Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Učitelství tělesné výchovy pro střední školy (0114TA3000480000)

  Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
  Studijní program: Učitelství tělesné výchovy pro střední školy (N0114A300048)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Předpokládaný počet přijímaných: 60
  Standardní doba studia: 2 roky
  Krátká poznámka: Volbu specializace student provede při zápisu do studia
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  31 / 90

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 29.02.2024
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Poplatek za elektronickou formu přihlášky: 880
   Poznámka: Banka: Komerční banka Praha 6 Číslo účtu: 43-9685580247/0100 IBAN: CZ2301000000439685580247 SWIFT (BIC) KOMBCZ PPXXX Variabilní symbol: po vyplnění elektronického formuláře je ke každé přihlášce vygenerován šestimístný kód - ID elektronické přihlášky Pokud variabilní symbol není uveden, nepřiřadí systém platbu k elektronické přihlášce! Platba je možná pouze platební kartou nebo bezhotovostním převodem z účtu. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je nevratný.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Studijní program svým zaměřením a ve vazbě k profilu absolventa i jeho uplatnění v dalším vysokoškolském vzdělávání v rámci odborné a profesní přípravě učitelů vychází z poměrně širokého spektra vědních oborů zaměřených nejen na oblasti pedagogicko-psychologického, univerzitního i didaktického základu v oblasti učitelství, ale zahrnuje i další vědní obory souhrnně zařazovány mezi vědní obory Kinantropologie.
   Jedná se o humanitní vědní obory (filosofie a historie sportu), obory společensko-vědní (psychologie, sociologie, pedagogika a management sportu), soubor spíše biomedicínských oborů (biomechanika, zátěžová fyziologie), disciplíny mezioborové (antropomotorika, zdatnost a zdravý životní styl, výživa člověka). Výčet oborů doplňuje didaktika sportu v obecných teoretických i praktických základech a základy didaktiky stěžejních sportovních aktivit. Neméně podstatná složka studijního programu je tvořena předměty zaměřenými na zpracování závěrečné práce, především seznámení se základními východisky a metodologickými přístupy vědecké práce. Profesní dovednosti jsou rozvíjeny a upevňovány prostřednictvím průběžných i souvislých pedagogických praxí.
   Studenti se přiměřenou mírou podílejí na metodické, vědecké i výzkumné činnost, která je v rámci struktury FTVS UK realizována nejen na specializovaných pracovištích, ale i na jednotlivých pracovištích sportovní, společenské a biomedicínské sekce.
   Specializace, které jsou v rámci studijního programu realizovány, rozšiřují teoretické znalosti a dovednosti absolventů v oblastech vzdělávání studijního programu.
   Specializace Výchova ke zdraví: se váže na vzdělávací oblast „Člověk a zdraví“, která obsahuje tělesnou výchovu a výchovu ke zdraví. Studenti studiem specializace rozšiřují své znalosti v oblasti v péče o zdraví ve vazbě na udržování a rozvoj zdatnosti jako komponenty utvářející zdravý životní styl.
   Specializace Výchova v přírodě: v průběhu specializace studenti získávají oborově specifické teoretické znalosti a profesní dovednosti, které se váží k pobytu v přírodě, kde dominují poznatky prožitkové pedagogiky a environmentální výchovy. Osvojené oborově specifické znalosti a dovednosti studenti uplatní při přípravě, plánování, realizaci a vyhodnocování pohybových aktivit a rozličných (pohybově intervenčních, zábavných, osobnostně kultivujících) programů v rámci pobytu v přírodě.                    Specializece Trenérství: zaměřená na dané odvětví sportovní specializace.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Přijímací zkouška je jednokolová. 

   Ke studiu jsou přijati uchazeči s celkovým nejvyšším bodovým ziskem, kteří se u přijímací zkoušky umístí podle počtu dosažených bodů v předpokládaném počtu přijímaných. Tuto podmínku splní i všichni uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístí na posledním místě v pořadí. Splní-li tuto podmínku větší počet uchazečů, rozhoduje pořadí nejlepších. O bodovém limitu pro přijetí ke studiu a počtu přijatých uchazečů v jednotlivých studijních programech rozhoduje děkan.

   Písemná zkouška 

   1. Písemná zkouška - test odborných vědomostí (v rozsahu Bc. studia Tělesná výchova a sport - z oblasti didaktiky sportu, společenskovědních a biomedicínských základů sportu)

   80 otázek – vždy jen jedna správná odpověď   (1 otázka --- 5 bodů)

   Celkem možno získat:   0 - 400 bodů

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu.   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 03.06.2024 Do: 05.06.2024
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 11.06.2024 Do: 12.06.2024
   Zdravotní způsobilost: sportovní lékař
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Uchazeč odevzdá potvrzení o zdravotní způsobilosti (potvrzení od sportovního lékaře, že je schopen zvýšené tělesné zátěže) při zápisu ke studiu.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Podmínkou pro přijetí je dosažení bakalářského vzdělání ve studijním programu/oboru Tělesná výchova a sport, Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání, Vojenská tělovýchova nebo obdobného studijního programu/oboru.

   V případě obdobného oboru musí být součástí přihlášky i sylabus vystudovaného studijního oboru. Obdobnost oboru je podmíněna složením státních závěrečných zkoušek z tématických okruhů: Společensko-vědní základy tělesné výchovy a sportu; Biomedicínské základy tělesné výchovy a sportu; Teorie a základy didaktiky tělesné výchovy. Obdobnost oboru je podmíněna podobností studijního plánu, a to především výčtem klíčových předmětů, které jsou rovněž ověřovány u státních závěrečných zkoušek.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   no

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Učitel tělesné výchovy na všech typech středních a středních odborných škol včetně druhého stupně základních škol
   Učitel tělesné výchovy, sportovní přípravy a trenér sportovní specializace
   Osoba samostatně výdělečně činná v oblastech poskytování tělovýchovných a sportovních služeb
   Odborný poradce, konzultant pro výchovu ke zdraví nebo výchovu v přírodě