Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Obecné a fakultní podmínky PŘ


  1. lékařská fakulta

  Kontaktní údaje

  Ulice: Kateřinská 32
  Město: Praha 2
  PSČ: 121 08
  Obec: Praha
  Internetová adresa: http://www.lf1.cuni.cz/cz

  Bakalářské studijní programy

  Kontaktní osoba: Jana Zaspalová
  Telefon: +420224964201
  E-mail: jzasp@lf1.cuni.cz

  Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením

  Poplatek za elektronickou formu přihlášky: 830
  Poplatek za listinnou formu přihlášky: 880
  Poznámka: číslo účtu ve formátu IBAN: CZ9701000000000037434021
  SWIFT kód banky (BIC): KOMBCZPPXXX
  Plátce je povinen uhradit veškeré poštovní a bankovní poplatky. V případě zahraničního bankovního převodu použijte druh bankovních poplatků "OUR".

  Ostatní informace

  Den otevřených dveří: 7.1.2023
  Informace o přijímacím řízení: V souladu s ustanovením čl. 4 odst. 5 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy zašle uchazeči fakulta pozvánku k přijímací zkoušce nejpozději 30 dní před datem jejího konání. V případě, že fakulta zasílá pozvánku na náhradní termín přijímací zkoušky, lze tuto lhůtu přiměřeně zkrátit. Pozvánka bude zaslána prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity. Heslo pro vstup do elektronického systému obdrží uchazeč po podání přihlášky ke studiu.

  Zkoušku v náhradním termínu může povolit děkan uchazeči, který o to písemně požádá do 3 dnů ode dne konání zkoušky v řádném termínu, a to v případě, jestliže se uchazeč nemohl zúčastnit zkoušky v řádném termínu ze závažných a doložených důvodů, zejména zdravotních. Studium v zahraničí, které je přípravou ke studiu na vysoké škole, je obligatorním důvodem k povolení náhradního termínu. Žádost se podává prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity (dle čl. 14 odst. 6 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy), a to vždy včetně přílohy (např. lékařské zprávy), kterou svoji žádost uchazeč musí prokazatelně odůvodnit. Další náhradní termín se nepřipouští.

  Žádosti o modifikaci přijímacího řízení z důvodu zdravotního postižení uchazeče může děkan vyhovět tak, aby se modifikované přijímací řízení odlišovalo jen v nejmenší nutné míře od běžného postupu. Žádost uchazeče musí být podána jako součást přihlášky do 28.2.2023 (rozhodující je datum odeslání) a její povinnou přílohou musí být potvrzení zdravotního stavu vyjádřením odborného lékaře nebo jiného odborného pracovníka (např. z pedagogicko-psychologické poradny). Žádost včetně přílohy se podává prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity (dle čl. 14 odst. 6 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy). Fakulta si může k posouzení vyžádat zaslání originálu potvrzení zdravotního stavu v listinné podobě.

  Uchazeč, který předchozí vzdělání absolvoval/a na zahraniční střední škole, předloží za účelem doložení předchozího vzdělání některý z následujících dokladů: doklad o obecném uznání rovnocennosti nebo platnosti zahraničního dokladu o dosažení středního vzdělání v České republice (tzv. "nostrifikace"), nebo doklad o udělení Evropského bakalaureátu, nebo zahraniční doklad o zahraničním středním vzdělání s maturitní zkouškou, je-li v České republice podle jejích mezinárodních závazků automaticky rovnocenný bez dalšího úředního postupu (maturitní vysvědčení ze Slovenska, Polska, Maďarska, Slovinska), nebo zahraniční doklad o zahraničním středoškolském vzdělání, který fakulta sama posoudí (poplatek 880 Kč). Detailní informace týkající se způsobu prokázání splnění podmínky dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou pro absolventy zahraničních středních škol naleznete na webových stránkách fakulty, sekce Uchazeči, Přijímací řízení, Nostrifikace.
  Náležitosti přihlášky: • přihláška se podává elektronicky prostřednictvím studijního informačního systému (SIS) https://is.cuni.cz/studium/ do 28. února 2023.
  • za přihlášku musí být uhrazen poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením, který činí 830,- Kč za elektronickou formu přihlášky.

  Po vyplnění přihlášky v elektronickém formuláři je každému uchazeči informačním systémem vygenerován variabilní symbol, který je nezbytně nutné uvést při platbě administrativního poplatku. Podal-li uchazeč více přihlášek, tak je nutné administrativní poplatek uhradit za každou podanou přihlášku zvlášť.

  Magisterské studijní programy

  Kontaktní osoba: Jana Zaspalová
  Telefon: +420224964201
  E-mail: jzasp@lf1.cuni.cz

  Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením

  Poplatek za elektronickou formu přihlášky: 830
  Poplatek za listinnou formu přihlášky: 880
  Poznámka: číslo účtu ve formátu IBAN: CZ9701000000000037434021
  SWIFT kód banky (BIC): KOMBCZPPXXX
  Plátce je povinen uhradit veškeré poštovní a bankovní poplatky. V případě zahraničního bankovního převodu použijte druh bankovních poplatků "OUR".

  Ostatní informace

  Den otevřených dveří: 7.1.2023
  Informace o přijímacím řízení: V souladu s ustanovením čl. 4 odst. 5 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy zašle uchazeči fakulta pozvánku k přijímací zkoušce nejpozději 30 dní před datem jejího konání. V případě, že fakulta zasílá pozvánku na náhradní termín přijímací zkoušky, lze tuto lhůtu přiměřeně zkrátit. Pozvánka bude zaslána prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity. Heslo pro vstup do elektronického systému obdrží uchazeč po podání přihlášky ke studiu.

  Zkoušku v náhradním termínu může povolit děkan uchazeči, který o to písemně požádá do 3 dnů ode dne konání zkoušky v řádném termínu, a to v případě, jestliže se uchazeč nemohl zúčastnit zkoušky v řádném termínu ze závažných a doložených důvodů, zejména zdravotních. Studium v zahraničí, které je přípravou ke studiu na vysoké škole, je obligatorním důvodem k povolení náhradního termínu. Žádost se podává prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity (dle čl. 14 odst. 6 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy), a to vždy včetně přílohy (např. lékařské zprávy), kterou svoji žádost uchazeč musí prokazatelně odůvodnit. Další náhradní termín se nepřipouští.

  Žádosti o modifikaci přijímacího řízení z důvodu zdravotního postižení uchazeče může děkan vyhovět tak, aby se modifikované přijímací řízení odlišovalo jen v nejmenší nutné míře od běžného postupu. Žádost uchazeče musí být podána jako součást přihlášky do 28.2.2023 (rozhodující je datum odeslání) a její povinnou přílohou musí být potvrzení zdravotního stavu vyjádřením odborného lékaře nebo jiného odborného pracovníka (např. z pedagogicko-psychologické poradny). Žádost včetně přílohy se podává prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity (dle čl. 14 odst. 6 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy). Fakulta si může k posouzení vyžádat zaslání originálu potvrzení zdravotního stavu v listinné podobě.

  Uchazeč, který předchozí vzdělání absolvoval/a na zahraniční střední škole, předloží za účelem doložení předchozího vzdělání některý z následujících dokladů: doklad o obecném uznání rovnocennosti nebo platnosti zahraničního dokladu o dosažení středního vzdělání v České republice (tzv. "nostrifikace"), nebo doklad o udělení Evropského bakalaureátu, nebo zahraniční doklad o zahraničním středním vzdělání s maturitní zkouškou, je-li v České republice podle jejích mezinárodních závazků automaticky rovnocenný bez dalšího úředního postupu (maturitní vysvědčení ze Slovenska, Polska, Maďarska, Slovinska), nebo zahraniční doklad o zahraničním středoškolském vzdělání, který fakulta sama posoudí (poplatek 880 Kč). Detailní informace týkající se způsobu prokázání splnění podmínky dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou pro absolventy zahraničních středních škol naleznete na webových stránkách fakulty, sekce Uchazeči, Přijímací řízení, Nostrifikace.
  Náležitosti přihlášky: • přihláška se podává elektronicky prostřednictvím studijního informačního systému (SIS) https://is.cuni.cz/studium/ do 28. února 2023.
  • za přihlášku musí být uhrazen poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením, který činí 830,- Kč za elektronickou formu přihlášky.

  Po vyplnění přihlášky v elektronickém formuláři je každému uchazeči informačním systémem vygenerován variabilní symbol, který je nezbytně nutné uvést při platbě administrativního poplatku. Podal-li uchazeč více přihlášek, tak je nutné administrativní poplatek uhradit za každou podanou přihlášku zvlášť.
  Kontaktní osoba: Jana Zaspalová
  Telefon: +420224964201
  E-mail: jzasp@lf1.cuni.cz

  Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením

  Poplatek za elektronickou formu přihlášky: 830
  Poplatek za listinnou formu přihlášky: 880
  Poznámka: číslo účtu ve formátu IBAN: CZ9701000000000037434021
  SWIFT kód banky (BIC): KOMBCZPPXXX
  Plátce je povinen uhradit veškeré poštovní a bankovní poplatky. V případě zahraničního bankovního převodu použijte druh bankovních poplatků "OUR".

  Ostatní informace

  Den otevřených dveří: 7.1.2023
  Informace o přijímacím řízení: Navazující magisterský program Ergoterapie pro dospělé je specializačním vzděláním a je určen pouze pro uchazeče, kteří mají způsobilost k výkonu nelékařského povolání ergoterapeuta dle zákona č. 96/2004 Sb. nebo jsou v posledním ročníku bakalářského studia Ergoterapie, jehož absolvováním získají způsobilost k výkonu povolání ergoterapeuta dle zákona č. 96/2004 Sb. nejpozději do zápisu ke studiu. Navazující magisterský program Výživa dospělých a dětí je specializačním vzděláním a je určen pouze pro uchazeče, kteří mají způsobilost k výkonu nelékařského povolání nutričního terapeuta dle zákona č. 96/2004 Sb. nebo jsou v posledním ročníku bakalářského studia Nutriční terapie, jehož absolvováním získají způsobilost k výkonu povolání nutričního terapeuta dle zákona č. 96/2004 Sb. nejpozději do zápisu ke studiu.

  V souladu s ustanovením čl. 4 odst. 5 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy zašle uchazeči fakulta pozvánku k přijímací zkoušce nejpozději 30 dní před datem jejího konání. V případě, že fakulta zasílá pozvánku na náhradní termín přijímací zkoušky, lze tuto lhůtu přiměřeně zkrátit. Pozvánka bude zaslána prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity. Heslo pro vstup do elektronického systému obdrží uchazeč po podání přihlášky ke studiu.

  Zkoušku v náhradním termínu může povolit děkan uchazeči, který o to písemně požádá do 3 dnů ode dne konání zkoušky v řádném termínu, a to v případě, jestliže se uchazeč nemohl zúčastnit zkoušky v řádném termínu ze závažných a doložených důvodů, zejména zdravotních. Studium v zahraničí, které je přípravou ke studiu na vysoké škole, je obligatorním důvodem k povolení náhradního termínu. Žádost se podává prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity (dle čl. 14 odst. 6 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy), a to vždy včetně přílohy (např. lékařské zprávy), kterou svoji žádost uchazeč musí prokazatelně odůvodnit. Další náhradní termín se nepřipouští.

  Žádosti o modifikaci přijímacího řízení z důvodu zdravotního postižení uchazeče může děkan vyhovět tak, aby se modifikované přijímací řízení odlišovalo jen v nejmenší nutné míře od běžného postupu. Žádost uchazeče musí být podána jako součást přihlášky do 28.2.2023 (rozhodující je datum odeslání) a její povinnou přílohou musí být potvrzení zdravotního stavu vyjádřením odborného lékaře nebo jiného odborného pracovníka (např. z pedagogicko-psychologické poradny). Žádost včetně přílohy se podává prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity (dle čl. 14 odst. 6 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy). Fakulta si může k posouzení vyžádat zaslání originálu potvrzení zdravotního stavu v listinné podobě.
  Náležitosti přihlášky: • přihláška se podává elektronicky prostřednictvím studijního informačního systému (SIS) https://is.cuni.cz/studium/ do 28. února 2023.
  • za přihlášku musí být uhrazen poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením, který činí 830,- Kč za elektronickou formu přihlášky.

  Po vyplnění přihlášky v elektronickém formuláři je každému uchazeči informačním systémem vygenerován variabilní symbol, který je nezbytně nutné uvést při platbě administrativního poplatku. Podal-li uchazeč více přihlášek, tak je nutné administrativní poplatek uhradit za každou podanou přihlášku zvlášť.

  Doktorské studijní programy

  Kontaktní osoba: Marie Machová
  Telefon: +420224964428
  E-mail: phd@lf1.cuni.cz

  Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením

  Poplatek za elektronickou formu přihlášky: 730
  Poplatek za listinnou formu přihlášky: 780
  Poznámka: Číslo účtu ve formátu IBAN: CZ9701000000000037434021
  SWIFT kód banky (BIC): KOMBCZPPXXX

  Plátce je povinen uhradit veškeré poštovní a bankovní poplatky. V případě zahraničního bankovního převodu použijte druh bankovních poplatků "OUR".

  Ostatní informace

  Informace o přijímacím řízení: Děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy vyhlašuje pro akademický rok 2023/24 přijímací řízení do prezenční i kombinované formy doktorských studijních programů.

  Při přijímacím pohovoru musí uchazeč prokázat odborné a jazykové schopnosti studovat příslušný obor a předpoklady k samostatné vědecké práci.
  Součástí přijímacího řízení je i zjištění zájmu uchazeče o zpracování konkrétního tématu u konkrétního školitele.

  Doktorské studijní programy v biomedicíně jsou uskutečňovány na základě Rámcové smlouvy mezi Univerzitou Karlovou a Akademií věd České republiky (informace na http://dspb.avcr.cz/ a https://www.lf1.cuni.cz/biomedicina):
  Biochemie a patobiochemie
  Biologie a patologie buňky
  Biomedicínská informatika
  Experimentální chirurgie
  Farmakologie a toxikologie
  Fyziologie a patofyziologie člověka
  Imunologie
  Lékařská biofyzika
  Mikrobiologie
  Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie
  Neurovědy
  Preventivní medicína a epidemiologie
  Vývojová a buněčná biologie
  Zobrazovací metody v lékařství

  Ostatní doktorské studijní programy:
  (informace na https://www.lf1.cuni.cz/doktorske-studijni-programy-ostatni)
  Adiktologie: Specializace ve zdravotnictví
  Bioetika
  Dějiny lékařství
  Kardiovaskulární vědy
  Lékařská psychologie a psychopatologie
  Nutriční a metabolické vědy
  Parazitologie

  Informace, o studijních programech a přijímacím řízení lze získat na děkanátu fakulty (1. LF UK, odd. pro vědeckou činnost a zahraniční styky, Kateřinská 32, Praha 2).
  Řádné termíny přijímacích pohovorů jsou stanoveny na období od 1. 6. do 30. 6. 2023. Náhradní termíny přijímacích pohovorů se konají nejméně 5 dní a nejpozději 40 dní po konání řádného termínu. Uchazeč může o náhradní termín požádat pouze z vážných důvodů, a to do tří dnů od konání zkoušky v řádném termínu. Žádost se podává a vyřizuje prostřednictvím Studentského informačního systému univerzity (SIS).
  Přesné termíny přijímacích pohovorů budou zveřejněny po stanovení příslušnou oborovou radou během měsíce dubna 2023.
  Informace podává oddělení pro vědeckou činnost a zahraniční styky 1. LF UK, úřední hodiny: pondělí a středa 8,00 – 12,30 hod, úterý a čtvrtek 12,30 – 15,30 hod.
  Náležitosti přihlášky: Přihláška se podává elektronicky prostřednictvím Studijního informačního systému (SIS) do 30. dubna 2023: https://is.cuni.cz/studium/, ikona Přijímací řízení.
  Elektronická forma přihlášky je preferována.

  Při podání přihlášky musí být uhrazen poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením ve výši 730,- Kč za elektronickou formu přihlášky, nebo 780,- Kč za listinnou formu přihlášky. Pokud nedojde platba za přijímací řízení na účet fakulty v termínu do 30. dubna 2023, fakulta vyzve uchazeče k zaplacení poplatku a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu. Nejsou-li nedostatky v této lhůtě odstraněny, řízení bude usnesením zastaveno.
  Pozvánka k přijímacímu pohovoru bude uchazečům doručována elektronickou formou prostřednictvím Studijního informačního systému (SIS). Heslo pro vstup do elektronického systému obdrží uchazeč po podání přihlášky ke studiu.

  Přílohy k přihlášce
  1. Příloha k přihlášce ke studiu – s případným příslibem navrhovaného školitele vykonávat tuto funkci. Formulář přílohy k přihlášce je k dispozici zde: https://www.lf1.cuni.cz/document/85396/priloha-k-prihlasce-ke-studiu.pdf
  2. Doktorandský projekt – anotace doktorandského projektu, která by měla být podepsána předpokládaným školitelem.
  Seznam aktivních školitelů je k dispozici zde: https://is.cuni.cz/studium/skolitel/index.php?id=d6de9249a0e15d405b5cad3b547b9ca5&tid=&KEY=1418765673z1
  Případné požadavky na strukturu a náležitosti anotace naleznete na těchto webových stránkách u jednotlivých studijních programů (v případě, že daný studijní program má specifické požadavky na provedení anotace): https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=obory
  3. Pomocné soubory k PŘ – pouze pro studijní program Experimentální chirurgie
  a) Písemný souhlas přednosty pracoviště, že projekt uchazeče může být uskutečňován na pracovišti, které řídí.
  b) Každý projekt je nutno podložit vyjádřením etické komise. Doklad bude přiložen v písemné formě.
  4. Doklad o magisterském vzdělání
  a) Studující v magisterském programu: Potvrzení o probíhajícím magisterském studiu vydané studijním oddělením.
  b) Absolventi magisterského programu: Absolventi UK dodají běžnou neověřenou kopii diplomu, absolventi jiné české univerzity než UK úředně ověřenou kopii diplomu. Pokud uchazeč dosud nemá k dispozici magisterský diplom, pak potvrzení o absolvování studia vydané studijním oddělením.
  c) V případě získání magisterského diplomu na zahraniční VŠ (včetně Slovenska): jeden z dokladů týkajících se zahraničního vzdělání, viz webové stránky: https://www.lf1.cuni.cz/informace-k-nostrifikaci
  5. Přehled dosavadních aktivit – seznam publikovaných a nepublikovaných prací uchazeče (popř. odborné posudky těchto prací) a ostatní doklady hodné zřetele (např. doklad o absolvovaných odborných kurzech).
  6. Životopis

  Veškeré přílohy elektronické přihlášky je nutné fakultě zaslat i v listinné podobě nejpozději do 30. 4. 2023 na adresu:
  Děkanát 1. LF UK
  Oddělení pro vědeckou činnost a zahraniční styky
  Kateřinská 32
  128 01 Praha 2

  Doktorské studijní programy II - doktorské studijní programy se zahájením studia k

  Kontaktní osoba: Marie Machová
  Telefon: +420224964428
  E-mail: phd@lf1.cuni.cz

  Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením

  Poplatek za elektronickou formu přihlášky: 730
  Poplatek za listinnou formu přihlášky: 780
  Poznámka: Číslo účtu ve formátu IBAN: CZ9701000000000037434021
  SWIFT kód banky (BIC): KOMBCZPPXXX

  Plátce je povinen uhradit veškeré poštovní a bankovní poplatky. V případě zahraničního bankovního převodu použijte druh bankovních poplatků "OUR".

  Ostatní informace

  Informace o přijímacím řízení: Děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy vyhlašuje pro akademický rok 2023/24 přijímací řízení II. do prezenční i kombinované formy doktorských studijních programů.

  Při přijímacím pohovoru musí uchazeč prokázat odborné a jazykové schopnosti studovat příslušný obor a předpoklady k samostatné vědecké práci.
  Součástí přijímacího řízení je i zjištění zájmu uchazeče o zpracování konkrétního tématu u konkrétního školitele.

  Doktorské studijní programy v biomedicíně jsou uskutečňovány na základě Rámcové smlouvy mezi Univerzitou Karlovou a Akademií věd České republiky (informace na http://dspb.avcr.cz/ a https://www.lf1.cuni.cz/biomedicina):
  Biochemie a patobiochemie
  Biologie a patologie buňky
  Biomedicínská informatika
  Farmakologie a toxikologie
  Imunologie
  Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie
  Vývojová a buněčná biologie

  Ostatní doktorské studijní programy:
  (informace na https://www.lf1.cuni.cz/doktorske-studijni-programy-ostatni)
  Bioetika


  Informace, o studijních programech a přijímacím řízení lze získat na děkanátu fakulty (1. LF UK, odd. pro vědeckou činnost a zahraniční styky, Kateřinská 32, Praha 2).
  Řádné termíny přijímacích pohovorů jsou stanoveny na období od 1. 1. do 10. 2. 2024. Náhradní termíny přijímacích pohovorů se konají nejméně 5 dní a nejpozději 40 dní po konání řádného termínu. Uchazeč může o náhradní termín požádat pouze z vážných důvodů, a to do tří dnů od konání zkoušky v řádném termínu. Žádost se podává a vyřizuje prostřednictvím Studentského informačního systému univerzity (SIS).
  Přesné termíny přijímacích pohovorů budou zveřejněny po stanovení příslušnou oborovou radou během měsíce října 2023.
  Informace podává oddělení pro vědeckou činnost a zahraniční styky 1. LF UK, úřední hodiny: pondělí a středa 8,00 – 12,30 hod, úterý a čtvrtek 12,30 – 15,30 hod.
  Náležitosti přihlášky: Přihláška se podává elektronicky prostřednictvím Studijního informačního systému (SIS) do 30. listopadu 2023: https://is.cuni.cz/studium/, ikona Přijímací řízení.
  Elektronická forma přihlášky je preferována.

  Při podání přihlášky musí být uhrazen poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením ve výši 730,- Kč za elektronickou formu přihlášky, nebo 780,- Kč za listinnou formu přihlášky. Pokud nedojde platba za přijímací řízení na účet fakulty v termínu do 30. listopadu 2023, fakulta vyzve uchazeče k zaplacení poplatku a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu. Nejsou-li nedostatky v této lhůtě odstraněny, řízení bude usnesením zastaveno.
  Pozvánka k přijímacímu pohovoru bude uchazečům doručována elektronickou formou prostřednictvím Studijního informačního systému (SIS). Heslo pro vstup do elektronického systému obdrží uchazeč po podání přihlášky ke studiu.

  Přílohy k přihlášce
  1. Příloha k přihlášce ke studiu – s případným příslibem navrhovaného školitele vykonávat tuto funkci. Formulář přílohy k přihlášce je k dispozici zde: https://www.lf1.cuni.cz/document/85396/priloha-k-prihlasce-ke-studiu.pdf
  2. Doktorandský projekt – anotace doktorandského projektu, která by měla být podepsána předpokládaným školitelem.
  Seznam aktivních školitelů je k dispozici zde: https://is.cuni.cz/studium/skolitel/index.php?id=d6de9249a0e15d405b5cad3b547b9ca5&tid=&KEY=1418765673z1
  Případné požadavky na strukturu a náležitosti anotace naleznete na těchto webových stránkách u jednotlivých studijních programů (v případě, že daný studijní program má specifické požadavky na provedení anotace): https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=obory
  3. Pomocné soubory k PŘ – pouze pro studijní program Experimentální chirurgie
  a) Písemný souhlas přednosty pracoviště, že projekt uchazeče může být uskutečňován na pracovišti, které řídí.
  b) Každý projekt je nutno podložit vyjádřením etické komise. Doklad bude přiložen v písemné formě.
  4. Doklad o magisterském vzdělání
  a) Studující v magisterském programu: Potvrzení o probíhajícím magisterském studiu vydané studijním oddělením.
  b) Absolventi magisterského programu: Absolventi UK dodají běžnou neověřenou kopii diplomu, absolventi jiné české univerzity než UK úředně ověřenou kopii diplomu. Pokud uchazeč dosud nemá k dispozici magisterský diplom, pak potvrzení o absolvování studia vydané studijním oddělením.
  c) V případě získání magisterského diplomu na zahraniční VŠ (včetně Slovenska): jeden z dokladů týkajících se zahraničního vzdělání, viz webové stránky: https://www.lf1.cuni.cz/informace-k-nostrifikaci
  5. Přehled dosavadních aktivit – seznam publikovaných a nepublikovaných prací uchazeče (popř. odborné posudky těchto prací) a ostatní doklady hodné zřetele (např. doklad o absolvovaných odborných kurzech).
  6. Životopis

  Veškeré přílohy elektronické přihlášky je nutné fakultě zaslat i v listinné podobě nejpozději do 30. 11. 2023 na adresu:
  Děkanát 1. LF UK
  Oddělení pro vědeckou činnost a zahraniční styky
  Kateřinská 32
  128 01 Praha 2

  Obecné informace

  Den otevřených dveří - poznámka: Fakulta pořádá Den otevřených dveří v sobotu 7. ledna 2023.

  Bankovní spojení

  Konstantní symbol pro platbu složenkou: -
  Konstantní symbol pro platbu převodem: -
  Pregraduální studium
  Banka: Komerční banka
  Účet: 37434021/0100
  IBAN: CZ97 0100 0000 0000 3743 4021
  SWIFT:KOMBCZPP
  Variabilní symbol: ID elektronické přihlášky
  Specifický symbol: 3027
  Doktorské studium
  Banka: Komerční banka
  Účet: 37434021/0100
  IBAN:CZ97 0100 0000 0000 3743 4021
  SWIFT:KOMBCZPP
  Variabilní symbol: ID elektronické přihlášky
  Specifický symbol: 3006

  Programy/Obory pro tento rok

  Studijní program Program/Obor Forma studia Druh studia Jazyk výuky Standardní doba studia Více info...
  Adiktologie Adiktologie prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Adiktologie Adiktologie kombinovaná bakalářské čeština 3 roky Detail
  Ergoterapie Ergoterapie prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Fyzioterapie Fyzioterapie prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Nutriční terapie Nutriční terapie prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Nutriční terapie Nutriční terapie kombinovaná bakalářské čeština 3 roky Detail
  Porodní asistence Porodní asistence prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Všeobecné ošetřovatelství Všeobecné ošetřovatelství prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Adiktologie Adiktologie prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Ergoterapie pro dospělé Ergoterapie pro dospělé kombinovaná navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Výživa dospělých a dětí Výživa dospělých a dětí prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Výživa dospělých a dětí Výživa dospělých a dětí kombinovaná navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Dentistry Dentistry prezenční magisterské angličtina 5 let Detail
  General Medicine General Medicine prezenční magisterské angličtina 6 let Detail
  Všeobecné lékařství Všeobecné lékařství prezenční magisterské čeština 6 let Detail
  Zubní lékařství Zubní lékařství prezenční magisterské čeština 5 let Detail
  Addiction: Specialization in Health Care Addiction: Specialization in Health Care prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Addiction: Specialization in Health Care Addiction: Specialization in Health Care kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Adiktologie: Specializace ve zdravotnictví Adiktologie: Specializace ve zdravotnictví prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Adiktologie: Specializace ve zdravotnictví Adiktologie: Specializace ve zdravotnictví kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Bioethics Bioethics prezenční doktorské DSP II angličtina 4 roky Detail
  Bioethics Bioethics prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Bioethics Bioethics kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Bioethics Bioethics kombinovaná doktorské DSP II angličtina 4 roky Detail
  Bioetika Bioetika prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Bioetika Bioetika prezenční doktorské DSP II čeština 4 roky Detail
  Bioetika Bioetika kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Bioetika Bioetika kombinovaná doktorské DSP II čeština 4 roky Detail
  Biochemie a patobiochemie Biochemie a patobiochemie prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Biochemie a patobiochemie Biochemie a patobiochemie prezenční doktorské DSP II čeština 4 roky Detail
  Biochemie a patobiochemie Biochemie a patobiochemie kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Biochemie a patobiochemie Biochemie a patobiochemie kombinovaná doktorské DSP II čeština 4 roky Detail
  Biochemistry and Pathobiochemistry Biochemistry and Pathobiochemistry prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Biochemistry and Pathobiochemistry Biochemistry and Pathobiochemistry prezenční doktorské DSP II angličtina 4 roky Detail
  Biochemistry and Pathobiochemistry Biochemistry and Pathobiochemistry kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Biochemistry and Pathobiochemistry Biochemistry and Pathobiochemistry kombinovaná doktorské DSP II angličtina 4 roky Detail
  Biologie a patologie buňky Biologie a patologie buňky prezenční doktorské DSP II čeština 4 roky Detail
  Biologie a patologie buňky Biologie a patologie buňky prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Biologie a patologie buňky Biologie a patologie buňky kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Biologie a patologie buňky Biologie a patologie buňky kombinovaná doktorské DSP II čeština 4 roky Detail
  Biomedical Informatics Biomedical Informatics prezenční doktorské DSP II angličtina 4 roky Detail
  Biomedical Informatics Biomedical Informatics prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Biomedical Informatics Biomedical Informatics kombinovaná doktorské DSP II angličtina 4 roky Detail
  Biomedical Informatics Biomedical Informatics kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Biomedicínská informatika Biomedicínská informatika prezenční doktorské DSP II čeština 4 roky Detail
  Biomedicínská informatika Biomedicínská informatika prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Biomedicínská informatika Biomedicínská informatika kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Biomedicínská informatika Biomedicínská informatika kombinovaná doktorské DSP II čeština 4 roky Detail
  Cardiovascular Science Cardiovascular Science prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Cardiovascular Science Cardiovascular Science kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Cell Biology and Pathology Cell Biology and Pathology prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Cell Biology and Pathology Cell Biology and Pathology prezenční doktorské DSP II angličtina 4 roky Detail
  Cell Biology and Pathology Cell Biology and Pathology kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Cell Biology and Pathology Cell Biology and Pathology kombinovaná doktorské DSP II angličtina 4 roky Detail
  Dějiny lékařství Dějiny lékařství prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Dějiny lékařství Dějiny lékařství kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Developmental and Cell Biology Developmental and Cell Biology prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Developmental and Cell Biology Developmental and Cell Biology prezenční doktorské DSP II angličtina 4 roky Detail
  Developmental and Cell Biology Developmental and Cell Biology kombinovaná doktorské DSP II angličtina 4 roky Detail
  Developmental and Cell Biology Developmental and Cell Biology kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Experimental Surgery Experimental Surgery prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Experimental Surgery Experimental Surgery kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Experimentální chirurgie Experimentální chirurgie prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Experimentální chirurgie Experimentální chirurgie kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Farmakologie a toxikologie Farmakologie a toxikologie prezenční doktorské DSP II čeština 4 roky Detail
  Farmakologie a toxikologie Farmakologie a toxikologie prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Farmakologie a toxikologie Farmakologie a toxikologie kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Farmakologie a toxikologie Farmakologie a toxikologie kombinovaná doktorské DSP II čeština 4 roky Detail
  Fyziologie a patofyziologie člověka Fyziologie a patofyziologie člověka prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Fyziologie a patofyziologie člověka Fyziologie a patofyziologie člověka kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  History of Medicine History of Medicine prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  History of Medicine History of Medicine kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Human Physiology and Pathophysiology Human Physiology and Pathophysiology prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Human Physiology and Pathophysiology Human Physiology and Pathophysiology kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Imaging Methods in Medicine Imaging Methods in Medicine prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Imaging Methods in Medicine Imaging Methods in Medicine kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Immunology Immunology prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Immunology Immunology prezenční doktorské DSP II angličtina 4 roky Detail
  Immunology Immunology kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Immunology Immunology kombinovaná doktorské DSP II angličtina 4 roky Detail
  Imunologie Imunologie prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Imunologie Imunologie prezenční doktorské DSP II čeština 4 roky Detail
  Imunologie Imunologie kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Imunologie Imunologie kombinovaná doktorské DSP II čeština 4 roky Detail
  Kardiovaskulární vědy Kardiovaskulární vědy prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Kardiovaskulární vědy Kardiovaskulární vědy kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Lékařská biofyzika Lékařská biofyzika prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Lékařská biofyzika Lékařská biofyzika kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Lékařská psychologie a psychopatologie Lékařská psychologie a psychopatologie prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Lékařská psychologie a psychopatologie Lékařská psychologie a psychopatologie kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Medical Biophysics Medical Biophysics prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Medical Biophysics Medical Biophysics kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Medical Psychology and Psychopathology Medical Psychology and Psychopathology prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Medical Psychology and Psychopathology Medical Psychology and Psychopathology kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Microbiology Microbiology prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Microbiology Microbiology kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Mikrobiologie Mikrobiologie prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Mikrobiologie Mikrobiologie kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Molecular and Cellular Biology, Genetics and Virology Molecular and Cellular Biology, Genetics and Virology prezenční doktorské DSP II angličtina 4 roky Detail
  Molecular and Cellular Biology, Genetics and Virology Molecular and Cellular Biology, Genetics and Virology prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Molecular and Cellular Biology, Genetics and Virology Molecular and Cellular Biology, Genetics and Virology kombinovaná doktorské DSP II angličtina 4 roky Detail
  Molecular and Cellular Biology, Genetics and Virology Molecular and Cellular Biology, Genetics and Virology kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie prezenční doktorské DSP II čeština 4 roky Detail
  Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie kombinovaná doktorské DSP II čeština 4 roky Detail
  Neurovědy Neurosciences prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Neurovědy Neurosciences kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Neurovědy Neurovědy prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Neurovědy Neurovědy kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Nutriční a metabolické vědy Nutriční a metabolické vědy prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Nutriční a metabolické vědy Nutriční a metabolické vědy kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Nutritional and Metabolic Sciences Nutritional and Metabolic Sciences prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Nutritional and Metabolic Sciences Nutritional and Metabolic Sciences kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Parasitology Parasitology prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Parasitology Parasitology kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Parazitologie Parazitologie prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Parazitologie Parazitologie kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Pharmacology and Toxicology Pharmacology and Toxicology prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Pharmacology and Toxicology Pharmacology and Toxicology prezenční doktorské DSP II angličtina 4 roky Detail
  Pharmacology and Toxicology Pharmacology and Toxicology kombinovaná doktorské DSP II angličtina 4 roky Detail
  Pharmacology and Toxicology Pharmacology and Toxicology kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Preventive Medicine and Epidemiology Preventive Medicine and Epidemiology prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Preventive Medicine and Epidemiology Preventive Medicine and Epidemiology kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Preventivní medicína a epidemiologie Preventivní medicína a epidemiologie prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Preventivní medicína a epidemiologie Preventivní medicína a epidemiologie kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Vývojová a buněčná biologie Vývojová a buněčná biologie prezenční doktorské DSP II čeština 4 roky Detail
  Vývojová a buněčná biologie Vývojová a buněčná biologie prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Vývojová a buněčná biologie Vývojová a buněčná biologie kombinovaná doktorské DSP II čeština 4 roky Detail
  Vývojová a buněčná biologie Vývojová a buněčná biologie kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Zobrazovací metody v lékařství Zobrazovací metody v lékařství prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Zobrazovací metody v lékařství Zobrazovací metody v lékařství kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail