Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Učitelství tělesné výchovy pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství geografie pro střední školy (0114TA3000480000 / 0114TA300003) - dvouoborové studium

  Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
  Studijní program: Učitelství tělesné výchovy pro střední školy (N0114A300048)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Předpokládaný počet přijímaných: 10
  Standardní doba studia: 2 roky
  Krátká poznámka: Program umožňuje získat ucelené znalosti a dovednosti z jiného studijního programu
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  7 / 21

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 29.02.2024
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Poplatek za elektronickou formu přihlášky: 880
   Poznámka: Banka: Komerční banka Praha 6 Číslo účtu: 43-9685580247/0100 IBAN: CZ2301000000439685580247 SWIFT (BIC) KOMBCZ PPXXX Variabilní symbol: po vyplnění elektronického formuláře je ke každé přihlášce vygenerován šestimístný kód - ID elektronické přihlášky Pokud variabilní symbol není uveden, nepřiřadí systém platbu k elektronické přihlášce! Platba je možná pouze platební kartou nebo bezhotovostním převodem z účtu. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je nevratný.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Studijní program je uskutečňován ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou, jako pevná kombinace ve sdruženém studiu. Jedná se o studijní program (dále SP) pro vzdělávací oblasti Učitelství a Tělesná výchova a sport, kinantropologie, který vychází z poměrně širokého spektra vědních oborů zaměřených na oblast života společnosti, která se tradičně nazývá tělesnou výchovou a sportem a které jsou pro vzdělání kvalifikovaného pedagoga ve výše uvedené oblasti nezbytné. SP je navazujícím studiem, prostřednictvím kterého absolventi získají základní teoretické znalosti a oborové dovednosti v humanitních vědních oborech (filosofie a historie sportu), oborech společensko-vědních (psychologie, sociologie a pedagogika sportu) a v souboru spíše biomedicínských oborů (anatomie, biomechanika, zátěžová fyziologie) a také z disciplín mezioborových (antropomotorika, zdatnost a zdravý životní styl, výživa člověka). Výčet oborů doplňuje didaktika sportu obecně a jednotlivé didaktiky stěžejních sportovních aktivit.
   Studiem v navazujícím magisterském studiu studijního programu Učitelství tělesné výchovy jsou jejich znalosti v jednotlivých oborech dále prohlubovány, studenti jsou seznamováni s širším teoretickým zázemím v oblastech pedagogicko-psychologického základu, univerzitního i oborově specifického základu. V předmětech oborových didaktik základních sportovních odvětví prokazují schopnost osvojené znalosti realizovat v konkrétních činnostech učitele tělesné výchovy.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Přijímací zkouška je jednokolová. 

   Ke studiu jsou přijati uchazeči s celkovým nejvyšším bodovým ziskem, kteří se u přijímací zkoušky umístí podle počtu dosažených bodů v předpokládaném počtu přijímaných. Tuto podmínku splní i všichni uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístí na posledním místě v pořadí. Splní-li tuto podmínku větší počet uchazečů, rozhoduje pořadí nejlepších. O bodovém limitu pro přijetí ke studiu a počtu přijatých uchazečů v jednotlivých studijních programech rozhoduje děkan.

   Písemná zkouška 

   1. Písemná zkouška – test odborných vědomostí  (v rozsahu Bc. studia Tělesná výchova a sport) (0 - 400 bodů)

   80 otázek – vždy jen jedna správná odpověď   (1 otázka --- 5 bodů)

   Celkem možno získat:                                                0 - 400 bodů

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu.   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 03.06.2024 Do: 05.06.2024
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 11.06.2024 Do: 12.06.2024
   Zdravotní způsobilost: sportovní lékař
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Uchazeč odevzdá potvrzení o zdravotní způsobilosti (potvrzení od sportovního lékaře, že je schopen zvýšené tělesné zátěže) při zápisu ke studiu.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Podmínkou pro přijetí je dosažení bakalářského vzdělání ve studijním programu/oboru Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání - Geografie se zaměřením na vzdělávání. V případě obdobného oboru musí být součástí přihlášky i sylabus vystudovaného studijního oboru. Obdobnost oboru je podmíněna složením státních závěrečných zkoušek z tématických okruhů: Společensko-vědní základy tělesné výchovy a sportu; Biomedicínské základy tělesné výchovy a sportu; Teorie a základy didaktiky; Geografie.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   nono

   nono

   nono

   nono

   nono

   nono

   nono

   nono

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Učitel tělesné výchovy na všech typech středních a středních odborných škol včetně druhého stupně základních škol
   Osoba samostatně výdělečně činná v oblastech poskytování tělovýchovných a sportovních služeb