Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Neurosciences (0912VD350105)

  Fakulta: 3. lékařská fakulta
  Studijní program: Neurosciences (P0912D350105)
  Forma studia: kombinovaná
  Druh studia: doktorské
  Jazyk výuky: angličtina
  Standardní doba studia: 4 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  0 / 1

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 30.04.2024
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Poplatek za elektronickou formu přihlášky: 780
   Poznámka: Studijní programy jsou uskutečňovány bez specializace.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Neuroscience occupy a special position in the system of scientific fields due to high specificity of functional neural tissue that significantly differs from other tissues in almost all observable parameters at all levels. Added to this is the enormous heterogeneity in functional neuronal population and the fact that one of the cardinal functional manifestations of the outer world is a reflection of a mental activity. Neuroscience bring together a range of sub-disciplines as neuroanatomy, neurophysiology, neurochemistry, neurology, neurosurgery and psyhiatry.
   The study program is carried out in collaboration with the Institute of Experimental Medicine and Institute of Physiology of the Academy of Sciences of the Czech Republic.
   This programme of study is offered without specialization.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Nová kritéria pro přijímací řízení do doktorského studijního programu Neurovědy:
   Přijímací zkouška probíhá před komisí formou ústního pohovoru a prověřuje způsobilost uchazeče k samostatné vědecké práci ve zvoleném oboru, jeho odborné a jazykové znalosti. Součástí pohovoru je diskuze nad předloženým projektem, u kterého bude posuzována jeho smysluplnost a realizovatelnost. Délka představení projektu uchazečem by neměla přesáhnout 5 minut.

   Kritéria hodnocení:
   1. kvalita předkládaného projektu a úroveň zpracování jeho anotace – max. 40 bodů
   Hodnotí se, zda jsou cíle konkrétní a originální, hypotéza jasně definovaná a metodika adekvátní.
   Anotace má mít maximální délku 2 stran a obsahovat tyto náležitosti:
   - název (popř. podnázev)
   - úvod
   - cíle práce a pracovní hypotézy
   - metodika výzkumu zahrnující harmonogram prací, konkretizaci práce uchazeče na projektu a předpokládané výsledky výzkumu
   - použitá literatura (související s tématem projektu)
   - finanční zajištění projektu (včetně uvedení názvu a registračního čísla případného grantového projektu či institucionální podpory) – je součástí hodnocení kritéria číslo 4
   2. způsob prezentace předkládaného projektu – max. 20 bodů
   Hodnotí se schopnost prezentace a reakcí na otázky členů komise, základní znalosti ve vztahu k tématu předkládaného projektu včetně znalostí dané problematiky a teoretických východisek daného projektu a jejich kritického srovnání s již publikovanými zjištěními
   3. předchozí vědecká a odborná činnost – max. 20 bodů
   Hodnotí se předchozí aktivity, které mají vztah k projektu nebo výzkumu v dané či příbuzné vědecké oblasti, především publikační aktivita, aktivní účast na konferencích či sympoziích včetně studentských vědeckých konferencí a účast na grantových projektech (při prvoautorství či hlavním řešitelství grantu může uchazeč/ka obdržet plný počet bodů, při spoluautorství či spoluřešitelství grantu až 50 % bodů)
   4. odborné, materiální a finanční zajištění předkládaného projektu – bonifikováno max. 20 body
   Vztah předkládaného projektu k zaměření předpokládaného školitele s dostatečnou recentní publikační aktivitou a jeho výzkumným projektům, adekvátní technická a materiální vybavenost předpokládaného školícího pracoviště, souhlas vedoucí/ho pracoviště, že projekt uchazeče/čky může být uskutečňován na pracovišti, které řídí, a finanční zajištění projektu grantem nebo výzkumným záměrem (žádost o grant neznamená finanční zajištění projektu), jsou bonifikovány.

   Bodové hodnocení provádí každý člen komise separátně pro jednotlivá kritéria. Z bodového hodnocení jednotlivých členů komise se vypočítá aritmetický průměr. Zaokrouhlení bude na celá čísla – pro hodnoty 0,0-0,49 směrem dolů na nejbližší celé číslo. Pro hodnoty 0,50-0,99 směrem nahoru, na nejbližší celé číslo.
   Minimální bodová hranice pro přijetí je 60 bodů.


  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 01.06.2024 Do: 30.06.2024
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 01.07.2024 Do: 10.07.2024
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Readings are recommended by individual potential supervisors, and are based on professional issues of the potential dissertation and the chosen particular discipline. In particular, monographs and respected IF magazines. Suggested literature and resources can be viewed within the profiles of the specific supervisors.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   The postgraduate (Ph.D.) programme in neurosciences is designed for the study of the structure, functions and disorders of the nervous system. The Neurosciences programme covers, in particular, neuroanatomy, neurophysiology, neurogenetics, neuropathology and neuropathophysiology, methods used in those disciplines, essential clinical knowledge of neurology, neurosurgery and psychiatry as well as of the diagnostic methods used in those disciplines. A graduate of the course of study in Neurosciences has the basic knowledge of all the above parts of the discipline, is capable of independent scientific work, and well-versed in the current state of knowledge in the field of his/her dissertation. A graduate of the course of study in Neurosciences is mentioned as an author/ess in the basic reference databases of his/her field of study.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Výše poplatků [CZK] / za období: 1000 CZK / program