Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Sociologie se specializací Studia současných společností (0314RA2500050018)

  Fakulta: Fakulta sociálních věd
  Studijní program: Sociologie (B0314A250005)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: bakalářské
  Jazyk výuky: čeština
  Standardní doba studia: 3 roky
  Krátká poznámka: Den otevřených dveří na Institutu sociologických studií (ISS, U Kříže 8, Praha 5 – Jinonice) - Aktuální informace lze získat na https://iss.fsv.cuni.cz.
  Forma přihlášky: Elektronická
  Možnost upuštění od přijímací zkoušky: ano

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  136 / 309

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 29.02.2024
   Poznámka k termínu:

   Program Sociologie specializace Studia současných společností

   V případě programu se specializací může uchazeč podat přihlášku nejvýše na jednu specializaci v rámci daného programu.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Poplatek za elektronickou formu přihlášky: 880
   Poznámka:

   Poplatek lze uhradit kartou nebo převodem na účet.


   Banka: Komerční banka, Praha 1


   Účet: 85033011/0100


   Variabilní symbol: uchazeči bude v inf. systému vygenerován individuální variabilní symbol - číslo elektronické přihlášky.


   Specifický symbol: 2024


   Upozorňujeme, že při platbě ze zahraničí bankovní poplatek hradí plátce.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Studijní program Sociologie, který má specializace Sociální antropologie a Studia současných společností, poskytuje přehled základních teorií, konceptů a pojmů klasické a současné sociologie. Studijní program vede ke zvládnutí metodologie sociologických výzkumů (kvantitativní i kvalitativní), výzkumných technik i metod zpracování a analýzy dat, na pozadí specifických znalostí statistiky a logiky. Vybavuje studenty poznáním sociální praxe zkoumání společenských problémů, schopností kritické četby odborné literatury, diskuse poznatků a jejich písemné prezentace tak, aby se dokázali orientovat v síti sociálních vztahů, kterou sebou výzkumná situace přináší, a uměli se v ní chovat jako experti či analytici svého druhu a zároveň i plnohodnotní občané. SP systematicky podporuje schopnosti studentů kriticky posoudit význam společenských jevů, procesů a událostí v širších souvislostech, odkrývat a analyzovat síť vztahů a chování celých skupin obyvatel, organizací a společenských institucí.

   Specializace Studia současných společností klade důraz na rozvíjení schopnosti kriticky analyzovat a reflektovat aktuální společenské problémy a témata. V kontextu pozdně moderních společností se soustředí na otázky sociálních nerovností, migrace a spotřeby či na problematiku genderu. Ke kritickému promýšlení daných problémů a témat, která mají stále častěji globální povahu a jež jsou stále častěji medializována a politizována, pomůže těsná spjatost s předměty, jež se zaměřují na digitální kultury, sociologii politiky či na média. Jakkoli bude primární důraz kladen na sociologickou oborovou tradici, jednotlivé kurzy upozorní na důležitost interdisciplinárního propojování sociologického vědění s přístupy příbuzných sociálně-vědních oborů tradic (např. sociální antropologie, mediální studia, demografie).

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   1) Přijímací zkouška

   Uchazeč se individuálně přihlašuje k NSZ, a to přímo u společnosti Scio.

   O výběru uchazečů rozhodují výsledky NSZ, jak jsou popsány v obecných podmínkách přijímacího řízení (varianta b), a to konkrétně výsledek testu Obecných studijních předpokladů (OSP). Uchazeč může test absolvovat jak jedenkrát, tak vícekrát. Z hlediska přijímacího řízení na FSV se uchazeči započítává vždy nejlepší výsledek z absolvovaných testů.

   Všem uchazečům, kteří budou mít k 31. 1. 2024 řádně podanou přihlášku, tzn. podanou přihlášku a platbu odeslanou nejpozději 31. 1. 2024, fakulta na vlastní náklady zajistí jeden test dle výběru uchazeče v rámci Národních srovnávacích zkoušek společnosti Scio – Obecné studijní předpoklady (OSP), Anglický jazyk (AJ) nebo Matematika (MAT) – pořádaný v termínu 2. 3. 2024 v on-line formě. Takovému uchazeči budou na e-mailovou adresu zadanou ve fakultní přihlášce zaslány informace s detailními pokyny postupu vyzvednutí slevového poukazu. Tento poukaz je nepřenosný a lze ho použít nejvýše jednou v uvedeném termínu. V případě splnění podmínek pro získání poukazu pro více studijních programů zároveň získá uchazeč odpovídající počet poukazů, ovšem lze je využít právě a jen v termínu 2. 3. 2024 v on-line formě.

   Účast na NSZ v jiných termínech než 2. 3. 2024 a při nedodržení výše stanovených podmínek si uchazeč hradí individuálně, fakulta ostatní náklady spojené s účastí na NSZ neproplácí.

   FSV akceptuje pro letošní přijímací řízení tyto termíny NSZ SCIO:

   NSZ OSP: 10. 12. 2022, 4. 2. 2023, 4. 3. 2023, 2. 4. 2023, 29. 4. 2023, 20. 5. 2023, 8. 8. 2023, 9. 12. 2023, 16. 1. 2024, 3. 2. 2024, 2. 3. 2024, 23. 3. 2024, 1. 5. 2024

   Informace o Národních srovnávacích zkouškách na www.Scio.cz/nsz, telefonicky na čís. +420 234 705 555 nebo e-mailem na Scio@Scio.cz. Každý uchazeč však musí společnosti Scio poskytnout k předání výsledků svůj souhlas (uchazeč tak učiní v rámci přihlášky k NSZ).

   Přijati jsou uchazeči s nejvyšším percentilem.  Hranici pro přijetí určí děkan s přihlédnutím k počtu uchazečů, kteří podali přihlášku a kapacitním možnostem fakulty.

   2) Pro absolventy CŽV

   Podmínkou přijetí je absolvování minimálně dvou navazujících semestrů programu CŽV uskutečňovaného na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy dle Opatření děkanky č. 4/2021 článek 1, odstavec 1, bezprostředně předcházejících akademickému roku, do kterého si uchazeč podal přihlášku ke studiu,  v případě, že uchazeč o studium řádně do pátku 23. 6. 2023 včetně splní všechny studijní povinnosti, dosáhne minimálně 60 kreditů a studijního průměru do 1,50 včetně, přičemž všechny zkoušky a klasifikované zápočty splní v prvních řádných termínech s hodnocením A, B nebo C a za předpokladu, že podá přihlášku ke studiu pro akademický rok 2023/2024. Studijní průměr je počítán dle Studijního a zkušebního řádu UK. Studijní průměr se nezaokrouhluje.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou.   Způsob ověření: SCIO test
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: Do:
   Náhradní termín (přijímací zkoušky):
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Podmínky přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky podle čl. 5 odstavce 3 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče

   Podmínky pro přijetí na základě předešlého přijímacího řízení

   Na základě žádosti upustí děkan od přijímací zkoušky u uchazeče, který byl do studia tohoto studijního programu přijat na základě přijímacího řízení pro studium v akademickém roce 2023/2024, ovšem uchazeč nemohl doložit požadované ukončené středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou, protože absolvoval studium až po skončení období pro zápis do studia. Elektronickou žádost je možné podat do 20. 4. 2024.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Absolvent bakalářského studia je schopen provádět analýzy sociálních problémů a jevů s přihlédnutím k historii a současným vývojovým trendům moderních společností. Má přehled o nejvýznamnějších teoriích v oblasti sociologie a rozumí jejich významu pro interpretaci procesů sociální praxe. Dokáže vybrat a aplikovat vhodnou teorii, s přihlédnutím k etice výzkumu navrhnout a realizovat odpovídající výzkumný projekt (design), interpretovat data a navrhovat řešení aktuálních sociálních problémů. Je připraven pro výzkumnou činnost v národním, evropském a globálním kontextu. Absolvent specializace Studia současných společností dokáže identifikovat, analyzovat a diskutovat dynamiky současných společností, a to zejména s ohledem na digitalizovaný a medializovaný kontext, v němž komplexní dynamiky probíhají. Absolvent dokáže identifikovat klíčové sociologické a sociální problémy, formulovat výzkumnou otázku a navrhnout výzkumný design založený na použití kvalitativních a kvantitativních metod či na použití smíšeného přístupu. Absolvent dokáže načrtnout možné scénáře budoucího společenského vývoje a identifikovat možné nezamýšlené důsledky spjaté se zasahováním do sociálních procesů. Najde uplatnění v základním a aplikovaném výzkumu, a to v akademické sféře, státní správě, nevládních organizacích, ale i ve sférách politiky, obchodu a zahraničních vztahů.