Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Mediální studia (0321TA180003)

  Fakulta: Fakulta sociálních věd
  Studijní program: Mediální studia (N0321A180003)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Standardní doba studia: 2 roky
  Krátká poznámka: Den otevřených dveří na Institutu komunikačních studií a žurnalistiky (IKSŽ, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1), http://bit.ly/FSVDOD
  Forma přihlášky: Elektronická
  Možnost upuštění od přijímací zkoušky: ano

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  179 / 307

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 31.03.2024
   Poznámka k termínu: Studijní program nemá specializaci
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Poplatek za elektronickou formu přihlášky: 880
   Poznámka:

   Poplatek lze uhradit kartou nebo převodem na účet.


   Banka: Komerční banka, Praha 1


   Účet: 85033011/0100


   Variabilní symbol: uchazeči bude v inf. systému vygenerován individuální variabilní symbol - číslo elektronické přihlášky.


   Specifický symbol: 2024


   Upozorňujeme, že při platbě ze zahraničí bankovní poplatek hradí plátce.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   V průběhu studia získávají studenti ucelený vhled do teorie sociální a mediální komunikace a do problematiky mediálních studií, získávají znalosti o postavení, fungování a roli masových médií ve společnosti dnes i v minulosti, o vazbách mezi médii a o vzájemných vztazích mezi médii a politickým systémem i dalšími specifickými společenskými institucemi a jevy. Studenti si osvojují postupy analýz mediální komunikace, interakce s recipienty a role masových médií při utváření veřejného mínění. Studium je rozkročeno mezi teoretickými rámci mediálních studií a jejich aplikací v praxi.

    

    

    

    

    

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   1) Přijímací zkouška

   Přijímací zkouška je jednokolová.

   Test ověřující všeobecný kulturní a politický přehled, znalost dějin 20. a 21. století, základní orientaci v sociálně vědní a mediální problematice – max. 100 bodů.

   Anglický jazyk sice není předmětem zkoušky, ale každý uchazeč musí počítat s tím, že velká část studijních materiálů, které jsou využívány v průběhu studia, je v angličtině.

   Bližší informace na sekretariátu katedry mediálních studií Institutu komunikačních studií a žurnalistiky, 1. patro/č.104–105, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1, http://iksz.fsv.cuni.cz, případně gabriela.skalicka@fsv.cuni.cz

   Přijati jsou uchazeči s nejvyšším dosaženým počtem bodů. Bodovou hranici pro přijetí stanoví děkan s přihlédnutím k počtu uchazečů skládajících přijímací zkoušku a kapacitním možnostem fakulty.

   2) Pro absolventy CŽV

   Podmínkou přijetí je absolvování minimálně dvou navazujících semestrů programu CŽV uskutečňovaného na Fakultě sociálních věd UK dle Opatření děkana č. 10/2023 část III., bezprostředně předcházejících akademickému roku, do kterého si uchazeč podal přihlášku ke studiu. V případě že uchazeč řádně splní do pátku 21. 6. 2024 včetně všechny podmínky podle OD č. 10/2023 odst. 8.2, tj. dosáhne minimálně 60 kreditů a studijního průměru do 1,50 včetně, přičemž všechny zkoušky a klasifikované zápočty splní v prvních řádných termínech s hodnocením A, B nebo C a za předpokladu, že podá přihlášku ke studiu pro akademický rok 2024/2025, bude přijat do studia. Studijní průměr je počítán dle Studijního a zkušebního řádu UK. Studijní průměr se nezaokrouhluje.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu.   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 03.06.2024 Do: 19.06.2024
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 24.06.2024 Do: 28.06.2024
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Podmínky přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky podle čl. 5 odstavce 3 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče

   A) Podmínky pro přijetí do navazujícího magisterského studia pro akademický rok 2023/2024 s upuštěním od přijímací zkoušky

   U absolventů bakalářského studia, kteří ukončili bakalářské studium v akademickém roce 2023/2024 na FSV UK a hlásí se ke studiu na rok 2024/2025 na navazující magisterské studium, upustí děkan FSV na základě jejich žádosti od přijímací zkoušky, pokud splnili následující podmínky:

   U absolventů bakalářského studijního oboru 7202R012 Mediální studia, 7202R014 Marketingová komunikace a PR a 7202R006 Žurnalistika, a dále u absolventů bakalářského studijního programu B0321A180005 Komunikační studia (z jakékoliv specializace), může děkan na základě jejich žádosti upustit od přijímací zkoušky do pokračujícího magisterského studijního programu, jestliže dosáhli během bakalářského studia studijního průměru do 1,50 včetně, zaokrouhluje se na dvě desetinná místa. Studijní průměr je počítán ze všech ukončených semestrů (včetně ZS 2023) dle Studijního a zkušebního řádu UK. Listinnou nebo elektronickou žádost je možné podat v termínu 1. 3. 2024 až 20. 4. 2024.

   B) Podmínky pro přijetí na základě předešlého přijímacího řízení

   Na základě žádosti upustí děkan od přijímací zkoušky u uchazeče, který byl do studia tohoto studijního programu přijat na základě přijímacího řízení pro studium v akademickém roce 2023/2024, ovšem uchazeč nemohl doložit požadované ukončené bakalářské nebo vyšší vzdělání, protože absolvoval studium až po skončení období pro zápis do studia. Elektronickou žádost je možné podat do 20. 4. 2024.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Absolventi se mohou uplatnit jako pracovníci v různých typech médií, v managementu médií, v agenturách zabývajících se analýzou masových médií, marketingem a reklamou, v tiskových a komunikačních odděleních státních institucí i v neziskových organizacích. Studium prohlubuje odbornou přípravu zejména pro profese mediálního analytika, mediálního konzultanta, tvůrce komunikačních strategií.