Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Farmakologie a toxikologie (0916VD350001)

  Fakulta: 3. lékařská fakulta
  Studijní program: Farmakologie a toxikologie (P0916D350001)
  Forma studia: kombinovaná
  Druh studia: doktorské
  Jazyk výuky: čeština
  Standardní doba studia: 4 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  0 / 1

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 30.04.2024
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Poplatek za elektronickou formu přihlášky: 780
   Poznámka: Studijní programy jsou uskutečňovány bez specializace.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Farmakologie a toxikologie jsou vědy studující mechanismy vzájemné interakce látek a léčiv s biologickými systémy a sledující jejich příznivé i nepříznivé důsledky pro organismus. Končeným cílem je využití těchto znalostí při prevenci, diagnostice a léčení humánních a veterinárních onemocnění. Předmět zkoumání zahnuje jednak studium procesů od molekulární úrovně až po ovlivnění celého organismu a jednak výzkumu v klinické praxi u pacientů.
   Zavedení nejnovějších výzkumných metod umožnilo interdisciplinární výzkum na úrovni receptorů, mesengerových systémů i přenosů genetických informací. Vznikly nové obory, jakými jsou farmakobiochemie, farmakogenetika, farmakoekonomie a další.
   Velkou předností studia farmakologie a toxikologie je úzké propojení teoretického oboru se všemi klinickými obory, které provádějí terapii, prevenci a diagbostiku. Studijní program ve farmakologii a toxikologii je proto vhodný nejen pro zájemce o experimentální výzkum, ale i pro zájemce, kteří v budoucnu předpovídají své uplatnění v klinické práci.
   DSP jsou bez specializace
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Farmakologie a toxikologie

   Přijímací řízení musí absolvovat každý uchazeč. Přijímací zkouška probíhá před komisí formou ústního pohovoru a prověřuje způsobilost studenta k vědecké práci v oboru.

   Komise hodnotí:
   1. Kvalitu projektu dizertace a anotace – max 30 b.
   2. Předchozí odbornou činnost a aktivity v oboru farmakologie a toxikologie – max 20 b.
   (Jimp 10 b., Jsc 5 b., prezentace na kongresu/SVK 5 b.)
   3. Způsob prezentace – max 10 b.

   Minimální počet získaných bodů pro přijetí je 30.

   Každý člen komise hodnotí odstavce 1–3 bodovým hodnocením. Maximální možný počet bodů od jednoho posuzovatele je 60. Z bodového hodnocení jednotlivých členů komise se vypočítá aritmetický průměr. Zaokrouhlení bude na celá čísla – pro hodnoty 0,0–0,49 směrem dolů na nejbližší celé číslo. Pro hodnoty 0,50–0,99 směrem nahoru, na nejbližší celé číslo.


  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 01.06.2024 Do: 30.06.2024
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 01.07.2024 Do: 10.07.2024
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Literatura je doporučována jednotlivými potencionálními školiteli. Vychází se přitom ze zaměření předpokládané disertace a oboru, ve kterém bude práce realizována. Jedná se zejména o monografie a renomované IF časopisy. Doporučená literatura je zveřejněna u profilů jednotlivých školitelů.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Doktorský studijní program Farmakologie a toxikologie je vhodný pro lékaře i nelékaře,
   absolventy magisterského studia s biologickým i biochemickým zaměřením
   (přírodovědce, inženýry, farmaceuty), kteří se chtějí specializovat ve farmakologii,
   toxikologii, biochemii a molekulární biologii, a budou pracovat na uvedené problematice
   ve zdravotnických zařízeních, na klinikách, v klinických výzkumných laboratořích, ve
   vědeckých výzkumných ústavech a na vysokých školách. Obhajobou disertační práce
   absolvent dokládá, že je schopen samostatně vědecky pracovat, publikovat výsledky
   svojí práce v odborných časopisech a vést ve vědecké práci další spolupracovníky.
   Absolventi obdrží titul Ph.D. a splňují předpoklady pro další kariérní růst v oborech,
   které se zabývají léčivy a jejich terapeutickými i toxickými účinky.