Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Management tělesné výchovy a sportu (0413RA280001)

  Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
  Studijní program: Management tělesné výchovy a sportu (B0413A280001)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: bakalářské
  Jazyk výuky: čeština
  Předpokládaný počet přijímaných: 60
  Standardní doba studia: 3 roky
  Krátká poznámka: studijní program je uskutečňován bez specializace
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  115 / 352

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 29.02.2024
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Poplatek za elektronickou formu přihlášky: 880
   Poznámka: Banka: Komerční banka Praha 6 Číslo účtu: 43-9685580247/0100 IBAN: CZ2301000000439685580247 SWIFT (BIC) KOMBCZ PPXXX Variabilní symbol: po vyplnění elektronického formuláře je ke každé přihlášce vygenerován šestimístný kód - ID elektronické přihlášky Pokud variabilní symbol není uveden, nepřiřadí systém platbu k elektronické přihlášce! Platba je možná pouze platební kartou nebo bezhotovostním převodem z účtu. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je nevratný.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Cílem SP bakalářského studia je zakotvit v českém prostředí obor management tělesné výchovy a sportu podobně, jako existuje na zahraničních univerzitách se sportovními fakultami a zlepšit kvalitu řídícího procesu ve sportovních organizacích jak neziskového i ziskového zaměření s napojením na veřejný i podnikatelský sektor.
   Specifikou bakalářského studijního programu je studium poznatků z oboru tělesná výchova sport v kombinaci s ekonomicko-manažerskými obory. Posluchači jsou systematicky seznamováni s poznatky vztahujícími se k oboru kinantropologie v prostředí sportu v České republice i na mezinárodní úrovni tak, aby mohli adekvátně postihnout v projekčních pracích specifika sportovní činnosti v ekonomické a organizátorské rovině.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Prokázání obecných studijních předpokladů

   Uchazeč prokazuje studijní předpoklady absolvováním a výsledkem Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) organizovaných společností www.scio.cz,  v období od prosince 2023 do 15. května 2024 a to z testu Obecných studijních předpokladů (OSP), který je složen ze dvou částí: analytické a verbální. Pokud se uchazeč zúčastní více než jednoho termínu NSZ, bude mu započítán nejlepší dosažený výsledek. Výsledky předá společnost www.scio.cz, s.r.o. Fakultě tělesné výchovy a sportu UK v elektronické podobě po 15.5.2024.

   Výsledek Národních srovnávacích zkoušek – tzv. harmonizovaný percentil dosažený v analytické části testu z OSP bude pro účely přijímacího řízení vynásoben koeficientem „3“.

   Výsledek Národních srovnávacích zkoušek – tzv. harmonizovaný percentil dosažený ve verbální části testu z OSP bude pro účely přijímacího řízení vynásoben koeficientem „2“.

   Celkový výsledek zkoušky je dán součtem vynásobených percentilů v obou částech a zaokrouhlen na jedno destinné místo.

   Ke studiu jsou přijati uchazeči s celkovým nejvyšším bodovým ziskem, kteří se u přijímací zkoušky umístí podle počtu dosažených bodů v předpokládaném počtu přijímaných. Tuto podmínku splní i všichni uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístí na posledním místě v pořadí. Splní-li tuto podmínku větší počet uchazečů, rozhoduje pořadí nejlepších. O bodovém limitu pro přijetí ke studiu a počtu přijatých uchazečů v jednotlivých studijních programech rozhoduje děkan.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou.   Způsob ověření: SCIO test
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 01.12.2023 Do: 15.05.2024
   Náhradní termín (přijímací zkoušky):
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Odlišné podmínky pro přijetí platí pro uchazeče, kteří absolvovali program celoživotního vzdělávání uskutečňovaný na Fakultě tělesné výchovy a sportu UK s názvem Úvod do studia managementu tělesné výchovy a sportu . Podmínkou pro přijetí je splnění předepsaných zápočtů a zkoušek v minimálním počtu 50 kreditů v akademickém roce 2023/24.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   - pracovník ekonomických a marketingových úseků sportovních organizací neziskového charakteru
   - pracovník ekonomických a marketingových úseků obchodních společností v oblasti profesionálního sportu,
   - pracovník ekonomických, personálních a marketingových úseků zařízení nabízejících sportovní služby
   - pracovník obchodních oddělení firem obchodujících se sportovním zbožím