Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání (0114RA030006 / 0114RA190002) - dvouoborové studium

  Fakulta: Pedagogická fakulta
  Studijní program: Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání (B0114A030006)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: bakalářské
  Jazyk výuky: čeština
  Předpokládaný počet přijímaných: 6
  Standardní doba studia: 3 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  9 / 70

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 29.02.2024
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Poplatek za elektronickou formu přihlášky: 880
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání - maior

   Studium je koncipováno tak, aby jeho absolvent měl rozsáhlé znalosti a dovednosti v oborech biologie, geologie, environmentalistika, pedagogika a psychologie, dobře se orientoval v základech práce s biologickým a geologickým materiálem, uměl zorganizovat odborné exkurze, dovedl pracovat se základní laboratorní technikou a ICT, a orientoval se přiměřeným způsobem v odborné a populárně naučné literatuře a v e-zdrojích. Tyto znalosti a dovednosti je schopen využít při komplexním řešení specifických biologických, geologických a environmentálních problémů následně vedoucích k vypracování tematické bakalářské práce.

   Studijní program v plánu maior respektuje vyváženost oborové, didaktické a pedagogicko-psychologické složky dle standardů učitelské přípravy MŠMT. Pedagogicko-psychologická příprava zahrnuje předměty pedagogiky, psychologie a speciální pedagogiky, včetně pedagogicko-psychologické praxe a směřuje k přípravě pro navazující magisterské studium učitelství. Součástí plánu maior je zpracování bakalářské práce.

   Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání - minor

   Koncepce studijního programu vychází z předpokladu, že část absolventů může po absolutoriu nastoupit do praxe a druhá část bude pokračovat ve studiu v navazujícím magisterském programu Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň základní školy a střední školy. Ve studijním plánu jsou zařazeny jednak předměty, které první skupině poskytnou vědomosti a dovednosti umožňující uplatnit se například jako vychovatelé nebo pedagogové volného času, jednak předměty, které v případě druhé skupiny budou východiskem pro navazující magisterské studium. V průběhu bakalářského studia budou rozvíjeny dovednosti týmové práce, zároveň budou prostřednictvím studijních obsahů, ale i metod práce, utvářeny u studentů specifické profesní rysy osobnosti, zejména schopnost seberegulace, zdravého sebevědomí a sebepoznání, empatie, taktu. Důležitou součástí studijního programu je praxe. Studenti se formou společných náslechů seznámí postupně s reálnými podmínkami základních profesí, pro které budou v dalším průběhu studia (v bakalářském i magisterském stupni) připravováni. Studenti v rámci praxe hospitují v různých typech škol, školských zařízení, nebo v institucích pro volný čas. Seznamují se s provozem těchto zařízení, která se v interdisciplinárním přístupu podílejí na realizaci systému podpory zdraví v ČR. Učí se analyzovat a hodnotit vnitřní a vnější faktory, které ovlivňují jejich činnost. Podstatnou součástí pojetí výuky v bakalářském stupni je důraz na aktivní, samostatnou i týmovou, činnost studujících.

   Studijní program v plánu minor respektuje vyváženost oborové a didaktické složky dle standardů učitelské přípravy MŠMT.

   Studijní program je koncipován tak, aby student v průběhu studia při plnění studijních povinností prokázal schopnost používat získané odborné znalosti, odborné dovednosti a obecné způsobilosti alespoň v jednom cizím jazyce.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Přijímací zkouška má dvě části:

   1. Zkouška z 1. studijního programu, plán maior, max. 40 b.

   2. Zkouška z 2. studijního programu, plán minor, max. 40 b.

   Celkem max. 80 b.

    

   Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání

   Přijímací zkouška je pouze písemná, a to formou testu. Ověřuje znalosti biologie, geologie, ekologie a environmentalistiky v rozsahu středoškolského (gymnaziálního) učiva.

   Maximální bodový zisk z testu je 40 bodů. Délka testu je max. 30 minut.

   Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání

   Přijímací zkouška je písemná (max 40.b.). Formou testu jsou ověřovány znalosti z oblasti biologie člověka a psychologie v rozsahu a na úrovni gymnaziálního učiva. Předpokládá se rovněž základní orientace uchazeče v poznatcích souvisejících s ochranou zdraví a významem podpory zdraví pro člověka a lidskou společnost.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou.   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 06.06.2024 Do: 18.06.2024
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 25.06.2024 Do: 26.06.2024
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání

   CHVÁTAL, M. Geologie. Praha: Fortuna.

   JELÍNEK, J., ZICHÁČEK, V. Biologie pro gymnázia. Olomouc: Nakladatelství Olomouc s.r.o., 2014.

   KINCL, L. a kol. Biologie rostlin. Praha: Fortuna, 2010.

   KOČÁREK, E. Biologie člověka 1. Praha: Scientia, 2010.

   KOČÁREK, E. Genetika. Praha: Scientia, 2005.

   KUBÁT a kol. Botanika. Praha: Scientia, 2012.

   KUBIŠTA, V. Obecná biologie. Praha: Fortuna, 2010.

   NOVOTNÝ, I. a kol. Biologie člověka. Praha: Fortuna, 2015.

   ROSYPAL, S. a kol. Nový přehled biologie. Praha: Scientia, 2011.

   SMRŽ, J. a kol. Biologie živočichů. Praha: Fortuna, 2004.

   ŠMARDA, J. Genetika. Praha: Fortuna, 2010.

   ŠLÉGL, J. a kol. Ekologie. Praha: Fortuna, 2010.

   ZÁVODSKÁ, R. Biologie buněk. Praha: Scientia, 2006.

   Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání

   HELUS, Zdeněk. Úvod do psychologie. 2., přepracované a doplněné Vyd. Praha: Grada, 2018. ISBN 978-80-247-4675-3.

   KREJČÍ, Milada et al. Výchova ke zdravému životnímu stylu: hybridní učebnice pro 2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií. 2. Vyd. Plzeň: Fraus, 2021.ISBN 978-80-7489-732-0.

   MACHOVÁ, Jitka a kol. Výchova ke zdraví. 2., aktualizované vydání. Praha: Grada, 2015.

   NOLEN-HOEKSEMA, Susan et al. Psychologie Atkinsonové a Hilgarda. Vyd. 3., přeprac. Praha: Portál, 2012 (důraz je kladen především na kapitoly: Předmět psychologie, Psychický vývoj, Učení a podmiňování, Paměť a Motivace).

   NOVOTNÝ, Ivan a HRUŠKA, Michal. Biologie člověka. 6., upravené vydání. Praha: Fortuna, 2021. ISBN 978-80-7373-169-4.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání

   Studium je koncipováno tak, aby byl absolvent připraven pro navazující magisterské studium učitelství biologie pro 2. stupeň ZŠ a střední školy, případně dalších blízkých studijních programů. Absolvent najde uplatnění na trhu práce zejména ve školství (jako asistent, vychovatel), ve státní správě, v domech dětí a mládeže, v ekologických centrech, v přírodovědných stanicích, v organizacích zabývajících se ochranou přírody, příp. v muzeích a dalších institucích, kde jde o bezprostřední styk s lidmi včetně osob se speciálními potřebami vyžadující odbornou přípravu poskytovanou tímto studiem.

   Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání

   Absolvent bakalářského programu Výchova ke zdraví získá znalosti a dovednosti všeobecného i specificky profesního charakteru; především bude schopen aplikovat poznatky v problematice lidského zdraví v jeho bio-psychosociálně-spirituálních rovinách v reálných situacích: projektovat, realizovat a vyhodnocovat výchovu a vzdělávání ve volném čase, pod vedením učitele participovat na školní výchově a vzdělávání dětí a mládeže, uplatňovat adekvátní formy komunikace při kontaktu s dětmi i dospělými. V profesním i v osobním životě dokáže uplatňovat a propagovat zásady zdravého životního stylu, podporu a ochranu zdraví, prevenci rizikového chování. Dokáže uplatnit získané vzdělání při koncipování a realizaci programů podpory zdraví ve školách i mimo resort školství. Základy obecné univerzitní vzdělanosti bude schopen zúročit v celoživotní kultivaci vlastní osobnosti i při pedagogické práci s různými typy klientů.