Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Geografie se zaměřením na vzdělávání (0114RA3000500000 / 0114RA330001) - dvouoborové studium

  Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
  Studijní program: Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání (B0114A300050)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: bakalářské
  Jazyk výuky: čeština
  Předpokládaný počet přijímaných: 20
  Standardní doba studia: 3 roky
  Krátká poznámka: Pevná kombinace ve sdruženém studiu
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  45 / 99

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 29.02.2024
   Poznámka k termínu: Povinnou přílohou k přihlášce ke studiu je Potvrzení od tělovýchovného lékaře, že je uchazeč schopen zvýšené tělesné zátěže spojené se studiem Tělesné výchovy a sportů na UK FTVS.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Poplatek za elektronickou formu přihlášky: 880
   Poznámka: Banka: Komerční banka Praha 6 Číslo účtu: 43-9685580247/0100 IBAN: CZ2301000000439685580247 SWIFT (BIC) KOMBCZ PPXXX Variabilní symbol: po vyplnění elektronického formuláře je ke každé přihlášce vygenerován šestimístný kód - ID elektronické přihlášky Pokud variabilní symbol není uveden, nepřiřadí systém platbu k elektronické přihlášce! Platba je možná pouze platební kartou nebo bezhotovostním převodem z účtu. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je nevratný.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Studijní program je primárně zaměřen na přípravu učitelů tělesné výchovy. V bakalářském studiu je učitelská příprava zaměřena především na osvojování pohybových dovedností spojených s výkonem povolání učitele tělesné výchovy a následně postupnou přípravu a rozvoj dovedností učitelských či trenérsko-metodických. Studium tělěsné výchovy je odborně podpořeno dalšími obory, které spadají do vědní oblasti kinantropologie. Jedná se o humanitní vědní obory (filosofie a historie sportu), obory společensko-vědní (psychologie, sociologie, pedagogika a management sportu), soubor  biomedicínských oborů (biomechanika, zátěžová fyziologie), disciplíny mezioborové (antropomotorika, zdatnost a zdravý životní styl, výživa člověka). Výčet oborů doplňuje didaktika sportu v obecných teoretických i praktických základech a základy didaktiky stěžejních sportovních aktivit. Podstatnou částí studijního programu je příprava a tvorba závěrečné bakalářské práce. Profesní dovednosti jsou rozvíjeny a upevňovány prostřednictvím průběžných i souvislých pedagogických či odborných praxí.


   Studenti se přiměřenou mírou podílejí na metodické, vědecké i výzkumné činnost, která je v rámci struktury FTVS UK realizována nejen na specializovaných pracovištích, ale i na jednotlivých pracovištích sportovní, společenské a biomedicínské sekce. Studijní program je uskutečňován ve spoloupráci s Přírodovědeckou fakultou.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Přijímací zkouška se skládá ze dvou částí - talentová zkouška a písemná zkouška.

   Ke studiu jsou přijati uchazeči s celkovým nejvyšším bodovým ziskem, kteří se u přijímací zkoušky umístí podle počtu dosažených bodů v předpokládaném počtu přijímaných. Tuto podmínku splní i všichni uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístí na posledním místě v pořadí. Splní-li tuto podmínku větší počet uchazečů, rozhoduje pořadí nejlepších. O bodovém limitu pro přijetí ke studiu a počtu přijatých uchazečů v jednotlivých studijních programech rozhoduje děkan.

   Bodový zisk je součtem bodů získaných v rámci talentových zkoušek (první část přijímací zkoušky) a čtyřnásobkem počtu bodů získaných v písemné zkoušce na druhé fakultě (druhá část přijímací zkoušky).

    Talentová zkouška (první část přijímací zkoušky):

   1) Talentová zkouška z atletiky (0 - 100 bodů)

   2) Talentová zkouška z gymnastiky (0 - 100 bodů)

   3) Talentová zkouška ze sportovních her (0 - 100 bodů)

   4) Talentová zkouška z plavání (0 - 100 bodů)

    Z každé jednotlivé talentové zkoušky je nutné získat alespoň 1 bod. Uchazeč, který tuto podmínku nesplní, nemůže být přijat. V takovém případě je bezpředmětné účastnit se druhé části přijímací zkoušky.

    Bodování talentových zkoušek naleznete na https://www.ftvs.cuni.cz/FTVS-35.html

   Písemná zkouška (druhá část přijímací zkoušky):

   Písemná zkouška z druhého aprobačního předmětu  (0 - 100 bodů) se koná na Přírodovědecké fakultě. Minimální bodová hranice pro test z geografie je 40 bodů. Uchazeč, který nesplní minimální bodovou hranici z testu z druhého aprobačního předmětu, nemůže být přijat.

   Obsahová náplň testu z goegrafie vychází z platných učebnic pro gymnázia vydaných v ČR, případně z rámcových vzdělávacích programů pro gymnázia a z platných kurikulárních dokumentů; navíc jsou zařazeny otázky zjišťující zájem o obor a schopnost logické úvahy a aplikace znalostí, dovedností a postupů, které jsou běžnou součástí středoškolského kurikula.

   Obsah písemné přijímací zkoušky z druhého aprobačního předmětu odpovídá přijímací zkoušce na obdobný učitelský studijní program uskutečňovaný na PřF

   https://www.natur.cuni.cz/fakulta/uchazeci

   Více informací k testu z geografie a modelový test  naleznete na webových stránkách Přírodovědecké fakulty.

   https://www.natur.cuni.cz/fakulta

   V případě, že se uchazeč hlásí i na Přírodovědeckou fakultu, je písemná zkouška totožná s písemnou zkouškou na bakalářský studijní program Geografie se zaměřením na vzdělávání. Uchazeč píše test pouze jednou a výsledek se mu započítává pro přijímací řízení na obou fakultách. 

    

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou.   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 11.05.2024 Do: 12.05.2024
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 08.06.2024 Do: 09.06.2024
   Zdravotní způsobilost: sportovní lékař
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Potvrzení od sportovního či tělovýchovného lékaře, že je student schopen zvýšené fyzické námahy spojené se studiem tělesné výchovy a sportu. Prohlídka má platnost 1 rok od data vydání.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Absolvent je způsobilý pokračovat v navazujícím magisterském studiu, které je zaměřeno na přípravu učitelů tělesné výchovy v kombinaci s druhým aprobačním předmětem.