Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel

  Obecné a fakultní podmínky PŘ


  3. lékařská fakulta

  Kontaktní údaje

  Ulice: Ruská 87
  Město: Praha 10
  PSČ: 100 00
  Obec: Praha
  Internetová adresa: http://www.lf3.cuni.cz

  Bakalářské studijní programy

  Kontaktní osoba: M. Marková
  Telefon: +420267102207
  Fax na studijní odbor: +420272730776
  E-mail: monika.markova@lf3.cuni.cz
  Termín podání přihlášky: 28.2.2017
  Termín přijímací zkoušky: 16.6.2017 - 20.6.2017
  Náhradní termín přijímací zkoušky: 3.7.2017

  Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením

  Poplatek za elektronickou formu přihlášky: 590
  Poplatek za listinnou formu přihlášky: 640

  Ostatní informace

  Den otevřených dveří: 06.01.2017
  Náležitosti přihlášky: • podání řádně vyplněné přihlášky a uhrazení poplatku ve výši 590,- Kč (elektronická přihláška) - do 28. 2. 2017.

  Na každý zvolený program/obor je nutné podat samostatnou přihlášku.

  Přihláška se stává platnou po jejím vyplnění, uzavření a uhrazení poplatku - toto vše musí být nejpozději do 28. 2. 2017.

  Přihlášku uchazeči netisknou a neposílají poštou na fakultu.


  Přijímání ke studiu dle § 49 odst. 3, zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách, v platném znění


  V souladu s § 49 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění a dále s čl. 2, odst 3 Řádu přijímacího řízení UK se stanovují odlišné podmínky pro přijetí uchazečů, kteří absolvovali studijní program nebo jeho část nebo studují jiný studijní program na vysoké škole v České republice nebo v zahraničí.


  Odlišné podmínky pro přijetí:
  pro studenty, kteří studují na lékařských nebo zdravotnických fakultách


  Děkan rozhodne o přijetí v případě, že budou splněny kumulativně níže uvedené podmínky:

  1) Základní podmínka pro přijetí:

  Základní podmínkou přijetí je úspěšné ukončení ročníku na fakultě, ze které uchazeč o přijetí žádá v akademickém roce, který bezprostředně předchází akademickému roku, do kterého uchazeč podal přihlášku.

  Za úspěšné ukončení ročníku je považováno nejen splnění podmínek pro postup do vyššího ročníku, ale i splnění všech zapsaných studijních povinností pro daný úsek (ročník) studia.

  2) Další podmínky pro přijetí:

  2.1) podání listinné přihlášky na předepsaném formuláři (formulář SEVT) a úhrada poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením ve výši 640,-Kč do 8. 9. 2017,
  2.2) předložení úředně ověřené kopie dokladu o ukončení středního vzdělání. Uchazeči, kteří absolvovali zahraniční střední školu (netýká se zemí, se kterými má ČR uzavřenou mezinárodní dohodu o vzájemném uznávání vzdělání) doloží úředně ověřenou kopii rozhodnutí či osvědčení o uznání středního vzdělání nejpozději do 30. 9. 2017;
  2.3) - studium v anglickém jazyce - prokázání znalosti českého jazyka na úrovni zkoušky B2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (netýká se uchazečů, kteří složili maturitní zkoušku z českého nebo slovenského jazyka) a prokázání znalosti anglického jazyka na úrovni zkoušky C1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (netýká se uchazečů, jejichž předchozí vysokoškolské studium, ze kterého žádají o přijetí, probíhalo v anglickém jazyce)
  - studium v českém jazyce – prokázání znalosti českého jazyka na úrovni zkoušky C1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (netýká se uchazečů, kteří složili maturitní zkoušku z českého nebo slovenského jazyka).
  Znalost příslušného jazyka prokazuje uchazeč následovně: angličtina (min. úroveň C1) – certifikátem o vykonání mezinárodní jazykové zkoušky IELTS (International English Testing System) nebo CAE (Certificate in Advanced English), CPE (Certificate of Proficiency in English), TOEFL (Test of English as a Foreign Language), ESOL- (English for Speakers of Other Languages Qualification); český jazyk (úroveň B2, resp. C1) certifikátem o vykonané zkoušce: CCE (Certifikovaná zkouška z češtiny pro cizince), ECL (Mezinárodní certifikát jazyků EU a kandidátských zemí), Státní jazyková zkouška (Certifikát schválený Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR).
  Studenti, kteří žádají o přestup, avšak nevykonali tuto zkoušku z českého jazyka, mohou ji konat na fakultě, a to v jednom z následujících termínů: 3. 5. 2017, 18. 5. 2017, 31. 5. 2017, 7. 6. 2017, 14. 6. 2017, 21. 6. 2017, 12. 7. 2017, 24. 8. 2017, 31. 8. 2017, 4. 9. 2017 (vždy v 9:30 hod.). Ke zkoušce se student přihlásí alespoň 14 dní předem na email: monika.markova@lf3.cuni.cz
  2.4) úspěšně ukončený ročník v ak. roce 2016/2017 – tj. splnění všech zapsaných studijních povinností pro daný úsek (ročník) studia a splnění podmínek pro postup do vyššího ročníku – musí být doloženo výpisem absolvovaných studijních povinností, které si uchazeč v ak. roce 2016/20167 zapsal a potvrzením příslušné fakulty o splnění podmínek pro postup do vyššího ročníku.
  2.5) absolvované studijní povinnosti dle studijního plánu budou kompatibilní se studijními povinnostmi příslušného studijního plánu na 3. LF UK.

  3) Do každého oboru a formy studia může být přijato maximálně 7 uchazečů. Aritmetický průměr známek ze všech konaných zkoušek a opravných termínů za jednotlivé ročníky nesmí být vyšší než 2,50. Kritériem pro stanovení pořadí uchazečů je aritmetický průměr, který se počítá, jako součet aritmetických průměrů známek za jednotlivé absolvované ročníky děleno počtem ročníků. Aritmetický průměr se zaokrouhluje podle matematického pravidla na dvě desetinná místa.

  Podání přihlášky:

  Uchazeč, který žádá o přijetí dle § 49, odst. 3, zákona č. 111/98 Sb. o vysokých školách v platném znění, musí podat:
  listinnou přihlášku na předepsaném formuláři (formulář SEVT) a uhradit poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením ve výši 640,-Kč.

  Současně s listinnou přihláškou a dokladem o úhradě poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením uchazeč předkládá:
  - fotokopii indexu
  - výpis známek a studijních povinností absolvovaných při studiu
  - potvrzení o splnění podmínek pro zápis do vyššího ročníku
  Všechny tyto přílohy musí být potvrzeny studijním oddělením studované fakulty.

  - úředně ověřenou kopii dokladu o ukončení středního vzdělání
  - úředně ověřenou kopii dokladu o příslušné znalosti jazyka (dle bodu 2.3)


  Všechny doklady, předkládané uchazečem podle tohoto bodu se stávají součástí studijního spisu.


  Termín pro podání přihlášky:

  Přihláška, včetně požadovaných náležitostí, se podává do 8. 9. 2017 (včetně).

  Magisterské studijní programy

  Kontaktní osoba: Jan Hudák
  Telefon: +420267102207
  Fax na studijní odbor: +420272730776
  E-mail: jan.hudak@lf3.cuni.cz
  Termín podání přihlášky: 28.2.2017
  Termín přijímací zkoušky: 16.6.2017 - 20.6.2017
  Náhradní termín přijímací zkoušky: 3.7.2017

  Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením

  Poplatek za elektronickou formu přihlášky: 590
  Poplatek za listinnou formu přihlášky: 640

  Ostatní informace

  Den otevřených dveří: 06.01.2017
  Náležitosti přihlášky: • podání řádně vyplněné přihlášky a uhrazení poplatku ve výši 590,- Kč (elektronická přihláška) - do 28. 2. 2017.

  Na každý zvolený program/obor je nutné podat samostatnou přihlášku.

  Přihláška se stává platnou po jejím vyplnění, uzavření a uhrazení poplatku - toto vše musí být nejpozději do 28. 2. 2017.

  Přihlášku uchazeči netisknou a neposílají poštou na fakultu.

  Uchazeči, kteří žádají o přijetí jiným způsobem než přijímací zkouškou (tzv. přijetí bez přijímací zkoušky), elektronickou přihlášku vytisknou, nechají ve škole potvrdit údaje o prospěchu na střední škole. Takto potvrzenou přihlášku společně s žádostí o upuštění od přijímací zkoušky včetně požadovaných náležitostí (diplomy, certifikáty atd.), zašlou doporučeně poštou na fakultu nejpozději do 28. 2. 2017 (rozhodující je datum odeslání).


  Přijímání ke studiu dle § 49 odst. 3, zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách, v platném znění

  V souladu s § 49 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění a dále s čl. 2, odst 3 Řádu přijímacího řízení UK se stanovují odlišné podmínky pro přijetí uchazečů, kteří absolvovali studijní program nebo jeho část nebo studují jiný studijní program na vysoké škole v České republice nebo v zahraničí.


  Odlišné podmínky pro přijetí:
  pro studenty, kteří studují na lékařských nebo zdravotnických fakultách


  Děkan rozhodne o přijetí v případě, že budou splněny kumulativně níže uvedené podmínky:

  1) Základní podmínka pro přijetí:

  Základní podmínkou přijetí je úspěšné ukončení ročníku na fakultě, ze které uchazeč o přijetí žádá v akademickém roce, který bezprostředně předchází akademickému roku, do kterého uchazeč podal přihlášku.

  Za úspěšné ukončení ročníku je považováno nejen splnění podmínek pro postup do vyššího ročníku, ale i splnění všech zapsaných studijních povinností pro daný úsek (ročník) studia.

  2) Další podmínky pro přijetí:

  2.1) podání listinné přihlášky na předepsaném formuláři (formulář SEVT) a úhrada poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením ve výši 640,-Kč do 8. 9. 2017,
  2.2) předložení úředně ověřené kopie dokladu o ukončení středního vzdělání. Uchazeči, kteří absolvovali zahraniční střední školu (netýká se zemí, se kterými má ČR uzavřenou mezinárodní dohodu o vzájemném uznávání vzdělání) doloží úředně ověřenou kopii rozhodnutí či osvědčení o uznání středního vzdělání nejpozději do 30. 9. 2017;
  2.3) - studium v anglickém jazyce - prokázání znalosti českého jazyka na úrovni zkoušky B2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (netýká se uchazečů, kteří složili maturitní zkoušku z českého nebo slovenského jazyka) a prokázání znalosti anglického jazyka na úrovni zkoušky C1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (netýká se uchazečů, jejichž předchozí vysokoškolské studium, ze kterého žádají o přijetí, probíhalo v anglickém jazyce)
  - studium v českém jazyce – prokázání znalosti českého jazyka na úrovni zkoušky C1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (netýká se uchazečů, kteří složili maturitní zkoušku z českého nebo slovenského jazyka).
  Znalost příslušného jazyka prokazuje uchazeč následovně: angličtina (min. úroveň C1) – certifikátem o vykonání mezinárodní jazykové zkoušky IELTS (International English Testing System) nebo CAE (Certificate in Advanced English), CPE (Certificate of Proficiency in English), TOEFL (Test of English as a Foreign Language), ESOL- (English for Speakers of Other Languages Qualification); český jazyk (úroveň B2, resp. C1) certifikátem o vykonané zkoušce: CCE (Certifikovaná zkouška z češtiny pro cizince), ECL (Mezinárodní certifikát jazyků EU a kandidátských zemí), Státní jazyková zkouška (Certifikát schválený Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR).
  Studenti, kteří žádají o přestup, avšak nevykonali tuto zkoušku z českého jazyka, mohou ji konat na fakultě, a to v jednom z následujících termínů: 3. 5. 2017, 18. 5. 2017, 31. 5. 2017, 7. 6. 2017, 14. 6. 2017, 21. 6. 2017, 12. 7. 2017, 24. 8. 2017, 31. 8. 2017, 4. 9. 2017 (vždy v 9:30 hod.). Ke zkoušce se student přihlásí alespoň 14 dní předem na email: monika.markova@lf3.cuni.cz
  2.4) úspěšně ukončený ročník v ak. roce 2016/2017 – tj. splnění všech zapsaných studijních povinností pro daný úsek (ročník) studia a splnění podmínek pro postup do vyššího ročníku – musí být doloženo výpisem absolvovaných studijních povinností, které si uchazeč v ak. roce 2016/20167 zapsal a potvrzením příslušné fakulty o splnění podmínek pro postup do vyššího ročníku.
  2.5) absolvované studijní povinnosti dle studijního plánu budou kompatibilní se studijními povinnostmi příslušného studijního plánu na 3. LF UK.

  3) Do každého oboru a formy studia může být přijato maximálně 7 uchazečů. Aritmetický průměr známek ze všech konaných zkoušek a opravných termínů za jednotlivé ročníky nesmí být vyšší než 2,50. Kritériem pro stanovení pořadí uchazečů je aritmetický průměr, který se počítá, jako součet aritmetických průměrů známek za jednotlivé absolvované ročníky děleno počtem ročníků. Aritmetický průměr se zaokrouhluje podle matematického pravidla na dvě desetinná místa.

  Podání přihlášky:

  Uchazeč, který žádá o přijetí dle § 49, odst. 3, zákona č. 111/98 Sb. o vysokých školách v platném znění, musí podat:
  listinnou přihlášku na předepsaném formuláři (formulář SEVT) a uhradit poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením ve výši 640,-Kč.

  Současně s listinnou přihláškou a dokladem o úhradě poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením uchazeč předkládá:
  - fotokopii indexu
  - výpis známek a studijních povinností absolvovaných při studiu
  - potvrzení o splnění podmínek pro zápis do vyššího ročníku
  Všechny tyto přílohy musí být potvrzeny studijním oddělením studované fakulty.

  - úředně ověřenou kopii dokladu o ukončení středního vzdělání
  - úředně ověřenou kopii dokladu o příslušné znalosti jazyka (dle bodu 2.3)


  Všechny doklady, předkládané uchazečem podle tohoto bodu se stávají součástí studijního spisu.


  Termín pro podání přihlášky:

  Přihláška, včetně požadovaných náležitostí, se podává do 8. 9. 2017 (včetně).

  Doktorské studijní programy

  Kontaktní osoba: H. Vlčková
  Telefon: +420267102230
  E-mail: hana.vlckova@lf3.cuni.cz
  Termín podání přihlášky: 30.4.2017
  Termín přijímací zkoušky: 1.6.2017 - 30.6.2017
  Náhradní termín přijímací zkoušky: 8.6.2017 - 21.7.2017

  Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením

  Poplatek za listinnou formu přihlášky: 540

  Ostatní informace

  Informace o přijímacím řízení: Přijímací zkoušky probíhají formou pohovoru především na téma daného výzkumného tématu dizertační práce, prokázání odborné schopnosti pro studium v doktorském studijním programu a schopnosti práce s odbornou zahraniční literaturou.
  Náležitosti přihlášky: 1. Životopis
  2. Doklady o absolvovaném VŠ studiu na úrovni
  magisterského studijního programu (pokud student
  ještě neukončil magisterský studijní program potvrzení
  o studiu
  3. Anotace výzkumného projektu
  4. Ostatní relevantní doklady např. seznam publikovaných prací, doklady o státní zkoušce z AJ, doklad o praxi apod.
  5. Doklad o zaplacení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením ve výši 480,– Kč na účet 22734101/0100

  Obecné informace

  Den otevřených dveří - poznámka: 6. 1. 2017 od 14:00 hod.
  Informace o fakultě: 3. lékařská fakulta je jednou ze 17 fakult Univerzity Karlovy. Výuku zajišťují ústavy, kliniky a katedry. Výuka a klinický výcvik se uskutečňují v prostorách budovy 3. lékařské fakulty, v areálu Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, v areálu Státního zdravotního ústavu, v Ústavu normální, patologické a klinické fyziologie Praha - Ke Karlovu, ve Fakultní nemocnici Bulovka, v Psychiatrickém centru Praha – Bohnice, Národním ústavu duševního zdraví v Klecanech, ve Fakultní Thomayerově nemocnici, v Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze – Podolí, v Nemocnici Na Homolce, v Ústřední vojenské nemocnici Praha a v Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze.

  Podmínky přijímacího řízení byly schváleny Akademickým senátem 3. lékařské fakulty dne 20. 9. 2016.

  Bankovní spojení

  Konstantní symbol pro platbu složenkou: 0379
  Konstantní symbol pro platbu převodem: 0558
  Účet: 22734101/0100
  IBAN: CZ30 0100 0000 0000 2273 4101
  SWIFT:KOMBCZPP
  Variabilní symbol: 1000
  Převodová pošta pro platbu složenkou: Vakus

  Obory pro tento rok

  Studijní program Obor Forma studia Druh studia Jazyk výuky Standardní doba studia Stav Poznámka
  Ošetřovatelství Všeobecná sestra prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Ošetřovatelství Všeobecná sestra kombinovaná bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Specializace ve zdravotnictví Dentální hygienistka prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Specializace ve zdravotnictví Fyzioterapie prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Specializace ve zdravotnictví Veřejné zdravotnictví prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Specializace ve zdravotnictví Veřejné zdravotnictví kombinovaná bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Všeobecné lékařství Kmenový obor: Všeobecné lékařství prezenční magisterské čeština 6 rok(y) Otevřen údaje se týkají studia v ČJ
  Všeobecné lékařství Kmenový obor: Všeobecné lékařství prezenční magisterské angličtina 6 rok(y) Otevřen
  Antropologie Kmenový obor: Antropologie prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Antropologie Kmenový obor: Antropologie prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Antropologie Kmenový obor: Antropologie kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Antropologie Kmenový obor: Antropologie kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Biochemie a patobiochemie Kmenový obor: Biochemie prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Biochemie a patobiochemie Kmenový obor: Biochemie prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Biochemie a patobiochemie Kmenový obor: Biochemie kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Biochemie a patobiochemie Kmenový obor: Biochemie kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Biologie a patologie buňky Kmenový obor: Biologie prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Biologie a patologie buňky Kmenový obor: Biologie prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Biologie a patologie buňky Kmenový obor: Biologie kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Biologie a patologie buňky Kmenový obor: Biologie kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Biomechanika Kmenový obor: Aplikované vědy v inženýrství prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Biomechanika Kmenový obor: Aplikované vědy v inženýrství prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Biomechanika Kmenový obor: Aplikované vědy v inženýrství kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Biomechanika Kmenový obor: Aplikované vědy v inženýrství kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Experimentální chirurgie Kmenový obor: Všeobecné lékařství prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Experimentální chirurgie Kmenový obor: Všeobecné lékařství prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Experimentální chirurgie Kmenový obor: Všeobecné lékařství kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Experimentální chirurgie Kmenový obor: Všeobecné lékařství kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Farmakologie a toxikologie Kmenový obor: Farmacie prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Farmakologie a toxikologie Kmenový obor: Farmacie prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Farmakologie a toxikologie Kmenový obor: Farmacie kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Farmakologie a toxikologie Kmenový obor: Farmacie kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Fyziologie a patofyziologie člověka Kmenový obor: Všeobecné lékařství prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Fyziologie a patofyziologie člověka Kmenový obor: Všeobecné lékařství prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Fyziologie a patofyziologie člověka Kmenový obor: Všeobecné lékařství kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Fyziologie a patofyziologie člověka Kmenový obor: Všeobecné lékařství kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Imunologie Kmenový obor: Biologie prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Imunologie Kmenový obor: Biologie prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Imunologie Kmenový obor: Biologie kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Imunologie Kmenový obor: Biologie kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Lékařská biofyzika Kmenový obor: Všeobecné lékařství prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Lékařská biofyzika Kmenový obor: Všeobecné lékařství prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Lékařská biofyzika Kmenový obor: Všeobecné lékařství kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Lékařská biofyzika Kmenový obor: Všeobecné lékařství kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie Kmenový obor: Biologie prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie Kmenový obor: Biologie prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie Kmenový obor: Biologie kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie Kmenový obor: Biologie kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Neurovědy Kmenový obor: Všeobecné lékařství prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Neurovědy Kmenový obor: Všeobecné lékařství prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Neurovědy Kmenový obor: Všeobecné lékařství kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Neurovědy Kmenový obor: Všeobecné lékařství kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Preventivní medicína Kmenový obor: Všeobecné lékařství prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Preventivní medicína Kmenový obor: Všeobecné lékařství prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Preventivní medicína Kmenový obor: Všeobecné lékařství kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Preventivní medicína Kmenový obor: Všeobecné lékařství kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Vývojová a buněčná biologie Kmenový obor: Biologie prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Vývojová a buněčná biologie Kmenový obor: Biologie prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Vývojová a buněčná biologie Kmenový obor: Biologie kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Vývojová a buněčná biologie Kmenový obor: Biologie kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen