Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Chemie se zaměřením na vzdělávání (0114RA030006 / 0114RA130005) - dvouoborové studium

  Fakulta: Pedagogická fakulta
  Studijní program: Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání (B0114A030006)
  Forma studia: kombinovaná
  Druh studia: bakalářské
  Jazyk výuky: čeština
  Předpokládaný počet přijímaných: 8
  Standardní doba studia: 3 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  5 / 11

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 29.02.2024
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Poplatek za elektronickou formu přihlášky: 880
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání - maior

   Studium je koncipováno tak, aby jeho absolvent měl rozsáhlé znalosti a dovednosti v oborech biologie, geologie, environmentalistika, pedagogika a psychologie, dobře se orientoval v základech práce s biologickým a geologickým materiálem, uměl zorganizovat odborné exkurze, dovedl pracovat se základní laboratorní technikou a ICT, a orientoval se přiměřeným způsobem v odborné a populárně naučné literatuře a v e-zdrojích. Tyto znalosti a dovednosti je schopen využít při komplexním řešení specifických biologických, geologických a environmentálních problémů následně vedoucích k vypracování tematické bakalářské práce.

   Studijní program v plánu maior respektuje vyváženost oborové, didaktické a pedagogicko-psychologické složky dle standardů učitelské přípravy MŠMT. Pedagogicko-psychologická příprava zahrnuje předměty pedagogiky, psychologie a speciální pedagogiky, včetně pedagogicko-psychologické praxe a směřuje k přípravě pro navazující magisterské studium učitelství. Součástí plánu maior je zpracování bakalářské práce.

   Chemie se zaměřením na vzdělávání - minor

   Bakalářský studijní program Chemie se zaměřením na vzdělávání připravuje absolventy zejména pro navazující magisterské studium Učitelství chemie pro 2. stupeň ZŠ a SŠ, na nichž je chemie všeobecně vzdělávacím předmětem. Absolventi mohou najít uplatnění také mimo oblast školství, případně v navazujícím studiu v příbuzných oborech. Program obsahuje odbornou přípravu studentů v základních chemických disciplínách (obecné, anorganické, organické, fyzikální, analytické chemii a biochemii) a v úvodu do didaktiky chemie včetně různých typů pedagogických praxí. Vědomosti a dovednosti studenti získávají na přednáškách, v seminářích, v laboratorních cvičeních a exkurzích.

   Studijní program v plánu minor respektuje vyváženost oborové, oborově-didaktické a pedagogicko-psychologické složky dle standardů učitelské přípravy MŠMT.

   Studijní program je koncipován tak, aby student v průběhu studia při plnění studijních povinností prokázal schopnost používat získané odborné znalosti, odborné dovednosti a obecné způsobilosti alespoň v jednom cizím jazyce.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Přijímací zkouška má dvě části:

   1. Zkouška z 1. studijního programu, plán maior, max. 40 b.

   2. Zkouška z 2. studijního programu, plán minor, max. 40 b.

   Celkem max. 80 b.

    

   Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání

   Přijímací zkouška je pouze písemná, a to formou testu. Ověřuje znalosti biologie, geologie, ekologie a environmentalistiky v rozsahu středoškolského (gymnaziálního) učiva.

   Maximální bodový zisk z testu je 40 bodů. Délka testu je max. 30 minut.

   Chemie se zaměřením na vzdělávání 

   Přijímací zkouška je písemná. Formou multikomponentních úloh ověřuje jednak znalosti z chemie v rozsahu středoškolského (gymnaziálního) učiva, jednak úroveň přírodovědné gramotnosti uchazeče. Jednotlivé úlohy obsahují otázky na porozumění  poznatkům z oboru i komplexnější otázky zjišťující schopnost uchazeče propojovat tyto poznatky, analyzovat informace, pracovat s jednotlivými reprezentacemi dat (graf, tabulka, model apod.).

   Maximální bodový zisk z testu je 40 bodů. Délka testu je 45 minut.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou.   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 06.06.2024 Do: 18.06.2024
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 25.06.2024 Do: 26.06.2024
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání

   CHVÁTAL, M. Geologie. Praha: Fortuna.

   JELÍNEK, J., ZICHÁČEK, V. Biologie pro gymnázia. Olomouc: Nakladatelství Olomouc s.r.o., 2014.

   KINCL, L. a kol. Biologie rostlin. Praha: Fortuna, 2010.

   KOČÁREK, E. Biologie člověka 1. Praha: Scientia, 2010.

   KOČÁREK, E. Genetika. Praha: Scientia, 2005.

   KUBÁT a kol. Botanika. Praha: Scientia, 2012.

   KUBIŠTA, V. Obecná biologie. Praha: Fortuna, 2010.

   NOVOTNÝ, I. a kol. Biologie člověka. Praha: Fortuna, 2015.

   ROSYPAL, S. a kol. Nový přehled biologie. Praha: Scientia, 2011.

   SMRŽ, J. a kol. Biologie živočichů. Praha: Fortuna, 2004.

   ŠMARDA, J. Genetika. Praha: Fortuna, 2010.

   ŠLÉGL, J. a kol. Ekologie. Praha: Fortuna, 2010.

   ZÁVODSKÁ, R. Biologie buněk. Praha: Scientia, 2006.

   Chemie se zaměřením na vzdělávání  

   BÁRTA, M. Chemické prvky kolem nás. Brno: Edika, 2012

   DVOŘÁČKOVÁ, S. Chemie pro každého. Olomouc: Rubico, 2011

   HOLEC, J. a RUSEK, M. Metodické komentáře a úlohy ke Standardům pro základní vzdělávání - chemie. Praha: NÚV, 2016.

   MANDÍKOVÁ, D. a HOUFKOVÁ, J. Úlohy pro rozvoj přírodovědné gramotnosti: Utváření kompetencí žáků na základě zjištění šetření PISA 2009. Česká školní inspekce, 2012.

   VACÍK, J., a kol. Přehled středoškolské chemie. Praha: SPN, 2010

   Učebnice chemie pro základní školy a gymnázia

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání

   Studium je koncipováno tak, aby byl absolvent připraven pro navazující magisterské studium učitelství biologie pro 2. stupeň ZŠ a střední školy, případně dalších blízkých studijních programů. Absolvent najde uplatnění na trhu práce zejména ve školství (jako asistent, vychovatel), ve státní správě, v domech dětí a mládeže, v ekologických centrech, v přírodovědných stanicích, v organizacích zabývajících se ochranou přírody, příp. v muzeích a dalších institucích, kde jde o bezprostřední styk s lidmi včetně osob se speciálními potřebami vyžadující odbornou přípravu poskytovanou tímto studiem.

   Chemie se zaměřením na vzdělávání

   Cílem studijního programu je poskytnout bakalářské vzdělání, které je základem pro další navazující magisterské studium Učitelství chemie pro 2. stupeň ZŠ a SŠ a získaní kvalifikace pro výuku chemie jako všeobecně-vzdělávacího předmětu na 2. stupni základní školy a v odpovídajících ročnících víceletých gymnázií, na čtyřletých gymnáziích a na ostatních středních školách.

   Absolvent bakalářského studijního programu je kvalifikován pracovat jako vychovatel, asistent pedagoga a pedagog volného času. Může vykonávat další kvalifikované profese na úřadech a v institucích soukromého i státního sektoru, např. na úřadech práce, na odborech sociálního zabezpečení, v nadacích a občanských sdruženích orientovaných na mimoškolní vzdělávací aktivity, na zájmovou činnost dětí, mládeže i dospělých a na organizaci aktivního trávení volného času.