Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Obecné a fakultní podmínky PŘ


  Filozofická fakulta

  Kontaktní údaje

  Ulice: nám. Jana Palacha 1/2,
  Město: Praha 1
  PSČ: 116 38
  Obec: Praha
  Internetová adresa: https://prijimacky.ff.cuni.cz

  Bakalářské studijní programy

  Kontaktní osoba: Mgr. Renata Haklová
  Telefon: +420221619333
  E-mail: prijimacky@ff.cuni.cz

  Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením

  Poplatek za elektronickou formu přihlášky: 830,- a 415,- Kč
  Poznámka: 830 Kč za 1 přihlášku na program či dvouspecializaci umožňující samostatné studium
  415 Kč za 1 přihlášku na program či dvouspecializaci neumožňující samostatné studium – je třeba podat nejméně dvě přihlášky
  Úhrada: on-line, převodem na účet, vkladem v bance na účet nebo v hotovosti v pokladně FF UK.
  Každá přihláška má vlastní kód (ID webové přihlášky) a poplatek za ni je nutno uhradit samostatně. Poplatek je nevratný v kterékoli fázi přijímacího řízení.

  Ostatní informace

  Den otevřených dveří: 14. 01. 2023
  Informace o přijímacím řízení: 1. Základní informace o přijímacím řízení a o studiu
  1.1 Přijímací řízení se řídí ustanovením § 48 až 50 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vysokých školách“); čl. 19 a 20 Statutu Univerzity Karlovy, v platném a účinném znění; Řádem přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy, v platném a účinném znění (dále jen „Řád přijímacího řízení UK“); opatřením rektora č. 11/2022, Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2023/2024; ¬¬těmito Podmínkami přijímacího řízení ke studiu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy pro studium začínající akademickým rokem 2023/2024 sestávajícími z obecných podmínek a z odborných požadavků přijímacího řízení ke studiu jednotlivých programů (dále jen „PPŘ“ nebo „tyto podmínky“); opatřením děkana č. 4/2017, Organizace přijímacího řízení ke studiu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, v platném a účinném znění; a opatřením děkana k harmonogramu přijímacího řízení, které bude vydáno v průběhu akademického roku 2022/2023.

  1.2 Bakalářské studium je tříleté (standardní doba studia), ukončené bakalářskou prací a státní zkouškou. Absolvent získává titul „bakalář“ (Bc.). Navazující magisterské studium je dvouleté (standardní doba studia), ukončené diplomovou prací a státní zkouškou. Absolvent získává titul „magistr“ (Mgr.).

  1.3 Výuku každého studijního programu zajišťuje jedna (u několika programů dvě či tři) katedra nebo ústav Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (dále jen: „Filozofická fakulta UK“ nebo „fakulta“). Podrobnější informace pro uchazeče (modelové otázky testů, doporučená literatura, kontakty) jsou k dispozici na webových stránkách jednotlivých kateder a ústavů. Podrobnější informace o studiu na Filozofické fakultě UK, studijní předpisy, a zejména studijní plány akreditovaných programů a oborů jsou k dispozici zde.

  1.4 Výuka v prezenční formě studia (dříve „denní studium“) probíhá dle rozvrhu, který si student sestavuje na základě svého studijního plánu. Výuka v kombinované formě studia (dříve „dálkové studium“) je akreditovaná pouze u několika vybraných studijních programů a probíhá podle předem stanoveného pravidla konkrétní katedry nebo ústavu FF UK (obvykle bloková výuka 1 týden v semestru). Studijní plán obou forem jednoho studijního programu je totožný. Podrobnosti jsou vysvětleny zde.

  3. Modifikace, upuštění od přijímací zkoušky, náhradní termín, distanční ústní zkouška
  3.1 Za dále stanovených podmínek je možno na základě žádosti uchazeče individuálně upustit od přijímací zkoušky nebo její části, povolit její modifikaci anebo její konání v náhradním termínu. Je-li žádost neúplná nebo neobsahuje-li všechny povinné přílohy, vyzve fakulta uchazeče k odstranění nedostatků a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu. Nejsou-li nedostatky v této lhůtě odstraněny, nebude žádosti vyhověno.

  3.2 Od přijímací zkoušky nebo její části lze individuálně upustit jen v případě, že je tato možnost výslovně uvedena v požadavcích přijímacího řízení na daný studijní program. Žádost o upuštění od přijímací zkoušky se podává prostřednictvím elektronického formuláře přímo z aplikace přihlášky (oddíl Žádosti). Lhůtu pro podání žádosti a povinné přílohy (podávají se současně se žádostí) stanovují požadavky přijímacího řízení na daný studijní program. Pokud není žádosti vyhověno, platí pro uchazeče termín přijímací zkoušky uvedený v elektronické pozvánce. Stav vyřízení žádosti a výsledek lze sledovat v aplikaci přihlášky vždy u konkrétní žádosti. Pokud je upuštěno od celé přijímací zkoušky, získává za ni uchazeč plný počet bodů (100); pokud je upuštěno od jednoho kola dvoukolové přijímací zkoušky, získává uchazeč za toto kolo plný počet bodů (50).

  3.3 Pokud je počet přihlášených uchazečů na některý studijní program či dvouspecializaci nižší než předpokládaný počet přijímaných, může děkan u daného studijního programu či dvouspecializace plošně upustit od konání přijímací zkoušky a rozhodnout o přijetí všech uchazečů, kteří splní následující podmínky (viz Řád přijímacího řízení UK, čl. 5, odst. 4; a PPŘ, 5.3): a) pro programy a dvouspecializace neumožňující samostatné studium: splnění podmínek pro přijetí na alespoň jeden kombinovatelný program či dvouspecializaci; b) pro všechny programy a dvouspecializace: předložení dokladu o předchozím vzdělání u zápisu do studia.

  3.4 Z důvodu speciálních studijních potřeb může uchazeč požádat o modifikaci přijímací zkoušky. V tomto případě musí v elektronické přihlášce zaškrtnout kolonku Požadavky na zvláštní zacházení z důvodu zdravotního znevýhodnění, v kolonce Zdravotní omezení zaškrtnout typ zdravotního omezení a v kolonce Popis požadavků uvést, jakou modifikaci přijímací zkoušky navrhuje. U dvoukolové zkoušky také uvede, zda žádá o modifikaci ústní části, písemné části, nebo obou částí. Zároveň musí k přihlášce přiložit naskenované odborné vyjádření (lékařské potvrzení, doporučení pedagogicko-psychologické poradny apod.). Žádost o modifikaci včetně příloh je nezbytné podat do dne, kdy končí podávání přihlášek ke studiu daného studijního programu.

  3.5 Děkan může povolit na základě žádosti uchazeče přijímací zkoušku v náhradním termínu, pokud se uchazeč nemůže zúčastnit zkoušky v řádném termínu ze závažných a doložených důvodů, zejména zdravotních. Žádost o náhradní termín se nepřikládá k přihlášce, podává se nejdříve poté, kdy uchazeč obdrží elektronickou pozvánku s konkrétním datem konání přijímací zkoušky. Žádost se podává prostřednictvím elektronického formuláře přímo z aplikace přihlášky (oddíl Žádosti); do zveřejnění termínů zkoušek není tato žádost dostupná. Na každý studijní program či dvouspecializaci, na které chce uchazeč vykonat přijímací zkoušku v náhradním termínu, je nezbytné podat samostatnou žádost, a to i v případě, že obsah přijímací zkoušky, nebo některé její části, je totožný nebo má stejnou platnost. O náhradní termín 2. kola dvoukolové přijímací zkoušky lze požádat jen v případě postupu do 2. kola. O náhradní termín lze požádat do tří dnů ode dne konání zkoušky v řádném termínu; uchazečům důrazně doporučujeme podat žádost co nejdříve. O vyřízení žádosti bude uchazeč vyrozuměn prostřednictvím informačního systému, v němž bude v případě vyhovění žádosti uvedeno nové datum konání zkoušky a uchazeč obdrží novou pozvánku k přijímací zkoušce. V případě zamítnutí žádosti obdrží uchazeč písemné sdělení, že v platnosti zůstává původní termín zkoušky i pozvánka.

  3.6 Řádné studium v zahraničí, které je přípravou ke studiu na vysoké škole, je vždy důvodem k povolení náhradního termínu. Ostatní žádosti se posuzují individuálně a jsou nenárokové. Pokud je uchazeči povoleno vykonání více zkoušek v náhradním termínu, nelze zaručit, že harmonogram náhradního termínu skutečně umožní uchazeči všechny zkoušky vykonat; v takovém případě si uchazeč musí zvolit, které zkoušky v náhradním termínu vykoná. Další náhradní termín se nepřipouští.

  3.7 Děkan může na základě písemné žádosti uchazeče (Řád přijímacího řízení UK čl. 6 odst. 2) povolit ústní zkoušku formou videokonference u těch navazujících magisterských studijních programů, které to mají uvedené ve svých odborných požadavcích, pokud se uchazeč nemůže zúčastnit prezenční přijímací zkoušky ze závažných a doložených důvodů (bydliště, studium nebo dlouhodobý pobyt v zahraničí, závažné zdravotní důvody, povinná karanténa, cestovní omezení nařízená státními orgány apod.). Žádost musí být prostřednictvím elektronického informačního systému doručena na Oddělení přijímacího řízení Filozofické fakulty UK nejpozději do data uvedeného v odborných požadavcích konkrétního programu.
  4. Přijímací zkouška
  4.1 Fakulta zašle uchazeči pozvánku k řádnému termínu přijímací zkoušky prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity (Moje přihlášky/Průběh PŘ) nejpozději 30 dní před datem jejího konání. V případě, že fakulta zasílá pozvánku na náhradní termín přijímací zkoušky, lze tuto lhůtu přiměřeně zkrátit. Uchazeč je povinen si pozvánku zkontrolovat a k písemné zkoušce ji přinést vytištěnou. U ústní zkoušky se lze prokázat elektronickou verzí na vlastním zařízení uchazeče (např. v mobilním telefonu). Při prezenci k příslušné části přijímací zkoušky musí dále uchazeč prokázat svou totožnost osobním dokladem. Pokud svou totožnost řádně neprokáže, nebude moci přijímací zkoušku vykonat.

  4.2 Přijímací zkoušky na jednotlivé studijní programy se obvykle liší; pokud je obsah přijímací zkoušky, nebo její části, u různých programů totožný, je to uvedeno v požadavcích přijímací zkoušky. Uchazeč, který se hlásí na takové programy, skládá zkoušku pouze jednou a výsledek se mu započítává pro všechny studijní programy. Přijímací zkouška může být jednokolová ústní, jednokolová písemná nebo dvoukolová. U dvoukolové zkoušky je vždy 1. kolo písemná část a 2. kolo ústní část. Písemná část může obsahovat uzavřené i otevřené testové otázky, esej, analýzu apod. U studijních programů akreditovaných v českém jazyce se přijímací zkouška koná v češtině (není-li v požadavcích pro daný studijní program stanoveno jinak); zadání testů a ústní zkoušky jsou v jazyce českém, pokud není znalost příslušného jazyka předmětem zkoušky. Uchazeči mohou při zkoušce komunikovat rovněž slovensky, není-li v požadavcích přijímacího řízení na daný program stanoveno jinak. U studijních programů akreditovaných v cizím jazyce se zkouška koná v jazyce akreditace.

  4.3 U některých studijních programů je součástí zkoušky test obecných studijních předpokladů (pozn.: jedná se výhradně o vlastní testy Filozofické fakulty UK) či jazykový test. Uchazeči, kteří se hlásí na více programů či dvouspecializací, u kterých přijímací zkouška zahrnuje společný test obecných studijních předpokladů nebo společný test z angličtiny na úrovni B1 (viz odborné požadavky jednotlivých programů), píší test pouze jednou a výsledek se jim započítává pro všechny programy a dvouspecializace. Ze společného testu obecných studijních předpokladů lze získat obvykle maximálně 15 bodů, v případě, že je u některého studijního programu uveden jiný počet bodů, bude váha odpovědí přepočítána adekvátně tomuto počtu bodů. Ze společného testu z angličtiny lze získat maximálně 10 bodů.

  4.4 Pokud se uchazeč hlásí zároveň do prezenční i kombinované formy studia stejného studijního programu, vykonává přijímací zkoušku pouze jednou; výsledek se mu započítává pro obě formy studia. Pokud v požadavcích přijímacího řízení na daný studijní program není stanoveno jinak, platí totéž v případě, že si uchazeč podá přihlášky na studijní programy, u nichž je v požadavcích přijímací zkoušky uvedeno, že obsah přijímací zkoušky, nebo některé její části, je totožný nebo má stejnou platnost.

  4.5 Obecná pravidla pro konání přijímací zkoušky stanoví opatření děkana č. 4/2017, v platném a účinném znění. Podobu zkoušky, předpokládaný počet přijímaných a případné další podmínky stanovují požadavky přijímacího řízení na jednotlivé programy.
  5. Bodové hodnocení a rozhodnutí o přijetí ke studiu
  5.1 U jednokolové přijímací zkoušky lze získat maximálně 100 bodů; v každém kole dvoukolové přijímací zkoušky lze získat maximálně 50 bodů. Do 2. kola dvoukolové přijímací zkoušky postupují uchazeči, kteří v 1. kole získali nejméně 25 bodů; bodový výsledek 1. kola uchazeči zjistí v aplikaci své elektronické přihlášky pod ikonou Moje přihlášky/Průběh PŘ). Filozofická fakulta UK o výsledku 1. kola přijímací zkoušky jiným způsobem neinformuje.

  5.2 Konečné výsledky přijímacích zkoušek budou zveřejněny nejpozději 26. 6. 2023. V aplikaci elektronické přihlášky pod ikonou Moje přihlášky/Průběh PŘ si každý uchazeč u všech svých přihlášek zjistí svůj bodový zisk a informaci o úspěchu či neúspěchu u přijímací zkoušky, a to po přihlášení stejnou e-mailovou adresou a heslem, jaké použil při zakládání elektronické přihlášky. Fakulta uchazeči ani jiným osobám neposkytuje informace o výsledcích jiných uchazečů. Na úřední desce fakulty se zveřejňují pouze souhrnné informace o přijímacím řízení.

  5.3 Přijat ke studiu může být uchazeč, který u jednokolové nebo dvoukolové přijímací zkoušky dosáhl minimálně 50 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro konkrétní studijní program či dvouspecializaci (viz požadavky přijímacího řízení na jednotlivé studijní programy), přičemž tuto podmínku splní i všichni uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Pokud lze daný studijní program či dvouspecializaci studovat v prezenční i kombinované formě, je předpokládaný počet přijímaných stanoven pro každou formu studia zvlášť. Ke studiu studijního programu či dvouspecializace neumožňující samostatné studium může být přijat pouze ten uchazeč, který splní uvedené podmínky pro přijetí na minimálně dva vzájemně kombinovatelné studijní programy či dvouspecializace (více viz PPŘ, 2.2 a 2.5). Do předpokládaného počtu přijímaných se u studijních programů a dvouspecializací neumožňujících samostatné studium započítávají i uchazeči, kteří se umístili v příslušném pořadí, byť neuspěli u přijímací zkoušky na alespoň jeden další kombinovatelný studijní program či dvouspecializaci, a předpokládaný počet přijímaných tedy nemusí být naplněn. K mezifakultnímu studiu může být přijat uchazeč, který v přijímací zkoušce získal alespoň tolik bodů jako poslední uchazeč, který uspěl u přijímací zkoušky na daný studijní program v běžném přijímacím řízení, a který zároveň uspěl také v přijímací zkoušce na příslušný studijní program na druhé fakultě. Pro uchazeče přijaté k mezifakultnímu studiu platí samostatně stanovený předpokládaný počet přijímaných. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději v den zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání (viz PPŘ, 5.4–5.5).

  5.4 U bakalářského studia je dokladem o předchozím vzdělání ověřená kopie maturitního vysvědčení. Absolventi středoškolského studia na zahraniční škole navíc předloží potvrzení o nostrifikaci dokladu o středoškolském vzdělání (není-li mezinárodní dohodou stanoveno jinak). U navazujícího magisterského studia je dokladem o předchozím vzdělání u studentů/uchazečů, kteří toto studium neabsolvovali na Filozofické nebo jiné fakultě UK, ověřená kopie bakalářského diplomu nebo diplomu dokládajícího absolvování jiného (navazujícího) magisterského studia. U absolventů Filozofické nebo jiné fakulty UK uchazeč odevzdá prostou kopii dokladu o předchozím vzdělání, jeho ověření provede Studijní oddělení Filozofické fakulty UK. Absolventi bakalářského či (navazujícího) magisterského studia na zahraniční vysoké škole navíc předloží osvědčení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání (není-li mezinárodní dohodou stanoveno jinak).
  V některých studijních programech může být vyžadováno doložení bakalářského diplomu ze studijního programu odpovídajícímu zaměření navazujícího magisterského studijního programu, na nějž se uchazeč hlásí.

  5.5 Uchazeč, který předchozí vzdělání absolvoval na zahraniční střední nebo vysoké škole, může pro účely přijímacího řízení na Univerzitě Karlově požádat fakultu o uznání tohoto vzdělání (tzv. „nostrifikace“). Podrobné informace jsou uvedeny na webových stránkách fakulty v sekci Přijímací řízení. Posouzení je zpoplatněno a poplatek je nevratný, a to i v případě nepřijetí ke studiu. Uznání vzdělání touto formou je platné pouze pro přijímací řízení na příslušné fakultě Univerzity Karlovy pro daný akademický rok. Žádost o nostrifikaci fakulta posuzuje pouze u uchazečů, kteří úspěšně vykonali přijímací zkoušku.

  5.6 Po zveřejnění výsledků přijímacího řízení v elektronickém systému Filozofická fakulta UK rozesílá uchazečům, kteří nevykonali úspěšně přijímací zkoušku, do vlastních rukou rozhodnutí o nepřijetí ke studiu. Uchazeči, kteří úspěšně vykonali přijímací zkoušku, se ve stanoveném termínu dostaví k zápisu do studia. Informace o zápisech se zveřejňují obvykle v průběhu května na webové stránce Studijního oddělení FF UK. U zápisu do studia uchazeči nejprve odevzdají doklad o předchozím vzdělání (viz PPŘ, 5.4–5.5) a další uvedené dokumenty umožňující zápis. Na základě těchto dokumentů uchazeči obdrží rozhodnutí o přijetí ke studiu a budou následně zapsáni do studia. Dokud uchazeč tyto dokumenty neodevzdá, nemůže být ke studiu přijat. V odůvodněných případech (například zahraniční studijní stáž v době řádného zápisu u navazujícího magisterského studia) může děkan fakulty povolit zápis do studia v dřívějším termínu. Pokud s tím uchazeč vysloví v přihlášce ke studiu souhlas a nepotřebuje-li rozhodnutí o přijetí v listinné podobě (např. pro potřeby získání víza), může mu být rozhodnutí o přijetí ke studiu zasláno též prostřednictvím elektronického systému, pakliže doložil doklady o předchozím vzdělání.

  5.7 Uchazeči, kteří obdrží některý z výše uvedených dokumentů až po stanoveném termínu zápisu do studia, se dostaví k zápisu v náhradním termínu, nejpozději však 30. 9. 2023. Uchazeči, kteří vykonali maturitní zkoušku v podzimním období, uchazeči o navazující magisterské studium, kteří absolvovali bakalářské studium v období 1.–30. 9. 2023, a uchazeči, kteří absolvovali předchozí studium v zahraničí a musejí požádat o jeho nostrifikaci nebo o vydání osvědčení o uznání, se dostaví k zápisu nejpozději do 22. 10. 2023.
  6. Nahlížení do materiálů a odvolací řízení
  6.1 Uchazeči mají právo nahlédnout do svých materiálů z přijímacího řízení. Organizačně administrativní náležitosti stanoví opatření děkana a budou zveřejněny na webové stránce Oddělení přijímacího řízení FF UK.
  6.2 Proti rozhodnutí děkana o ne/přijetí ke studiu může uchazeč podat odvolání. Odvolání lze podat až po obdržení písemného rozhodnutí a podává se v listinné podobě. Účelem odvolacího řízení je prověřit, zda přijímací řízení proběhlo v souladu se zákonem o vysokých školách a vnitřními předpisy Univerzity Karlovy a Filozofické fakulty UK. Nejedná se tedy o řízení, v němž by pro tyto uchazeče byl vyhrazen určitý počet volných studijních míst. Důvodem pro vyhovění odvolání proto není například motivace uchazeče, zájem o studium, umístění těsně pod bodovým ziskem nutným pro přijetí ani situace, kdy se někteří úspěšní uchazeči do studia nezapíšou. Podrobnosti ke způsobu a formě podání odvolání uvádíme zde.
  7. Dodatečné přijímací řízení
  7.1 Po uplynutí lhůty pro podávání přihlášek do řádného přijímacího řízení může děkan fakulty rozhodnout o vyhlášení dodatečného přijímacího řízení na některé studijní programy. Podmínky případného dodatečného přijímacího řízení jsou shodné s podmínkami řádného přijímacího řízení s výjimkou stanovených termínů a předpokládaného počtu přijímaných (viz Řád přijímacího řízení UK, čl. 8).

  7.2 V dodatečném přijímacím řízení si uchazeč může podat přihlášky i na studijní programy, na které se hlásil v řádném přijímacím řízení. Do sdruženého (dvouspecializačního) studia nelze zkombinovat studijní program (dvouspecializaci), u kterého uchazeč uspěl při přijímací zkoušce v běžném přijímacím řízení, se studijním programem (dvouspecializací), u kterého uspěl při přijímací zkoušce v dodatečném přijímacím řízení.
  Náležitosti přihlášky: 2. Přihlášky ke studiu
  2.1 Bakalářské i navazující magisterské studium může být samostatné (jeden program) nebo sdružené (kombinace dvou programů). Výraz „sdružené studium“ znamená, že daný studijní program „umožňuje získat ucelené znalosti a dovednosti z jiného studijního programu“ (viz Řád přijímacího řízení UK, čl. 3, odst. 1). U sdruženého studia je jeden program vždy hlavní (maior) a jeden přidružený (minor). Podrobnější informace jsou dostupné zde.

  2.2 Každý studijní program uskutečňovaný na Filozofické fakultě UK spadá do jedné ze tří kategorií (viz požadavky přijímacího řízení na jednotlivé studijní programy):
  a) pouze samostatné studium – takový studijní program je možné studovat jen samostatně; nelze jej spojit do sdruženého studia s jiným studijním programem;
  b) pouze sdružené studium – takový studijní program je možné studovat jen sdruženě s jiným kombinovatelným studijním programem; aby mohl být uchazeč přijat ke studiu, musí v daném přijímacím řízení úspěšně splnit podmínky přijetí na minimálně dva vzájemně kombinovatelné studijní programy;
  c) samostatné i sdružené studium – takový studijní program je možné studovat buď samostatně, nebo sdruženě s jiným kombinovatelným studijním programem.
  U některých studijních programů navíc existuje možnost dvouspecializačního studia, tj. kombinace dvou různých specializací stejného studijního programu (viz PPŘ, 2.5).

  Bakalářské studijní programy se zaměřením na vzdělávání lze kombinovat pouze mezi sebou; totéž platí pro navazující magisterské studijní programy učitelství. Jinak lze kombinace studijních programů či dvouspecializací v rámci bakalářského nebo navazujícího magisterského studia obvykle volit libovolně. Případná omezení jsou uvedena v požadavcích přijímacího řízení na daný studijní program.

  V rámci mezifakultních dohod mezi některými fakultami Univerzity Karlovy lze vybrané studijní programy zaměřené na vzdělávání (bakalářské) a učitelství (navazující magisterské) studovat zároveň na dvou fakultách. Kombinace takového sdruženého studia je pevně stanovená, studijní program Filozofické fakulty UK je vždy programem přidruženým (minor). Přihláška ke studiu se podává vždy na druhé fakultě, která je pro studenta fakultou „domovskou“. Podrobnosti k mezifakultnímu studiu najdete zde.

  2.3 Ke studiu na Filozofické fakultě UK může uchazeč podat libovolný počet přihlášek. Na každý zvolený studijní program podá uchazeč samostatnou přihlášku. Pokud se hlásí do prezenční i kombinované formy studia stejného studijního programu, podává samostatnou přihlášku na každou formu studia. Hlásí-li se uchazeč na studijní program či dvouspecializaci neumožňující samostatné studium, musí podat alespoň jednu další přihlášku na kombinovatelný studijní program či dvouspecializaci.

  2.4 V přihláškách se neuvádí, jakou kombinaci studijních programů uchazeč zamýšlí studovat. U studijních programů umožňujících samostatné i sdružené studium se neuvádí, zda uchazeč zamýšlí daný studijní program studovat samostatně, nebo sdruženě. Pokud uchazeč uspěje u přijímacích zkoušek na více studijních programů či dvouspecializací, u zápisu do studia závazně oznámí, který studijní program (anebo kterou kombinaci studijních programů či specializací) bude studovat. U kombinace dvou studijních programů (sdružené studium) zároveň u zápisu oznámí, který studijní program bude studovat jako hlavní (maior) a který jako přidružený (minor).

  2.5 Některé studijní programy se člení na specializace. Pokud u daného studijního programu není specializace uvedena, znamená to, že se uskutečňuje bez specializace. V požadavcích přijímacího řízení pro studijní program se specializací je vždy uvedeno, kdy si uchazeč specializaci závazně volí. U některých studijních programů si uchazeč může zvolit pouze jednu specializaci. Jiné studijní programy se dělí na tzv. dvouspecializace: specializace určené ke studiu v kombinaci s druhou specializací téhož programu. Pro ně platí následující pravidla: každá dvouspecializace má vlastní předpokládaný počet přijímaných (viz níže); na každou dvouspecializaci se podává samostatná přihláška; uchazeč může podat přihlášky na libovolný počet dvouspecializací (a zároveň i na libovolný počet programů) a následně na ně vykonat přijímací zkoušku; bodový výsledek přijímací zkoušky pro každou dvouspecializaci se hodnotí zvlášť; výsledkem přijímací zkoušky na každou dvouspecializaci je samostatný pořadník uchazečů; a lze studovat kombinaci jedné specializace daného studijního programu s jiným studijním programem (sdružené studium), kombinaci dvou dvouspecializací daného studijního programu (dvouspecializační studium) anebo, umožňují-li to požadavky přijímacího řízení, daný studijní program s jednou specializací (samostatné studium).

  2.6 Uchazeč, který je studentem 1. ročníku Filozofické fakulty UK, si může za splnění následujících podmínek změnit studijní program v rámci příslušného typu (bakalářského nebo navazujícího magisterského) a formy (prezenční nebo kombinované) studia. Varianta 1: uchazeč je zapsán v samostatném studiu studijního programu či dvouspecializace umožňující i sdružené studium. Přihlásí se na jiný studijní program či dvouspecializaci umožňující samostatné i sdružené studium, uspěje u přijímací zkoušky a u zápisu do 2. ročníku je mu na jeho žádost stávající samostatné studium rozšířeno na sdružené či dvouspecializační, přičemž z původního studijního programu se stane maior a z nového studijního programu minor. Varianta 2: uchazeč je zapsán ve sdruženém studiu (tj. kombinace dvou studijních programů, maioru a minoru). Přihlásí se na jiný studijní program či dvouspecializaci umožňující samostatné i sdružené studium, uspěje u přijímací zkoušky a u zápisu do 2. ročníku je mu na jeho žádost ukončeno studium stávajícího minoru a místo něj se minorem stane nový studijní program či dvouspecializace. Stávající maior změnit nelze. Podrobnější informace o změnách studijních programů v rámci studia jsou dostupné zde.

  2.7 Přihláška ke studiu se podává elektronicky. Formulář elektronické přihlášky je k dispozici na této adrese. Přihlášku je nutné v elektronickém systému odeslat a poplatek uhradit u bakalářských programů do 23:59:59 hod. dne 28. 2. 2023; u navazujících magisterských programů do 23:59:59 hod. dne 31. 3. 2023. (U programů s odlišným termínem podávání přihlášek vždy do 23:59:59 daného dne.) Po vyplnění elektronického formuláře je ke každé přihlášce vygenerován šestimístný kód, který je nezbytně nutné uvést při platbě administrativního poplatku jako specifický symbol (viz Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením). Každou přihlášku je nutné uhradit samostatně. U platby kartou se symboly nezadávají. Platná je pouze odeslaná přihláška. Stav přijetí, zpracování a úhrady poplatku lze sledovat přímo v účtu aplikace přihlášky; přihlašovací údaje (e-mail a heslo) zůstávají v platnosti po celou dobu řízení. Tento účet slouží i ke sledování průběhu přijímacích zkoušek (termíny zkoušek, výsledky jednotlivých kol apod.) a lze z něj podávat základní žádosti (viz PPŘ, 3.1–3.2, 3.4–3.6). Přihláška se netiskne a nezasílá poštou.

  2.8 K přihlášce se nepřikládají doklady o předchozím vzdělání (maturitní vysvědčení, vysokoškolský diplom). Tyto doklady předkládají jen uchazeči, kteří úspěšně složili přijímací zkoušku, a to u zápisu do studia (viz PPŘ, 5.4–5.5). Jiné materiály (životopis, seznam četby, písemné práce apod.) se předkládají pouze v případě, že to výslovně vyžadují požadavky přijímacího řízení na daný studijní program, a to v termínu a způsobem stanovenými v příslušných požadavcích.

  2.9 Není-li formulář přihlášky řádně vyplněn, nelze ji v systému odeslat. Není-li doloženo, že poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením byl řádně uhrazen, vyzve fakulta uchazeče k odstranění nedostatků a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu. Výzvy jsou zasílány pouze elektronicky prostřednictvím informačního systému. Nejsou-li nedostatky v této lhůtě odstraněny, je přijímací řízení zastaveno. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením se nevrací.

  2.10 Údaje v přihlášce lze měnit prostřednictvím žádosti „Jiné podání“ zaslané prostřednictvím elektronického systému (Moje přihlášky/Žádosti). Typ, formu nebo program studia lze měnit jen do dne, kdy končí přihlašování na všechny dotčené typy, formy a programy studia. Osobní údaje lze na žádost uchazečů opravovat kdykoliv.
  2.11 Na této internetové adrese uchazeč po přihlášení (pod ikonou Moje přihlášky) sleduje uložení přihlášky, termín přijímací zkoušky a pozvánku k ní, bodové výsledky 1. kola (u dvoukolové přijímací zkoušky), celkové bodové výsledky a konečné výsledky přijímací zkoušky (informace o úspěchu či neúspěchu u přijímací zkoušky).
  Kontaktní osoba: Mgr. Sára Barcuchová
  Telefon: +420221619301
  E-mail: prijimacky@ff.cuni.cz

  Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením

  Poplatek za elektronickou formu přihlášky: 830,- a 415,- Kč
  Poznámka: 830 Kč za 1 přihlášku na program či dvouspecializaci umožňující samostatné studium
  415 Kč za 1 přihlášku na program či dvouspecializaci neumožňující samostatné studium – je třeba podat nejméně dvě přihlášky
  Úhrada: on-line, převodem na účet, vkladem v bance na účet nebo v hotovosti v pokladně FF UK.
  Každá přihláška má vlastní kód (ID webové přihlášky) a poplatek za ni je nutno uhradit samostatně. Poplatek je nevratný v kterékoli fázi přijímacího řízení.

  Ostatní informace

  Den otevřených dveří: 14. 01. 2023
  Informace o přijímacím řízení: 1. Základní informace o přijímacím řízení a o studiu
  1.1 Přijímací řízení se řídí ustanovením § 48 až 50 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vysokých školách“); čl. 19 a 20 Statutu Univerzity Karlovy, v platném a účinném znění; Řádem přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy, v platném a účinném znění (dále jen „Řád přijímacího řízení UK“); opatřením rektora č. 11/2022, Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2023/2024; ¬¬těmito Podmínkami přijímacího řízení ke studiu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy pro studium začínající akademickým rokem 2023/2024 sestávajícími z obecných podmínek a z odborných požadavků přijímacího řízení ke studiu jednotlivých programů (dále jen „PPŘ“ nebo „tyto podmínky“); opatřením děkana č. 4/2017, Organizace přijímacího řízení ke studiu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, v platném a účinném znění; a opatřením děkana k harmonogramu přijímacího řízení, které bude vydáno v průběhu akademického roku 2022/2023.

  1.2 Bakalářské studium je tříleté (standardní doba studia), ukončené bakalářskou prací a státní zkouškou. Absolvent získává titul „bakalář“ (Bc.). Navazující magisterské studium je dvouleté (standardní doba studia), ukončené diplomovou prací a státní zkouškou. Absolvent získává titul „magistr“ (Mgr.).

  1.3 Výuku každého studijního programu zajišťuje jedna (u několika programů dvě či tři) katedra nebo ústav Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (dále jen: „Filozofická fakulta UK“ nebo „fakulta“). Podrobnější informace pro uchazeče (modelové otázky testů, doporučená literatura, kontakty) jsou k dispozici na webových stránkách jednotlivých kateder a ústavů. Podrobnější informace o studiu na Filozofické fakultě UK, studijní předpisy, a zejména studijní plány akreditovaných programů a oborů jsou k dispozici zde.

  1.4 Výuka v prezenční formě studia (dříve „denní studium“) probíhá dle rozvrhu, který si student sestavuje na základě svého studijního plánu. Výuka v kombinované formě studia (dříve „dálkové studium“) je akreditovaná pouze u několika vybraných studijních programů a probíhá podle předem stanoveného pravidla konkrétní katedry nebo ústavu FF UK (obvykle bloková výuka 1 týden v semestru). Studijní plán obou forem jednoho studijního programu je totožný. Podrobnosti jsou vysvětleny zde.

  3. Modifikace, upuštění od přijímací zkoušky, náhradní termín, distanční ústní zkouška
  3.1 Za dále stanovených podmínek je možno na základě žádosti uchazeče individuálně upustit od přijímací zkoušky nebo její části, povolit její modifikaci anebo její konání v náhradním termínu. Je-li žádost neúplná nebo neobsahuje-li všechny povinné přílohy, vyzve fakulta uchazeče k odstranění nedostatků a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu. Nejsou-li nedostatky v této lhůtě odstraněny, nebude žádosti vyhověno.

  3.2 Od přijímací zkoušky nebo její části lze individuálně upustit jen v případě, že je tato možnost výslovně uvedena v požadavcích přijímacího řízení na daný studijní program. Žádost o upuštění od přijímací zkoušky se podává prostřednictvím elektronického formuláře přímo z aplikace přihlášky (oddíl Žádosti). Lhůtu pro podání žádosti a povinné přílohy (podávají se současně se žádostí) stanovují požadavky přijímacího řízení na daný studijní program. Pokud není žádosti vyhověno, platí pro uchazeče termín přijímací zkoušky uvedený v elektronické pozvánce. Stav vyřízení žádosti a výsledek lze sledovat v aplikaci přihlášky vždy u konkrétní žádosti. Pokud je upuštěno od celé přijímací zkoušky, získává za ni uchazeč plný počet bodů (100); pokud je upuštěno od jednoho kola dvoukolové přijímací zkoušky, získává uchazeč za toto kolo plný počet bodů (50).

  3.3 Pokud je počet přihlášených uchazečů na některý studijní program či dvouspecializaci nižší než předpokládaný počet přijímaných, může děkan u daného studijního programu či dvouspecializace plošně upustit od konání přijímací zkoušky a rozhodnout o přijetí všech uchazečů, kteří splní následující podmínky (viz Řád přijímacího řízení UK, čl. 5, odst. 4; a PPŘ, 5.3): a) pro programy a dvouspecializace neumožňující samostatné studium: splnění podmínek pro přijetí na alespoň jeden kombinovatelný program či dvouspecializaci; b) pro všechny programy a dvouspecializace: předložení dokladu o předchozím vzdělání u zápisu do studia.

  3.4 Z důvodu speciálních studijních potřeb může uchazeč požádat o modifikaci přijímací zkoušky. V tomto případě musí v elektronické přihlášce zaškrtnout kolonku Požadavky na zvláštní zacházení z důvodu zdravotního znevýhodnění, v kolonce Zdravotní omezení zaškrtnout typ zdravotního omezení a v kolonce Popis požadavků uvést, jakou modifikaci přijímací zkoušky navrhuje. U dvoukolové zkoušky také uvede, zda žádá o modifikaci ústní části, písemné části, nebo obou částí. Zároveň musí k přihlášce přiložit naskenované odborné vyjádření (lékařské potvrzení, doporučení pedagogicko-psychologické poradny apod.). Žádost o modifikaci včetně příloh je nezbytné podat do dne, kdy končí podávání přihlášek ke studiu daného studijního programu.

  3.5 Děkan může povolit na základě žádosti uchazeče přijímací zkoušku v náhradním termínu, pokud se uchazeč nemůže zúčastnit zkoušky v řádném termínu ze závažných a doložených důvodů, zejména zdravotních. Žádost o náhradní termín se nepřikládá k přihlášce, podává se nejdříve poté, kdy uchazeč obdrží elektronickou pozvánku s konkrétním datem konání přijímací zkoušky. Žádost se podává prostřednictvím elektronického formuláře přímo z aplikace přihlášky (oddíl Žádosti); do zveřejnění termínů zkoušek není tato žádost dostupná. Na každý studijní program či dvouspecializaci, na které chce uchazeč vykonat přijímací zkoušku v náhradním termínu, je nezbytné podat samostatnou žádost, a to i v případě, že obsah přijímací zkoušky, nebo některé její části, je totožný nebo má stejnou platnost. O náhradní termín 2. kola dvoukolové přijímací zkoušky lze požádat jen v případě postupu do 2. kola. O náhradní termín lze požádat do tří dnů ode dne konání zkoušky v řádném termínu; uchazečům důrazně doporučujeme podat žádost co nejdříve. O vyřízení žádosti bude uchazeč vyrozuměn prostřednictvím informačního systému, v němž bude v případě vyhovění žádosti uvedeno nové datum konání zkoušky a uchazeč obdrží novou pozvánku k přijímací zkoušce. V případě zamítnutí žádosti obdrží uchazeč písemné sdělení, že v platnosti zůstává původní termín zkoušky i pozvánka.

  3.6 Řádné studium v zahraničí, které je přípravou ke studiu na vysoké škole, je vždy důvodem k povolení náhradního termínu. Ostatní žádosti se posuzují individuálně a jsou nenárokové. Pokud je uchazeči povoleno vykonání více zkoušek v náhradním termínu, nelze zaručit, že harmonogram náhradního termínu skutečně umožní uchazeči všechny zkoušky vykonat; v takovém případě si uchazeč musí zvolit, které zkoušky v náhradním termínu vykoná. Další náhradní termín se nepřipouští.

  3.7 Děkan může na základě písemné žádosti uchazeče (Řád přijímacího řízení UK čl. 6 odst. 2) povolit ústní zkoušku formou videokonference u těch navazujících magisterských studijních programů, které to mají uvedené ve svých odborných požadavcích, pokud se uchazeč nemůže zúčastnit prezenční přijímací zkoušky ze závažných a doložených důvodů (bydliště, studium nebo dlouhodobý pobyt v zahraničí, závažné zdravotní důvody, povinná karanténa, cestovní omezení nařízená státními orgány apod.). Žádost musí být prostřednictvím elektronického informačního systému doručena na Oddělení přijímacího řízení Filozofické fakulty UK nejpozději do data uvedeného v odborných požadavcích konkrétního programu.
  4. Přijímací zkouška
  4.1 Fakulta zašle uchazeči pozvánku k řádnému termínu přijímací zkoušky prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity (Moje přihlášky/Průběh PŘ) nejpozději 30 dní před datem jejího konání. V případě, že fakulta zasílá pozvánku na náhradní termín přijímací zkoušky, lze tuto lhůtu přiměřeně zkrátit. Uchazeč je povinen si pozvánku zkontrolovat a k písemné zkoušce ji přinést vytištěnou. U ústní zkoušky se lze prokázat elektronickou verzí na vlastním zařízení uchazeče (např. v mobilním telefonu). Při prezenci k příslušné části přijímací zkoušky musí dále uchazeč prokázat svou totožnost osobním dokladem. Pokud svou totožnost řádně neprokáže, nebude moci přijímací zkoušku vykonat.

  4.2 Přijímací zkoušky na jednotlivé studijní programy se obvykle liší; pokud je obsah přijímací zkoušky, nebo její části, u různých programů totožný, je to uvedeno v požadavcích přijímací zkoušky. Uchazeč, který se hlásí na takové programy, skládá zkoušku pouze jednou a výsledek se mu započítává pro všechny studijní programy. Přijímací zkouška může být jednokolová ústní, jednokolová písemná nebo dvoukolová. U dvoukolové zkoušky je vždy 1. kolo písemná část a 2. kolo ústní část. Písemná část může obsahovat uzavřené i otevřené testové otázky, esej, analýzu apod. U studijních programů akreditovaných v českém jazyce se přijímací zkouška koná v češtině (není-li v požadavcích pro daný studijní program stanoveno jinak); zadání testů a ústní zkoušky jsou v jazyce českém, pokud není znalost příslušného jazyka předmětem zkoušky. Uchazeči mohou při zkoušce komunikovat rovněž slovensky, není-li v požadavcích přijímacího řízení na daný program stanoveno jinak. U studijních programů akreditovaných v cizím jazyce se zkouška koná v jazyce akreditace.

  4.3 U některých studijních programů je součástí zkoušky test obecných studijních předpokladů (pozn.: jedná se výhradně o vlastní testy Filozofické fakulty UK) či jazykový test. Uchazeči, kteří se hlásí na více programů či dvouspecializací, u kterých přijímací zkouška zahrnuje společný test obecných studijních předpokladů nebo společný test z angličtiny na úrovni B1 (viz odborné požadavky jednotlivých programů), píší test pouze jednou a výsledek se jim započítává pro všechny programy a dvouspecializace. Ze společného testu obecných studijních předpokladů lze získat obvykle maximálně 15 bodů, v případě, že je u některého studijního programu uveden jiný počet bodů, bude váha odpovědí přepočítána adekvátně tomuto počtu bodů. Ze společného testu z angličtiny lze získat maximálně 10 bodů.

  4.4 Pokud se uchazeč hlásí zároveň do prezenční i kombinované formy studia stejného studijního programu, vykonává přijímací zkoušku pouze jednou; výsledek se mu započítává pro obě formy studia. Pokud v požadavcích přijímacího řízení na daný studijní program není stanoveno jinak, platí totéž v případě, že si uchazeč podá přihlášky na studijní programy, u nichž je v požadavcích přijímací zkoušky uvedeno, že obsah přijímací zkoušky, nebo některé její části, je totožný nebo má stejnou platnost.

  4.5 Obecná pravidla pro konání přijímací zkoušky stanoví opatření děkana č. 4/2017, v platném a účinném znění. Podobu zkoušky, předpokládaný počet přijímaných a případné další podmínky stanovují požadavky přijímacího řízení na jednotlivé programy.
  5. Bodové hodnocení a rozhodnutí o přijetí ke studiu
  5.1 U jednokolové přijímací zkoušky lze získat maximálně 100 bodů; v každém kole dvoukolové přijímací zkoušky lze získat maximálně 50 bodů. Do 2. kola dvoukolové přijímací zkoušky postupují uchazeči, kteří v 1. kole získali nejméně 25 bodů; bodový výsledek 1. kola uchazeči zjistí v aplikaci své elektronické přihlášky pod ikonou Moje přihlášky/Průběh PŘ). Filozofická fakulta UK o výsledku 1. kola přijímací zkoušky jiným způsobem neinformuje.

  5.2 Konečné výsledky přijímacích zkoušek budou zveřejněny nejpozději 26. 6. 2023. V aplikaci elektronické přihlášky pod ikonou Moje přihlášky/Průběh PŘ si každý uchazeč u všech svých přihlášek zjistí svůj bodový zisk a informaci o úspěchu či neúspěchu u přijímací zkoušky, a to po přihlášení stejnou e-mailovou adresou a heslem, jaké použil při zakládání elektronické přihlášky. Fakulta uchazeči ani jiným osobám neposkytuje informace o výsledcích jiných uchazečů. Na úřední desce fakulty se zveřejňují pouze souhrnné informace o přijímacím řízení.

  5.3 Přijat ke studiu může být uchazeč, který u jednokolové nebo dvoukolové přijímací zkoušky dosáhl minimálně 50 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro konkrétní studijní program či dvouspecializaci (viz požadavky přijímacího řízení na jednotlivé studijní programy), přičemž tuto podmínku splní i všichni uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Pokud lze daný studijní program či dvouspecializaci studovat v prezenční i kombinované formě, je předpokládaný počet přijímaných stanoven pro každou formu studia zvlášť. Ke studiu studijního programu či dvouspecializace neumožňující samostatné studium může být přijat pouze ten uchazeč, který splní uvedené podmínky pro přijetí na minimálně dva vzájemně kombinovatelné studijní programy či dvouspecializace (více viz PPŘ, 2.2 a 2.5). Do předpokládaného počtu přijímaných se u studijních programů a dvouspecializací neumožňujících samostatné studium započítávají i uchazeči, kteří se umístili v příslušném pořadí, byť neuspěli u přijímací zkoušky na alespoň jeden další kombinovatelný studijní program či dvouspecializaci, a předpokládaný počet přijímaných tedy nemusí být naplněn. K mezifakultnímu studiu může být přijat uchazeč, který v přijímací zkoušce získal alespoň tolik bodů jako poslední uchazeč, který uspěl u přijímací zkoušky na daný studijní program v běžném přijímacím řízení, a který zároveň uspěl také v přijímací zkoušce na příslušný studijní program na druhé fakultě. Pro uchazeče přijaté k mezifakultnímu studiu platí samostatně stanovený předpokládaný počet přijímaných. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději v den zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání (viz PPŘ, 5.4–5.5).

  5.4 U bakalářského studia je dokladem o předchozím vzdělání ověřená kopie maturitního vysvědčení. Absolventi středoškolského studia na zahraniční škole navíc předloží potvrzení o nostrifikaci dokladu o středoškolském vzdělání (není-li mezinárodní dohodou stanoveno jinak). U navazujícího magisterského studia je dokladem o předchozím vzdělání u studentů/uchazečů, kteří toto studium neabsolvovali na Filozofické nebo jiné fakultě UK, ověřená kopie bakalářského diplomu nebo diplomu dokládajícího absolvování jiného (navazujícího) magisterského studia. U absolventů Filozofické nebo jiné fakulty UK uchazeč odevzdá prostou kopii dokladu o předchozím vzdělání, jeho ověření provede Studijní oddělení Filozofické fakulty UK. Absolventi bakalářského či (navazujícího) magisterského studia na zahraniční vysoké škole navíc předloží osvědčení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání (není-li mezinárodní dohodou stanoveno jinak).
  V některých studijních programech může být vyžadováno doložení bakalářského diplomu ze studijního programu odpovídajícímu zaměření navazujícího magisterského studijního programu, na nějž se uchazeč hlásí.

  5.5 Uchazeč, který předchozí vzdělání absolvoval na zahraniční střední nebo vysoké škole, může pro účely přijímacího řízení na Univerzitě Karlově požádat fakultu o uznání tohoto vzdělání (tzv. „nostrifikace“). Podrobné informace jsou uvedeny na webových stránkách fakulty v sekci Přijímací řízení. Posouzení je zpoplatněno a poplatek je nevratný, a to i v případě nepřijetí ke studiu. Uznání vzdělání touto formou je platné pouze pro přijímací řízení na příslušné fakultě Univerzity Karlovy pro daný akademický rok. Žádost o nostrifikaci fakulta posuzuje pouze u uchazečů, kteří úspěšně vykonali přijímací zkoušku.

  5.6 Po zveřejnění výsledků přijímacího řízení v elektronickém systému Filozofická fakulta UK rozesílá uchazečům, kteří nevykonali úspěšně přijímací zkoušku, do vlastních rukou rozhodnutí o nepřijetí ke studiu. Uchazeči, kteří úspěšně vykonali přijímací zkoušku, se ve stanoveném termínu dostaví k zápisu do studia. Informace o zápisech se zveřejňují obvykle v průběhu května na webové stránce Studijního oddělení FF UK. U zápisu do studia uchazeči nejprve odevzdají doklad o předchozím vzdělání (viz PPŘ, 5.4–5.5) a další uvedené dokumenty umožňující zápis. Na základě těchto dokumentů uchazeči obdrží rozhodnutí o přijetí ke studiu a budou následně zapsáni do studia. Dokud uchazeč tyto dokumenty neodevzdá, nemůže být ke studiu přijat. V odůvodněných případech (například zahraniční studijní stáž v době řádného zápisu u navazujícího magisterského studia) může děkan fakulty povolit zápis do studia v dřívějším termínu. Pokud s tím uchazeč vysloví v přihlášce ke studiu souhlas a nepotřebuje-li rozhodnutí o přijetí v listinné podobě (např. pro potřeby získání víza), může mu být rozhodnutí o přijetí ke studiu zasláno též prostřednictvím elektronického systému, pakliže doložil doklady o předchozím vzdělání.

  5.7 Uchazeči, kteří obdrží některý z výše uvedených dokumentů až po stanoveném termínu zápisu do studia, se dostaví k zápisu v náhradním termínu, nejpozději však 30. 9. 2023. Uchazeči, kteří vykonali maturitní zkoušku v podzimním období, uchazeči o navazující magisterské studium, kteří absolvovali bakalářské studium v období 1.–30. 9. 2023, a uchazeči, kteří absolvovali předchozí studium v zahraničí a musejí požádat o jeho nostrifikaci nebo o vydání osvědčení o uznání, se dostaví k zápisu nejpozději do 22. 10. 2023.
  6. Nahlížení do materiálů a odvolací řízení
  6.1 Uchazeči mají právo nahlédnout do svých materiálů z přijímacího řízení. Organizačně administrativní náležitosti stanoví opatření děkana a budou zveřejněny na webové stránce Oddělení přijímacího řízení FF UK.
  6.2 Proti rozhodnutí děkana o ne/přijetí ke studiu může uchazeč podat odvolání. Odvolání lze podat až po obdržení písemného rozhodnutí a podává se v listinné podobě. Účelem odvolacího řízení je prověřit, zda přijímací řízení proběhlo v souladu se zákonem o vysokých školách a vnitřními předpisy Univerzity Karlovy a Filozofické fakulty UK. Nejedná se tedy o řízení, v němž by pro tyto uchazeče byl vyhrazen určitý počet volných studijních míst. Důvodem pro vyhovění odvolání proto není například motivace uchazeče, zájem o studium, umístění těsně pod bodovým ziskem nutným pro přijetí ani situace, kdy se někteří úspěšní uchazeči do studia nezapíšou. Podrobnosti ke způsobu a formě podání odvolání uvádíme zde.
  7. Dodatečné přijímací řízení
  7.1 Po uplynutí lhůty pro podávání přihlášek do řádného přijímacího řízení může děkan fakulty rozhodnout o vyhlášení dodatečného přijímacího řízení na některé studijní programy. Podmínky případného dodatečného přijímacího řízení jsou shodné s podmínkami řádného přijímacího řízení s výjimkou stanovených termínů a předpokládaného počtu přijímaných (viz Řád přijímacího řízení UK, čl. 8).

  7.2 V dodatečném přijímacím řízení si uchazeč může podat přihlášky i na studijní programy, na které se hlásil v řádném přijímacím řízení. Do sdruženého (dvouspecializačního) studia nelze zkombinovat studijní program (dvouspecializaci), u kterého uchazeč uspěl při přijímací zkoušce v běžném přijímacím řízení, se studijním programem (dvouspecializací), u kterého uspěl při přijímací zkoušce v dodatečném přijímacím řízení.
  Náležitosti přihlášky: 2. Přihlášky ke studiu
  2.1 Bakalářské i navazující magisterské studium může být samostatné (jeden program) nebo sdružené (kombinace dvou programů). Výraz „sdružené studium“ znamená, že daný studijní program „umožňuje získat ucelené znalosti a dovednosti z jiného studijního programu“ (viz Řád přijímacího řízení UK, čl. 3, odst. 1). U sdruženého studia je jeden program vždy hlavní (maior) a jeden přidružený (minor). Podrobnější informace jsou dostupné zde.

  2.2 Každý studijní program uskutečňovaný na Filozofické fakultě UK spadá do jedné ze tří kategorií (viz požadavky přijímacího řízení na jednotlivé studijní programy):
  a) pouze samostatné studium – takový studijní program je možné studovat jen samostatně; nelze jej spojit do sdruženého studia s jiným studijním programem;
  b) pouze sdružené studium – takový studijní program je možné studovat jen sdruženě s jiným kombinovatelným studijním programem; aby mohl být uchazeč přijat ke studiu, musí v daném přijímacím řízení úspěšně splnit podmínky přijetí na minimálně dva vzájemně kombinovatelné studijní programy;
  c) samostatné i sdružené studium – takový studijní program je možné studovat buď samostatně, nebo sdruženě s jiným kombinovatelným studijním programem.
  U některých studijních programů navíc existuje možnost dvouspecializačního studia, tj. kombinace dvou různých specializací stejného studijního programu (viz PPŘ, 2.5).

  Bakalářské studijní programy se zaměřením na vzdělávání lze kombinovat pouze mezi sebou; totéž platí pro navazující magisterské studijní programy učitelství. Jinak lze kombinace studijních programů či dvouspecializací v rámci bakalářského nebo navazujícího magisterského studia obvykle volit libovolně. Případná omezení jsou uvedena v požadavcích přijímacího řízení na daný studijní program.

  V rámci mezifakultních dohod mezi některými fakultami Univerzity Karlovy lze vybrané studijní programy zaměřené na vzdělávání (bakalářské) a učitelství (navazující magisterské) studovat zároveň na dvou fakultách. Kombinace takového sdruženého studia je pevně stanovená, studijní program Filozofické fakulty UK je vždy programem přidruženým (minor). Přihláška ke studiu se podává vždy na druhé fakultě, která je pro studenta fakultou „domovskou“. Podrobnosti k mezifakultnímu studiu najdete zde.

  2.3 Ke studiu na Filozofické fakultě UK může uchazeč podat libovolný počet přihlášek. Na každý zvolený studijní program podá uchazeč samostatnou přihlášku. Pokud se hlásí do prezenční i kombinované formy studia stejného studijního programu, podává samostatnou přihlášku na každou formu studia. Hlásí-li se uchazeč na studijní program či dvouspecializaci neumožňující samostatné studium, musí podat alespoň jednu další přihlášku na kombinovatelný studijní program či dvouspecializaci.

  2.4 V přihláškách se neuvádí, jakou kombinaci studijních programů uchazeč zamýšlí studovat. U studijních programů umožňujících samostatné i sdružené studium se neuvádí, zda uchazeč zamýšlí daný studijní program studovat samostatně, nebo sdruženě. Pokud uchazeč uspěje u přijímacích zkoušek na více studijních programů či dvouspecializací, u zápisu do studia závazně oznámí, který studijní program (anebo kterou kombinaci studijních programů či specializací) bude studovat. U kombinace dvou studijních programů (sdružené studium) zároveň u zápisu oznámí, který studijní program bude studovat jako hlavní (maior) a který jako přidružený (minor).

  2.5 Některé studijní programy se člení na specializace. Pokud u daného studijního programu není specializace uvedena, znamená to, že se uskutečňuje bez specializace. V požadavcích přijímacího řízení pro studijní program se specializací je vždy uvedeno, kdy si uchazeč specializaci závazně volí. U některých studijních programů si uchazeč může zvolit pouze jednu specializaci. Jiné studijní programy se dělí na tzv. dvouspecializace: specializace určené ke studiu v kombinaci s druhou specializací téhož programu. Pro ně platí následující pravidla: každá dvouspecializace má vlastní předpokládaný počet přijímaných (viz níže); na každou dvouspecializaci se podává samostatná přihláška; uchazeč může podat přihlášky na libovolný počet dvouspecializací (a zároveň i na libovolný počet programů) a následně na ně vykonat přijímací zkoušku; bodový výsledek přijímací zkoušky pro každou dvouspecializaci se hodnotí zvlášť; výsledkem přijímací zkoušky na každou dvouspecializaci je samostatný pořadník uchazečů; a lze studovat kombinaci jedné specializace daného studijního programu s jiným studijním programem (sdružené studium), kombinaci dvou dvouspecializací daného studijního programu (dvouspecializační studium) anebo, umožňují-li to požadavky přijímacího řízení, daný studijní program s jednou specializací (samostatné studium).

  2.6 Uchazeč, který je studentem 1. ročníku Filozofické fakulty UK, si může za splnění následujících podmínek změnit studijní program v rámci příslušného typu (bakalářského nebo navazujícího magisterského) a formy (prezenční nebo kombinované) studia. Varianta 1: uchazeč je zapsán v samostatném studiu studijního programu či dvouspecializace umožňující i sdružené studium. Přihlásí se na jiný studijní program či dvouspecializaci umožňující samostatné i sdružené studium, uspěje u přijímací zkoušky a u zápisu do 2. ročníku je mu na jeho žádost stávající samostatné studium rozšířeno na sdružené či dvouspecializační, přičemž z původního studijního programu se stane maior a z nového studijního programu minor. Varianta 2: uchazeč je zapsán ve sdruženém studiu (tj. kombinace dvou studijních programů, maioru a minoru). Přihlásí se na jiný studijní program či dvouspecializaci umožňující samostatné i sdružené studium, uspěje u přijímací zkoušky a u zápisu do 2. ročníku je mu na jeho žádost ukončeno studium stávajícího minoru a místo něj se minorem stane nový studijní program či dvouspecializace. Stávající maior změnit nelze. Podrobnější informace o změnách studijních programů v rámci studia jsou dostupné zde.

  2.7 Přihláška ke studiu se podává elektronicky. Formulář elektronické přihlášky je k dispozici na této adrese. Přihlášku je nutné v elektronickém systému odeslat a poplatek uhradit u bakalářských programů do 23:59:59 hod. dne 28. 2. 2023; u navazujících magisterských programů do 23:59:59 hod. dne 31. 3. 2023. (U programů s odlišným termínem podávání přihlášek vždy do 23:59:59 daného dne.) Po vyplnění elektronického formuláře je ke každé přihlášce vygenerován šestimístný kód, který je nezbytně nutné uvést při platbě administrativního poplatku jako specifický symbol (viz Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením). Každou přihlášku je nutné uhradit samostatně. U platby kartou se symboly nezadávají. Platná je pouze odeslaná přihláška. Stav přijetí, zpracování a úhrady poplatku lze sledovat přímo v účtu aplikace přihlášky; přihlašovací údaje (e-mail a heslo) zůstávají v platnosti po celou dobu řízení. Tento účet slouží i ke sledování průběhu přijímacích zkoušek (termíny zkoušek, výsledky jednotlivých kol apod.) a lze z něj podávat základní žádosti (viz PPŘ, 3.1–3.2, 3.4–3.6). Přihláška se netiskne a nezasílá poštou.

  2.8 K přihlášce se nepřikládají doklady o předchozím vzdělání (maturitní vysvědčení, vysokoškolský diplom). Tyto doklady předkládají jen uchazeči, kteří úspěšně složili přijímací zkoušku, a to u zápisu do studia (viz PPŘ, 5.4–5.5). Jiné materiály (životopis, seznam četby, písemné práce apod.) se předkládají pouze v případě, že to výslovně vyžadují požadavky přijímacího řízení na daný studijní program, a to v termínu a způsobem stanovenými v příslušných požadavcích.

  2.9 Není-li formulář přihlášky řádně vyplněn, nelze ji v systému odeslat. Není-li doloženo, že poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením byl řádně uhrazen, vyzve fakulta uchazeče k odstranění nedostatků a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu. Výzvy jsou zasílány pouze elektronicky prostřednictvím informačního systému. Nejsou-li nedostatky v této lhůtě odstraněny, je přijímací řízení zastaveno. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením se nevrací.

  2.10 Údaje v přihlášce lze měnit prostřednictvím žádosti „Jiné podání“ zaslané prostřednictvím elektronického systému (Moje přihlášky/Žádosti). Typ, formu nebo program studia lze měnit jen do dne, kdy končí přihlašování na všechny dotčené typy, formy a programy studia. Osobní údaje lze na žádost uchazečů opravovat kdykoliv.
  2.11 Na této internetové adrese uchazeč po přihlášení (pod ikonou Moje přihlášky) sleduje uložení přihlášky, termín přijímací zkoušky a pozvánku k ní, bodové výsledky 1. kola (u dvoukolové přijímací zkoušky), celkové bodové výsledky a konečné výsledky přijímací zkoušky (informace o úspěchu či neúspěchu u přijímací zkoušky).

  Doktorské studijní programy

  Kontaktní osoba: PhDr. Šárka Maun Kratinová
  Telefon: +420 221 619 300
  E-mail: prijimacky@ff.cuni.cz

  Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením

  Poplatek za elektronickou formu přihlášky: 730,- Kč
  Poznámka: Poplatek je možné uhradit on-line platbou, převodem na účet, vkladem v bance na účet nebo v hotovosti v pokladně Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (ff.cuni.cz/fakulta/oddeleni-dekanatu/pokladna).

  Každá přihláška má vlastní kód a poplatek za ni je nutno uhradit samostatně, a to vždy s uvedením odpovídajícího variabilního a specifického symbolu. Poplatek je nevratný v kterékoli fázi přijímacího řízení.

  Cizojazyčné programy jsou zpoplatněny částkou 2 500 € za rok.

  Ostatní informace

  Den otevřených dveří: 14. 01. 2023
  Informace o přijímacím řízení: 1. Základní informace o přijímacím řízení a o studiu

  1.1 Přijímací řízení se řídí ustanovením § 48 až 50 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vysokých školách“); čl. 19 a 20 Statutu Univerzity Karlovy, v platném a účinném znění; Řádem přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy, v platném a účinném znění (dále jen „Řád přijímacího řízení UK“); opatřením rektora č. 11/2022, Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2023/2024; těmito Podmínkami přijímacího řízení ke studiu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy pro studium začínající akademickým rokem 2023/2024: doktorské studium, sestávajícími z obecných podmínek a z odborných požadavků přijímacího řízení ke studiu jednotlivých studijních programů (dále jen „PPŘ“ nebo „tyto podmínky“); opatřením děkana č. 4/2017, Organizace přijímacího řízení ke studiu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, v platném a účinném znění; a opatřením děkana k harmonogramu přijímacího řízení, které bude vydáno v průběhu akademického roku 2022/2023.

  1.2 Doktorské studium (standardní doba studia) je obvykle čtyřleté, ve výjimečných případech tříleté (viz požadavky přijímacího řízení ke studiu jednotlivých programů). Studium probíhá podle individuálního studijního plánu a je ukončené obhajobou disertační práce a státní doktorskou zkouškou. Absolvent získává titul „doktor“ (Ph.D.). Další podrobnější informace o doktorském studiu na Filozofické fakultě UK, studijní předpisy a studijní plány akreditovaných programů jsou dostupné zde (https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/uchazec/) v sekci Doktorské studium nebo na webových stránkách příslušných kateder a ústavů fakulty (https://www.ff.cuni.cz/fakulta/katedry-a-ustavy/).

  3. Náhradní termín, videokonference

  3.1 Děkan může na základě písemné žádosti uchazeče povolit přijímací zkoušku v náhradním termínu, pokud se uchazeč nemůže zúčastnit přijímací zkoušky v řádném termínu ze závažných a doložených důvodů, zejména zdravotních. Žádost o náhradní termín se nepřikládá k přihlášce, podává se nejdříve poté, kdy uchazeč obdrží pozvánku s konkrétním datem konání přijímací zkoušky. Žádost se podává prostřednictvím elektronického informačního systému (https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/). O náhradní termín lze požádat do tří dnů ode dne konání zkoušky v řádném termínu. O vyřízení žádosti bude uchazeč vyrozuměn prostřednictvím informačního systému, v němž bude v případě vyhovění žádosti uvedeno nové datum konání zkoušky. V případě zamítnutí žádosti obdrží uchazeč písemné sdělení a v platnosti zůstává původní termín zkoušky i pozvánka.

  3.2 Děkan (na doporučení předsedy příslušné oborové rady) může na základě písemné žádosti uchazeče (Řád přijímacího řízení UK čl. 6 odst. 2) povolit zkoušku formou videokonference, pokud se uchazeč nemůže zúčastnit prezenční přijímací zkoušky ze závažných a doložených důvodů (bydliště či dlouhodobý pobyt v zahraničí, závažné zdravotní důvody, povinná karanténa, cestovní omezení nařízená státními orgány). Žádost musí být prostřednictvím elektronického informačního systému (https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/) doručena na Oddělení přijímacího řízení Filozofické fakulty UK nejpozději do 23:59:59 dne 4. 6. 2023.


  4. Přijímací zkouška

  4.1 V souladu s ustanovením čl. 4 odst. 5 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy zašle uchazeči fakulta pozvánku k přijímací zkoušce prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity nejpozději 30 dní před datem jejího konání.

  4.2 Není-li v odborných požadavcích uvedeno jinak, přijímací zkouška je jednokolová, ústní. Přijímací zkouška se může konat prezenčně, nebo distančně. O způsobu konání přijímací zkoušky budou uchazeči informováni prostřednictvím pozvánky k přijímací zkoušce (30 dní před termínem zkoušky) v elektronickém systému, není-li již v odborných požadavcích stanoveno. Ve zkoušce se prověřují především odborné znalosti a připravenost uchazeče k samostatné vědecké práci ve zvoleném programu. Součástí přijímací zkoušky je odborná rozprava nad předloženým projektem disertační práce. Pokud není z odborných důvodů určeno jinak, skládá se přijímací zkouška v jazyce, ve kterém je program akreditován, tzn. u studijních programů akreditovaných v českém jazyce se skládá přijímací zkouška v českém nebo slovenském jazyce; u studijních programů akreditovaných v cizích jazycích se skládá přijímací zkouška v jazyce akreditace v souladu s odbornými požadavky. U filologických doktorských studijních programů může přijímací komise požadovat vedení části odborného rozhovoru v příslušném jazyce.

  4.3 Obecná pravidla pro konání přijímací zkoušky stanoví opatření děkana č. 4/2017, v platném znění. Podobu zkoušky, předpokládaný počet přijímaných a případné další podmínky stanovují požadavky ke studiu jednotlivých programů.


  5. Bodové hodnocení a rozhodnutí o přijetí ke studiu

  5.1 U přijímací zkoušky lze získat maximálně 60 bodů. Celkový bodový zisk uchazeče sestává z dílčího bodového hodnocení v jednotlivých částech přijímací zkoušky. Pokud podmínky přijímacího řízení daného programu nestanoví jinak, rozložení bodů mezi tyto jednotlivé části přijímací zkoušky je následující: odborná rozprava nad předloženým projektem disertační práce (0–30 bodů); posouzení dosavadní odborné činnosti uchazeče (0–15 bodů); prokázání znalostí ze studia odborné literatury (0–15 bodů).

  5.2 Konečné výsledky přijímacích zkoušek budou zveřejněny nejpozději 30. 6. 2023. Na této internetové adrese https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/ (ikona Moje přihlášky) si každý uchazeč u všech svých přihlášek zjistí svůj bodový zisk a informaci o (ne)přijetí, a to po přihlášení stejnou e-mailovou adresou a heslem, jaké použil při zakládání elektronické přihlášky. Fakulta uchazeči ani jiným osobám neposkytuje informace o výsledcích jiných uchazečů. Na úřední desce fakulty se zveřejňují pouze souhrnné informace o přijímacím řízení.

  5.3 Přijat ke studiu může být uchazeč, který doloží své jazykové kompetence ke studiu v příslušném programu, u přijímací zkoušky dosáhl minimálně 30 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro konkrétní studijní program (viz požadavky ke studiu jednotlivých programů), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Předpokládaný počet přijímaných je stanoven zvlášť pro prezenční a zvlášť pro kombinovanou formu studia. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději před termínem zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání (viz PPŘ, 5.4).

  5.4 U doktorského studia je dokladem o předchozím vzdělání u studentů, kteří toto studium neabsolvovali na Univerzitě Karlově, ověřená kopie (nikoliv originál) diplomu dokládajícího absolvování magisterského studia. U absolventů Filozofické nebo jiné fakulty UK provede ověření předchozího vzdělání Oddělení doktorského studia a akademických kvalifikací (https://www.ff.cuni.cz/fakulta/oddeleni-dekanatu/oddeleni-doktorskeho-studia-akademickych-kvalifikaci/) děkanátu fakulty. Absolventi magisterského studia na zahraniční vysoké škole navíc předloží potvrzení o nostrifikaci dokladu o magisterském vzdělání (není-li mezinárodní dohodou stanoveno jinak).

  5.5 Uchazeč, který předchozí vzdělání absolvoval na zahraniční vysoké škole, může pro účely přijímacího řízení na Univerzitě Karlově požádat fakultu o uznání tohoto vzdělání (tzv. „nostrifikace“). Podrobné informace jsou uvedeny na webových stránkách fakulty v sekci Přijímací řízení (https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/nostrifikace/). Žádost je zpoplatněna a poplatek je nevratný, a to i v případě nepřijetí ke studiu. Uznání vzdělání je platné pouze pro přijímací řízení na konkrétní fakultě Univerzity Karlovy pro daný akademický rok.

  5.6 Nezbytnou podmínkou pro průběh přijímací zkoušky je jazyková kompetence uchazeče, aby mohl zvolený studijní program studovat v jazyce jeho akreditace.
  Doložení jazykových kompetencí (povinná příloha k přihlášce): U studijních programů akreditovaných v českém jazyce uchazeč zašle v listinné podobě nejpozději do 30. 4. 2023 na adresu Oddělení přijímacího řízení Filozofické fakulty UK, nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 nebo předá osobně prostřednictvím Podatelny FF UK na téže adrese ověřenou kopii (nikoli originál) některého z následujících dokladů o svých jazykových kompetencích v češtině nebo ve slovenštině: maturitní vysvědčení potvrzující úspěšně vykonanou maturitní zkoušku z českého/slovenského jazyka jako jazyka mateřského nebo jako jazyka cizího na úrovni B2 či vyšší, doklad o absolvování jakéhokoli vysokoškolského studijního programu akreditovaného v češtině/slovenštině, doklad o úspěšném absolvování jakékoli certifikované zkoušky z češtiny/slovenštiny jako cizího jazyka na úrovni B2 či vyšší dle seznamu v příloze těchto podmínek, přičemž na jiné než uvedené certifikované zkoušky nebude brán zřetel. U absolventů Filozofické nebo jiné fakulty UK provede ověření jazykových kompetencí Oddělení přijímacího řízení děkanátu fakulty na základě elektronicky zaslaného dokumentu v příloze přihlášky ke studiu bez nutnosti doložení jeho ověřené kopie. U studijních programů akreditovaných v cizím jazyce uchazeč zašle v listinné podobě nejpozději do 30. 4. 2023 na adresu Oddělení přijímacího řízení Filozofické fakulty UK, nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 nebo předá osobně prostřednictvím Podatelny FF UK na téže adrese ověřenou kopii (nikoli originál) některého z následujících dokladů o svých jazykových kompetencích v cizím jazyce, ve kterém je studijní program akreditován: maturitní vysvědčení ze střední školy s oborem vzdělávání realizovaným v daném cizím jazyce, doklad o absolvování jakéhokoli vysokoškolského studijního programu akreditovaného v daném cizím jazyce, doklad o úspěšném absolvování jakékoli certifikované zkoušky z daného cizího jazyka na úrovni B2 či vyšší dle seznamu v příloze těchto podmínek, přičemž na jiné než uvedené certifikované zkoušky nebude brán zřetel, doklad o absolvování jazykové zkoušky z daného cizího jazyka na úrovni B2 či vyšší absolvované v rámci jakéhokoli vysokoškolského studia.


  5.7 Po zveřejnění výsledků v elektronickém informačním systému Filozofická fakulta UK rozesílá uchazečům, kteří nevykonali úspěšně přijímací zkoušku, do vlastních rukou rozhodnutí o nepřijetí ke studiu. Uchazeči, kteří vykonali přijímací zkoušku úspěšně, se ve stanoveném termínu dostaví k zápisu do studia. U zápisu do studia nejprve odevzdají doklad o předchozím vzdělání (viz PPŘ, 5.4). Na základě těchto dokumentů uchazeči obdrží rozhodnutí o přijetí ke studiu a budou následně zapsáni do studia. Dokud uchazeč tyto dokumenty neodevzdá, nemůže být ke studiu přijat. V odůvodněných případech (například zahraniční studijní stáž v době řádného zápisu) může děkan fakulty povolit zápis do studia v dřívějším termínu. Pokud s tím uchazeč vysloví v přihlášce ke studiu souhlas, může mu být rozhodnutí o přijetí ke studiu zasláno též prostřednictvím elektronického systému, pakliže doložil doklady o předchozím vzdělání.

  5.8 Uchazeči, kteří obdrží některý z výše uvedených dokumentů o prokázání předchozího vzdělání až po stanoveném termínu zápisu do studia, se dostaví k zápisu v náhradním termínu, nejpozději však 30. 9. 2023 Uchazeči, kteří absolvovali předchozí studium v zahraničí a musejí požádat o jeho nostrifikaci, se dostaví k zápisu nejpozději do 22. 10. 2023.

  6. Nahlížení do materiálů a odvolací řízení

  6.1 Uchazeči mají právo nahlédnout do svých materiálů z přijímacího řízení (viz § 38 správního řádu). Organizačně administrativní náležitosti stanoví opatření děkana, budou zveřejněny na webové stránce https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/zakladni-dokumenty-prijimacim-rizeni/#ostatni a budou součástí informace v příloze k pozvánce.

  6.2 Proti rozhodnutí děkana o ne/přijetí ke studiu může uchazeč podat odvolání. Účelem odvolacího řízení je prověřit, zda přijímací řízení proběhlo v souladu se zákonem o vysokých školách a vnitřními předpisy Univerzity Karlovy a Filozofické fakulty UK. Nejedná se tedy o řízení, v němž by pro tyto uchazeče byl vyhrazen určitý počet volných studijních míst. Důvodem pro vyhovění odvolání proto není například motivace uchazeče, zájem o program, umístění těsně pod bodovým ziskem nutným pro přijetí ani situace, kdy se někteří úspěšní uchazeči do studia nezapíšou.

  7. Dodatečné přijímací řízení

  7.1 Po uplynutí lhůty pro podávání přihlášek může děkan fakulty rozhodnout o vyhlášení dodatečného přijímacího řízení na některé programy. Podmínky případného dodatečného přijímacího řízení jsou shodné s těmito podmínkami s výjimkou stanovených termínů a předpokládaného počtu přijímaných (viz Řád přijímacího řízení UK, čl. 8).

  7.2 V dodatečném přijímacím řízení si uchazeč může podat přihlášku i na program, na který se hlásil v běžném přijímacím řízení.
  Náležitosti přihlášky: 2. Přihlášky ke studiu

  2.1 Filozofická fakulta UK – dle podmínek stanovených zákonem o vysokých školách –otevírá pouze nově akreditované studijní programy. Všechny studijní programy se uskutečňují bez specializací.

  2.2 Přihláška se podává elektronicky. Její elektronický formulář bude od 1. 12. 2022 k dispozici na této adrese https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/. Do přihlášky musí uchazeč vyznačit formu studia (prezenční, kombinovaná) a studijní program. Přihlášku (včetně povinných příloh) je nutné v elektronickém systému odeslat a poplatek uhradit do 23:59:59 hod. dne 30. 4. 2023. Po vyplnění elektronického formuláře je ke každé přihlášce vygenerován jedinečný číselný kód, který je nezbytně nutné uvést při platbě administrativního poplatku jako specifický symbol. Po vyplnění je přihlášku nezbytné odeslat (kliknutím na tlačítko „odeslat“), jinak není platná.

  2.3 Povinné přílohy, které tvoří nedílnou součást elektronické přihlášky, jsou:
  • projekt připravované disertační práce v rozsahu tří až pěti normostran (není-li v odborných požadavcích stanoven jiný rozsah) s uvedením jména akademika, se kterým uchazeč projekt konzultoval (projekt musí být sepsán v jazyce akreditace programu; je-li sepsán v jiném jazyce, je podmínkou jeho akceptace písemný souhlas předsedy oborové rady jako nedílná součást této přílohy),
  • strukturovaný životopis (není-li v odborných požadavcích uvedeno jinak, musí být životopis sepsán v jazyce akreditace programu; je-li sepsán v jiném jazyce, je podmínkou jeho akceptace písemný souhlas předsedy oborové rady jako nedílnou součást této přílohy),
  • seznam odborné četby zaměřené k programu studia (není-li v odborných požadavcích uvedeno jinak, musí být seznam sepsán v jazyce akreditace programu; je-li sepsán v jiném jazyce, je podmínkou jeho akceptace písemný souhlas předsedy oborové rady jako nedílnou součást této přílohy),
  • přehled dosavadních odborných aktivit (např. publikační činnost, praxe atd.; není-li v odborných požadavcích uvedeno jinak, musí být přehled sepsán v jazyce akreditace programu; je-li sepsán v jiném jazyce, je podmínkou jeho akceptace písemný souhlas předsedy oborové rady jako nedílnou součást této přílohy).
  V záhlaví prvního listu každé z těchto příloh musí být uvedeno jméno a příjmení uchazeče, program a název projektu.
  • Doložení jazykových kompetencí uchazeče dle bodu 5.6 těchto podmínek. Seznam uznatelných jazykových certifikátů tvoří přílohu těchto podmínek (viz níže) a je zveřejněn na webu přijímacího řízení FF UK (https://www.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/2022/11/jazykove-certifikaty-priloha-obecnych-PPR-PhD-23-24.pdf).

  U všech programů akreditovaných v cizích jazycích je další povinnou přílohou výpis výsledků dosavadního studia (transcript of records). Výpis výsledků lze předložit v češtině, slovenštině, angličtině nebo jazyce akreditace programu.

  2.4 Každou přílohu je nutné k přihlášce vložit samostatně prostřednictvím informačního systému, a to pouze ve formátu pdf. Přihláška ani přílohy – s výjimkou doložení jazykových kompetencí uchazeče (více v bodě 5.6 těchto podmínek) – se netisknou a neposílají poštou. Všechny materiály, které uchazeč v souladu s odbornými požadavky přinese ke zkoušce a jsou předmětem posuzování (diplomové práce aj.), se zařazují do spisu a uchazeči se nevracejí. Materiály, které se předkládají pouze k nahlédnutí, se vracejí uchazeči.

  2.5 Ze seznamu školitelů pro příslušný program je uchazeč povinen zvolit si potenciálního školitele a uvést svou volbu v přihlášce. Pokud uchazeč neví, kterého školitele si zvolit, zvolí předsedu oborové rady. Seznamy školitelů pro jednotlivé programy jsou dostupné na webu ve formuláři přihlášky konkrétního programu (https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/). Volba školitele v přihlášce je předběžná, nejedná se o podmínku přijetí ke studiu a není předmětem hodnocení u přijímací zkoušky. Přijímací komise může – na základě diskuse s uchazečem – navrhnout jiného školitele.

  2.6 Pokud jsou v požadavcích přijímacího řízení stanoveny konkrétní okruhy či témata, vybírá z nich uchazeč téma projektu disertační práce; nejsou-li stanoveny, volí si uchazeč téma individuálně. Zvolené téma uchazeč předem konzultuje s předsedou příslušné oborové rady nebo kontaktní osobou (viz požadavky přijímacího řízení ke studiu jednotlivých programů).

  2.7 Není-li formulář přihlášky řádně vyplněn, neobsahuje-li povinné přílohy nebo není-li doloženo, že poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením byl řádně uhrazen, vyzve fakulta uchazeče k odstranění nedostatků a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu. Nebudou-li nedostatky v této lhůtě odstraněny, bude přijímací řízení zastaveno. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením se nevrací.

  2.8 S jedním projektem disertační práce je možné se hlásit pouze na jeden program. Pokud uchazeč podá přihlášky na více programů, k nimž bude přiložen týž projekt disertační práce, má se za to, že projekt patří k nejdříve podané přihlášce. Uchazeč bude vyzván, aby k ostatním podaným přihláškám připojil samostatné projekty. Pokud tak uchazeč neučiní ve stanovené lhůtě, bude řízení u těchto přihlášek zastaveno. Pokud se uchazeč hlásí zároveň do prezenční i kombinované formy studia stejného studijního programu, přiloží k oběma přihláškám stejný projekt disertační práce i ostatní povinné přílohy. V takovém případě vykonává přijímací zkoušku pouze jednou a výsledek se mu započítává pro obě formy studia. U studijních programů akreditovaných na dvou fakultách Univerzity Karlovy lze podat přihlášku ke studiu jen na jednu z fakult; podá-li uchazeč přihlášky na obě fakulty, bude u později podané přihlášky řízení zastaveno.

  2.9 Údaje v přihlášce lze změnit prostřednictvím žádosti zaslané na e-mail prijimacky@ff.cuni.cz. Formu nebo program studia lze měnit jen do dne, kdy končí přihlašování na všechny dotčené formy a programy studia. Osobní údaje lze opravovat kdykoliv.

  2.10 Na této internetové adrese https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/ uchazeč po přihlášení (pod ikonou Moje přihlášky) sleduje uložení přihlášky, termín přijímací zkoušky, celkové bodové výsledky a konečné výsledky přijímací zkoušky (informace o úspěchu či neúspěchu u přijímací zkoušky).


  Seznam uznatelných certifikovaných zkoušek pro ověření jazykových kompetencí uchazečů o PhD studium na FF UK od akademického roku 2023/24

  Čeština
  Úroveň B2
  • Certifikovaná zkouška z češtiny pro cizince (CCE) – realizuje Ústav jazykové a odborné přípravy ÚJOP UK
  Úroveň C1-C2
  • Certifikovaná zkouška z češtiny pro cizince (CCE) – realizuje Ústav jazykové a odborné přípravy ÚJOP UK
  Slovenština
  Úroveň B2
  • Základná štátna jazyková skúška uskutečněná na jazykové škole s oprávněním Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vykonávat státní jazykové zkoušky podle vyhlášky č. 321/2008 Z. z. o jazykovej škole
  • ECL certifikát vydaný centrem, které je součástí European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages
  • Certifikát znalosti slovenčiny ako cudzieho jazyka vydaný Centrem ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave
  • Diplom o absolvování univerzitního studijního programu nebo specializace slovakistika, slovenský jazyk, slovenský jazyk a literatura apod.

  • Úroveň C1–C2
  • odborná štátna jazyková skúška (C1), všeobecná štátna jazyková skúška (C1–C2) nebo špeciálna štátna jazyková skúška (C2) uskutečněná na jazykové škole s oprávněním Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vykonávat státní jazykové zkoušky podle vyhlášky č. 321/2008 Z. z. o jazykovej škole
  • ECL certifikát vydaný centrem, které je součástí European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages
  • Certifikát znalosti slovenčiny ako cudzieho jazyka vydaný Centrem ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave
  • Diplom o absolvování univerzitního studijního programu nebo specializace slovakistika, slovenský jazyk, slovenský jazyk a literatura apod.


  Angličtina
  Úroveň B2
  • FCE - First Certificate in English
  • IELTS 5,5 – 6,4
  • BEC 2 - The Business English Certificate 2
  • STANAG 6001 - 2. stupeň (zkouška MO ČR)
  • státní základní jazyková zkouška (státní jazyková zkouška základní)
  • TOEFL paper 513 - 549
  • TOEFL CB 183-212
  • TOEFL iBT 65-78
  • TELC (The European Language Certificates) - Certificate in English - advantage (B2)
  • TELC - Certificate in English for Business Purposes - B2
  • TELC - B2 English for Technical Purposes
  • TESA - Test of English for Studies Abroad 42-49 bodů
  • International ESOL and Spoken ESOL – Communicator (City&Guilds)
  • International ESOL and Spoken ESOL – Communicator LanguageCert
  • Pitman Intermediate (Level 2) – Intermediate First Class Pass - B2 Vantage
  • Pearson PTE General Level 3
  • Pearson PTE Academic 42–58 bodů
  • Pearson JETSET 5
  • Education First certificate in English 10, 11, 12
  • UNIcert II

  Úroveň C1-C2
  • IELTS 6,5 – 9
  • CAE - Certificate in Advanced English
  • CPE - Certificate of Proficiency in English
  • BEC 3 - The Business English Certificate 3
  • CEIBT - Certificate in English for International Business and Trade
  • STANAG 6001 - 3. stupeň (zkouška MO ČR)
  • TESA - Test of English for Studies Abroad 50-60
  • TOEFL paper 550-677
  • TOEFL CB 213-300
  • TOEFL iBT 79-120
  • Pitman Higher Intermediate (Level 2)
  • Pitman Advanced (Level 3)
  • Pearson PTE General Level 4, 5
  • Pearson PTE Academic 59-90 bodů
  • Pearson JETSET 6
  • Pearson JETSET 7
  • International ESOL and Spoken ESOL – Expert (City&Guilds)
  • International ESOL and Spoken ESOL – Mastery (City&Guilds)
  • International ESOL and Spoken ESOL – Expert LanguageCert
  • International ESOL and Spoken ESOL – Mastery LanguageCert
  • ILEC – International Legal English Examination (Cambridge)
  • Education First certificate in English 13, 14, 15, 16
  • UNIcert III-IV
  • státní jazyková zkouška speciální -- tlumočnická, překladatelská
  • státní všeobecná jazyková zkouška (státní jazyková zkouška všeobecná)
  • maturitní zkouška z angličtiny jako prvního cizího jazyka ve třídách gymnázií s výukou vybraných předmětů v cizím jazyce
  • diplom o absolvování oborového studia angličtiny (anglistiky/amerikanistiky) na filozofické nebo pedagogické fakultě

  Němčina
  Úroveň B2
  • TELC (The European Language Certificates) - Zertifikat Deutsch Plus Deutsch B2
  • Goethe-Zertifikat B2
  • ÖSD – (dosud Mittelstufe Deutsch) - B2
  • TestDaf TDN 3- (B2)
  • Zertifikat Deutsch für den Beruf B2
  • DSD II - Deutsches Sprachdiplom (Stufe 2) der KMK
  • Goethe – Zertifikat B2
  • BULATS B2
  • státní základní jazyková zkouška (státní jazyková zkouška základní)
  • STANAG 6001 - 2. stupeň (zkouška MO ČR)
  • UNIcert II

  Úroveň C1-C2
  • TELC (The European Language Certificates) Deutsch C1
  • TELC (The European Language Certificates) Deutsch C2
  • ZMP - Zentrale Mittelstufenprüfung
  • ÖSD Zertifikat C1- (dosud Oberstufe Deutsch)
  • ÖSD Zertifikat C2 - Oberstufe Deutsch C1
  • ÖSD Zertifikat C2 / Wirtschaftssprache Deutsch
  • DSH (Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang)
  • PWD - Prüfung Wirtschaftsdeutsch International (PWD)
  • GDS - Grosses Deutsches Sprachdiplom (bis 2011 einschließlich)
  • Goethe-Zertifikat C1
  • Goethe-Zertifikat C2 (= GDS – Großes Deutsches Sprachdiplom)
  • TestDaf TDN 4 (C1)
  • TestDaf TDN5 (C1)
  • STANAG 6001 - 3. stupeň (zkouška MO ČR)
  • DWD – Diplom/Zertifikat C2/Wirtschaftssprache Deutsch
  • WD - Wirtschachftssprache Deutsch
  • DSD II - Deutsches Sprachdiplom (Stufe 2) der KMK
  • BULATS C1
  • BULATS C2
  • UNIcert III-IV
  • státní všeobecná jazyková zkouška (státní jazyková zkouška všeobecná)
  • maturitní zkouška z němčiny jako prvního cizího jazyka ve třídách gymnázií s výukou vybraných předmětů v cizím jazyce
  • diplom o absolvování oborového studia němčiny (germanistiky) na filozofické nebo pedagogické fakultě
  • státní jazyková zkouška speciální -- tlumočnická, překladatelská

  Ruština
  Úroveň B2
  • ТРКИ/TORFL –II
  • Státní jazyková zkouška základní (B2)
  • ECL Level B2
  • UNIcert II
  • státní jazyková zkouška speciální -- tlumočnická, překladatelská

  Úroveň C1-C2
  • ТРКИ/TORFL –III
  • ТРКИ/TORFL –IV
  • Státní jazyková zkouška všeobecná (C1)
  • Státní jazyková zkouška speciální pro obor překladatelský (C2)
  • Státní jazyková zkouška speciální pro obor tlumočnický (C2)
  • ECL Level C1
  • UNIcert III

  Bankovní spojení

  Konstantní symbol pro platbu složenkou: 0308
  Konstantní symbol pro platbu převodem: 0308
  Banka: Komerční banka
  Účet: 85631011/0100
  IBAN: CZ96 0100 0000 0000 8563 1011
  SWIFT:KOMBCZPP
  Variabilní symbol: 820001

  Programy/Obory pro tento rok

  Studijní program Program/Obor Forma studia Druh studia Jazyk výuky Standardní doba studia Více info...
  Andragogika a personální řízení Andragogika a personální řízení prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Anglický jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání Anglický jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Anglistika - amerikanistika Anglistika - amerikanistika prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Archeologie pravěku a středověku Archeologie pravěku a středověku prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Archivnictví a pomocné vědy historické Archivnictví a pomocné vědy historické prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Archivnictví a pomocné vědy historické Archivnictví a pomocné vědy historické kombinovaná bakalářské čeština 3 roky Detail
  Asijská studia Asijská studia se specializací Indologie prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Asijská studia Asijská studia se specializací Japanologie prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Asijská studia Asijská studia se specializací Koreanistika prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Asijská studia Asijská studia se specializací Mongolistika prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Blízkovýchodní studia Blízkovýchodní studia prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Bohemistika pro cizince Bohemistika pro cizince prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Dějiny umění Dějiny umění prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Divadelní věda Divadelní věda prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Egypt a Přední východ ve starověku Egypt a Přední východ ve starověku prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Estetika Estetika prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Filmová studia Filmová studia prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Filozofie Filozofie prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Fonetika Fonetika prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Francouzská filologie Francouzská filologie prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Francouzský jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání Francouzský jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Germánská a severoevropská studia Germánská a severoevropská studia se specializací Finština prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Germánská a severoevropská studia Germánská a severoevropská studia se specializací Germanistika prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Germánská a severoevropská studia Germánská a severoevropská studia se specializací Nizozemština prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Germánská a severoevropská studia Germánská a severoevropská studia se specializací Skandinavistika prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Hebraistika a židovská studia Hebraistika a židovská studia prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Hispanistika Hispanistika prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Historie Historie prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Historie – evropská studia Historie – evropská studia prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Historie se zaměřením na vzdělávání Historie se zaměřením na vzdělávání prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Hudební věda Hudební věda prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Informační studia a knihovnictví Informační studia a knihovnictví prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Italianistika Italianistika prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Jazyky a komunikace neslyšících Jazyky a komunikace neslyšících prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Klasická archeologie Klasická archeologie prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Latinský jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání Latinský jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Logika Logika prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Mezikulturní komunikace: čeština a němčina pro překlad a tlumočení / Interkulturelle Kommunikation: Übersetzen und Dolmetschen Tschechisch-Deutsch Mezikulturní komunikace: čeština a němčina pro překlad a tlumočení / Interkulturelle Kommunikation: Übersetzen und Dolmetschen Tschechisch-Deutsch prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Mezikulturní komunikace: překlad a tlumočení Mezikulturní komunikace: překlad a tlumočení se specializací Angličtina pro překlad a tlumočení prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Mezikulturní komunikace: překlad a tlumočení Mezikulturní komunikace: překlad a tlumočení se specializací Francouzština pro překlad a tlumočení prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Mezikulturní komunikace: překlad a tlumočení Mezikulturní komunikace: překlad a tlumočení se specializací Němčina pro překlad a tlumočení prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Mezikulturní komunikace: překlad a tlumočení Mezikulturní komunikace: překlad a tlumočení se specializací Ruština pro překlad a tlumočení prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Mezikulturní komunikace: překlad a tlumočení Mezikulturní komunikace: překlad a tlumočení se specializací Španělština pro překlad a tlumočení prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Německý jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání Německý jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Obecná lingvistika Obecná lingvistika prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Pedagogika Pedagogika prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Pedagogika Pedagogika kombinovaná bakalářské čeština 3 roky Detail
  Politologie Politologie prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Psychologie Psychologie prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Religionistika Religionistika prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Ruský jazyk a literatura Ruský jazyk a literatura prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Řecká a latinská studia Řecká a latinská studia prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Řecká a latinská studia Řecká a latinská studia se specializací Novořecký jazyk a literatura prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Sinologie Sinologie prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Sociální práce Sociální práce prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Sociologie Sociologie prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Srovnávací jazykověda Srovnávací jazykověda prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Středoevropská studia Středoevropská studia se specializací Maďarská studia prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Středoevropská studia Středoevropská studia se specializací Polonistika prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Středoevropská studia Středoevropská studia se specializací Romistika prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Španělský jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání Španělský jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Veřejná správa a spisová služba Veřejná správa a spisová služba prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Východoevropská studia Východoevropská studia prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Российские исследования (образовательная программа имени Бориса Немцова) Российские исследования (образовательная программа имени Бориса Немцова) prezenční navazující magisterské ruština 2 roky Detail
  Andragogika a personální řízení Andragogika a personální řízení prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Anglický jazyk Anglický jazyk prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Anglofonní literatury a kultury Anglofonní literatury a kultury prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Archeologie pravěku a středověku Archeologie pravěku a středověku prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Archivnictví a pomocné vědy historické Archivnictví a pomocné vědy historické prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Archivnictví a pomocné vědy historické Archivnictví a pomocné vědy historické kombinovaná navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Asijská studia Asijská studia se specializací Indologie prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Asijská studia Asijská studia se specializací Japanologie prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Asijská studia Asijská studia se specializací Koreanistika prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Asijská studia Asijská studia se specializací Mongolistika prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Asijská studia Asijská studia se specializací Tibetanistika prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Blízkovýchodní studia Blízkovýchodní studia prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Bohemistika pro cizince Bohemistika pro cizince prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Dějiny umění Dějiny umění prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Divadelní věda Divadelní věda prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Egypt a Přední východ ve starověku Egypt a Přední východ ve starověku prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Empirická a komparativní lingvistika Empirická a komparativní lingvistika prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  English Language and Linguistics English Language and Linguistics prezenční navazující magisterské angličtina 2 roky Detail
  Estetika Estetika prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Filmová studia Filmová studia prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Filozofie Filozofie prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Fonetika Fonetika prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Francouzská filologie Francouzská filologie prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Germánská a severoevropská studia Germánská a severoevropská studia se specializací Finská filologie prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Germánská a severoevropská studia Germánská a severoevropská studia se specializací Germanistika prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Germánská a severoevropská studia Germánská a severoevropská studia se specializací Nederlandistika prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Germánská a severoevropská studia Germánská a severoevropská studia se specializací Skandinavistika prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Hispanistika Hispanistika prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Historie - české dějiny v evropském kontextu Historie - české dějiny v evropském kontextu prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Historie – hospodářské a sociální dějiny Historie – hospodářské a sociální dějiny prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Historie – obecné dějiny Historie – obecné dějiny prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Hudební věda Hudební věda prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Iberoamerikanistika Iberoamerikanistika prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Informace, média a knižní kultura Informace, média a knižní kultura prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Informace, média a knižní kultura Informace, média a knižní kultura kombinovaná navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Italianistika Italianistika prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Jihovýchodoevropská studia Jihovýchodoevropská studia prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Klasická archeologie Klasická archeologie prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Komparatistika Komparatistika prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Logic Logic prezenční navazující magisterské angličtina 2 roky Detail
  Logika Logika prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Muzejní studia Muzejní studia prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Muzejní studia Muzejní studia kombinovaná navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Obecná lingvistika Obecná lingvistika prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Pedagogika Pedagogika prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Pedagogika Pedagogika kombinovaná navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Politické teorie Politické teorie prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Překladatelství Překladatelství se specializací Překladatelství: čeština – angličtina prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Překladatelství Překladatelství se specializací Překladatelství: čeština – francouzština prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Překladatelství Překladatelství se specializací Překladatelství: čeština – němčina prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Překladatelství Překladatelství se specializací Překladatelství: čeština – ruština prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Překladatelství Překladatelství se specializací Překladatelství: čeština – španělština prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Psychologie Psychologie prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Religionistika Religionistika prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Ruský jazyk a literatura Ruský jazyk a literatura prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Řecká a latinská studia Řecká a latinská studia prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Sinologie Sinologie prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Sociální práce Sociální práce prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Sociologie Sociologie prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Středoevropská studia Středoevropská studia se specializací Maďarská studia prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Středoevropská studia Středoevropská studia se specializací Polonistika prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Středoevropská studia Středoevropská studia se specializací Romistika prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Tlumočnictví Tlumočnictví se specializací Tlumočnictví: čeština – angličtina prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Tlumočnictví Tlumočnictví se specializací Tlumočnictví: čeština – francouzština prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Tlumočnictví Tlumočnictví se specializací Tlumočnictví: čeština – němčina prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Tlumočnictví Tlumočnictví se specializací Tlumočnictví: čeština – španělština prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Učitelství češtiny jako druhého jazyka pro střední školy Učitelství češtiny jako druhého jazyka pro střední školy prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Učitelství filozofie pro střední školy Učitelství filozofie pro střední školy prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Učitelství francouzského jazyka a literatury pro střední školy Učitelství francouzského jazyka a literatury pro střední školy prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Učitelství historie pro střední školy Učitelství historie pro střední školy prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Učitelství latinského jazyka a literatury pro střední školy Učitelství latinského jazyka a literatury pro střední školy prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Učitelství ruského jazyka pro střední školy Učitelství ruského jazyka pro střední školy prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Učitelství španělského jazyka a literatury pro střední školy Učitelství španělského jazyka a literatury pro střední školy prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Veřejná správa a spisová služba Veřejná správa a spisová služba prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Východoevropská studia Východoevropská studia prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Славянские филологии Славянские филологии prezenční doktorské ruština 4 roky Detail
  Славянские филологии Славянские филологии kombinovaná doktorské ruština 4 roky Detail
  Anglický jazyk Anglický jazyk prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Anglofonní literatury a kultury Anglofonní literatury a kultury prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Anglofonní literatury a kultury Anglofonní literatury a kultury kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Anglophone Literatures and Cultures Anglophone Literatures and Cultures prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Anglophone Literatures and Cultures Anglophone Literatures and Cultures kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Aplikovaná lingvistika se zaměřením na didaktiku jazyka Aplikovaná lingvistika se zaměřením na didaktiku jazyka prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Aplikovaná lingvistika se zaměřením na didaktiku jazyka Aplikovaná lingvistika se zaměřením na didaktiku jazyka kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Archeologie pravěku a středověku Archeologie pravěku a středověku prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Archeologie pravěku a středověku Archeologie pravěku a středověku kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Asian History and Culture Asian History and Culture prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Asian History and Culture Asian History and Culture kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Auxiliary Historical Sciences Auxiliary Historical Sciences prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Auxiliary Historical Sciences Auxiliary Historical Sciences kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Blízkovýchodní studia Blízkovýchodní studia prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Blízkovýchodní studia Blízkovýchodní studia kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Classical Archaeology Classical Archaeology prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Classical Archaeology Classical Archaeology kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Classical Philology Classical Philology prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Classical Philology Classical Philology kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Clinical and Health Psychology Clinical and Health Psychology kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  České dějiny České dějiny prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  České dějiny České dějiny kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Český jazyk Český jazyk prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Český jazyk Český jazyk kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Dějiny a kultury Asie Dějiny a kultury Asie prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Dějiny a kultury Asie Dějiny a kultury Asie kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Dějiny antické civilizace Dějiny antické civilizace prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Dějiny antické civilizace Dějiny antické civilizace kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Dějiny české literatury a teorie literatury Dějiny české literatury a teorie literatury prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Dějiny české literatury a teorie literatury Dějiny české literatury a teorie literatury kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Dějiny výtvarného umění Dějiny výtvarného umění prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Dějiny výtvarného umění Dějiny výtvarného umění kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Deutsch und Slawistik Deutsch und Slawistik prezenční doktorské němčina 3 roky Detail
  Divadelní věda Divadelní věda prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Divadelní věda Divadelní věda kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Egyptologie Egyptologie prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Egyptologie Egyptologie kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Egyptology Egyptology prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Egyptology Egyptology kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Estetika Estetika prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Estetika Estetika kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Filmová věda Filmová věda prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Filmová věda Filmová věda kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Filozofie Filozofie prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Filozofie Filozofie kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Fonetika Fonetika prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Fonetika Fonetika kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  General Linguistics General Linguistics prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  General Linguistics General Linguistics kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Germanic and Nordic Languages and Literatures Germanic and Nordic Languages and Literatures prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Germanic and Nordic Languages and Literatures Germanic and Nordic Languages and Literatures kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Germanoslavistika Germanoslavistika prezenční doktorské čeština 3 roky Detail
  Germanoslavistika Germanoslavistika prezenční doktorské ruština 3 roky Detail
  Germánské a severské jazyky a literatury Germánské a severské jazyky a literatury prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Germánské a severské jazyky a literatury Germánské a severské jazyky a literatury kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Historie/obecné dějiny Historie/obecné dějiny prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Historie/obecné dějiny Historie/obecné dějiny kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  History of Visual Arts History of Visual Arts prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  History of Visual Arts History of Visual Arts kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  History/General History History/General History kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Hudební věda Hudební věda prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Hudební věda Hudební věda kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Ibero-American Studies Ibero-American Studies prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Ibero-American Studies Ibero-American Studies kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Iberoamerikanistika Iberoamerikanistika prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Iberoamerikanistika Iberoamerikanistika kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Informační věda Informační věda prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Informační věda Informační věda kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Jazyky zemí Asie a Afriky Jazyky zemí Asie a Afriky prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Jazyky zemí Asie a Afriky Jazyky zemí Asie a Afriky kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Jewish Studies Jewish Studies prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Jewish Studies Jewish Studies kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Klasická archeologie Klasická archeologie prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Klasická archeologie Klasická archeologie kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Klasická filologie Klasická filologie prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Klasická filologie Klasická filologie kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Klinická psychologie a psychologie zdraví Klinická psychologie a psychologie zdraví prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Klinická psychologie a psychologie zdraví Klinická psychologie a psychologie zdraví kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Korpusová a teoretická lingvistika Korpusová a teoretická lingvistika prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Korpusová a teoretická lingvistika Korpusová a teoretická lingvistika kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Latinská medievistika a novolatinská studia Latinská medievistika a novolatinská studia prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Latinská medievistika a novolatinská studia Latinská medievistika a novolatinská studia kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Medieval and Neo-Latin Studies Medieval and Neo-Latin Studies prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Medieval and Neo-Latin Studies Medieval and Neo-Latin Studies kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Modern Economic and Social History Modern Economic and Social History prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Modern Economic and Social History Modern Economic and Social History kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Moderní hospodářské a sociální dějiny Moderní hospodářské a sociální dějiny prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Moderní hospodářské a sociální dějiny Moderní hospodářské a sociální dějiny kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Musicology Musicology kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Obecná a srovnávací literatura (komparatistika) Obecná a srovnávací literatura (komparatistika) prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Obecná a srovnávací literatura (komparatistika) Obecná a srovnávací literatura (komparatistika) kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Obecná lingvistika Obecná lingvistika prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Obecná lingvistika Obecná lingvistika kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Pedagogika Pedagogika prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Pedagogika Pedagogika kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Philosophy Philosophy prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Philosophy Philosophy kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Phonetics Phonetics prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Political Science Political Science prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Political Science Political Science kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Politologie Politologie prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Politologie Politologie kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Pomocné vědy historické Pomocné vědy historické prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Pomocné vědy historické Pomocné vědy historické kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Religionistika Religionistika prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Religionistika Religionistika kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Romance Languages Romance Languages prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Romance Literatures Romance Literatures prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Romance Literatures Romance Literatures kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Románské jazyky Románské jazyky prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Románské jazyky Románské jazyky kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Románské literatury Románské literatury prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Románské literatury Románské literatury kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Slovanské filologie Slovanské filologie prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Slovanské filologie Slovanské filologie kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Slovanské literatury Slovanské literatury prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Slovanské literatury Slovanské literatury kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Social Psychology and Psychology of Work Social Psychology and Psychology of Work kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Sociální psychologie a psychologie práce Sociální psychologie a psychologie práce prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Sociální psychologie a psychologie práce Sociální psychologie a psychologie práce kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Sociologie Sociologie prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Sociologie Sociologie kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Sociology Sociology prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Sociology Sociology kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Theatre Studies Theatre Studies prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Theatre Studies Theatre Studies kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Translation Studies Translation Studies prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Translatologie Translatologie prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Translatologie Translatologie kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Učitelství - Didaktika dějepisu Učitelství - Didaktika dějepisu prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Učitelství - Didaktika dějepisu Učitelství - Didaktika dějepisu kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Židovská studia Židovská studia prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Židovská studia Židovská studia kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail