Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Obecné a fakultní podmínky PŘ


  2. lékařská fakulta

  Kontaktní údaje

  Ulice: V Úvalu 84
  Město: Praha 5
  PSČ: 150 06
  Obec: Praha
  Internetová adresa: http://www.lf2.cuni.cz

  Bakalářské studijní programy

  Kontaktní osoba: Jana Ocelková, DiS.
  Telefon: +420224435864
  Fax na studijní odbor: +420224435820
  E-mail: jana.ocelkova@lfmotol.cuni.cz

  Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením

  Poznámka: Dle Čl. 2 odst. 1 Přílohy č. 2 Statutu UK, fakulta umožňuje posouzení zahraničního středoškolského vzdělání v rámci přijímacího řízení, které je stanoveno částkou ve výši 930 Kč.

  Ostatní informace

  Den otevřených dveří: 13.1.2024
  Informace o přijímacím řízení: V souladu s ustanovením čl. 4 odst. 5 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy zašle uchazeči fakulta pozvánku k přijímací zkoušce prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity nejpozději 30 dní před datem jejího konání. V případě, že fakulta zasílá pozvánku na náhradní termín přijímací zkoušky, lze tuto lhůtu přiměřeně zkrátit. Heslo pro vstup do elektronického systému obdrží uchazeč po podání přihlášky ke studiu.
  Náležitosti přihlášky: PŘIHLÁŠKY KE STUDIU
  k přijímacímu řízení se uchazeč přihlašuje pouze elektronickou přihláškou: http://is.cuni.cz/studium/
  číslo účtu ve formátu IBAN: CZ3401000000000037530021 (pro platbu ze zahraničí)
  SWIFT: KOMB CZ PP

  Magisterské studijní programy

  Kontaktní osoba: Hedvika Hubáčková
  Telefon: +420224435831
  Fax na studijní odbor: +420224435820
  E-mail: hedvika.hubackova@lfmotol.cuni.cz

  Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením

  Poznámka: Dle Čl. 2 odst. 1 Přílohy č. 2 Statutu UK, fakulta umožňuje posouzení zahraničního středoškolského vzdělání v rámci přijímacího řízení, které je stanoveno částkou ve výši 930 Kč.

  Ostatní informace

  Den otevřených dveří: 13.1.2024
  Informace o přijímacím řízení: V souladu s ustanovením čl. 4 odst. 5 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy zašle uchazeči fakulta pozvánku k přijímací zkoušce prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity nejpozději 30 dní před datem jejího konání. V případě, že fakulta zasílá pozvánku na náhradní termín přijímací zkoušky, lze tuto lhůtu přiměřeně zkrátit. Heslo pro vstup do elektronického systému obdrží uchazeč po podání přihlášky ke studiu.
  Náležitosti přihlášky: PŘIHLÁŠKY KE STUDIU
  k přijímacímu řízení se uchazeč přihlašuje pouze elektronickou přihláškou: http://is.cuni.cz/studium/
  číslo účtu ve formátu IBAN: CZ3401000000000037530021 (pro platbu ze zahraničí)
  SWIFT: KOMB CZ PP
  Kontaktní osoba: Jana Ocelková, DiS.
  Telefon: +420224435864
  Fax na studijní odbor: +420224435820
  E-mail: jana.ocelkova@lfmotol.cuni.cz

  Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením

  Poznámka: Dle Čl. 2 odst. 1 Přílohy č. 2 Statutu UK, fakulta umožňuje posouzení zahraničního vzdělání v rámci přijímacího řízení, které je stanoveno částkou ve výši 930 Kč.

  Ostatní informace

  Den otevřených dveří: 13.1.2024
  Informace o přijímacím řízení: V souladu s ustanovením čl. 4 odst. 5 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy zašle uchazeči fakulta pozvánku k přijímací zkoušce prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity nejpozději 30 dní před datem jejího konání. V případě, že fakulta zasílá pozvánku na náhradní termín přijímací zkoušky, lze tuto lhůtu přiměřeně zkrátit. Heslo pro vstup do elektronického systému obdrží uchazeč po podání přihlášky ke studiu.
  Náležitosti přihlášky: PŘIHLÁŠKY KE STUDIU
  k přijímacímu řízení se uchazeč přihlašuje pouze elektronickou přihláškou: http://is.cuni.cz/studium/
  číslo účtu ve formátu IBAN: CZ3401000000000037530021 (pro platbu ze zahraničí)
  SWIFT: KOMB CZ PP

  Doktorské studijní programy

  Kontaktní osoba: Mgr. Markéta Zeithammerová
  Telefon: +420224435845
  Fax na studijní odbor: +420224435820
  E-mail: marketa.zeithammerova@lfmotol.cuni.cz

  Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením

  Poznámka: Dle Čl. 2 odst. 1 Přílohy č. 2 Statutu UK, fakulta umožňuje posouzení zahraničního středoškolského vzdělání v rámci přijímacího řízení, které je stanoveno částkou ve výši 930 Kč.

  Ostatní informace

  Den otevřených dveří: 13.1.2024
  Program bude zveřejněn na stránkách fakulty: https://www.lf2.cuni.cz/
  Informace o přijímacím řízení: Při přijímacím pohovoru musí uchazeč prokázat odborné a jazykové schopnosti studovat příslušný program a předpoklady k samostatné vědecké práci.

  Součástí přijímacího řízení je i zjištění zájmu uchazeče o zpracování konkrétního tématu u navrhovaného školitele.

  Děkan 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy vyhlašuje pro akademický rok 2024/2025 přijímací řízení do prezenční i kombinované formy těchto doktorských studijních programů:

  Doktorské studijní programy v Biomedicíně, které jsou uskutečňovány na základě Rámcové smlouvy mezi Univerzitou Karlovou a Akademií věd České republiky:

  Biochemie a patobiochemie
  Biologie a patologie buňky
  Biomedicínská informatika
  Experimentální chirurgie
  Farmakologie a toxikologie
  Fyziologie a patofyziologie člověka
  Imunologie
  Lékařská biofyzika
  Mikrobiologie
  Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie
  Neurovědy
  Preventivní medicína a epidemiologie
  Zobrazovací metody v lékařství

  Informace jsou dostupné na: http://dspb.avcr.cz/


  Doktorské studijní programy, které jsou realizovány pouze 2. lékařskou fakultou UK nebo ve spolupráci s jednotlivými fakultami v rámci UK:

  Anatomie, histologie a embryologie
  Kardiovaskulární vědy
  Kineziologie a rehabilitace

  Informace jsou k dispozici na: https://www.lf2.cuni.cz/doktorske-studijni-programy

  Všechny doktorské studijní programy akreditované na 2. LF UK jsou bez specializací.

  Informace, o studijních programech a přijímacím řízení lze získat na webových stránkách fakulty: https://www.lf2.cuni.cz/prijimaci-rizeni-0

  Řádné termíny přijímacích pohovorů jsou stanoveny na období od 1. 6. do 30. 6. 2024. Náhradní termíny přijímacích pohovorů se konají nejméně 5 dní a nejpozději 40 dní po konání řádného termínu. Uchazeč může o náhradní termín písemně požádat pouze z velmi vážných důvodů.

  Přesné termíny přijímacích pohovorů budou zveřejněny po stanovení příslušnou oborovou radou během dubna 2024.

  Informace podává Oddělení Ph.D. studia 2. LF UK, v úředních hodinách: pondělí 9,00 - 12,00 hod. a středa 13 - 15,00 hod.
  Náležitosti přihlášky: Přihláška se podává elektronicky prostřednictvím Studijního informačního systému (SIS) do 30. 4. 2024: https://is.cuni.cz/studium/, ikona Přijímací řízení.

  Elektronická forma přihlášky je preferována.

  Při podání přihlášky musí být uhrazen poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením ve výši 780,- Kč za elektronickou formu přihlášky. Pokud nedojde platba za přijímací řízení na účet fakulty v termínu do 30. 4. 2024, fakulta vyzve uchazeče k zaplacení poplatku a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu. Nejsou-li nedostatky v této lhůtě odstraněny, řízení bude usnesením zastaveno.

  Pozvánka k přijímacímu pohovoru bude uchazečům doručena elektronickou formou prostřednictvím SIS. Heslo pro vstup do elektronického systému obdrží uchazeč po podání přihlášky ke studiu.

  Povinné přílohy k přihlášce:
  1. Příloha k přihlášce – s případným příslibem navrhovaného školitele vykonávat tuto funkci. Formulář - Příloha k přihlášce ke studiu -je k dispozici na https://www.lf2.cuni.cz/phd-studium/formulare-a-vzory
  2. Potvrzení o financování nákladů spojených s řešeným tématem a souhlas navrhovaného zaměstnavatele se studiem (pouze pro studijní program Experimentální chirurgie)
  3. Doktorandský projekt – stručná anotace projektu, která by měla být podepsána předpokládaným školitelem
  4. Doklad o vysokoškolském vzdělání – doklady o absolvování VŠ studia (sken VŠ diplomu, nebo sken dokladu o vykonání státní zkoušky – potvrzený studijním oddělením, nebo potvrzení o probíhajícím studiu na VŠ)
  5. Uznání zahraničního vzdělání (viz: https://www.lf2.cuni.cz/phd/doktorske-studium/prijimaci-rizeni
  6. Přehled dosavadních aktivit – seznam publikovaných a nepublikovaných prací uchazeče (popř. odborné posudky těchto prací) a ostatní doklady hodné zřetele (např. doklad o absolvovaných odborných kurzech)
  7. Doklady o jazykových zkouškách
  8. Životopis

  Přílohy 4 a 5 elektronické přihlášky (úředně ověřené kopie) je nutné fakultě doručit osobně nebo zaslat v listinné podobě nejpozději do 30. 9. 2024.

  Obecné informace

  Den otevřených dveří - poznámka: 13.1.2024

  Program bude zveřejněn na stránkách fakulty: https://www.lf2.cuni.cz/
  Informace o fakultě: 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy zabezpečuje kompletní vzdělání ve všech oborech medicíny, navíc umožňuje získat i hlubší znalosti ve specializovaných oborech dětského lékařství. Při výuce se klade důraz na vývojové aspekty lidského života ve zdraví a nemoci od prenatálního období až po stáří. Propojení fakulty s Fakultní nemocnicí v Motole, největší fakultní nemocnicí České republiky, usnadňuje komplexní a moderní výuku medicíny.
  Adresa: Univerzita Karlova - 2. lékařská fakulta
  V Úvalu 84/1
  150 06 Praha 5 – Motol
  tel.: (+420) 22443 5830 - 31
  fax: (+420) 22443 5820
  E-mail: hedvika.hubackova@lfmotol.cuni.cz
  WWW stránka fakulty: http://www.lf2.cuni.cz

  Bankovní spojení

  Konstantní symbol pro platbu složenkou: 0308
  Konstantní symbol pro platbu převodem: 0558
  Pregraduální studium
  Banka: Komerční banka
  Účet: 37530021/0100
  IBAN: CZ34 0100 0000 0000 3753 0021
  SWIFT:KOMBCZPP
  Variabilní symbol: číslo elektronické přihlášky
  Doktorské studium
  Banka: Komerční banka
  Účet: 37530021/0100
  IBAN:CZ34 0100 0000 0000 3753 0021
  SWIFT:KOMBCZPP
  Variabilní symbol: ID elektronické přihlášky

  Programy/Obory pro tento rok

  Studijní program Program/Obor Forma studia Druh studia Jazyk výuky Standardní doba studia Více info...
  Fyzioterapie Fyzioterapie prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Pediatrické ošetřovatelství Pediatrické ošetřovatelství kombinovaná bakalářské čeština 3 roky Detail
  Radiologická asistence Radiologická asistence prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Všeobecné ošetřovatelství Všeobecné ošetřovatelství kombinovaná bakalářské čeština 3 roky Detail
  Aplikovaná fyzioterapie Aplikovaná fyzioterapie prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  General Medicine General Medicine prezenční magisterské angličtina 6 let Detail
  Všeobecné lékařství Všeobecné lékařství prezenční magisterské čeština 6 let Detail
  Anatomie, histologie a embryologie Anatomie, histologie a embryologie prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Anatomie, histologie a embryologie Anatomie, histologie a embryologie kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Anatomy, Histology and Embryology Anatomy, Histology and Embryology prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Anatomy, Histology and Embryology Anatomy, Histology and Embryology kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Biochemie a patobiochemie Biochemie a patobiochemie prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Biochemie a patobiochemie Biochemie a patobiochemie kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Biochemistry and Pathobiochemistry Biochemistry and Pathobiochemistry prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Biochemistry and Pathobiochemistry Biochemistry and Pathobiochemistry kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Biologie a patologie buňky Biologie a patologie buňky prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Biologie a patologie buňky Biologie a patologie buňky kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Biomedical Informatics Biomedical Informatics prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Biomedical Informatics Biomedical Informatics kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Biomedicínská informatika Biomedicínská informatika prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Biomedicínská informatika Biomedicínská informatika kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Cardiovascular Science Cardiovascular Science prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Cardiovascular Science Cardiovascular Science kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Cell Biology and Pathology Cell Biology and Pathology prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Cell Biology and Pathology Cell Biology and Pathology kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Experimental Surgery Experimental Surgery prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Experimental Surgery Experimental Surgery kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Experimentální chirurgie Experimentální chirurgie prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Experimentální chirurgie Experimentální chirurgie kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Farmakologie a toxikologie Farmakologie a toxikologie prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Farmakologie a toxikologie Farmakologie a toxikologie kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Fyziologie a patofyziologie člověka Fyziologie a patofyziologie člověka prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Fyziologie a patofyziologie člověka Fyziologie a patofyziologie člověka kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Human Physiology and Pathophysiology Human Physiology and Pathophysiology prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Human Physiology and Pathophysiology Human Physiology and Pathophysiology kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Imaging Methods in Medicine Imaging Methods in Medicine prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Imaging Methods in Medicine Imaging Methods in Medicine kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Immunology Immunology prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Immunology Immunology kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Imunologie Imunologie prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Imunologie Imunologie kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Kardiovaskulární vědy Kardiovaskulární vědy prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Kardiovaskulární vědy Kardiovaskulární vědy kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Kinesiology and Rehabilitation Kinesiology and Rehabilitation prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Kinesiology and Rehabilitation Kinesiology and Rehabilitation kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Kineziologie a rehabilitace Kineziologie a rehabilitace prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Kineziologie a rehabilitace Kineziologie a rehabilitace kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Lékařská biofyzika Lékařská biofyzika prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Lékařská biofyzika Lékařská biofyzika kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Medical Biophysics Medical Biophysics prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Medical Biophysics Medical Biophysics kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Microbiology Microbiology prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Microbiology Microbiology kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Mikrobiologie Mikrobiologie prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Mikrobiologie Mikrobiologie kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Molecular and Cellular Biology, Genetics and Virology Molecular and Cellular Biology, Genetics and Virology prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Molecular and Cellular Biology, Genetics and Virology Molecular and Cellular Biology, Genetics and Virology kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Neurovědy Neurosciences prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Neurovědy Neurosciences kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Neurovědy Neurovědy prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Neurovědy Neurovědy kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Pharmacology and Toxicology Pharmacology and Toxicology prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Pharmacology and Toxicology Pharmacology and Toxicology kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Preventive Medicine and Epidemiology Preventive Medicine and Epidemiology prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Preventive Medicine and Epidemiology Preventive Medicine and Epidemiology kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Preventivní medicína a epidemiologie Preventivní medicína a epidemiologie prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Preventivní medicína a epidemiologie Preventivní medicína a epidemiologie kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Zobrazovací metody v lékařství Zobrazovací metody v lékařství prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Zobrazovací metody v lékařství Zobrazovací metody v lékařství kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail