Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Učitelství tělesné výchovy a vojenské tělovýchovy pro střední školy (0114TA300047)

  Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
  Studijní program: Učitelství tělesné výchovy a vojenské tělovýchovy pro střední školy (N0114A300047)
  Forma studia: kombinovaná
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Předpokládaný počet přijímaných: 6
  Standardní doba studia: 2 roky
  Krátká poznámka: studijní program je uskutečňován bez specializace
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  1 / 2

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 29.02.2024
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Poplatek za elektronickou formu přihlášky: 880
   Poznámka: Banka: Komerční banka Praha 6 Číslo účtu: 43-9685580247/0100 IBAN: CZ2301000000439685580247 SWIFT (BIC) KOMBCZ PPXXX Variabilní symbol: po vyplnění elektronického formuláře je ke každé přihlášce vygenerován šestimístný kód - ID elektronické přihlášky Pokud variabilní symbol není uveden, nepřiřadí systém platbu k elektronické přihlášce! Platba je možná pouze platební kartou nebo bezhotovostním převodem z účtu. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je nevratný.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Studijní program je kombinaci tělesné výchovy s vojenskou tělovýchovou. Absolventi jsou připravováni se zaměřením na vědní obory Kinantropologie tak, aby je dokázali především pedagogicky uplatnit v oblasti vojenské tělovýchovy. Studijní program vychází z poměrně širokého spektra vědních oborů zaměřených na oblast života společnosti, která se tradičně nazývá tělesnou výchovou a sportem, a které jsou pro vzdělání kvalifikovaného pedagoga ve výše uvedené oblasti nezbytné. Jedná se o humanitní vědní obory (filosofie a historie sportu), obory společensko-vědní (psychologie, sociologie a pedagogika sportu), soubor spíše biomedicínských oborů (anatomie, biomechanika, zátěžová fyziologie), disciplíny mezioborové (antropomotorika, zdatnost a zdravý životní styl, výživa člověka) Výčet oborů doplňuje didaktika sportu obecně, didaktiky stěžejních sportovních aktivit a didaktika vojenské tělovýchovy. Studenti se přiměřenou mírou podílejí na vědeckých a didaktických činnostech v rámci struktury FTVS UK a útvarech a zařízeních resortu Ministerstva obrany.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Přijímací zkouška je jednokolová. 

   Ke studiu jsou přijati uchazeči s celkovým nejvyšším bodovým ziskem, kteří se u přijímací zkoušky umístí podle počtu dosažených bodů v předpokládaném počtu přijímaných. Tuto podmínku splní i všichni uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístí na posledním místě v pořadí. Splní-li tuto podmínku větší počet uchazečů, rozhoduje pořadí nejlepších. O bodovém limitu pro přijetí ke studiu a počtu přijatých uchazečů v jednotlivých studijních programech rozhoduje děkan.

   Písemná zkouška 

   1. Písemná zkouška - test odborných vědomostí (v rozsahu Bc. studia Tělesná výchova a sport - z oblasti didaktiky sportu, společenskovědních a biomedicínských základů sportu)

   80 otázek – vždy jen jedna správná odpověď   (1 otázka --- 5 bodů)

   Celkem možno získat:   0- 400 bodů

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu.   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 03.06.2024 Do: 05.06.2024
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 11.06.2024 Do: 12.06.2024
   Zdravotní způsobilost: sportovní lékař
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Uchazeč odevzdá potvrzení o zdravotní způsobilosti (potvrzení od sportovního lékaře, že je schopen zvýšené tlěsné zátěže) při zápisu ke studiu.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Podmínkou přijetí je dosažení bakalářského vzdělání ve studijním programu/oboru Vojenská tělovýchova.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   no

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Absolvent magisterského studijního programu Učitelství tělesné výchovy a vojenské tělovýchovy pro střední školy nachází svou uplatnitelnost jako:
   Učitel tělesné výchovy na středních a vysokých vojenských školách.
   Tělovýchovný pracovník v resortu Ministerstva obrany.
   Učitel tělesné výchovy na všech typech středních a středních odborných škol.
   Učitel tělesné výchovy, sportovní přípravy a trenér sportovní specializace.
   Osoba samostatně výdělečně činná v oblastech poskytování tělovýchovných a sportovních služeb.
   Odborný poradce, konzultant pro výchovu ke zdraví nebo výchovu v přírodě.
   Instruktor, trenér, lektor, organizátor ve sportovních klubech, tělovýchovných zařízeních, fitness centrech, cestovních kancelářích, kulturních a rekreačních centrech volného času, obecních úřadech.