Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Neurovědy (0912VD350104)

  Fakulta: 3. lékařská fakulta
  Studijní program: Neurovědy (P0912D350104)
  Forma studia: kombinovaná
  Druh studia: doktorské
  Jazyk výuky: čeština
  Standardní doba studia: 4 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  2 / 3

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 30.04.2024
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Poplatek za elektronickou formu přihlášky: 780
   Poznámka: Studijní programy jsou uskutečňovány bez specializace.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Neurovědy zaujímají zvláštní postavení v soustavě vědních oborů vzhledem k vysoké funkční specifitě nervové tkáně, která se od ostatních tkání výrazně liší prakticky ve všech sledovatelných parametrů na všech úrovních. K ktomu přistupuje enormní funkční heterogenita v neuronální populaci a skutečnosti´, že jedním z kardinálních funkčních projevů je odraz vnějšího světa a duševní činnost. Neurovědy v sobě spojují celou řadu podoborů jako neuroanatomii, neurofyziologii, neurochemii, neurologii, psyhiatrii a neurochirurgii.
   Studijní program je uskutečňován ve spolupráci s Ústavem experimentální medicíny AV ČR a Fyziologickým ústavem AV ČR.
   SP je uskutečňován bez specializace.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Nová kritéria pro přijímací řízení do doktorského studijního programu Neurovědy:
   Přijímací zkouška probíhá před komisí formou ústního pohovoru a prověřuje způsobilost uchazeče k samostatné vědecké práci ve zvoleném oboru, jeho odborné a jazykové znalosti. Součástí pohovoru je diskuze nad předloženým projektem, u kterého bude posuzována jeho smysluplnost a realizovatelnost. Délka představení projektu uchazečem by neměla přesáhnout 5 minut.

   Kritéria hodnocení:
   1. kvalita předkládaného projektu a úroveň zpracování jeho anotace – max. 40 bodů
   Hodnotí se, zda jsou cíle konkrétní a originální, hypotéza jasně definovaná a metodika adekvátní.
   Anotace má mít maximální délku 2 stran a obsahovat tyto náležitosti:
   - název (popř. podnázev)
   - úvod
   - cíle práce a pracovní hypotézy
   - metodika výzkumu zahrnující harmonogram prací, konkretizaci práce uchazeče na projektu a předpokládané výsledky výzkumu
   - použitá literatura (související s tématem projektu)
   - finanční zajištění projektu (včetně uvedení názvu a registračního čísla případného grantového projektu či institucionální podpory) – je součástí hodnocení kritéria číslo 4
   2. způsob prezentace předkládaného projektu – max. 20 bodů
   Hodnotí se schopnost prezentace a reakcí na otázky členů komise, základní znalosti ve vztahu k tématu předkládaného projektu včetně znalostí dané problematiky a teoretických východisek daného projektu a jejich kritického srovnání s již publikovanými zjištěními
   3. předchozí vědecká a odborná činnost – max. 20 bodů
   Hodnotí se předchozí aktivity, které mají vztah k projektu nebo výzkumu v dané či příbuzné vědecké oblasti, především publikační aktivita, aktivní účast na konferencích či sympoziích včetně studentských vědeckých konferencí a účast na grantových projektech (při prvoautorství či hlavním řešitelství grantu může uchazeč/ka obdržet plný počet bodů, při spoluautorství či spoluřešitelství grantu až 50 % bodů)
   4. odborné, materiální a finanční zajištění předkládaného projektu – bonifikováno max. 20 body
   Vztah předkládaného projektu k zaměření předpokládaného školitele s dostatečnou recentní publikační aktivitou a jeho výzkumným projektům, adekvátní technická a materiální vybavenost předpokládaného školícího pracoviště, souhlas vedoucí/ho pracoviště, že projekt uchazeče/čky může být uskutečňován na pracovišti, které řídí, a finanční zajištění projektu grantem nebo výzkumným záměrem (žádost o grant neznamená finanční zajištění projektu), jsou bonifikovány.

   Bodové hodnocení provádí každý člen komise separátně pro jednotlivá kritéria. Z bodového hodnocení jednotlivých členů komise se vypočítá aritmetický průměr. Zaokrouhlení bude na celá čísla – pro hodnoty 0,0-0,49 směrem dolů na nejbližší celé číslo. Pro hodnoty 0,50-0,99 směrem nahoru, na nejbližší celé číslo.

   Minimální bodová hranice pro přijetí je 60 bodů.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 01.06.2024 Do: 30.06.2024
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 01.07.2024 Do: 10.07.2024
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Literatura je doporučována jednotlivými potencionálními školiteli. Vychází se přitom ze zaměření předpokládané disertace a oboru, ve kterém bude práce realizována. Jedná se zejména o monografie a renomované IF časopisy. Doporučená literatura je zveřejněna u profilů jednotlivých školitelů.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Doktorský (Ph.D.) studijní program Neurovědy se zabývá poznáním struktury, funkce a poruch nervové soustavy. Do Neurověd patří zejména neuroanatomie, neurofyziologie, neurogenetika, neuropatologie a neuropatofyziologie, metodiky používané v těchto oborech, základní klinické znalosti o neurologii, neurochirurgii a psychiatrii a o vyšetřovacích metodách používaných v těchto oborech. Absolvent studia Neurověd má základní znalosti ze všech zmíněných součástí oboru, je schopen samostatné vědecké práce a má dokonalou znalost současného stavu poznání v oblasti jím zpracované disertační práce. Absolvent studijního programu Neurověd je jako autor veden v základních referenčních databázích oboru.