Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Zobrazovací a ozařovací technologie v radiodiagnostice, nukleární medicíně a radioterapii (0914TP36A4010)

  Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
  Studijní program: Zobrazovací a ozařovací technologie v radiodiagnostice, nukleární medicíně a radioterapii (N0914P36A4010)
  Forma studia: kombinovaná
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Předpokládaný počet přijímaných: 20
  Standardní doba studia: 2 roky
  Forma přihlášky: Elektronická
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 31.03.2024
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Studijní program bez specializace. (pozn. nová akreditace - podmínky zveřejněny 6.12.2023)
   Cílem studia je:
   -připravit absolventy pro výkon regulovaného povolání radiologického asistenta a to s ohledem provádění vysoce specializovaných diagnostických výkonů
   -získání specializovaných způsobilostí osvojením si potřebných teoretických znalostí, praktických dovedností, návyků týmové spolupráce a prohloubení schopnosti samostatného rozhodování pro činnosti stanovené platnou legislativou v níže uvedených třech oborech a se získáním specializací v plném rozsahu náplně vzdělávacích programů specializačního vzdělávání v níže uvedených oborech
   1/ Zobrazovací technologie v radiodiagnostice
   2/ Zobrazovací a ozařovací technologie v nukleární medicíně
   3/ Zobrazovací a ozařovací technologie v radioterapii
   -v oboru Zobrazovací technologie v radiodiagnostice získá absolvent vědomosti a dovednosti:
   v analogové a digitální skiagrafii
   v zobrazování výpočetní tomografií
   v zobrazování magnetickou rezonancí
   v zobrazovacích postupech intervenční radiologie a kardiologie
   v zobrazování v mamární diagnostice
   - vysokoškolsky vzdělané odborníky podílející se na rozvoji výzkumu v oborech radiologie – radiodiagnostika a nukleární medicína za účelem spojení teorie a praxe
   - absolventy, kteří získají teoretické a praktické znalosti pro vedení pracovišť radiologie, nukleární medicíny a radioterapie na pozicích vedoucí radiologický asistent
   - absolventy disponující potřebnými teoretickými znalostmi a praktickými dovednostmi pro celoživotní vzdělávání ve své odbornosti a pro další akademické vzdělání
   - zdravotnické odborníky schopné samostatného rozhodování při výkonu činností specializované péče v oblasti zobrazovacích technologií v radiodiagnostice a se schopnostmi podílet se na tvorbě vyšetřovacích protokolů ve specializovaných a superspecializovaných diagnostických a terapeutických činnostech v oborech radiodiagnostika, a to včetně intervenční radiologie a intervenční kardiologie, dále nukleární medicína a dále radioterapie
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Přijímací zkoušky se konají formou písemného testu z radiologické fyziky a biologie člověka. V testu je 60 otázek (30 z radiologické fyziky a 30 z biologie člověka), v každé otázce existuje vždy jediná správná odpověď nebo jediná nejpravděpodobněji správná odpověď. Za každou správnou odpověď získává uchazeč jeden bod, při nesprávné odpovědi v testu se body neodečítají. Na test dostane uchazeč časový limit 120 minut.
   1. Podmínkou přijetí je složení přijímací zkoušky z radiologické fyziky a biologie člověka formou písemného testu a dosažení počtu bodů, které pro přijetí stanoví děkan fakulty podle předpokládaného počtu přijatých.
   2. V případě, že stanoveného minimálního počtu bodů potřebného pro přijetí podle bodu 1 dosáhne více uchazečů, a počet přijatých by přesáhl předpokládaný počet přijatých, bude sestaveno pořadí těchto uchazečů (tj. pouze těch, kteří dosáhli minimálního počtu bodů stanoveného podle bodu 1) podle počtu bodů, které obdrželi za test z radiologické fyziky; přičemž přijat bude takový počet uchazečů, který odpovídá zveřejněnému předpokládanému počtu přijímaných.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 12.06.2024 Do: 12.06.2024
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 28.06.2024 Do: 28.06.2024
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínky přijetí ke studiu jsou přesně specifikovány v zákoně č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, §48 a 49, v platném znění.
   Studium je koncipováno jako navazující magisterské studium, k studiu mohou být přijati ti uchazeči, kteří ukončili bakalářský studijní program Radiologická asistence s úspěšným složením státní závěrečné zkoušky a obhajobou bakalářské práce.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Uchazeči - cizinci, kromě uchazečů ze Slovenské republiky, musí předložit nejpozději v den zápisu ke studiu do 1. ročníku osvědčení o zkoušce z českého jazyka na úrovni C 1, kterou složili v České republice.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podzimek, F. Radiologická fyzika: fyzika ionizujícího záření. Praha: České vysoké učení technické, 2013. ISBN 978- 80-01-05319-5.
   Feltl, D., Cvek, J. Klinická radiobiologie. Havlíčkův Brod: Tobiáš, 2008. ISBN 978-80-7311-103-8.
   Ondřej, V. Základy radiobiologie. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. ISBN 978-80-244-3426-1.
   Podzimek, F. Radiologická fyzika: příklady a otázky. Praha: České vysoké učení technické, 2012. ISBN 978-80-01- 05093-4.
   Naňka O, Elišková M: Přehled Anatomie, Galén Praha 4. vydání 2019, 416 stran ISBN 9788074924507.
   Ward J.P.T., Linden R.W.A.: Základy fyziologie. Galén Praha, 2010.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Uplatnitelnost na trhu práce je u dané profese vysoká v provozu všech oddělení radiologie a zobrazovacích metod nebo nukleární medicíny, včetně pracovišť hybridních metod, nebo radioterapie nebo intervenční radiologie nebo intervenční kardiologie.