Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Psychologie s rozšířením o speciální pedagogiku (0313RA230008)

  Fakulta: Pedagogická fakulta
  Studijní program: Psychologie s rozšířením o speciální pedagogiku (B0313A230008)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: bakalářské
  Jazyk výuky: čeština
  Předpokládaný počet přijímaných: 40
  Standardní doba studia: 3 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  85 / 1132

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 29.02.2024
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Poplatek za elektronickou formu přihlášky: 880
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Studijní program Psychologie s rozšířením o speciální pedagogiku je zaměřen na osvojení základních odborných znalostí a dovedností v psychologických a vybraných speciálně-pedagogických oborech, které jsou relevantní pro psychologii. Důraz je kladen na základní teoretické disciplíny psychologie (tj. obecná, vývojová, sociální psychologie, psychologie osobnosti, dějiny psychologie) a na metodologii psychologického výzkumu (tj. design výzkumu, metodologická paradigmata, metody sběru a analýzy dat) a dále na aplikované disciplíny (např. pedagogická psychologie, psychologie práce atd.). Studium je primárně orientováno akademicky a předpokládá se tedy pokračování ve studiu navazujících magisterských programů psychologie, případně i příbuzných oborů. Studium ale zároveň nabízí dostatečné znalosti a dovednosti praktického charakteru, které umožňují po absolvování uplatnění na trhu práce, a to zejména na asistentských pozicích ve školách, poradenských a speciálně pedagogických zařízeních, ústavech sociální péče atd. Bakalářské studium neopravňuje k výkonu pozice psychologa; k tomu je třeba absolvovat také navazující magisterský program. Studium náleží k programu Psychologie a je jednoborovým studiem. Odpovídá tedy legislativním požadavkům regulovaných psychologických profesí (např. psycholog ve školství). Studijní program je kompatibilní s požadavky evropského standardu EuroPsy, čímž je usnadněna studentská a absolventská mezinárodní mobilita.

   Studijní program je koncipován tak, aby student v průběhu studia při plnění studijních povinností prokázal schopnost používat získané odborné znalosti, odborné dovednosti a obecné způsobilosti alespoň v jednom cizím jazyce.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Přijímací zkouška do bakalářského studijního programu Psychologie s rozšířením o speciální pedagogiku je dvoukolová, uchazeči mohou získat celkem max. 200 bodů:

   • v prvním kole uchazeče čeká znalostní test, v němž je možné max. získat 100 bodů, 
   • druhé kolo je tvořeno písemnou talentovou zkouškou, do druhého kola postupuje prvních 100 uchazečů dle bodového zisku z 1. kola a všichni uchazeči, kteří dosáhnou stejný počet bodů jako uchazeč, který se umístil na 100. místě; ve druhém kole je možné získat max. 100 bodů. 

   Ověřované znalosti vychází z obsahu publikací uvedených v oddílu Doporučená literatura. Od uchazečů se očekává jejich nastudování a následná aplikace znalostí. V rámci druhého kola se k tomuto seznamu přidávají ještě tři vybrané a pro všechny uchazeče totožné odborné články, které budou oznámeny a zpřístupněny spolu s pozvánkou na řádný termín prvního kola přijímací zkoušky.  

    

   1.kolo: Znalostní test

   Písemný test má 100 otázek s výběrem odpovědí. V prvním kole je možné dosáhnout maximálně 100 bodů. 

   Zkouška ověřuje následující oblasti:

   a)      oborové znalosti: otázky zakládající se na studiu psychologických a speciálně pedagogických publikací. 75 % otázek.

   b)      porozumění cizojazyčnému odbornému textů: znalostní otázky z psychologie v anglickém jazyku. 15 % otázek 

   c)      matematické základy: otázky ověřující pochopení matematických operací úrovně střední školy. 10 % otázek

    

   2.kolo: Písemná talentová zkouška 

   Souběžně s pozvánkou k přijímací zkoušce budou uchazečům elektronickou cestou zaslány celkově tři odborné psychologické články: dva v angličtině, jeden v češtině. Tyto články spolu s doporučenou literaturou pro první kolo jsou zdroje pro přijímací test druhého kola. Test se skládá z 50 otázek s výběrem odpovědi, kdy za každou správné zodpovězenou otázku je možné získat 2 body. V druhém kole je možné dosáhnout maximálně 100 bodů. 

   Test se skládá z:

   a) otázek ověřujících porozumění odborným článkům na základě informací v nich. 60 % otázek

   b) otázek ověřujících schopnost aplikovat znalosti ověřované v testu prvního kola přijímacího řízení. 40 % otázek

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou.   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 06.06.2024 Do: 18.06.2024
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 17.06.2024 Do: 26.06.2024
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   HELUS, Zdeněk. Úvod do psychologie. 2., přepracované a doplněné vydání. Praha: Grada, 2018. Psyché (Grada).

   HUNT, Morton M. Dějiny psychologie. Vydání čtvrté. Přeložil Renáta MLÍKOVSKÁ, přeložil Ivo MÜLLER. Praha: Portál, 2015.

   SLOWÍK, Josef. Speciální pedagogika. 2., aktualizované a doplněné vydání. Praha: Grada, 2016. Pedagogika.

   POLÁK, Josef. Přehled středoškolské matematiky. 10. vydání. Praha: Prometheus, 2015.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Absolvent získá dobrou orientaci v základních psychologických a speciálně-pedagogických disciplínách a dokáže jejich poznatky uplatňovat ve výzkumu a zároveň při pohledu na pedagogické a speciálně-pedagogické situace. Absolvent se může uplatnit v asistentských pozicích v rámci institucí poskytujících psychologické služby, vzdělávacích zařízeních či zařízeních sociálních služeb atd. Absolvent je připraven pro vstup do navazujícího magisterského studia Psychologie.