Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Biologie a patologie buňky (0511VD350004)

  Fakulta: 3. lékařská fakulta
  Studijní program: Biologie a patologie buňky (P0511D350004)
  Forma studia: kombinovaná
  Druh studia: doktorské
  Jazyk výuky: čeština
  Standardní doba studia: 4 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  1 / 1

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 30.04.2024
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Poplatek za elektronickou formu přihlášky: 780
   Poznámka: Studijní programy jsou uskutečňovány bez specializace.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Předmětem studia je dynamika, vzájemné vztahy a funkčně-strukturální charakteristika
   základních komponent eukaryotické buňky v normě, experimentu a patologii. Dále jsou to
   obecné funkční projevy buňky, jako jsou buněčný cyklus, pohyb atd., včetně jejích
   regulačních mechanizmů.
   Metodickou dominantou jsou zejména moderní metody světelné a elektronové mikroskopie.
   Obor se překrývá s celou řadou dalších oborů, zejména s genetikou, molekulární biologií,
   strukturní biologií, biochemií a fyziologií.
   DSP jsou bez specializace
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Přijímací řízení musí absolvovat každý uchazeč. Je nezbytně nutná osobní účast předpokládaného školitele. Přijímací zkouška probíhá před komisí formou ústního pohovoru a prověřuje způsobilost studenta k vědecké práci v oboru. Komise hodnotí:
   1. Kvalitu projektu dizertace a kvalitu zpracování – Maximální počet bodů za celou položku – 5 bodů
   2. Vztah tématu k zaměření předpokládaného školitele a jeho výzkumným projektům – Maximální počet bodů za celou položku – 5 bodů
   3. Způsob prezentace projektu uchazečem – Maximální počet bodů za celou položku – 5 bodů
   4. Základní teoretické znalosti uchazeče ve vztahu k tématu dizertace a všeobecný přehled o buněčné biologii - reakce na otázky členů komise – Maximální počet bodů za celou položku – 5 bodů
   Každý člen komise hodnotí odstavce 1-4 zvlášť v rozsahu 0-5 bodů. Z bodového hodnocení jednotlivých členů komise se vypočítá aritmetický průměr. Zaokrouhlení bude na celá čísla – pro hodnoty 0,0-0,49 směrem dolů na nejbližší celé číslo. Pro hodnoty 0,50-0,99 směrem nahoru, na nejbližší celé číslo.
   Minimální bodová hranice pro přijetí: 4 body.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 01.06.2024 Do: 30.06.2024
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 01.07.2024 Do: 10.07.2024
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Literatura je doporučována jednotlivými potencionálními školiteli. Vychází se přitom ze zaměření předpokládané disertace a oboru, ve kterém bude práce realizována. Jedná se zejména o monografie a renomované IF časopisy. Doporučená literatura je zveřejněna u profilů jednotlivých školitelů.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolvent oboru je seznámen se základy biologie buňky a s biologickou podstatou základních typů patologických procesů. Maximální znalosti jsou vyžadovány v oblasti problematiky disertační práce. Je seznámen se základními typy metodických přístupů používaných ke studiu buněk. Osvojil si samostatné vědecké myšlení, tj. schopnost shromáždit a kriticky zhodnotit současný stav vědomostí a navrhnout řešení, včetně experimentálního modelování. Metodické přístupy zvolené pro řešení tématu zvládá samostatně. Je schopen interpretace získaných výsledků a diskusi k nim na vědeckých akcích. Své znalosti z oboru a nově získané poznatky je schopen předávat v rámci pre- i postgraduálních výukových procesů.