Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami (1014TA280004)

  Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
  Studijní program: Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami (N1014A280004)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Předpokládaný počet přijímaných: 30
  Standardní doba studia: 2 roky
  Krátká poznámka: studijní program je uskutečňován bez specializace
  Forma přihlášky: Elektronická
  Možnost upuštění od přijímací zkoušky: ano

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  11 / 34

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 29.02.2024
   Poznámka k termínu: Povinnou přílohou k přihlášce ke studiu je Potvrzení od tělovýchovného lékaře, že je uchazeč schopen zvýšené tělesné zátěže spojené se studiem Tělesné výchovy a sportů na UK FTVS.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Poplatek za elektronickou formu přihlášky: 880
   Poznámka: Banka: Komerční banka Praha 6 Číslo účtu: 43-9685580247/0100 IBAN: CZ2301000000439685580247 SWIFT (BIC) KOMBCZ PPXXX Variabilní symbol: po vyplnění elektronického formuláře je ke každé přihlášce vygenerován šestimístný kód - ID elektronické přihlášky Pokud variabilní symbol není uveden, nepřiřadí systém platbu k elektronické přihlášce! Platba je možná pouze platební kartou nebo bezhotovostním převodem z účtu. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je nevratný.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Studium navazujícího magisterského oboru Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami se věnuje oblasti tzv. aplikovaných pohybových aktivit, tedy pohybu na vrcholové, rekreační i zdravotní úrovni pro jedince s různým typem postižení a omezení. Vychází z širokého spektra vědních oborů zaměřených nejen na oblast pedagogicko-psychologickou (se zaměřením na speciální pedagogiku a etiku v oblasti aplikovaných pohybových aktivit), ale také na vědní obory spadající do kinantropologie (např. hodnocení pohybového systému a antropomotorika), a zejména pak z oborů, které umožňují získat potřebné znalosti o problematice osob se specifickými potřebami (patobiomechanika, aplikované pohybové programy pro osoby se specifickými potřebami, sportovní trénink osob se specifickými potřebami atd.). Oproti bakalářskému studiu je portfolio předmětů obohaceno o předměty zaměřené na management sportovních akcí pro osoby se specifickými potřebami, zdravotní aspekty sportu osob se specifickými potřebami a prevenci civilizačních onemocnění. Podstatnou složku SP tvoří předměty zaměřené na zpracování závěrečné práce. Profesní dovednosti jsou rozvíjeny a upevňovány prostřednictvím praxí. SP poskytuje detailní představu o metodách práce s osobami se specifickými potřebami a současně zprostředkovává studentům i poznání vývojových trendů v dané oblasti a povědomí o jejich aplikaci v praxi. Vyvážená struktura povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů umožňuje posluchačům plně pokrýt celou sféru jejich profesionálních potřeb. Jedná se o akademicky zaměřený SP.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Přijímací  zkouška  je dvoukolová. 

   Ke studiu jsou přijati uchazeči s celkovým nejvyšším bodovým ziskem, kteří se u přijímací zkoušky umístí podle počtu dosažených bodů v předpokládaném počtu přijímaných. Tuto podmínku splní i všichni uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístí na posledním místě v pořadí. Splní-li tuto podmínku větší počet uchazečů, rozhoduje pořadí nejlepších. O bodovém limitu pro přijetí ke studiu a počtu přijatých uchazečů v jednotlivých studijních programech rozhoduje děkan.

   Talentová zkouška (první kolo)

   1. Talentová zkouška z atletiky (0 - 100 bodů)

   2. Talentová zkouška ze sportovních her (0 - 100 bodů)

   3. Talentová zkouška z plavání (0 - 100 bodů)

   Do druhého kola postupují všichni uchazečí, kteří z každé talentové zkoušky získají minimálně 1 bod.

   Bodování talentových zkoušek naleznete na https://www.ftvs.cuni.cz/FTVS-35.html

   Písemné přijímací zkoušky se konají ve dnech 3. 6. - 5. 6. 2024 (řádný termín) a v náhradním termínu 11. - 16. 6. 2024

   Písemná zkouška (druhé kolo)

   1. Písemná zkouška - test odborných vědomostí (v rozsahu Bc. studia Aplikovaná tělesná výchova osob se specifickými potřebami) (0 - 400 bodů)

   80 otázek – vždy jen jedna správná odpověď   (1 otázka --- 5 bodů)

    Celkem možno získat:                                                    0 – 700 bodů

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu.   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 11.05.2024 Do: 12.05.2024
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 08.06.2024 Do: 09.06.2024
   Zdravotní způsobilost: sportovní lékař
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Potvrzení od sportovního či tělovýchovného lékaře, že je student schopen zvýšené fyzické námahy spojené se studiem tělesné výchovy a sportu. Prohlídka má platnost 1 rok od data vydání.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Absolventi 5 semestrů studijních programů /oborů Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami na FTVS UK nebo odpovídajícího studia FTK UP Olomouc s průměrem známek do 2,00 za 5 semestrů studia budou přijati bez přijímacích zkoušek.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   no

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Studium připravuje vysokoškolsky vzdělané odborníky pro široké spektrum profesí v této oblasti. Jedná se zejména o specialisty pro podporu aplikovaných pohybových aktivit (viz Nařízení vlády, Sb. Zákonů 275/2016), ale i například pedagogy volného času, pedagogické asistenty a konzultanty, trenéry, metodiky či organizátory a poskytovatele služeb v oblasti aplikovaných pohybových aktivit. Zároveň studijní program připravuje i potenciální adepty pro doktorské studium a uplatnění v oblasti vědy a výzkumu. V současné době je vzhledem k inkluzivním trendům vzdělávání vysoká poptávka po nové pracovní pozici „konzultant aplikovaných pohybových a aktivit“.