Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Experimentální chirurgie (0912VD350049)

  Fakulta: 3. lékařská fakulta
  Studijní program: Experimentální chirurgie (P0912D350049)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: doktorské
  Jazyk výuky: čeština
  Standardní doba studia: 4 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  6 / 6

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 30.04.2024
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Poplatek za elektronickou formu přihlášky: 780
   Poznámka: Studijní programy jsou uskutečňovány bez specializace.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Obor experimentální chirurgie je zaměřen na studium teoretických základů medicímských oborů, které využívají chirurgické postupy v nejširším slova smyslu. Předmětem studia výzkumu jsou molekulárně biologické, strukturální, patofyziologické a metabolické změny poškozených buněk, tkání a orgánů, které probíhají v průběhu rozvoje patologických procesů ev. při jejich experimentálním navození a které jsou chirurgicky ovliňovány. Zvlášní pozornost je věnována otázkám reparace a hojení jednotlivých tkáňových struktur. Tyto procesy budou zkoumány v genetických, imunologických a ečndokrinologických souvislostech. Na základě výše uvedeného zaměření oboru experimentální chirurgie budou stanovena témata pro postgraduální studium v jednotlivých medicínských specializacích (oborech - chirurgie, ortopedie, urologie, plastické chirurgie, gynekologie a porodnictví, etorhinolaryngologie). Konkrétní témata v jednotlivých specializacích budou určena školiteli vždy v kombinaci z klinického a teoretického pracoviště.
   DSP jsou bez specializace
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Přijímací zkouška probíhá před komisí formou ústního pohovoru a prověřuje způsobilost uchazeče k vědecké práci v oboru, smysluplnost a realizovatelnost projektu, se kterým se do studia hlásí. Počet členů komise stanoví ŘPŘ čl. 6 odst. 7.

   Kritéria hodnocení:
   1. Kvalita projektu disertace a úroveň jejího zpracování – max. 40 bodů.
   Projekt dizertace musí obsahovat tyto náležitosti:
   - Název a podnázev
   - Hypotéza a cíle práce – konkretizace práce uchazeče
   - Základní teze (stručně v 5 větách)
   - Metodika výzkumu – způsob sběru dat, trvání projektu, metodika řešení (sledované markery, technika, intervaly odběrů atd.), statistické zhodnocení, předpokládané výsledky výzkumu
   - Údaje o pracovišti, kde bude experimentální výzkum prováděn (název kliniky a konkrétního pracoviště)
   - Konkrétní finanční zajištění projektu
   - Použitá literatura
   2. Pohovor o odborném zaměření uchazeče, kde bude hodnocen rozsah i profil odborného zájmu uchazeče a schopnost v ústním rozhovoru vynaložit základní obsah a problematiku prostudovaných titulů, posoudit jejich relevanci pro bádání v oboru – max. 20 bodů.
   3. Předchozí odborná (vědecká) činnost v daném chirurgickém oboru. Hodnotí se předchozí aktivity, které mají vztah k projektu, ev. k jiné vědecké práci, přednostně publikační a přednáškové aktivity (SVK a jiné vědecké konference), účast na grantových projektech – max. 20 bodů. (Je-li uchazeč 1. autor může obdržet plný počet bodů, spoluautor pak až 50 % bodů.)
   4. Finanční zajištění projektu. Finanční zajištění - grant (žádost o grant neznamená finanční zajištění projektu), výzkumný záměr, sponzorský dar navrhovaného vědeckého projektu je bonifikováno stejně jako písemný souhlas hlavního řešitele, že bude projekt uchazeče finančně podporovat – max. 20 bodů.
   5. Písemný souhlas přednosty a ev. řešitele se spoluprací experimentálního výzkumu na experimentálním ev. akreditovaném pracovišti. Písemný souhlas přednosty ev. řešitele se spoluprací na projektu musí být součástí přihlášky.
   6. Každý projekt je nutno podložit vyjádřením etické komise. Doklad bude přiložen v písemné formě.

   Přítomnost školitele u pohovoru je doporučena.
   Bodové hodnocení provádí každý člen komise. Minimální hranice pro přijetí je 50 bodů.
   Požadavky uvedené v bodech 5 – 6 by měly být již součástí dokumentace předkládané uchazečem do 30. 4. 2024 děkanátu 3. LF UK. Tyto dokumenty komise pak bere na vědomí.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 01.06.2024 Do: 30.06.2024
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 01.07.2024 Do: 10.07.2024
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Literatura je doporučována jednotlivými potencionálními školiteli. Vychází se přitom ze zaměření předpokládané disertace a oboru, ve kterém bude práce realizována. Jedná se zejména o monografie a renomované IF časopisy. Doporučená literatura je zveřejněna u profilů jednotlivých školitelů.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolvent oboru experimentální chirurgie (titul Ph.D. za jménem) je obvykle lékař, který má hluboké znalosti z teoretických oborů, ovládá základní laboratorní techniku a nejnovější laboratorní techniky ve svém oboru. Je schopen postavit hypotézu vědecké práce, zvolit příslušné metody pro ověření hypotézy, vědecky zhodnotit výsledky své práce, publikovat je v časopisech s impakt faktorem a přednášet o nich na vědeckých symposiích a kongresech. Absolvent postgraduálního studia obor experimentální chirurgie má předpoklady pro dobré uplatnění v chirurgickém oboru a pro dosažení dalších vědecko-pedagogických titulů.
   Pro náročnost biomedicínského studia je nezbytné jeho trvání 4 roky s možností zapojení do mezinárodních aktivit.