Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Biochemie a patobiochemie (0512VD350003)

  Fakulta: 3. lékařská fakulta
  Studijní program: Biochemie a patobiochemie (P0512D350003)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: doktorské
  Jazyk výuky: čeština
  Standardní doba studia: 4 roky
  Forma přihlášky: Elektronická
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 30.04.2024
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Poplatek za elektronickou formu přihlášky: 780
   Poznámka: Studijní programy jsou uskutečňovány bez specializace.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Biochemie a patobiochemie se zabývají především biochemickou a molekulárně biologickou
   problematikou biomakromolekul, tj. bílkovin a enzymů, polysacharidů, lipidů a nukleových
   kyselin , jakož i jejich stavebních jednotek a dalších významných nízkomolekulárních látek
   v živých soustavách (aminokyselin, peptidů, cukrů, mastných kyselin, steroidů). Cílem oboru
   je i objasňování jejich vzájemné látkové přeměny a jejich úlohy v regulaci životních pochodů
   jako hormonů, neurotransmiterů, růstových faktorů, receptorů, protilátek, signálních molekul
   apod. (steroidní látky, deriváty aminokyselin, peptidy a bílkoviny). Velmi důležitou oblastí je
   též výzkum biologických membrán, membránových přenašečů, podbuněčných součástí
   (organel), energetických přeměn, mezibuněčné hmoty a úlohy tzv. druhých poslů
   v buněčných regulacích (cyklický AMP, NO, kalcium, diacylglycerol, inositoltrisfosfát).
   Výzkum se soustřeďuje i na úlohu volných radikálů z hlediska jejich působení jako mutagenů,
   na výzkum dalších toxických agens pro nukleové kyseliny a biomembrány a na výzkum
   kancerogeneze a atherogeneze. Metodicky obor vyžaduje zvládnutí základních technik a
   separace a funkční charakterizace biomakromolekul i nízkomolekulárních biochemických
   komponent buňky a tělních tekutin, případně technik molekulární biologie, event. buněčné a
   tkáňové kultivace. Obor se zaměřuje i na sledování a stanovení substrátů a produktů
   normálního a patologického metabolismu, dědičných a získaných metabolických poruch a na
   problematiku udržování stálého vnitřního prostředí organismu (metabolické a iontové
   rovnováhy) a s tím spojených patologických odchylek. Biochemie a patobiochemie tvoří
   plynulé přechody k molekulární biologii a genetice i k řadě základních a klinických oborů,
   zejména ke klinické biochemii, s níž do značné míry splývá.
   Ve smyslu čl. 3 odst. 1 věta druhá Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy
   jde o studijní program bez specializace.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   1. vhodnost, kvalita a úspěšnost pregraduálního studia, případně odborné pracovní zkušenosti uchazeče a jeho publikační činnost. Max.15 bodů.
   2. schopnost uchazeče anglicky samostatně v 5 až 10 minutách popsat navrhovaný projekt své práce a pak o něm diskutovat. Max 15 bodů
   3. hloubku znalostí souvisejících s tématem projektu a pohotovost v odpovědích na obecné i odborné otázky v této oblasti oboru (obvykle vzneseno 3 – 5 otázek) Max. 30 bodů
   4. vztah tématu k zaměření zamýšleného školitele a jeho výzkumným projektů. Max 20 bodů
   5. vyjádření potenciálního školitele k vybavenosti školícího pracoviště a k finančnímu zajištění studentova výzkumu. Max 20 bodů.

   Minimální počet bodů pro přijetí: 65 bodů.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 01.06.2024 Do: 30.06.2024
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 01.07.2024 Do: 10.07.2024
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Literatura je doporučována jednotlivými potencionálními školiteli. Vychází se přitom ze zaměření předpokládané disertace a oboru, ve kterém bude práce realizována. Jedná se zejména o monografie a renomované IF časopisy. Doporučená literatura je zveřejněna u profilů jednotlivých školitelů.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   bližší informace viz webové stránky AV ČR : www.dspb.avcr.cz
   a na webových stránkách 3.LF UK:
   www.lf3.cuni.cz