Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Vývojová a buněčná biologie (0511VD030045)

  Fakulta: 3. lékařská fakulta
  Studijní program: Vývojová a buněčná biologie (P0511D030045)
  Forma studia: kombinovaná
  Druh studia: doktorské
  Jazyk výuky: čeština
  Standardní doba studia: 4 roky
  Forma přihlášky: Elektronická
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 30.04.2024
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Poplatek za elektronickou formu přihlášky: 780
   Poznámka: Studijní programy jsou uskutečňovány bez specializace.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Vývojová biologie je integrující vědecká disciplina jejímž předmětem je studium rozmnožování a individuálního vývoje v celém životním cyklu organismů. Studuje programované využití genetické výbavy během diferenciace buněk a morfogeneze zárodku i dospělého jedince. Dále pak zkoumá geneticky nebo epigeneticky podložené regulační děje v procesech proliferace, programované smrti, migrace, při vzájemné komunikaci, rozpoznávání a kooperaci buněk a jejich komplexů během individuálního vývoje organismu. Tyto děje probíhají v různé míře, zejména např. regenerace, od jednobuněčného stádia a morfogeneze po celý život včetně doby dospívání a stárnutí. Vývojová biologie propojuje a rozšiřuje poznatky a používá metodickou výbavu zejména molekulární a buněčné biologie (buňka je základem veškerých životních dějů), vývojové genetiky, embryologie, funkční morfologie, patologie buněk, teratologie a fyziologie rozmnožování.
   SP je uskutečňován bez specializace.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Přijímací zkouška je jednokolová formou pohovoru, který se bude týkat především problematiky plánované disertační práce a znalostí uchazeče v rámci odbornosti daného studijního programu. Sestává z více částí a probíhá v průběhu jednoho dne formou prezentací, pohovorů a diskusí na základě vypracované písemné přípravy na otázky nebo problémy zadané komisí. Uchazeč prezentuje před komisí svoje výsledky z magisterského studia (v angličtině)."
   Při přijímací zkoušce musí uchazeč prokázat odborné a jazykové schopnosti studovat příslušný program a předpoklady k samostatné vědecké práci.
   Zkouška je hodnocena maximálně 100 body. Ke studiu budou přijati všichni uchazeči, kteří při přijímací zkoušce získají alespoň 50 bodů ze 100 možných.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 01.06.2024 Do: 30.06.2024
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 01.07.2024 Do: 10.07.2024
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Literatura je doporučována jednotlivými potencionálními školiteli. Vychází se přitom ze zaměření předpokládané disertace a oboru, ve kterém bude práce realizována. Jedná se zejména o monografie a renomované IF časopisy. Doporučená literatura je zveřejněna u profilů jednotlivých školitelů.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolvent studijního programu Vývojová a buněčná biologie má teoretické i praktické znalostí a dovedností v širokém rozsahu biologických oborů (molekulární a buněčná biologie, embryologie a vývojová biologie, reprodukční biologie). Je vyškolen provádět základní i aplikovaný výzkum funkční výbavy a využití buněčných struktur, procesů rozmnožování a vývoje organismů, morfogeneze, molekulární podstaty regulací proliferace a diferenciace buněk a mezibuněčných vztahů během celého životního cyklu organismu Absolventi se uplatní v základním vědeckém výzkumu, v biotechnologickém a aplikovaném výzkumu a praxi (zdravotnictví, zemědělství, biotechnologie) a při školení nové generace badatelů.