Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Sborový zpěv se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání (0114RA320004 / 0114RA320001) - dvouoborové studium

  Fakulta: Pedagogická fakulta
  Studijní program: Sborový zpěv se zaměřením na vzdělávání (B0114A320004)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: bakalářské
  Jazyk výuky: čeština
  Předpokládaný počet přijímaných: 4
  Standardní doba studia: 3 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  2 / 3

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 29.02.2024
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Poplatek za elektronickou formu přihlášky: 880
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Sborový zpěv se zaměřením na vzdělávání - maior

   Studijní program Sborový zpěv se zaměřením na vzdělávání sestává ze tří základních složek přípravy budoucího učitele 2. stupně základní školy a střední školy: oborové přípravy, obecné a oborové didaktiky a učitelské propedeutiky. Cílem je vybavit studenta soustavou základních teoretických poznatků a praktických dirigentských dovedností v odborných disciplínách, především v taktovací technice, v analýze sborové partitury z hlediska jejího interpretačního ztvárnění a v instrumentálních činnostech. Priority oboru spočívají v rozvíjení analytických schopností hudebního sluchu, v hlasovém školení, ve výcviku pohotového čtení a v klavírní interpretaci sborových partitur. Součást studijního plánu tvoří dále didaktika nácviku sborových skladeb, náslechové a asistentské praxe. Tyto aktivity připravují absolventa pro další stupeň vzdělávání v témže či příbuzném navazujícím magisterském studijním programu. Předměty tohoto programu jsou vyučovány i v anglickém jazyce.

   Studijní program v plánu maior respektuje vyváženost oborové, didaktické a pedagogicko-psychologické složky dle standardů učitelské přípravy MŠMT. Pedagogicko-psychologická příprava zahrnuje předměty pedagogiky, psychologie a speciální pedagogiky, včetně pedagogicko-psychologické praxe a směřuje k přípravě pro navazující magisterské studium učitelství. Součástí plánu maior je zpracování bakalářské práce.

   Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání - minor

   Akademicky zaměřený studijní program Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání připravuje studenty v teoretické a praktické sféře hudební pedagogiky s cílem poskytnout potřebné základy pro budoucí uplatnění ve školství. Studium propojuje tři základní složky přípravy budoucího učitele 2. st. základní školy a střední školy: oborovou přípravu, obecnou a oborovou didaktiku a učitelskou propedeutiku (pedagogicko-psychologickou přípravu). Povinný základ studia tvoří hudebněteoretické složky vzdělávání, nepostradatelné v systematickém hudebním vzdělání – harmonie a základy kontrapunktu, hudební formy, dějiny hudby atd., představující organickou součást povinných předmětů. Rozvoj hudebních dovedností zabezpečuje hlasová a nástrojová příprava, intonace a sluchová analýza, základy taktovací techniky s ohledem na využití v práci lektora, asistenta pedagoga, volnočasového pedagoga či vychovatele v zařízeních pro zájmovou činnost dětí, mládeže a dospělých, v oblasti kultury, osvětové činnosti, vzdělávání dospělých nebo v profesích, jejichž základy tvoří vědomosti a dovednosti odborného základu aprobačního předmětu. Součást tvoří dále základy didaktiky hudební výchovy, náslechové a asistentské praxe ve škole. Tyto aktivity připravují absolventa pro další stupeň vzdělávání v témže či příbuzném navazujícím magisterském studijním programu.

   Studijní program v plánu minor respektuje vyváženost oborové a didaktické složky dle standardů učitelské přípravy MŠMT.

   Studijní program je koncipován tak, aby student v průběhu studia při plnění studijních povinností prokázal schopnost používat získané odborné znalosti, odborné dovednosti a obecné způsobilosti alespoň v jednom cizím jazyce.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Přijímací zkouška má dvě části:

   1. Zkouška z 1. studijního programu, plán maior, max. 40 b.

   2. Zkouška z 2. studijního programu, plán minor, max. 40 b.

   Celkem max. 80 b.

    

   Sborový zpěv se zaměřením na vzdělávání

   Předmětem talentové zkoušky z programu Sborový zpěv se zaměřením na vzdělávání je zjištění rozsahu a kvality praktických zkušeností sborového zpěváka, pěvecké pohotovosti, dirigentských předpokladů a zběhlosti ve hře na klavír. Zúčastní se jí pouze ti uchazeči, kteří uspěli v talentové zkoušce z programu Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání. V talentové zkoušce z programu Sborový zpěv se zaměřením na vzdělávání lze získat max. 40 bodů, minimální počet bodů pro úspěšné složení talentové zkoušky je 15 bodů. Pokud uchazeč této hranice nedosáhne, je výsledek části zkoušky Sborový zpěv se zaměřením na vzdělávání stanoven na 0 bodů.


   1. Pěvecké předpoklady (max. 12 bodů)

   1.1 Zpěv sborových partů (soprán i alt, tenor i bas, max. 6 bodů)
   A. Dvořák: Eja mater (z kantáty Stabat mater), se zvukovou nahrávkou (nahrávku zabezpečí katedra)

   1.2 Zpěv jednoduché tonální melodie z listu (max. 6 bodů)

   2. Dirigentské předpoklady (max. 14 bodů)

   2.1 Dirigování připravené sborové skladby s klavírní korepeticí (max. 7 bodů)
   B. Smetana: Má hvězda, Západ slunce (ze Tří ženských sborů). Korepetici zabezpečí katedra.

   2.2 Dirigování připravené skladby s nahrávkou (max. 7 bodů)
   A. Dvořák: Slovanský tanec č. 8, V. Novák: Zamilovaní (ze Slovácké suity). Nahrávku zabezpečí katedra.

   3. Klavírní předpoklady (max. 14 bodů)

   3.1 Hra připravené sborové partitury (max. 7 bodů)
   W. A. Mozart: Ave verum corpus (verze pro smíšený sbor a capella). Uchazeč může použít vlastní notový materiál.  

   3.2 Hra jednoduché sborové partitury z listu (max. 7 bodů)

   Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání

   Přijímací zkouška je talentová.
   Uchazeč může získat v talentové přijímací zkoušce max. 40 bodů. Předmětem talentové zkoušky je prověrka celkové hudebnosti, zjištění úrovně pěveckých dovedností a stupně technické a interpretační vyspělosti ve hře na klavír nebo na housle.

   Kromě hry na klavír nebo housle může uchazeč prokázat dovednost hry (interpretace krátké instrumentální skladby) na další hudební nástroje, které jsou využitelné ve školní nebo mimoškolní hudebněvýchovné praxi, a získat tak v rámci talentové zkoušky (část 3. Hra na nástroj) bonifikaci 1 bodu za hru na každý další nástroj. V rámci bonifikace může uchazeč obdržet max. 3 body, celkový počet získaných bodů za část 3. Hra na nástroj včetně bonifikace však nesmí překročit hranici maxima 10 bodů. Z výše uvedeného vyplývá, že pro získání bonifikace je nutné přinést hudební nástroj/e s sebou a přednést na něm/nich připravený repertoár. Pouhé předložení dokladů či potvrzení (např. vysvědčení ze ZUŠ) nebo sdělení uchazeče, že ovládá hru na další hudební nástroj, není dostačující.

   1. Zpěv (max. 10 bodů, minimálně nutné získat 4 body) 
   2 kontrastní lidové písně a capella 
   Podmínkou je správná výslovnost a zdravý hlas, schopný vývoje. 

   2. Hudebnost (max. 20 bodů, minimálně nutné získat 7 bodů) 

   Pěvecká transpozice lidové písně od jiného tónu nebo v jiné tónině 
   Improvizovaný zpěv paralelního druhého hlasu k lidové písni 
   Reprodukce předehraného tónu (i mimo zpěvní polohu hlasu), analýza harmonicky hraných dvojzvuků, trojzvuků a čtyřzvuků 
   Pěvecká reprodukce rytmicko-melodických modelů 
   Reprodukce rytmických modelů hrou na tělo 
   Vokální kreativita - doplňování předehraných předvětí do period 
   Rytmizace a melodizace říkadel 

   3. Hra na nástroj (max. 10 bodů, minimálně nutné získat 4 body) 

   3.1 Klavír 
   2 etudy, např. C. Czerny, op. 261, 849, 299 
   1 polyfonní skladba, např. J. S. Bach: Malá preludia a fughetty, Dvojhlasé invence, Temperovaný klavír 
   1 věta z klasické sonáty nebo sonatina 
   1 skladba z období romantismu na úrovni Mendelssohnových Písní beze slov, Schumannových Dětských scén, Schubertových Moments musicaux apod. 
   Harmonizace lidové písně dle vlastního výběru a její transpozice do jiné tóniny.
   Hra zpaměti není podmínkou. 

   3.2 Housle 
   Stupnice a akordy v rozsahu 3 oktáv 
   2 etudy J. F. Mazase nebo R. Kreutzera 
   1 přednesová skladba na úrovni Dvořákových Romantických kusů, sonatin P. Ebena apod.
   Hra lidové písně a její transpozice do jiné tóniny.

   Hra lidové písně na klavír s akordickým doprovodem.
   Hra zpaměti není podmínkou.

   Pokud uchazeč v jedné z částí zkoušky nezíská minimální počet bodů, hodnotí se celá talentová zkouška jako neúspěšná = 0 bodů.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou.   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 06.06.2024 Do: 18.06.2024
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 25.06.2024 Do: 26.06.2024
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Sborový zpěv se zaměřením na vzdělávání

   PECHÁČEK, S. Základy taktování. Praha: PedF UK, 2003.

   PECHÁČEK, S. Česká sborová literatura III/A (od poloviny 20. století). Praha : UK – PedF, 2017

   STAŠEK, Č. ABC začínajícího sbormistra.

   CANTUS, časopis pro sborové umění (vydává Unie českých pěveckých sborů).

   Party a partitury evropské klasické vokální a vokálně instrumentální hudby 18.-20. stol. Notový materiál.

    

   Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání

   ZENKL, L. ABC hudební nauky. Praha: Editio Bärenreiter, 2003.

   Zpěvníky lidové hudby (dle vlastního výběru).

   Notový materiál evropské klasické nástrojové hudby 17.–21. stol.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Sborový zpěv se zaměřením na vzdělávání

   Absolvent studijního programu Sborový zpěv se zaměřením na vzdělávání disponuje základními teoretickými a historickými vědomostmi všeobecného, odborného i speciálního charakteru. K jeho výstupním všeobecně hudebním dovednostem patří dosažení příslušné úrovně ve sluchově analytických a pěveckých disciplínách, specifických sbormistrovských dovednostech, zručnosti v instrumentálních a kompozičních oblastech. Absolvent oboru může pokračovat v následném magisterském programu Učitelství sborového zpěvu pro 2. stupeň základní školy a střední školy. Může se však také uplatnit v praxi, např. jako pomocník sbormistra u sborů různých typů, jako organizační pracovník či asistent v zařízeních pro zájmovou činnost dětí a mládeže, v oblasti osvětové činnosti, kultury a vzdělávání dospělých.

   Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání

   Na základě získaných znalostí z hudební teorie, hudební historie a didaktiky hudební výchovy absolvent definuje a vysvětluje hudební a hudebněvýchovný pojmoslovný systém a pojmy staví do vzájemných souvislostí. Ovládá hudební činnosti nutné pro demonstraci a verifikaci znalostí: na zvoleném hudebním nástroji demonstruje teoretické jevy, hraje lidové a populární písně se stylizovaným doprovodem, hraje skladby různých stylových období. Disponuje dostatečnou hlasovou kulturou: má hlasově kultivovaný projev, zpívá písně a umělé skladby na odpovídající interpretační úrovni. Na základě znalostí a dovedností koncipuje hudebněvýchovné aktivity v mimoškolské hudební výchově, ve školské hudební výchově vysvětluje a potvrzuje hudební jevy, koriguje dílčí hudebněvýchovné znalosti a činnosti.

   Předpokládané uplatnění absolventa v následujících pracovních pozicích

   Primární uplatnění:
   - asistent pedagoga, volnočasový pedagog v zařízeních pro zájmovou činnost dětí, mládeže a dospělých v uvedeném oboru.

   Sekundární uplatnění:
   - pracovník ve státní správě nebo soukromé sféře v oblasti kultury, osvětové činnosti, vzdělávání dospělých.