Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Obecné a fakultní podmínky PŘ


  Lékařská fakulta v Plzni

  Kontaktní údaje

  Ulice: alej Svobody 1655/76
  Město: Plzeň
  PSČ: 323 00
  Obec: Plzeň
  Internetová adresa: http://www.lfp.cuni.cz

  Magisterské studijní programy

  Kontaktní osoba: Mgr. Martina Buriánková
  Telefon: +420377593430
  E-mail: martina.buriankova@lfp.cuni.cz

  Ostatní informace

  Den otevřených dveří: 31.1.2024
  Informace o přijímacím řízení: Přijímací zkoušky se skládají formou písemného testu z fyziky, chemie a biologie. Test se skládá ze 75 otázek (25 fyzika, 25 chemie, 25 biologie), vždy je správná jen jedna odpověď. Za každou správnou odpověď získá uchazeč jeden bod. Maximální počet bodů je 75. Na test dostane uchazeč časový limit 135 minut. Rozsah požadovaných znalostí odpovídá učebním osnovám gymnázia.
  Pokud uchazeč o studium požaduje modifikaci přijímacího řízení, jež by zohlednila praktický funkční dopad jeho zdravotního postižení, podává jako součást přihlášky ke studiu písemný požadavek se specifikací a zdůvodněním požadované úpravy. Vyjádření odborníka nesmí být starší jednoho roku.

  V souladu s ustanovením čl. 4 odst. 5 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy zašle fakulta pozvánku k přijímací zkoušce nejpozději 30 dní před datem jejího konání. Pozvánka bude zaslána prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity. V případě, že fakulta zasílá pozvánku na náhradní termín přijímací zkoušky, lze tuto lhůtu přiměřeně zkrátit. Heslo pro vstup do elektronického systému obdrží uchazeč po podání přihlášky ke studiu.
  Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je třeba zaplatit převodem na účet nebo složit přímo na účet v bance.

  Uchazeč, který předchozí vzdělání absolvoval na zahraniční střední škole, předloží za účelem doložení předchozího vzdělání některý z následujících dokladů: doklad o obecném uznání rovnocennosti nebo platnosti zahraničního dokladu o dosažení středního vzdělání v České republice (tzv. "nostrifikace"), nebo doklad o udělení Evropského bakalaureátu, nebo zahraniční doklad o zahraničním středním vzdělání s maturitní zkouškou, je-li v České republice podle jejích mezinárodních závazků automaticky rovnocenný bez dalšího úředního postupu (maturitní vysvědčení ze Slovenska, Polska, Maďarska, Slovinska), nebo zahraniční doklad o zahraničním středoškolském vzdělání, který fakulta sama posoudí (poplatek 930 Kč). Detailní informace týkající se způsobu prokázání splnění podmínky dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou pro absolventy zahraničních středních škol naleznete na webových stránkách fakulty, sekce Uchazeči. Doklady je nutné fyzicky zaslat na adresu fakulty: Lékařská fakulta UK v Plzni, alej Svobody 76, 32300 Plzeň nejpozději do 30.6.2024. Poplatek uchazeč uhradí v okamžiku, kdy požádá o posouzení svého zahraničního vzdělání v rámci přijímacího řízení, číslo účtu: 61633311/0100, variabilní symbol 14252.
  Náležitosti přihlášky: Přihláška ke studiu se podává především elektronicky.
  Pokud uchazeč o studium požaduje modifikaci přijímacího řízení, jež by zohlednila praktický funkční dopad jeho zdravotního postižení, podává jako součást přihlášky ke studiu požadavek se specifikací a zdůvodněním požadované úpravy. Vyjádření odborníka nesmí být starší jednoho roku. Žádost se podává nejpozději do 29.2.2024 a vyřizuje se prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity.

  Doktorské studijní programy

  Kontaktní osoba: Ing. Daniela Vyzrálová
  Telefon: +420377593466
  E-mail: daniela.vyzralova@lfp.cuni.cz

  Ostatní informace

  Informace o přijímacím řízení: Podmínky pro přijetí:

  1. vyplnit elektronickou přihlášku ve studijním informačním systému
  2. vytisknout, podepsat a doručit přihlášku s dalšími dokumenty (viz níže) na děkanát fakulty LFP
  3. úspěšně zakončit magisterské studium ke dni zápisu
  4. úspěšně absolvovat přijímací pohovor


  Přijímací řízení se zahajuje na základě podané přihlášky ve stanovené lhůtě.

  Přijímací zkouška probíhá formou ústního pohovoru, v němž jsou prověřovány především odborné a jazykové znalosti a připravenost uchazeče k samostatné vědecké práci ve zvoleném oboru.

  Pohovor se skládá z více částí, kde každá část je bodově ohodnocena, viz popis přijímací zkoušky u jednotlivých studijních programů.

  Podmínkou přijetí do všech doktorských studijních programů je ukončení magisterského studijního programu na vysoké škole ke dni zápisu.
  Doložit magisterské vzdělání lze do 30.9.2024 (podle bodu 7. OR 13/2023) nebo 22.10.2024 (podle bodu 8. OR 13/2023)

  Uznání magisterského programu ze zahraniční vysoké školy:

  Uchazeč, který předchozí vysokoškolské vzdělání absolvoval na zahraniční vysoké škole, předloží za účelem doložení předchozího vzdělání některý z následujících dokladů:

  a) doklad o obecném uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání v České republice (tzv. obecná „nostrifikace“)

  Uchazeč doloží:
  Úředně ověřenou kopii dokladu o obecném uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání v České republice, získaného podle § 89 a 90 zákona o vysokých školách nebo podle dřívějších právních předpisů;
  Více informací o řízení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání na Univerzitě Karlově najdete zde: https://www.cuni.cz/UK-6452.html
  Poplatek 3000 Kč se posílá spolu s žádostí na rektorát UK, které nostrifikaci vyřizují (nostrifikace platí pro celou ČR).

  b) doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který je v ČR rovnocenný bez dalšího úředního postupu

  Zahraniční doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který je v České republice podle jejích mezinárodních závazků rovnocenný bez dalšího úředního postupu - jedná se o doklady osvědčující absolvování studijního programu na Slovensku (výjimkou jsou diplomy vydané zahraničními pobočkami slovenských vysokých škol po 28.3.2015, u těch se postupuje dle písmene c)), v Polsku, Maďarsku, Slovinsku (pouze magisterské diplomy; bakalářských diplomů ze Slovinska se týká postup dle písmene c))

  Uchazeč doloží:
  Ověřenou kopii diplomu, vysvědčení nebo obdobného dokladu (například osvědčení o absolvování studia) vydaného zahraniční vysokou školou
  Originál nebo ověřenou kopii dodatku k diplomu nebo výpisu vykonaných zkoušek (tzv. Diploma Supplement nebo Transkript)
  V případě dokladu o vysokoškolském vzdělání vydaného slovenskou vysokou školou po 28. březnu 2015, rovněž potvrzení vydané zahraniční vysokou školou o tom, na území jakého státu byl uskutečňován studijní program absolvovaný uchazečem
  Bez poplatku


  c) zahraniční doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který fakulta sama posoudí
  Uchazeč doloží:
  Ověřenou kopii diplomu, vysvědčení nebo obdobného dokladu (například osvědčení o absolvování studia) vydaného zahraniční vysokou školou
  Originál nebo ověřenou kopii dodatku k diplomu nebo výpisu vykonaných zkoušek (tzv. Diploma Supplement nebo Transkript)

  V případě potřeby vyzve fakulta uchazeče, aby doložil rovněž následující podklady:
  Doplňující informace o obsahu a rozsahu zahraničního vysokoškolského studia
  Potvrzení příslušného zahraničního orgánu o tom, že daná zahraniční vysoká škola je v uvedeném cizím státě oprávněna poskytovat vysokoškolské vzdělání (potvrzení o akreditaci)
  V případě dokladu o vysokoškolském vzdělání vydaného slovenskou vysokou školou po 28. březnu 2015, rovněž potvrzení vydané zahraniční vysokou školou o tom, na území jakého státu byl uskutečňován studijní program absolvovaný uchazečem
  Týká se dokladů, na které nelze aplikovat postup dle písmene b)
  V případě pozitivního posouzení je doklad akceptován; v případě negativního posouzení je vyžadováno doložení dokladu dle písmena a) (obecné „nostrifikace“)
  Posouzení platné pouze pro přijímací řízení na jedné fakultě.

  Doklady k uznání diplomu je nutné fyzicky zaslat na adresu fakulty nejpozději do 30. 7. 2024.
  Poplatek 930 Kč uchazeč uhradí po přijetí ke studiu. Tedy v okamžiku, kdy požádá o posouzení svého zahraničního vzdělání v rámci přijímacího řízení.

  Kontakt pro více informací o studiu a přijímacích zkouškách:

  Oddělení vědy a výzkumu
  Barbora Stachová, tel. 377 593 467, barbora.stachova@lfp.cuni.cz
  Daniela Vyzrálová, tel. 377 593 466, daniela.vyzralova@lfp.cuni.cz
  Náležitosti přihlášky: V případě přihlášení se na více studijních programů je nutno podat samostatnou přihlášku na každý studijní program ke studiu a uhradit poplatek spojený s úkony za přijímací řízení.

  Adresa na zaslání přihlášky:
  Univerzita Karlova
  Lékařská fakulta v Plzni
  Děkanát - Oddělení vědy a výzkumu
  alej Svobody 76
  323 00 Plzeň

  Další dokumenty k doložení k vyplněné přihlášce:

  1. stručný odborný životopis (CV)
  2. úředně ověřený doklad o ukončeném magisterském studijním programu (není-li magisterské studium ke dni předložení přihlášky ke studiu ukončeno, předloží uchazeč potvrzení o studiu)
  3. stručná anotace zamýšlené práce v rozsahu maximálně 1 A4 (do anotace uvést jméno školitele)
  4. seznam publikovaných vědeckých prací
  - uchazeči - cizinci, kteří chtějí studovat v českém jazyce, doloží zkoušku z českého jazyka na úrovni B2 (kromě uchazečů ze Slovenské republiky)

  Obecné informace

  Den otevřených dveří - poznámka: Den otevřených dveří se koná ve středu 31.1.2024 v Zelené posluchárně UNIMEC, alej Svobody 76, Plzeň. Začátky prezentací jsou v 9:00 a 12:00 hod.
  Informace o fakultě: Lékařská fakulta v Plzni byla založena v říjnu 1945 jako součást Karlovy univerzity v Praze. Na fakultě jsou akreditovány dva magisterské studijní programy a také programy doktorské. Z programů magisterských je to Všeobecné lékařství a Zubní lékařství. Studijní program Všeobecné lékařství se dá studovat i v anglickém jazyce.

  Bankovní spojení

  Konstantní symbol pro platbu složenkou: 0308
  Konstantní symbol pro platbu převodem: 0308
  Banka: Komerční banka
  Účet: 61633311/0100
  IBAN: CZ15 0100 0000 0000 6163 3311
  SWIFT:KOMBCZPP
  Variabilní symbol: generuje se při podání přihlášky

  Počty

  Celkový počet studentů: 2386
  Celkový počet přihlášených uchazečů: 2960
  Z toho do bakalářských studijních programů: 0
  Z toho do magisterských studijních programů: 2960

  Programy/Obory pro tento rok

  Studijní program Program/Obor Forma studia Druh studia Jazyk výuky Standardní doba studia Více info...
  Dentistry Dentistry prezenční magisterské angličtina 5 let Detail
  General Medicine General Medicine prezenční magisterské angličtina 6 let Detail
  Všeobecné lékařství Všeobecné lékařství prezenční magisterské čeština 6 let Detail
  Zubní lékařství Zubní lékařství prezenční magisterské čeština 5 let Detail
  Anatomie, histologie a embryologie Anatomie, histologie a embryologie prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Anatomie, histologie a embryologie Anatomie, histologie a embryologie kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Anatomy, Histology and Embryology Anatomy, Histology and Embryology prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Anatomy, Histology and Embryology Anatomy, Histology and Embryology kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Biochemie a patobiochemie Biochemie a patobiochemie prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Biochemie a patobiochemie Biochemie a patobiochemie kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Biochemistry and Pathobiochemistry Biochemistry and Pathobiochemistry prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Biochemistry and Pathobiochemistry Biochemistry and Pathobiochemistry kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Experimental Surgery Experimental Surgery prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Experimental Surgery Experimental Surgery kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Experimentální chirurgie Experimentální chirurgie prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Experimentální chirurgie Experimentální chirurgie kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Fyziologie a patologická fyziologie Fyziologie a patologická fyziologie prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Fyziologie a patologická fyziologie Fyziologie a patologická fyziologie kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Gynaecology and Obstetrics Gynaecology and Obstetrics prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Gynaecology and Obstetrics Gynaecology and Obstetrics kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Gynekologie a porodnictví Gynekologie a porodnictví prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Gynekologie a porodnictví Gynekologie a porodnictví kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Chirurgie Chirurgie prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Chirurgie Chirurgie kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Imaging Methods in Medicine Imaging Methods in Medicine prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Imaging Methods in Medicine Imaging Methods in Medicine kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Internal Medicine Internal Medicine prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Internal Medicine Internal Medicine kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Lékařská biofyzika Lékařská biofyzika prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Lékařská biofyzika Lékařská biofyzika kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Lékařská biologie a genetika Lékařská biologie a genetika prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Lékařská biologie a genetika Lékařská biologie a genetika kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Lékařská farmakologie Lékařská farmakologie prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Lékařská farmakologie Lékařská farmakologie kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Lékařská mikrobiologie Lékařská mikrobiologie prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Lékařská mikrobiologie Lékařská mikrobiologie kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Medical Biology and Genetics Medical Biology and Genetics prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Medical Biology and Genetics Medical Biology and Genetics kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Medical Biophysics Medical Biophysics prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Medical Biophysics Medical Biophysics kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Medical Microbiology Medical Microbiology prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Medical Microbiology Medical Microbiology kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Medical Pharmacology Medical Pharmacology prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Medical Pharmacology Medical Pharmacology kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Neurologie a psychiatrie Neurologie a psychiatrie prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Neurologie a psychiatrie Neurologie a psychiatrie kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Orthopaedics Orthopaedics prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Orthopaedics Orthopaedics kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Ortopedie Ortopedie prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Ortopedie Ortopedie kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Pathology Pathology prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Pathology Pathology kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Patologie Patologie prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Patologie Patologie kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Pediatrie Pediatrie prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Pediatrie Pediatrie kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Physiology and Pathological Physiology Physiology and Pathological Physiology prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Physiology and Pathological Physiology Physiology and Pathological Physiology kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Stomatologie Stomatologie prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Stomatologie Stomatologie kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Stomatology Stomatology prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Stomatology Stomatology kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Vnitřní nemoci Vnitřní nemoci prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Vnitřní nemoci Vnitřní nemoci kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Zobrazovací metody v lékařství Zobrazovací metody v lékařství prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Zobrazovací metody v lékařství Zobrazovací metody v lékařství kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail