Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání (0114RA090013 / 0114RA320001) - dvouoborové studium

  Fakulta: Pedagogická fakulta
  Studijní program: Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (B0114A090013)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: bakalářské
  Jazyk výuky: čeština
  Předpokládaný počet přijímaných: 5
  Standardní doba studia: 3 roky
  Forma přihlášky: Elektronická
  Možnost upuštění od přijímací zkoušky: ano

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  11 / 19

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 29.02.2024
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Poplatek za elektronickou formu přihlášky: 880
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání – maior

   Oborová část bakalářského studia zahrnuje absolvování souboru disciplín lingvistických, literárně-vědných, didaktických a disciplín rozvíjejících jazykové a interkulturní kompetence v jejich maximální vzájemné propojenosti. V lingvistických disciplínách se systematicky buduje komplex vědomostí o současném anglickém jazykovém systému. Cílem literárně-vědných disciplín je kultivování vnímání literárních textů a vytváření schopnosti jejich relevantní analýzy a interpretace, což rovněž přispívá k rozvoji obecně potřebné schopnosti formulování vlastních myšlenek, též ke schopnosti jejich prezentace a argumentačního prosazení. Literárně-vědné a kulturně zaměřené disciplíny si rovněž kladou za cíl posílit u studentů vědomí rozmanitosti kultur a podtrhují potřebu akceptování jejich jinakosti. Cílem úvodních kurzů didaktiky anglického jazyka je seznámit studenty se základy oborové didaktiky. V oblasti výuky jazyka se systematicky rozvíjejí všechny čtyři jazykové dovednosti tak, aby se absolvent bakalářského studia dostal na úroveň vysoké pokročilosti (minimálně úroveň C1) a dokázal se písemně i ústně vyjadřovat správně, plynule a kultivovaně.

   Studijní program v plánu maior respektuje vyváženost oborové, didaktické a pedagogicko-psychologické složky dle standardů učitelské přípravy MŠMT. Pedagogicko-psychologická příprava zahrnuje předměty pedagogiky, psychologie a speciální pedagogiky, včetně pedagogicko-psychologické praxe a směřuje k přípravě pro navazující magisterské studium učitelství. Součástí plánu maior je zpracování bakalářské práce.

   Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání - minor

   Akademicky zaměřený studijní program Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání připravuje studenty v teoretické a praktické sféře hudební pedagogiky s cílem poskytnout potřebné základy pro budoucí uplatnění ve školství. Studium propojuje tři základní složky přípravy budoucího učitele 2. st. základní školy a střední školy: oborovou přípravu, obecnou a oborovou didaktiku a učitelskou propedeutiku (pedagogicko-psychologickou přípravu). Povinný základ studia tvoří hudebněteoretické složky vzdělávání, nepostradatelné v systematickém hudebním vzdělání – harmonie a základy kontrapunktu, hudební formy, dějiny hudby atd., představující organickou součást povinných předmětů. Rozvoj hudebních dovedností zabezpečuje hlasová a nástrojová příprava, intonace a sluchová analýza, základy taktovací techniky s ohledem na využití v práci lektora, asistenta pedagoga, volnočasového pedagoga či vychovatele v zařízeních pro zájmovou činnost dětí, mládeže a dospělých, v oblasti kultury, osvětové činnosti, vzdělávání dospělých nebo v profesích, jejichž základy tvoří vědomosti a dovednosti odborného základu aprobačního předmětu. Součást tvoří dále základy didaktiky hudební výchovy, náslechové a asistentské praxe ve škole. Tyto aktivity připravují absolventa pro další stupeň vzdělávání v témže či příbuzném navazujícím magisterském studijním programu.

   Studijní program v plánu minor respektuje vyváženost oborové a didaktické složky dle standardů učitelské přípravy MŠMT.

   Studijní program je koncipován tak, aby student v průběhu studia při plnění studijních povinností prokázal schopnost používat získané odborné znalosti, odborné dovednosti a obecné způsobilosti alespoň v jednom cizím jazyce.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Přijímací zkouška má dvě části:

   1. Zkouška z 1. studijního programu, plán maior, max. 40 b.

   2. Zkouška z 2. studijního programu, plán minor, max. 40 b.

   Celkem max. 80 b.

   Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání

   Zkouška má písemnou formu a sestává ze čtyř následujících částí:

   1. Gramatický test - prověřuje znalost mluvnických struktur v jednotlivých větách.

   2. Lexikální test – prověřuje znalost slovní zásoby formou doplňování slov v kratším originálním novinovém textu.

   3. Test čtení s porozuměním – prověřuje schopnost porozumět smyslu delšího originálního textu.

   4. Lingvistický test – prověřuje jazykové znalosti v oblasti gramatiky, slovní zásoby a výslovnosti formou rozmanitých úkolů, např. doplňování a transformace vět; identifikace chyby; výběr vhodného idiomu, frázového slovesa, ustáleného výrazu; určování synonym a antonym, rozpoznání správné výslovnosti slova, určování slovního druhu apod.

   Všechny čtyři části jsou ve formě otázek s výběrem odpovědí („multiple choice“).

   Vyžaduje se velmi dobrá znalost mluvnice, rozsáhlé vědomosti v oblasti slovní zásoby a velmi dobrá dovednost číst s porozuměním a orientovat se v původním (nebo lehce upraveném) textu. Předpokládají se celkové vstupní jazykové dovednosti na úrovni B2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

   Délka trvání testu max. 45 min.

   Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání

   Přijímací zkouška je talentová.
   Uchazeč může získat v talentové přijímací zkoušce max. 40 bodů. Předmětem talentové zkoušky je prověrka celkové hudebnosti, zjištění úrovně pěveckých dovedností a stupně technické a interpretační vyspělosti ve hře na klavír nebo na housle.

   Kromě hry na klavír nebo housle může uchazeč prokázat dovednost hry (interpretace krátké instrumentální skladby) na další hudební nástroje, které jsou využitelné ve školní nebo mimoškolní hudebněvýchovné praxi, a získat tak v rámci talentové zkoušky (část 3. Hra na nástroj) bonifikaci 1 bodu za hru na každý další nástroj. V rámci bonifikace může uchazeč obdržet max. 3 body, celkový počet získaných bodů za část 3. Hra na nástroj včetně bonifikace však nesmí překročit hranici maxima 10 bodů. Z výše uvedeného vyplývá, že pro získání bonifikace je nutné přinést hudební nástroj/e s sebou a přednést na něm/nich připravený repertoár. Pouhé předložení dokladů či potvrzení (např. vysvědčení ze ZUŠ) nebo sdělení uchazeče, že ovládá hru na další hudební nástroj, není dostačující.

   1. Zpěv (max. 10 bodů, minimálně nutné získat 4 body) 
   2 kontrastní lidové písně a capella 
   Podmínkou je správná výslovnost a zdravý hlas, schopný vývoje. 

   2. Hudebnost (max. 20 bodů, minimálně nutné získat 7 bodů) 

   Pěvecká transpozice lidové písně od jiného tónu nebo v jiné tónině 
   Improvizovaný zpěv paralelního druhého hlasu k lidové písni 
   Reprodukce předehraného tónu (i mimo zpěvní polohu hlasu), analýza harmonicky hraných dvojzvuků, trojzvuků a čtyřzvuků 
   Pěvecká reprodukce rytmicko-melodických modelů 
   Reprodukce rytmických modelů hrou na tělo 
   Vokální kreativita - doplňování předehraných předvětí do period 
   Rytmizace a melodizace říkadel 

   3. Hra na nástroj (max. 10 bodů, minimálně nutné získat 4 body) 

   3.1 Klavír 
   2 etudy, např. C. Czerny, op. 261, 849, 299 
   1 polyfonní skladba, např. J. S. Bach: Malá preludia a fughetty, Dvojhlasé invence, Temperovaný klavír 
   1 věta z klasické sonáty nebo sonatina 
   1 skladba z období romantismu na úrovni Mendelssohnových Písní beze slov, Schumannových Dětských scén, Schubertových Moments musicaux apod. 
   Harmonizace lidové písně dle vlastního výběru a její transpozice do jiné tóniny.
   Hra zpaměti není podmínkou. 

   3.2 Housle 
   Stupnice a akordy v rozsahu 3 oktáv 
   2 etudy J. F. Mazase nebo R. Kreutzera 
   1 přednesová skladba na úrovni Dvořákových Romantických kusů, sonatin P. Ebena apod.
   Hra lidové písně a její transpozice do jiné tóniny.

   Hra lidové písně na klavír s akordickým doprovodem.
   Hra zpaměti není podmínkou.

   Pokud uchazeč v jedné z částí zkoušky nezíská minimální počet bodů, hodnotí se celá talentová zkouška jako neúspěšná = 0 bodů.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou.   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 06.06.2024 Do: 18.06.2024
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 25.06.2024 Do: 26.06.2024
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání

   Uchazeč může požádat děkana fakulty o upuštění od přijímací zkoušky v programu Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání. Ve druhém programu, do kterého se uchazeč hlásí, musí zkoušku vykonat, není-li od ní upuštěno.

   Žádost se podává v listinné podobě nejpozději do 29. 2. 2024. Součástí žádosti je doklad (certifikát) ne starší 2 let k datu podání přihlášky k přijímacímu řízení, který na základě složené zkoušky certifikuje jazykovou úroveň uchazeče jako C1 a vyšší (dle CEFR).

   V případě, že bude podmínka pro upuštění od přijímací zkoušky splněna až po výše uvedeném termínu podání žádosti, je možno příslušný certifikát podat nejpozději do 31. 5. 2024. Samotnou žádost je však i v tomto případě nutno podat do 29. 2. 2024. Pokud děkan žádosti vyhoví, obdrží uchazeč rozhodnutí o upuštění od přijímací zkoušky a započte se mu maximální počet bodů uvedený v kritériích hodnocení daného programu. Pokud nebude žádosti o upuštění od přijímací zkoušky vyhověno, obdrží uchazeč taktéž rozhodnutí a platí pro něj termín přijímací zkoušky uvedený v pozvánce. Pokud uchazeč nedoloží požadovaný certifikát do 31. 5. 2024, dostaví se v den konání přijímací zkoušky a přijímací zkoušku vykoná.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání

   MURPHY, R. English Grammar in Use. Cambridge University Press, 1998.

   MCCARTHY, M., O’DELL, F. English Vocabulary in Use. Cambridge University Press, 1994.

   SWAN, M., WALTER, C. How English Works. OUP, 1997.

   THOMPSON, A. J., MARTINET, A. V. A practical English Grammar. OUP, 1987.

   EASTWOOD, J. Oxford Practice Grammar. Intermediate. OUP, 2008.

   Longman Language Activator. The World’s First Production Dictionary. Longman, 1993.

   SWAN, M. Practical English Usage. Oxford, 1995.

   CUNNINGHAM, S., MOOR, P., Cutting Edge. Intermediate. Student’s Book, Workbook and Self-Study Book. Pearson Education, 2005.

   (nebo jakákoli další vydání výše zmíněných publikací)

   Učebnice anglického jazyka na úrovni střední a vyšší pokročilosti, např. New Headway, Opportunities, Face2Face, Language in Use, Inside Out, Matrix, Cambridge English for Schhols, New Hotline, Natural English, English in Mind, True to Life, Landmark, Progress to First Certificate, New First Certificate Gold aj.

   Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání

   ZENKL, L. ABC hudební nauky. Praha: Editio Bärenreiter, 2003.

   Zpěvníky lidové hudby (dle vlastního výběru).

   Notový materiál evropské klasické nástrojové hudby 17.–21. stol.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání

   Bližší informace na ivana.jancovicova@pedf.cuni.cz

   Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání

   Bližší informace naleznete na stránkách katedry: http://pages.pedf.cuni.cz/khv/prijimaci-rizeni/pripravne-kurzy-k-talentovym-zkouskam/.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání

   Studium je koncipováno jako potenciální základ pro navazující magisterské studium učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ a střední školy, případně dalších blízkých studijních programů v oblasti anglistiky. Absolvent, který nebude pokračovat v navazujícím magisterském studiu, se v oblasti školství uplatní jako vychovatel, pedagog volného času a asistent kvalifikovaného pedagoga. Vzhledem k dosažené úrovni jazykové kompetence může najít uplatnění i mimo sféru vzdělávání v různých domácích i mezinárodních institucích a organizacích, knihovnách, v médiích a tiskových agenturách.

   Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání

   Na základě získaných znalostí z hudební teorie, hudební historie a didaktiky hudební výchovy absolvent definuje a vysvětluje hudební a hudebněvýchovný pojmoslovný systém a pojmy staví do vzájemných souvislostí. Ovládá hudební činnosti nutné pro demonstraci a verifikaci znalostí: na zvoleném hudebním nástroji demonstruje teoretické jevy, hraje lidové a populární písně se stylizovaným doprovodem, hraje skladby různých stylových období. Disponuje dostatečnou hlasovou kulturou: má hlasově kultivovaný projev, zpívá písně a umělé skladby na odpovídající interpretační úrovni. Na základě znalostí a dovedností koncipuje hudebněvýchovné aktivity v mimoškolské hudební výchově, ve školské hudební výchově vysvětluje a potvrzuje hudební jevy, koriguje dílčí hudebněvýchovné znalosti a činnosti.

   Předpokládané uplatnění absolventa v následujících pracovních pozicích

   Primární uplatnění:
   - asistent pedagoga, volnočasový pedagog v zařízeních pro zájmovou činnost dětí, mládeže a dospělých v uvedeném oboru.

   Sekundární uplatnění:
   - pracovník ve státní správě nebo soukromé sféře v oblasti kultury, osvětové činnosti, vzdělávání dospělých.