Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Fyzioterapie (0915RA360005)

  Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
  Studijní program: Fyzioterapie (B0915A360005)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: bakalářské
  Jazyk výuky: čeština
  Předpokládaný počet přijímaných: 60
  Standardní doba studia: 3 roky
  Krátká poznámka: studijní program je uskutečňován bez specializace
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  90 / 772

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 29.02.2024
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Poplatek za elektronickou formu přihlášky: 880
   Poznámka: Banka: Komerční banka Praha 6 Číslo účtu: 43-9685580247/0100 IBAN: CZ2301000000439685580247 SWIFT (BIC) KOMBCZ PPXXX Variabilní symbol: po vyplnění elektronického formuláře je ke každé přihlášce vygenerován šestimístný kód - ID elektronické přihlášky Pokud variabilní symbol není uveden, nepřiřadí systém platbu k elektronické přihlášce! Platba je možná pouze platební kartou nebo bezhotovostním převodem z účtu. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je nevratný.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Fyzioterapie je obor zdravotnické činnosti zaměřený na diagnostiku a terapii funkčních poruch pohybového systému. Prostřednictvím pohybu a dalších fyzioterapeutických postupů cíleně ovlivňuje funkce ostatních systémů včetně funkcí psychických.
   Standardní doba studia na UK FTVS je 3 roky a studium je určeno absolventům středních škol s maturitou. Studium je členěno do šesti semestrů a zahrnuje předměty v oborech, které tvoří základ potřebný pro poskytování fyzioterapeutické péče (biologie, anatomie, fyziologie, patologie a patofyziologie, biofyzika, biomechanika, kineziologie), podstatné jsou potom předměty fyzioterapie – vyšetřovací a terapeutické postupy, rehabilitační propedeutika léčebná rehabilitace, fyzikální terapie, balneologie, a další klinické obory (vnitřní lékařství, chirurgie, traumatologie, gynekologie, neurologie, psychiatrie, pediatrie, geriatrie, ortopedie, ortotika-protetika), jakož i předměty preventivní péče, základy ergoterapie, komunitní péče, zdravotní tělesná výchova, tělesná výchova a sport zdravotně postižených a dále sociální a další související obory (psychologie, pedagogika, základy speciální pedagogiky, sociální a pracovní rehabilitace, sociální právní předpisy, ergonomie, základy informatiky, statistiky a metodologie vědeckého výzkumu). Velký důraz je kladen na praktické vyučování poskytující dovednosti a znalosti v provádění fyzioterapeutických postupů, jež probíhá zejména ve zdravotnických zařízeních pod vedením fyzioterapeuta. Součástí praktického vyučování je souvislá praxe v každém roce studia a sportovní aktivita pod vedením tělovýchovných odborníků nebo fyzioterapeutů. Po získání 180 kreditů (ECTS) skládají studenti státní závěrečné zkoušky, jejichž součástí je obhajoba bakalářské práce, teoretické zkoušky a zkouška na klinickém pracovišti.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Prokázání studijních předpokladů 

   Uchazeč prokazuje studijní předpoklady absolvováním a výsledkem Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) organizovaných společností www.scio.cz, s.r.o. v období od prosince 2023 do 15. května 2024 a to z testu Obecných studijních předpokladů (OSP) a z testu Biologie (BIO). Pokud se uchazeč zúčastní více než jednoho termínu NSZ, bude mu započítán nejlepší dosažený výsledek. Výsledky předá společnost www.scio.cz, s.r.o. Fakultě tělesné výchovy a sportu UK v elektronické podobě po 15.5.2024. Celkový výsledek zkoušky je dán součtem výsledků z obou částí a zaokrouhlen na jedno desetinné místo.

   Ke studiu jsou přijati uchazeči s celkovým nejvyšším bodovým ziskem, kteří se u přijímací zkoušky umístí podle počtu dosažených bodů v předpokládaném počtu přijímaných. Tuto podmínku splní i všichni uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístí na posledním místě v pořadí. Splní-li tuto podmínku větší počet uchazečů, rozhoduje pořadí nejlepších. O bodovém limitu pro přijetí ke studiu a počtu přijatých uchazečů v jednotlivých studijních programech rozhoduje děkan.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou.   Způsob ověření: SCIO test
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 01.12.2023 Do: 15.05.2024
   Náhradní termín (přijímací zkoušky):
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Odlišné podmínky pro přijetí platí pro uchazeče, kteří absolvovali program celoživotního vzdělávání uskutečňovaný na Fakultě tělesné výchovy a sportu UK s názvem Úvod do studia Fyzioterapie. Podmínkou pro přijetí je splnění předepsaných zápočtů a zkoušek v minimálním počtu 50 kreditů v akademickém roce 2023/24.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Absolvent bakalářského studijního oboru fyzioterapie je „Fyzioterapeut“, který studiem získal odbornou způsobilost k výkonu povolání a je oprávněn poskytovat služby, které u člověka rozvíjejí, udržují a obnovují jeho maximální pohybové a funkční schopnosti. Dokáže lidem pomáhat ve všech životních etapách, když jejich pohyb a funkce jsou ohrožovány věkem, úrazem, nemocí, poruchou, podmínkami nebo faktory prostředí. Fyzioterapeut pomáhá lidem v maximální míře zlepšit jejich kvalitu života a to ve směru tělesném, emočním i sociálním. Je činný ve zdravotnickém oboru propagace, prevence, léčby včetně intervenční a rehabilitace s cílem vrátit pacienta do normálního života.