Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Fyziologie a patofyziologie člověka (0912VD350069)

  Fakulta: 3. lékařská fakulta
  Studijní program: Fyziologie a patofyziologie člověka (P0912D350069)
  Forma studia: kombinovaná
  Druh studia: doktorské
  Jazyk výuky: čeština
  Standardní doba studia: 4 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  1 / 1

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 30.04.2024
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Poplatek za elektronickou formu přihlášky: 780
   Poznámka: Studijní programy jsou uskutečňovány bez specializace.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Funkčně definovaný obor, který se zabává studiem orgánových regulačních funkcí při reakci a adaptaci jednotlivých systémů organismu na změny zevního a vnitřního prostředí v norně a zapatologických stavů. Převládá přechod od studií nepřímých projevů určité funkce ke studiu vlastních funkčních a regulačních mechanismů na buněčné a molekulární úrovni s cílem využít získané poznatky pro prevenci, diagnostiku a terapii humánních onemocnění.
   Studijní program je uskutečňován ve spolupráci s Fyziologickým ústavem AV ČR.
   DSP jsou bez specializace
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Přijímací zkouška probíhá formou ústního pohovoru, v němž jsou prověřovány především odborné a jazykové znalosti a připravenost uchazeče k samostatné vědecké práci ve zvoleném oboru. Součástí pohovoru je rozprava nad předloženým projektem doktorské dizertační práce.
   Kritéria hodnocení:
   1. Návrh školitele, popř. konzultanta – musí být předem projednán a doporučen OR (viz databáze školitelů OR 05) – max. 5 b
   2. Anotace musí odpovídat zaměření OR, projekt disertace musí mít odpovídající kvalitu a finanční zajištění – max. 10 b
   3. Prováděný výzkum musí být předem projednán s vedením pracoviště potenciálního školitele nebo s jiným výzkumným ústavem – max. 5 b
   4. Projekt musí splňovat etické normy – max. 5 b
   Minimální počet bodů pro přijetí: 15 b
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 01.06.2024 Do: 30.06.2024
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 01.07.2024 Do: 10.07.2024
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Literatura je doporučována jednotlivými potencionálními školiteli. Vychází se přitom ze zaměření předpokládané disertace a oboru, ve kterém bude práce realizována. Jedná se zejména o monografie a renomované IF časopisy. Doporučená literatura je zveřejněna u profilů jednotlivých školitelů.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Doktorský (Ph.D.) studijní program oboru Fyziologie a patofyziologie člověka je zaměřen na metodologii vědy a studium činnosti orgánových systémů zdravého i nemocí postiženého organismu. Těžiště studia je soustředěno na regulační funkce organismu od molekulární úrovně a genetiky až po vliv zevního prostředí na činnost organismu. Úroveň absolventa před obhajobou disertační práce je ověřena státní zkouškou. Při obhajobě doktorské disertace osvědčuje doktorand detailní znalost vlastní zkoumané problematiky, zvládnutí metodologických přístupů, invenci při řešení vědeckého problému a interpretační schopnost potřebnou pro zařazení získaných výsledků do kontextu světové vědy. Standardní doba studia je čtyři roky.