejná politika prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen Den otevřených dveří na Institutu politologických studií (IPS, U Kříže 8/661, Praha 5 – Jinonice) se koná 16. 1. 2017 od 12:00
  Sociologie Sociologie a sociální antropologie prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen Den otevřených dveří na Institutu sociologických studií (ISS, U Kříže 8/661, Praha 5 – Jinonice) se koná 16. 1. 2017 od 10:00
  Sociologie Sociologie a sociální politika prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen Den otevřených dveří na Institutu sociologických studií (ISS, U Kříže 8/661, Praha 5 – Jinonice) se koná 16. 1. 2017 od 10:00
  Ekonomické teorie Ekonomie a finance prezenční navazující magisterské angličtina 2 rok(y) Otevřen Tuition fee based English-taught study programme /studium za úhradu v AJ/
  Ekonomické teorie Ekonomie a finance prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen Den otevřených dveří na Institutu ekonomických studií (IES, Opletalova 26, Praha 1) se koná 6. 1. 2017 od 9:00 9. 6. 2017 od 9:00
  Ekonomické teorie Korporátní strategie a finance v Evropě prezenční navazující magisterské angličtina 2 rok(y) Otevřen Tuition fee based English-taught study programme /studium za úhradu v AJ/
  Mediální a komunikační studia Mediální studia prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen Den otevřených dveří na Institutu komunikačních studií a žurnalistiky (IKSŽ, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1) se koná 6. 2. 2017 od 11:00
  Mediální a komunikační studia Mediální studia kombinovaná navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen Den otevřených dveří na Institutu komunikačních studií a žurnalistiky (IKSŽ, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1) se koná 6. 2. 2017 od 11:00
  Mediální a komunikační studia Žurnalistika prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen Den otevřených dveří na Institutu komunikačních studií a žurnalistiky (IKSŽ, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1) se koná 3. 2. 2017 od 11:00
  Mezinárodní ekonomická a politická studia Mezinárodní ekonomická a politická studia prezenční navazující magisterské angličtina 2 rok(y) Otevřen Tuition fee based English-taught study programme /studium za úhradu v AJ/
  Mezinárodní teritoriální studia Balkánská, euroasijská a středoevropská studia prezenční navazující magisterské angličtina 2 rok(y) Otevřen Tuition fee based English-taught study programme /studium za úhradu v AJ/
  Mezinárodní teritoriální studia Evropská společnost a politika: Václav Havel Joint Master Programme prezenční navazující magisterské angličtina 2 rok(y) Otevřen Tuition fee based English-taught study programme /studium za úhradu v AJ/
  Mezinárodní teritoriální studia Mezinárodní ekonomická, politická a sociální studia prezenční navazující magisterské angličtina 2 rok(y) Otevřen Tuition fee based English-taught study programme /studium za úhradu v AJ/
  Mezinárodní teritoriální studia Mezinárodní teritoriální studia prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen Den otevřených dveří na Institutu mezinárodních studií (IMS, U Kříže 8/661, Praha 5 – Jinonice) se koná 16. 1. 2017 od 11:00
  Mezinárodní teritoriální studia Německá a středoevropská studia prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen Den otevřených dveří na Institutu mezinárodních studií (IMS, U Kříže 8/661, Praha 5 – Jinonice) se koná 16. 1. 2017 od 11:00
  Mezinárodní teritoriální studia Středoevropská komparativní studia prezenční navazující magisterské angličtina 2 rok(y) Otevřen Tuition fee based English-taught study programme /studium za úhradu v AJ/
  Mezinárodní teritoriální studia Středoevropská komparativní studia kombinovaná navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen Den otevřených dveří na Institutu mezinárodních studií (IMS, U Kříže 8/661, Praha 5 – Jinonice) se koná 16. 1. 2017 od 11:00
  Mezinárodní teritoriální studia Středoevropská komparativní studia kombinovaná navazující magisterské angličtina 2 rok(y) Otevřen Tuition fee based English-taught study programme /studium za úhradu v AJ/
  Mezinárodní teritoriální studia Teritoriální studia prezenční navazující magisterské angličtina 2 rok(y) Otevřen Tuition fee based English-taught study programme /studium za úhradu v AJ/
  Politologie Bezpečnostní studia prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen Den otevřených dveří na Institutu politologických studií (IPS, U Kříže 8/661, Praha 5 – Jinonice) se koná 16. 1. 2017 od 16:00
  Politologie Geopolitická studia prezenční navazující magisterské angličtina 2 rok(y) Otevřen Tuition fee based English-taught study programme /studium za úhradu v AJ/
  Politologie Mezinárodní bezpečnostní studia prezenční navazující magisterské angličtina 2 rok(y) Otevřen Tuition fee based English-taught study programme /studium za úhradu v AJ/
  Politologie Mezinárodní vztahy prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen Den otevřených dveří na Institutu politologických studií (IPS, U Kříže 8/661, Praha 5 – Jinonice) se koná 16. 1. 2017 od 16:00
  Politologie Mezinárodní vztahy prezenční navazující magisterské angličtina 2 rok(y) Otevřen Tuition fee based English-taught study programme /studium za úhradu v AJ/
  Politologie Politologie prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen Den otevřených dveří na Institutu politologických studií (IPS, U Kříže 8/661, Praha 5 – Jinonice) se koná 16. 1. 2017 od 16:00
  Sociologie Sociologie prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen Den otevřených dveří na Institutu sociologických studií (ISS, U Kříže 8/661, Praha 5 – Jinonice) se koná 16. 1. 2017 od 14:00
  Sociologie Sociologie v evropském kontextu prezenční navazující magisterské angličtina 2 rok(y) Otevřen Tuition fee based English-taught study programme /studium za úhradu v AJ/
  Sociologie Veřejná a sociální politika prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen Den otevřených dveří na Institutu sociologických studií (ISS, U Kříže 8/661, Praha 5 – Jinonice) se koná 16. 1. 2017 od 14:00
  Sociologie Veřejná a sociální politika kombinovaná navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen Den otevřených dveří na Institutu sociologických studií (ISS, U Kříže 8/661, Praha 5 – Jinonice) se koná 16. 1. 2017 od 14:00
  Sociologie Veřejné a sociální politiky prezenční navazující magisterské angličtina 2 rok(y) Otevřen Tuition fee based English-taught study programme /studium za úhradu v AJ/
  Ekonomické teorie Ekonomie prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Ekonomické teorie Ekonomie prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Ekonomické teorie Ekonomie kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Ekonomické teorie Ekonomie kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Ekonomie a ekonometrie Ekonomie a ekonometrie prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen Den otevřených dveří na Centru pro ekonomický výzkum a doktorské studium (CERGE-EI, Politických vězňů 7, Praha 1) se koná v termínu zveřejněném na webových stránkách https://www.cerge-ei.cz/
  Ekonomie a ekonometrie Ekonomie a ekonometrie kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen Den otevřených dveří na Centru pro ekonomický výzkum a doktorské studium (CERGE-EI, Politických vězňů 7, Praha 1) se koná v termínu zveřejněném na webových stránkách https://www.cerge-ei.cz/
  Historické vědy Moderní dějiny prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Historické vědy Moderní dějiny kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Mediální a komunikační studia Mediální studia prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Mediální a komunikační studia Mediální studia kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Mezinárodní teritoriální studia Mezinárodní teritoriální studia prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Mezinárodní teritoriální studia Mezinárodní teritoriální studia kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Politologie Mezinárodní vztahy prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Politologie Mezinárodní vztahy prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Politologie Mezinárodní vztahy kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Politologie Mezinárodní vztahy kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Politologie Politologie prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Politologie Politologie prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Politologie Politologie kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Politologie Politologie kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Sociologie Sociologie prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Sociologie Sociologie prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Sociologie Sociologie kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Sociologie Sociologie kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Sociologie Veřejná a sociální politika prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Sociologie Veřejná a sociální politika prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Sociologie Veřejná a sociální politika kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Sociologie Veřejná a sociální politika kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen