Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Ortotik - protetik (0914RP360013)

  Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
  Studijní program: Ortotik - protetik (B0914P360013)
  Forma studia: kombinovaná
  Druh studia: bakalářské
  Jazyk výuky: čeština
  Předpokládaný počet přijímaných: 20
  Standardní doba studia: 3 roky
  Krátká poznámka: studijní program je uskutečňován bez specializace
  Forma přihlášky: Elektronická

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 29.02.2024
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Poplatek za elektronickou formu přihlášky: 880
   Poznámka: Banka: Komerční banka Praha 6 Číslo účtu: 43-9685580247/0100 IBAN: CZ2301000000439685580247 SWIFT (BIC) KOMBCZ PPXXX Variabilní symbol: po vyplnění elektronického formuláře je ke každé přihlášce vygenerován šestimístný kód - ID elektronické přihlášky Pokud variabilní symbol není uveden, nepřiřadí systém platbu k elektronické přihlášce! Platba je možná pouze platební kartou nebo bezhotovostním převodem z účtu. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je nevratný.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Studijní obor vychovává odborníky, kteří budou schopni samostatně vytvářet technická řešení pro tělesně postižené, včetně aplikace pomůcek pro běžné použití i pro sport. Absolvent studia se musí orientovat v jednotlivých druzích postižení, v jednotlivých typech pomůcek, musí být teoreticky připraven tyto pomůcky navrhnout, zhotovit, aplikovat a upravit. Musí být schopen předat postiženému všechny potřebné informace pro aktivní využití pomůcky. Jeho uplatnění bude především na odborných pracovištích zabývajících se výrobou a aplikací ortotických a protetických pomůcek. Může se však uplatnit v nižších formách vzdělávání v oboru Ortotik-protetik nebo v celoživotním vzdělávání zdravotnických pracovníků. Může najít uplatnění i jako specialista ve zdravotních pojišťovnách či na úsecích státní správy zabývajících se zdravotními pomůckami. Studium se ukončuje státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba bakalářské práce.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Přijímací  zkouška je jednokolová. 

   Ke studiu jsou přijati uchazeči s celkovým nejvyšším bodovým ziskem, kteří se u přijímací zkoušky umístí podle počtu dosažených bodů v předpokládaném počtu přijímaných. Tuto podmínku splní i všichni uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístí na posledním místě v pořadí. Splní-li tuto podmínku větší počet uchazečů, rozhoduje pořadí nejlepších. O bodovém limitu pro přijetí ke studiu a počtu přijatých uchazečů v jednotlivých studijních programech rozhoduje děkan.

   Zkouška tvůrčích schopností a manuálních dovedností

   https://www.ftvs.cuni.cz/FTVS-573-version1-zkouska_tvurcich__schopnosti_a.pdf

   Zkouška tvůrčích schopností a manuálních dovedností 0 – 150 bodů

   Bodování: 3 úkoly, každý za 50 bodů

   Z každé jednotlivého úkolu u talentové zkoušky je nutné získat alespoň 1 bod. Uchazeč, který tuto podmínku nesplní, nemůže být přijat

    

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou.   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 11.05.2024 Do: 12.05.2024
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 08.06.2024 Do: 09.06.2024
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Středoškolské učebnice biologie člověka a genetiky.

   ČIHÁK, Radomír, 2016. Anatomie. Třetí, upravené a doplněné vydání. Ilustroval Ivan HELEKAL, ilustroval Jan KACVINSKÝ, ilustroval Stanislav MACHÁČEK. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-3817-8.

   MACHOVÁ, Jitka. Biologie člověka pro speciální pedagogy. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1993. Učebnice pro vysoké školy. ISBN 80-04-23795-9.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Absolvent je kvalifikovaný zdravotnický pracovník, který je schopen vytvářet technická řešení pro tělesně postižené, včetně aplikace pomůcek pro běžné použití i sport. Orientuje se v jednotlivých druzích postižení a typech pomůcek, je teoreticky i prakticky připraven tyto pomůcky navrhnout, zhotovit, aplikovat a upravit, je schopen předat postiženému potřebné informace pro aktivní využití pomůcky. Uplatnění najde především v odborných pracovištích zabývajících se výrobou a aplikací ortotických a protetických pomůcek. Může působit jako pedagog v nižších formách vzdělávání v tomto oboru nebo v celoživotním vzdělávání zdravotnických pracovníků, dále i jako specialista ve zdravotních pojišťovnách či na příslušných úsecích státní správy.