Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání (0114RA090013 / 0114RA100003) - dvouoborové studium

  Fakulta: Pedagogická fakulta
  Studijní program: Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (B0114A090013)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: bakalářské
  Jazyk výuky: čeština
  Předpokládaný počet přijímaných: 8
  Standardní doba studia: 3 roky
  Forma přihlášky: Elektronická
  Možnost upuštění od přijímací zkoušky: ano

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  8 / 133

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 29.02.2024
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Poplatek za elektronickou formu přihlášky: 880
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání – maior

   Oborová část bakalářského studia zahrnuje absolvování souboru disciplín lingvistických, literárně-vědných, didaktických a disciplín rozvíjejících jazykové a interkulturní kompetence v jejich maximální vzájemné propojenosti. V lingvistických disciplínách se systematicky buduje komplex vědomostí o současném anglickém jazykovém systému. Cílem literárně-vědných disciplín je kultivování vnímání literárních textů a vytváření schopnosti jejich relevantní analýzy a interpretace, což rovněž přispívá k rozvoji obecně potřebné schopnosti formulování vlastních myšlenek, též ke schopnosti jejich prezentace a argumentačního prosazení. Literárně-vědné a kulturně zaměřené disciplíny si rovněž kladou za cíl posílit u studentů vědomí rozmanitosti kultur a podtrhují potřebu akceptování jejich jinakosti. Cílem úvodních kurzů didaktiky anglického jazyka je seznámit studenty se základy oborové didaktiky. V oblasti výuky jazyka se systematicky rozvíjejí všechny čtyři jazykové dovednosti tak, aby se absolvent bakalářského studia dostal na úroveň vysoké pokročilosti (minimálně úroveň C1) a dokázal se písemně i ústně vyjadřovat správně, plynule a kultivovaně.

   Studijní program v plánu maior respektuje vyváženost oborové, didaktické a pedagogicko-psychologické složky dle standardů učitelské přípravy MŠMT. Pedagogicko-psychologická příprava zahrnuje předměty pedagogiky, psychologie a speciální pedagogiky, včetně pedagogicko-psychologické praxe a směřuje k přípravě pro navazující magisterské studium učitelství. Součástí plánu maior je zpracování bakalářské práce.

   Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání - minor

   Studium bakalářského studijního programu Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání je koncipováno primárně jako studium poskytující široké všeobecné vzdělání ve společenských (a některých humanitních) vědách: sociologii, politologii, teorii práva, sociální, kulturní a lingvistické antropologii, religionistice, psychologii a ekonomii, jakož i ve filosofii a etice. Cílem je, aby absolventi a absolventky pokračovali v navazujícím magisterském učitelském studiu Základů společenských věd, popřípadě si zvolili jiné společenskovědní magisterské studium podle své volby. Jde o to studujícím nejen vštípit relevantní vzdělanostní základ ve zmíněných oblastech, nýbrž také kultivovat jejich schopnost prakticky aplikovat získané vědomosti při výkonu povolání, čemuž pomáhá i pedagogicko-psychologická složka přípravy. Odlišností tohoto typu studijního programu od jiných společenskovědních bakalářských studií je důraz na multidisciplinární přístup k analýze a řešení společenských problémů a zejména důraz kladený na využití poznatků ve vzdělávání. Studující si neosvojují pouze znalosti z jednotlivých disciplín, nýbrž učí se pracovat také se specifickými hledisky a paradigmaty dílčích společenských věd tak, jak to vyžaduje aktuální (zejména učební) kontext, v němž mají své znalosti a dovednosti použít. Za tím účelem získávají základní přehled o psychologii, pedagogice a didaktice.

   Studijní program je koncipován tak, aby student v průběhu studia při plnění studijních povinností prokázal schopnost používat získané odborné znalosti, odborné dovednosti a obecné způsobilosti alespoň v jednom cizím jazyce.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Přijímací zkouška má dvě části:

   1. Zkouška z 1. studijního programu, plán maior, max. 40 b.

   2. Zkouška z 2. studijního programu, plán minor, max. 40 b.

   Celkem max. 80 b.

   Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání

   Zkouška má písemnou formu a sestává ze čtyř následujících částí:

   1. Gramatický test - prověřuje znalost mluvnických struktur v jednotlivých větách.

   2. Lexikální test – prověřuje znalost slovní zásoby formou doplňování slov v kratším originálním novinovém textu.

   3. Test čtení s porozuměním – prověřuje schopnost porozumět smyslu delšího originálního textu.

   4. Lingvistický test – prověřuje jazykové znalosti v oblasti gramatiky, slovní zásoby a výslovnosti formou rozmanitých úkolů, např. doplňování a transformace vět; identifikace chyby; výběr vhodného idiomu, frázového slovesa, ustáleného výrazu; určování synonym a antonym, rozpoznání správné výslovnosti slova, určování slovního druhu apod.

   Všechny čtyři části jsou ve formě otázek s výběrem odpovědí („multiple choice“).

   Vyžaduje se velmi dobrá znalost mluvnice, rozsáhlé vědomosti v oblasti slovní zásoby a velmi dobrá dovednost číst s porozuměním a orientovat se v původním (nebo lehce upraveném) textu. Předpokládají se celkové vstupní jazykové dovednosti na úrovni B2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

   Délka trvání testu max. 45 min.

   Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání

   Přijímací zkouška probíhá formou písemného testu (max. 40 b.). Předpokladem zdárného zvládnutí testu jsou znalosti středoškolského (gymnaziálního) učiva, jež v současné době zahrnuje základní poznatky z filozofie, historie, práva, politologie, ekonomie, etiky, sociologie a psychologie. Charakter studijního programu zároveň vyžaduje též znalosti kulturně historické a určitou orientaci v současném ekonomickém, politickém a kulturním dění.

   Délka trvání testu je 40 min.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou.   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 06.06.2024 Do: 18.06.2024
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 25.06.2024 Do: 26.06.2024
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání

   Uchazeč může požádat děkana fakulty o upuštění od přijímací zkoušky v programu Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání. Ve druhém programu, do kterého se uchazeč hlásí, musí zkoušku vykonat, není-li od ní upuštěno.

   Žádost se podává v listinné podobě nejpozději do 29. 2. 2024. Součástí žádosti je doklad (certifikát) ne starší 2 let k datu podání přihlášky k přijímacímu řízení, který na základě složené zkoušky certifikuje jazykovou úroveň uchazeče jako C1 a vyšší (dle CEFR).

   V případě, že bude podmínka pro upuštění od přijímací zkoušky splněna až po výše uvedeném termínu podání žádosti, je možno příslušný certifikát podat nejpozději do 31. 5. 2024. Samotnou žádost je však i v tomto případě nutno podat do 29. 2. 2024. Pokud děkan žádosti vyhoví, obdrží uchazeč rozhodnutí o upuštění od přijímací zkoušky a započte se mu maximální počet bodů uvedený v kritériích hodnocení daného programu. Pokud nebude žádosti o upuštění od přijímací zkoušky vyhověno, obdrží uchazeč taktéž rozhodnutí a platí pro něj termín přijímací zkoušky uvedený v pozvánce. Pokud uchazeč nedoloží požadovaný certifikát do 31. 5. 2024, dostaví se v den konání přijímací zkoušky a přijímací zkoušku vykoná.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání

   MURPHY, R. English Grammar in Use. Cambridge University Press, 1998.

   MCCARTHY, M., O’DELL, F. English Vocabulary in Use. Cambridge University Press, 1994.

   SWAN, M., WALTER, C. How English Works. OUP, 1997.

   THOMPSON, A. J., MARTINET, A. V. A practical English Grammar. OUP, 1987.

   EASTWOOD, J. Oxford Practice Grammar. Intermediate. OUP, 2008.

   Longman Language Activator. The World’s First Production Dictionary. Longman, 1993.

   SWAN, M. Practical English Usage. Oxford, 1995.

   CUNNINGHAM, S., MOOR, P., Cutting Edge. Intermediate. Student’s Book, Workbook and Self-Study Book. Pearson Education, 2005.

   (nebo jakákoli další vydání výše zmíněných publikací)

   Učebnice anglického jazyka na úrovni střední a vyšší pokročilosti, např. New Headway, Opportunities, Face2Face, Language in Use, Inside Out, Matrix, Cambridge English for Schhols, New Hotline, Natural English, English in Mind, True to Life, Landmark, Progress to First Certificate, New First Certificate Gold aj.

   Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání

   ADAMOVÁ, Lenka, VENTURA, Václav a DUDÁK, Vladislav. Základy filosofie, etiky: základy společenských věd: pro střední školy. Praha: Fortuna, 2001..

   BĚLINA, Pavel et al. Dějiny zemí Koruny české. II., Od nástupu osvícenství po naši dobu. Praha: Paseka, 2003

   BURIÁNEK, Jiří. Sociologie pro střední školy a vyšší odborné školy. Praha: Fortuna, 2001.

   ČORNEJ, Petr et al. Dějiny zemí Koruny české. I., Od příchodu Slovanů do roku 1740. Praha: Paseka, 2003.

   DAVID, Roman. Politologie: základy společenských věd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2007..

   EICHLER, Bohuslav, RYSKA, Radovan a SVOBODA, Vladimír. Základy státoprávní teorie, ekonomie a ekonomiky, neformální logiky: základy společenských věd: pro střední školy. Praha: Fortuna, 2007.

   FÜRST, Maria a HALMER, Nikolaus. Filozofie. Praha: Fortuna, 1994..

   GILLERNOVÁ, Ilona a BURIÁNEK, Jiří. Základy psychologie, sociologie: základy společenských věd. Praha: Fortuna, 2001.

   HELUS, Zdeněk. Psychologie pro střední školy. Praha: Fortuna, 2003.

   JANDOUREK, Jan. Průvodce sociologií. Praha: Grada, 2008.

   JIRÁSKOVÁ, Věra. Občan v demokratické společnosti: [učebnice pro střední školy]. Praha: Sociologické nakladatelství, 1999.

   Kol. autorů.  Občanský a společenskovědní základ díly: Právo, Ekonomie, Politologie, Sociologie/Média, Filozofie, Psychologie. Brno, Computer Media. 

   Kol. autorů. Společenské vědy pro střední školy 1. díl - 4. díl. Brno, Didaktis.

   LIESSMANN, Konrad Paul a ZENATY, Gerhard. O myšlení: úvod do filozofie. Olomouc: Votobia, 1994.

   PAVLINCOVÁ, Helena a kol. Slovník: judaismus, křesťanství, islám. Praha: Mladá fronta, 1994.

   PELCOVÁ, Naděžda a kol. Evropské myšlenkové tradice k hodnotám evropské civilizace. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 1998.

   PELCOVÁ, Naděžda a PEŠKOVÁ, J. a kol. Základy společenských věd I. - IV. Praha: Eurolex Bohemia, 2005.

   PETŘÍČEK, Miroslav. Úvod do (současné) filosofie: [11 improvizovaných přednášek]. Praha: Herrmann & synové, 1997.

   RYSKA, Radovan, PUŠKINOVÁ, Monika a HUMENIUKOVÁ, Renáta. Právo pro střední školy. Praha: Eduko nakladatelství, s.r.o., 2019..

   STÖRIG, Hans Joachim. Malé dějiny filosofie. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2007..

   TICHÁ, Milena. K aktuálním ekonomickým problémům. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2004.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání

   Bližší informace na ivana.jancovicova@pedf.cuni.cz

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání

   Studium je koncipováno jako potenciální základ pro navazující magisterské studium učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ a střední školy, případně dalších blízkých studijních programů v oblasti anglistiky. Absolvent, který nebude pokračovat v navazujícím magisterském studiu, se v oblasti školství uplatní jako vychovatel, pedagog volného času a asistent kvalifikovaného pedagoga. Vzhledem k dosažené úrovni jazykové kompetence může najít uplatnění i mimo sféru vzdělávání v různých domácích i mezinárodních institucích a organizacích, knihovnách, v médiích a tiskových agenturách.

   Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání

   Po absolvování bakalářského studijního programu Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání se primárně předpokládá, že student bude pokračovat v navazujícím magisterském programu Učitelství základů společenských věd pro druhý stupeň základní školy a pro školu střední. Nepokračuje-li dalším vzděláváním směrem k učitelské profesi, uplatní se jako asistent pedagoga, volnočasový pedagog a v dalších neučitelských pozicích ve státních, veřejných i soukromých vzdělávacích institucích. Absolventi mohou také pokračovat ve studiu v navazujícím magisterském programu některé z konkrétních společenských věd (např. sociologie, antropologie, politologie) na Univerzitě Karlově či na jiné vysoké škole. Student získá v průběhu bakalářského studia takové dovednosti, znalosti a kompetence, které mu umožní uplatnění v profesích, u nichž je bakalářské vzdělání běžně vyžadováno. Absolvent bude mít znalosti vhodné také pro práci ve státní a veřejné správě a samosprávě (v ústředních orgánech státní správy, krajských úřadech, magistrátech, městských úřadech apod.), v institucích zabývajících se sociální problematikou nebo v odpovídajících nestátních, nevládních a neziskových organizacích. Díky širokému společenskovědnímu rozhledu se může uplatnit i ve sféře médií. Bude mít předpoklady k tomu, aby se uplatnil v českých i zahraničních firmách, a to zejména v oblasti administrativy. Absolvent je schopen týmové práce a dokáže ve skupinách vytvářet, navrhovat a samostatně řešit projekty; ovládá metody projektového řízení. Je schopen vypracovávat odpovídající společenskovědní expertízy na základě sociologických, antropologických či obecně společenskovědních dat. Umí navrhnout vhodnou metodologii a orientuje se v technikách sběru společenskovědních dat.