Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Experimental Surgery (0912VD350050)

  Fakulta: 3. lékařská fakulta
  Studijní program: Experimental Surgery (P0912D350050)
  Forma studia: kombinovaná
  Druh studia: doktorské
  Jazyk výuky: angličtina
  Standardní doba studia: 4 roky
  Forma přihlášky: Elektronická
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 30.04.2024
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Poplatek za elektronickou formu přihlášky: 780
   Poznámka: Studijní programy jsou uskutečňovány bez specializace.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   The Study program Experimental surgery is aimed at studying the theoretical foundations of medical disciplines that use surgical procedures in the broadest sense. The topic of the research are molecular, structural, metabolic and pathophysiological changes of damaged cells, tissues and organs which take place during the development of pathological processes, possibly with their experimental induction, and which are surgically affected. Special attention is paid to issues of reparations and healing of various tissue structures. These processes will be explored in genetical, immunological and endocrinological context. Based on the above specialization, experimental surgery will be established topics for graduate studies in various medical fields (disciplines - surgery, orthopedics, urology, plastic surgery, gynecology and obstetrics, otorhinolaryngology). Specific topics in various specializations will be determined by the supervisor always combined clinical and theoretical work.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Přijímací zkouška probíhá před komisí formou ústního pohovoru a prověřuje způsobilost uchazeče k vědecké práci v oboru, smysluplnost a realizovatelnost projektu, se kterým se do studia hlásí. Počet členů komise stanoví ŘPŘ čl. 6 odst. 7.

   Kritéria hodnocení:
   1. Kvalita projektu disertace a úroveň jejího zpracování – max. 40 bodů.
   Projekt dizertace musí obsahovat tyto náležitosti:
   - Název a podnázev
   - Hypotéza a cíle práce – konkretizace práce uchazeče
   - Základní teze (stručně v 5 větách)
   - Metodika výzkumu – způsob sběru dat, trvání projektu, metodika řešení (sledované markery, technika, intervaly odběrů atd.), statistické zhodnocení, předpokládané výsledky výzkumu
   - Údaje o pracovišti, kde bude experimentální výzkum prováděn (název kliniky a konkrétního pracoviště)
   - Konkrétní finanční zajištění projektu
   - Použitá literatura
   2. Pohovor o odborném zaměření uchazeče, kde bude hodnocen rozsah i profil odborného zájmu uchazeče a schopnost v ústním rozhovoru vynaložit základní obsah a problematiku prostudovaných titulů, posoudit jejich relevanci pro bádání v oboru – max. 20 bodů.
   3. Předchozí odborná (vědecká) činnost v daném chirurgickém oboru. Hodnotí se předchozí aktivity, které mají vztah k projektu, ev. k jiné vědecké práci, přednostně publikační a přednáškové aktivity (SVK a jiné vědecké konference), účast na grantových projektech – max. 20 bodů. (Je-li uchazeč 1. autor může obdržet plný počet bodů, spoluautor pak až 50 % bodů.)
   4. Finanční zajištění projektu. Finanční zajištění - grant (žádost o grant neznamená finanční zajištění projektu), výzkumný záměr, sponzorský dar navrhovaného vědeckého projektu je bonifikováno stejně jako písemný souhlas hlavního řešitele, že bude projekt uchazeče finančně podporovat – max. 20 bodů.
   5. Písemný souhlas přednosty a ev. řešitele se spoluprací experimentálního výzkumu na experimentálním ev. akreditovaném pracovišti. Písemný souhlas přednosty ev. řešitele se spoluprací na projektu musí být součástí přihlášky.
   6. Každý projekt je nutno podložit vyjádřením etické komise. Doklad bude přiložen v písemné formě.

   Přítomnost školitele u pohovoru je doporučena.
   Bodové hodnocení provádí každý člen komise. Minimální hranice pro přijetí je 50 bodů.
   Požadavky uvedené v bodech 5 – 6 by měly být již součástí dokumentace předkládané uchazečem do 30. 4. 2024 děkanátu 3. LF UK. Tyto dokumenty komise pak bere na vědomí.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 01.06.2024 Do: 30.06.2024
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 01.07.2024 Do: 10.07.2024
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Readings are recommended by individual potential supervisors, and are based on professional issues of the potential dissertation and the chosen particular discipline. In particular, monographs and respected IF magazines. Suggested literature and resources can be viewed within the profiles of the specific supervisors.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Graduates in Experimental surgery Postgraduate Doctor degree studies in Biomedical Sciences (PhD programs) are usually physicians who have deep knowledge of theoretical disciplines, and control the basic and the advanced laboratory techniques. The graduates should be able to build a hypothesis, select appropriate methods to test the scientific hypothesis, to interpret the results of their work, to publish in scientific journals (with impact factor) and to present the result on scientific symposia and congesses. Graduates in PhD program in Experimental surgery have excellent qualification to advance with his/her career in surgery and to achieve university degrees.
   The duration of doctoral degree programs (PhD. programs) in biomedicine is at least 4 years, with the possibility to participate on international projects.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Výše poplatků [CZK] / za období: 1000 CZK / program