Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Obecné a fakultní podmínky PŘ


  Lékařská fakulta v Plzni

  Kontaktní údaje

  Ulice: Husova 3
  Město: Plzeň
  PSČ: 301 00
  Obec: Plzeň
  Internetová adresa: http://www.lfp.cuni.cz

  Magisterské studijní programy

  Datum zasedání AS: 07.06.2018
  Kontaktní osoba: Mgr. Martina Buriánková
  Telefon: +420377593430
  Fax na studijní odbor: +420377593439
  E-mail: martina.buriankova@lfp.cuni.cz

  Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením

  Poplatek za elektronickou formu přihlášky: 640 Kč
  Poplatek za listinnou formu přihlášky: 690 Kč

  Ostatní informace

  Den otevřených dveří: 30.1.2019
  Informace o přijímacím řízení: Přijímací zkoušky se skládají formou písemných testů z fyziky, chemie a biologie. Každý test se skládá z 50 otázek, vždy je správná jen jedna odpověď. Za každou správnou odpověď získá uchazeč jeden bod. Maximální počet bodů je 50 z jednoho testu. Na každý test dostane uchazeč časový limit 90 minut. Rozsah požadovaných znalostí odpovídá učebním osnovám gymnázia.
  Pokud uchazeč o studium požaduje modifikaci přijímacího řízení, jež by zohlednila praktický funkční dopad jeho zdravotního postižení, podává jako součást přihlášky ke studiu písemný požadavek se specifikací a zdůvodněním požadované úpravy. Vyjádření odborníka nesmí být starší jednoho roku.

  V souladu s ustanovením čl. 4 odst. 5 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy zašle fakulta pozvánku k přijímací zkoušce nejpozději 30 dní před datem jejího konání. Pozvánka bude zaslána prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity. V případě, že fakulta zasílá pozvánku na náhradní termín přijímací zkoušky, lze tuto lhůtu přiměřeně zkrátit. Heslo pro vstup do elektronického systému obdrží uchazeč po podání přihlášky ke studiu.
  Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je třeba zaplatit převodem na účet nebo složit přímo na účet v bance.

  Uchazeč, který předchozí vzdělání absolvoval na zahraniční střední škole, předloží za účelem doložení předchozího vzdělání některý z následujících dokladů: doklad o obecném uznání rovnocennosti nebo platnosti zahraničního dokladu o dosažení středního vzdělání v České republice (tzv. "nostrifikace"), nebo doklad o udělení Evropského bakalaureátu, nebo zahraniční doklad o zahraničním středním vzdělání s maturitní zkouškou, je-li v České republice podle jejích mezinárodních závazků automaticky rovnocenný bez dalšího úředního postupu (maturitní vysvědčení ze Slovenska, Polska, Maďarska, Slovinska), nebo zahraniční doklad o zahraničním středoškolském vzdělání, který fakulta sama posoudí (poplatek 690 Kč). Detailní informace týkající se způsobu prokázání splnění podmínky dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou pro absolventy zahraničních středních škol naleznete na webových stránkách fakulty, sekce Uchazeči. Doklady je nutné fyzicky zaslat na adresu fakulty: Lékařská fakulta UK v Plzni, Husova 3, 30100 Plzeň nejpozději do 30.6.2019. Poplatek uchazeč uhradí v okamžiku, kdy požádá o posouzení svého zahraničního vzdělání v rámci přijímacího řízení, číslo účtu: 61633311/0100, variabilní symbol 14252.
  Náležitosti přihlášky: Přihláška ke studiu se podává především elektronicky.
  Pokud uchazeč o studium požaduje modifikaci přijímacího řízení, jež by zohlednila praktický funkční dopad jeho zdravotního postižení, podává jako součást přihlášky ke studiu požadavek se specifikací a zdůvodněním požadované úpravy. Vyjádření odborníka nesmí být starší jednoho roku. Žádost se podává nejpozději do 10.3.2019 a vyřizuje se prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity.

  Doktorské studijní programy

  Datum zasedání AS: 25.10.2018
  Kontaktní osoba: Ing. Daniela Vyzrálová
  Telefon: +420377593466
  E-mail: daniela.vyzralova@lfp.cuni.cz

  Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením

  Poplatek za elektronickou formu přihlášky: 540,-
  Poplatek za listinnou formu přihlášky: 590

  Ostatní informace

  Informace o přijímacím řízení: Přijímací řízení se zahajuje na základě podané přihlášky ve stanovené lhůtě.

  Přijímací zkouška probíhá formou ústního pohovoru, v němž jsou prověřovány především odborné a jazykové znalosti a připravenost uchazeče k samostatné vědecké práci ve zvoleném oboru.
  Přijímací pohovory jsou ústní:
  1. anglický jazyk (0-20 bodů)
  2. odborné téma (0 -40 bodů)
  3. zkouška z oboru (0 - 30)
  4. publikační, přednášková činnost (0-10 bodů)

  Podmínkou přijetí je ukončení magisterského studijního programu na Vysoké škole ke dni zápisu.

  Uchazeč, který předchozí vysokoškolské vzdělání absolvoval na zahraniční vysoké škole, předloží za účelem doložení předchozího vzdělání některý z následujících dokladů: doklad o obecném uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání v České republice, získaný podle § 89 a 90 zákona o vysokých školách (tzv. "nostrifikace"); zahraniční doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který je v České republice podle jejích mezinárodních závazků rovnocenný bez dalšího úředního postupu (vysokoškolský diplom a dodatek ze Slovenska, Polska, Maďarska, Slovinska; výjimky viz webové stránky); nebo zahraniční doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který fakulta sama posoudí (poplatek 690 Kč). Detailní informace týkající se způsobu prokázání splnění řádného ukončení studia v bakalářském nebo magisterském studijním programu pro absolventy zahraničních vysokých škol naleznete na webových stránkách fakulty, sekce UCHAZEČ. Doklady je nutné fyzicky zaslat na adresu fakulty: Lékařská fakulta UK v Plzni, oddělení vědy a výzkumu, Husova 3, 30100 Plzeň nejpozději do 30. 6. 2019 Poplatek uchazeč uhradí současně s platbou za přihlášku nebo v okamžiku, kdy požádá o posouzení svého zahraničního vzdělání v rámci přijímacího řízení. Číslo účtu: 61633311/0100, variabilní symbol 14252.
  Náležitosti přihlášky: Na všechny studijní programy se přihlášky zasílají na oddělení vědy a výzkumu děkanátu LF UK v Plzni.
  V případě přihlášení se na více studijních programů je nutno podat samostatnou přihlášku na každý studijní program ke studiu a uhradit poplatek spojený s úkony za přijímací řízení. Uchazeči-cizinci, kteří chtějí studovat v českém jazyce, kromě uchazečů ze Slovenské republiky, musí doložit zkoušku z českého jazyka - na úrovni B2.
  K řádně vyplněné přihlášce uchazeč doloží:
  životopis, úředně ověřenou kopii dokladu o ukončení magisterského studijního programu,seznam publikací, stručnou anotaci zamýšlené práce. Doručení v písemné formě včetně vytištěné přihlášky.

  Obecné informace

  Den otevřených dveří - poznámka: Den otevřených dveří se koná ve středu 30.1.2019 v Modré posluchárně UNIMEC, alej Svobody 76, Plzeň. Začátky prezentací jsou v 9:00; 12:00 a 15:00 hod.
  Informace o fakultě: Lékařská fakulta v Plzni byla založena v říjnu 1945 jako součást Karlovy univerzity v Praze. Na fakultě jsou akreditovány dva magisterské studijní programy a také programy doktorské. Z programů magisterských je to Všeobecné lékařství a Zubní lékařství. Oba studijní programy se dají studovat také v anglickém jazyce.

  Bankovní spojení

  Konstantní symbol pro platbu složenkou: 0308
  Konstantní symbol pro platbu převodem: 0308
  Banka: Komerční banka
  Účet: 61633311/0100
  IBAN: CZ15 0100 0000 0000 6163 3311
  SWIFT:KOMBCZPP
  Variabilní symbol: generuje se při podání přihlášky

  Počty

  Celkový počet studentů: 2064
  Z toho do bakalářských studijních programů: 0
  Z toho do magisterských studijních programů: 1880

  Programy/Obory pro tento rok

  Studijní program Program/Obor Forma studia Druh studia Jazyk výuky Standardní doba studia Stav Poznámka
  Všeobecné lékařství Kmenový obor: Všeobecné lékařství prezenční magisterské čeština 6 rok(y) Otevřen
  Všeobecné lékařství Kmenový obor: Všeobecné lékařství prezenční magisterské angličtina 6 rok(y) Otevřen
  Zubní lékařství Zubní lékařství prezenční magisterské čeština 5 rok(y) Otevřen
  Anatomie, histologie a embryologie Anatomie, histologie a embryologie prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Anatomie, histologie a embryologie Anatomie, histologie a embryologie kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Anatomy, Histology and Embryology Anatomy, Histology and Embryology prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Anatomy, Histology and Embryology Anatomy, Histology and Embryology kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Biochemie a patobiochemie Biochemie a patobiochemie prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Biochemie a patobiochemie Biochemie a patobiochemie kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Experimental Surgery Experimental Surgery prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Experimental Surgery Experimental Surgery kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Experimentální chirurgie Experimentální chirurgie prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Experimentální chirurgie Experimentální chirurgie kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Fyziologie a patologická fyziologie Kmenový obor: Všeobecné lékařství prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Fyziologie a patologická fyziologie Kmenový obor: Všeobecné lékařství prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Fyziologie a patologická fyziologie Kmenový obor: Všeobecné lékařství kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Fyziologie a patologická fyziologie Kmenový obor: Všeobecné lékařství kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie Kmenový obor: Všeobecné lékařství prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie Kmenový obor: Všeobecné lékařství kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Chirurgie Kmenový obor: Všeobecné lékařství prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Chirurgie Kmenový obor: Všeobecné lékařství kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Lékařská biologie a genetika Lékařská biologie a genetika prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Lékařská biologie a genetika Lékařská biologie a genetika kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Lékařská farmakologie Kmenový obor: Všeobecné lékařství prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Lékařská farmakologie Kmenový obor: Všeobecné lékařství kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Neurologie a psychiatrie Kmenový obor: Všeobecné lékařství prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Neurologie a psychiatrie Kmenový obor: Všeobecné lékařství kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Onkologie Kmenový obor: Všeobecné lékařství prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Onkologie Kmenový obor: Všeobecné lékařství kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Otorinolaryngologie Kmenový obor: Všeobecné lékařství prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Otorinolaryngologie Kmenový obor: Všeobecné lékařství kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Patologie Kmenový obor: Všeobecné lékařství prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Patologie Kmenový obor: Všeobecné lékařství prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Patologie Kmenový obor: Všeobecné lékařství kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Patologie Kmenový obor: Všeobecné lékařství kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Pediatrie Kmenový obor: Všeobecné lékařství prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Pediatrie Kmenový obor: Všeobecné lékařství kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Sociální lékařství Kmenový obor: Všeobecné lékařství prezenční doktorské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Sociální lékařství Kmenový obor: Všeobecné lékařství kombinovaná doktorské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Stomatologie Kmenový obor: Stomatologie prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Stomatologie Kmenový obor: Stomatologie kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Vnitřní nemoci Kmenový obor: Všeobecné lékařství prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Vnitřní nemoci Kmenový obor: Všeobecné lékařství prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Vnitřní nemoci Kmenový obor: Všeobecné lékařství kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Vnitřní nemoci Kmenový obor: Všeobecné lékařství kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Zobrazovací metody v lékařství Kmenový obor: Všeobecné lékařství prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Zobrazovací metody v lékařství Kmenový obor: Všeobecné lékařství kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen