Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání (0114RA030006 / 0114RA280007) - dvouoborové studium

  Fakulta: Pedagogická fakulta
  Studijní program: Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání (B0114A030006)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: bakalářské
  Jazyk výuky: čeština
  Předpokládaný počet přijímaných: 5
  Standardní doba studia: 3 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  9 / 17

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 29.02.2024
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Poplatek za elektronickou formu přihlášky: 880
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání - maior

   Studium je koncipováno tak, aby jeho absolvent měl rozsáhlé znalosti a dovednosti v oborech biologie, geologie, environmentalistika, pedagogika a psychologie, dobře se orientoval v základech práce s biologickým a geologickým materiálem, uměl zorganizovat odborné exkurze, dovedl pracovat se základní laboratorní technikou a ICT, a orientoval se přiměřeným způsobem v odborné a populárně naučné literatuře a v e-zdrojích. Tyto znalosti a dovednosti je schopen využít při komplexním řešení specifických biologických, geologických a environmentálních problémů následně vedoucích k vypracování tematické bakalářské práce.

   Studijní program v plánu maior respektuje vyváženost oborové, didaktické a pedagogicko-psychologické složky dle standardů učitelské přípravy MŠMT. Pedagogicko-psychologická příprava zahrnuje předměty pedagogiky, psychologie a speciální pedagogiky, včetně pedagogicko-psychologické praxe a směřuje k přípravě pro navazující magisterské studium učitelství. Součástí plánu maior je zpracování bakalářské práce.

   Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání - minor

   Bakalářské studium oboru Tělesná výchova a sport se zaměřením je koncipován jako předstupeň navazujícího magisterského studia Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň základní školy a střední školy. Obor neposkytuje kvalifikaci pro práci učitele na jakémkoli stupni školy, jeho absolvování připravuje vysokoškolsky vzdělané odborníky pro široké uplatnění v profesích vázaných na tělovýchovné a sportovní volnočasové aktivity dětí, mládeže i dospělých, na práci v institucích, které s těmito aktivitami souvisejí. Oborová příprava pro práci v tělesné výchově a sportu je založena na povinných předmětech všeobecného univerzitního základu, včetně složky biomedicinských disciplín, dále antropomotoriky, kineziologie, historie a současnost tělesné kultury, sportovního tréninku, psychologie a sociologie tělesné výchovy a sportu a dalších. Pohybové dovednosti, didaktické, metodické a organizační vybavení získávají studenti ve sportovních disciplínách, jako je atletika, gymnastika, plavání, sportovní hry, outdoorové aktivity, lyžování, bruslení a lední hokej, sporty a pobyt v přírodě, ve zdravotní tělesné výchově, sportovních masážích a regeneraci aj. Vzdělávání se realizuje v podobě průběžné semestrální výuky či formou internátních kurzů. Absolvování uvedených disciplín zakládá základní stupeň metodicko organizační, trenérské nebo cvičitelské kvalifikace. Skupina povinně volitelných předmětů vytváří nadstavbu, z níž si student vybírá disciplíny dle svého zájmu a předpokládané budoucí profesní orientace. Student je souběžně vzděláván ve druhém aprobačním oboru, jehož výběr je variabilní. Absolvent má vytvořeny předpoklady k úspěšnému studiu navazujícího magisterského programu učitelství tělesné výchovy.

   Studijní program v plánu minor respektuje vyváženost oborové a didaktické složky dle standardů učitelské přípravy MŠMT.

   Studijní program je koncipován tak, aby student v průběhu studia při plnění studijních povinností prokázal schopnost používat získané odborné znalosti, odborné dovednosti a obecné způsobilosti alespoň v jednom cizím jazyce.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Přijímací zkouška má dvě části:

   1. Zkouška z 1. studijního programu, plán maior, max. 40 b.

   2. Zkouška z 2. studijního programu, plán minor, max. 40 b.

   Celkem max. 80 b.

    

   Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání

   Přijímací zkouška je pouze písemná, a to formou testu. Ověřuje znalosti biologie, geologie, ekologie a environmentalistiky v rozsahu středoškolského (gymnaziálního) učiva.

   Maximální bodový zisk z testu je 40 bodů. Délka testu je max. 30 minut.

   Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání

   Přijímací zkouška je talentová. Testovány jsou dovednosti v následujících sportovních odvětvích: plavání, atletika, gymnastika, sportovní hry (basketbal a volejbal).

   Za každé odvětví je možno získat maximálně 10 bodů, dosažené body se za jednotlivé části talentové zkoušky se sčítají, celkově je možno dosáhnout max. 40 bodů.

   V případě, že uchazeč získá ze dvou sportovních odvětví 0 bodů, celá talentová zkouška je hodnocena 0 body.

   U uchazečů ke studiu oboru TV na PedF se předpokládají základní dovednosti v bruslení, lyžování a jízdě na kole. Uchazeč, který je přijatý ke studiu TV musí počítat s finančními náklady spojenými s povinností absolvovat výuku a povinné kurzy (např. sportovní vybavení, doprava, platba za kurz atd.) 

   PLAVÁNÍ (max. 10 bodů)

   Uchazeči o studium musí zaplavat vzdálenost 100m souvisle bez přerušení jedním ze tří libovolně zvolených plaveckých způsobů kraul, prsa,znak který nesmí v průběhu plavání měnit. Kontakt se stěnami bazénu je povolen pouze při obrátce. Součástí 100m úseku je střemhlavý startovní skok (i v případě volby plaveckého způsobů znak). Pokud se uchazeč nedostaví na start, nedokončí trať nebo nesplní uvedené podmínky, nezíská žádný bod.

   Dosažené časy jsou hodnoceny v rozsahu 0 - 10 bodů dle uvedené tabulky minimálních časových limitů.

   Plavání - hodnocení:

   muži

    

   čas

   bodové hodnocení

   do 1:12,0

   10

   1:12,1 - 1:13,8

   9

   1:13,9 - 1:15,9

   8

   1:16,0 - 1:18,4

   7

   1:18,5 - 1:21,4

   6

   1:21,5 - 1:25,2

   5

   1:25,3 - 1:29,9

   4

   1:30,0 - 1:36,2

   3

   1:36,3 - 1:44,8

   2

   1:44,9 - 1:56,0

   1

   1:56,1 a více

   0

    

   ženy

    

   čas

   bodové hodnocení

   do 1:21,0

   10

   1:21,1 - 1:23,0

   9

   1:23,1 - 1:25,3

   8

   1:25,4 - 1:28,0

   7

   1:28,1 - 1:31,3

   6

   1:31,4 - 1:35,2

   5

   1:35,3 - 1:40,1

   4

   1:40,2 - 1:46,4

   3

   1:46,5 - 1:54,6

   2

   1:54,7 - 2:05,0

   1

   2:05,1 a více

   0

    

   Obrátky se u jednotlivých plaveckých způsobů provádí dle platných Pravidel plavání

   Pozn.:

   - uchazeči musí mít plaveckou čepici
   - provedení plaveckých způsobů, obrátek a startu je možno shlédnout na těchto odkazech:

   ZNAK  https://www.youtube.com/watch?v=_UVEVY7sz8E
   PRSA  https://www.youtube.com/watch?v=fuURmiekLq8
   KRAUL  https://www.youtube.com/watch?v=cGXqQtqUubs

    

   ATLETIKA  (max. 10 bodů)

   Zkouška probíhá dle pravidel atletiky (s výjimkou šestiskoku).

   100m

   muži [s]

   ženy [s]

   klasifikace

   11,9 a méně

   13,9 a méně

   1

   12,0 - 12,9

   14,0 - 15,2

   2

   13,0 - 14,2

   15,3 - 16,7

   3

   14,3 a více

   16,8 a více

   4

   Šestiskok - počítá se lepší výkon ze dvou pokusů.

   muži [m]

   ženy [m]

   klasifikace

   16,00 a více

   13,00 a více

   1

   15,99 - 15,00

   12,99 - 12,00

   2

   14,99 - 14,00

   11,99 - 11,00

   3

   13,99 a méně

   10,99 a méně

   4

   Míček (granát) 350 g

   muži [m]

   ženy [m]

   klasifikace

   60 a více

   40 a více

   1

   50 - 59

   32 - 39

   2

   35 - 49

   20 - 31

   3

   34 a méně

   19 a méně

   4

   Běh 1500m / 800m

   muži 1500m [min]

   ženy 800m [min]

   klasifikace

   4:50,0 a méně

   2:45,0 a méně

   1

   4:50,1 - 5:15,0

   2:45,1 - 3:00,0

   2

   5:15,1 - 6:00,0

   3:00,1 - 3:35,0

   3

   6:00,1 a více

   3:35,1 a více

   4

    

   - Šestiskok - provedení

   Z místa od odrazové čáry (čára je součástí překonávané vzdálenosti) násobené skoky střídnonož, nepřerušovaně, s cílem doskákat co nejdále. Poslední, šestý skok, je proveden s dopadem na jedno nebo obě chodidla. (Pozn. Jedná se vlastně o násobné odrazy s náponem nebo odpichy (nikoliv dálkové skoky známé z gymnastiky).

   - Šestiskok - měření

   Od odrazové čáry k poslední stopě chodidla (chodidel) po šestém dopadu.

    

   Celkové hodnocení atletiky

   součet klasifikací

   4-5

   6-7

   8

   9

   10

   11

   12

   13

   14

   15

   16

   Počet bodů

   10

   9

   8

   7

   6

   5

   4

   3

   2

   1

   0

    

   K talentové přijímací zkoušce doporučujeme běžecké tretry!

    

   GYMNASTIKA (max. 10 bodů)

   Hodnocení je dle pravidel sportovní gymnastiky.

   MUŽI

   - Hrazda dosažná (po hlavu): výmyk – toč vzad – podmet (max. 4 body)

   - Kůň nadél (110 cm): roznožka (max. 2 body)

   - Akrobacie: stoj spatný – připažit – z rozběhu a přemetového poskoku přemet stranou s půlobratem (rondát) – kotoul vzad – kotoul vzad do zášvihu – stoj spatný – připažit - výkrokem pravé/levé stoj na rukou a kotoul – stoj spatný – připažit. (max. 4 body)

   ŽENY

   - Hrazda dosažná (po hlavu): výmyk – toč vzad – podmet (max. 4 body)

   - Kůň našíř (110 cm): skrčka (max. 2 body)

   - Akrobacie: stoj spatný – připažit – z rozběhu a přemetového poskoku přemet stranou s půlobratem (rondát) – kotoul vzad – kotoul vzad do vzporu stojmo – stoj spatný – připažit - výkrokem pravé/levé stoj na rukou a kotoul – stoj spatný – připažit. (max. 4 body)

    Celkové hodnocení gymnastiky je součet bodů ze všech disciplín.

    

   SPORTOVNÍ HRY (max. 10 bodů)

   Basketbal
   Test správného technického provedení, úspěšnosti střelby vrchem (nad hlavou) a dodržení pravidel: driblink zprava pravou rukou ke koši ze vzdálenosti 8 m pod úhlem 45°, dvojtakt zakončený střelbou (1. pokus), driblink doleva od koše, obrat, zleva driblink levou rukou ke koši, dvojtakt zakončený střelbou (2. pokus), driblink doprava od koše, obrat a znovu vše 2x opakovat, tj.: 6 pokusů bez přerušení za dobu 40s.

   - Basketbal hodnocení:

   úspěšné dvojtakty

   body

    

   6

   5

    

   5

   5

    

   4

   4

    

   3

   3

    

   2

   2

    

   1

   1

    

   Volejbal
   a) Test odbití obouruč vrchem

   Dvojice uchazečů provádí volejbalové odbití vrchem na vzdálenost 4 až 5 metrů. Hodnotí se technika odbití obouruč vrchem, pohyb hráče a kontrola míče.

   Hodnocení (max. 3 body):

   - drobné chyby v technickém provedení - 2 body,

   - drobné chyby v technickém provedení + horší kontrola míče - 1 bod,

   - chyby v technickém provedení odbití, nedostatečný pohyb a špatná kontrola míče - 0 bodů


   b) Test správného technického provedení a úspěšnosti vrchního čelného podání z vysokého nadhozu. Uchazeč má 3 pokusy.

   Hodnocení (max. 2 body):

   - 3 úspěšná podání - 2 body,

   - 2 úspěšná podání -1 bod,

   - 1 a méně úspěšných podání - 0 bodů

   Hodnocení volejbal: součet bodů z obou testů – maximálně 5 bodů

   Celkové hodnocení sportovních her je součet bodů testu basketbalu a testu volejbalu.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou.   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 06.06.2024 Do: 18.06.2024
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 25.06.2024 Do: 26.06.2024
   Zdravotní způsobilost: sportovní lékař
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Pro kombinace s programem Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání se spolu s přihláškou, nejpozději však do 29.2.2024, dokládá potvrzení sportovního lékaře. Doporučený formulář potvrzení sportovního nebo tělovýchovného lékaře je dostupný na http://www.pedf.cuni.cz/PEDF-1489.html. Požadavky na zdravotní způsobilost jsou uvedeny v příslušném formuláři.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání

   CHVÁTAL, M. Geologie. Praha: Fortuna.

   JELÍNEK, J., ZICHÁČEK, V. Biologie pro gymnázia. Olomouc: Nakladatelství Olomouc s.r.o., 2014.

   KINCL, L. a kol. Biologie rostlin. Praha: Fortuna, 2010.

   KOČÁREK, E. Biologie člověka 1. Praha: Scientia, 2010.

   KOČÁREK, E. Genetika. Praha: Scientia, 2005.

   KUBÁT a kol. Botanika. Praha: Scientia, 2012.

   KUBIŠTA, V. Obecná biologie. Praha: Fortuna, 2010.

   NOVOTNÝ, I. a kol. Biologie člověka. Praha: Fortuna, 2015.

   ROSYPAL, S. a kol. Nový přehled biologie. Praha: Scientia, 2011.

   SMRŽ, J. a kol. Biologie živočichů. Praha: Fortuna, 2004.

   ŠMARDA, J. Genetika. Praha: Fortuna, 2010.

   ŠLÉGL, J. a kol. Ekologie. Praha: Fortuna, 2010.

   ZÁVODSKÁ, R. Biologie buněk. Praha: Scientia, 2006.

   Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání

   DOVALIL, J. a kol. Lexikon sportovního tréninku. Praha: UK Karolinum, 2008. 

   HRABINEC, J. a kol. Tělesná výchova na 2. stupni základní školy. Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017.

   CHOUTKA, M., DOVALIL, J. Sportovní trénink. Praha: Olympia, 1991. 

   GRIM, M.; DRUGA, R. et al: Základy anatomie 1. Obecná anatomie a pohybový systém. Praha: UK Karolinum, 2007. 

   VÁGNEROVÁ, M. Základy psychologie. Praha: UK Karolinum, 2007. 

   Aktuální pravidla plavání, gymnastiky, atletiky, volejbalu a basketbalu.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání

   Studium je koncipováno tak, aby byl absolvent připraven pro navazující magisterské studium učitelství biologie pro 2. stupeň ZŠ a střední školy, případně dalších blízkých studijních programů. Absolvent najde uplatnění na trhu práce zejména ve školství (jako asistent, vychovatel), ve státní správě, v domech dětí a mládeže, v ekologických centrech, v přírodovědných stanicích, v organizacích zabývajících se ochranou přírody, příp. v muzeích a dalších institucích, kde jde o bezprostřední styk s lidmi včetně osob se speciálními potřebami vyžadující odbornou přípravu poskytovanou tímto studiem.

   Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání

   Bakalářské studium studijního programu Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání poskytuje absolventovi vysokoškolskou kvalifikaci v širokém spektru profesionálního uplatnění v oblasti tělesné výchovy a sportu. Předpokládá se, že jeho prioritou bude pokračování vzdělávání v navazujícím magisterském studiu učitelství tělesné výchovy. Je však plně připraven po stránce vědomostní, dovednostní, metodické i organizační k vedení zájmové tělovýchovné a sportovní činnosti mládeže i dospělých ve sportovních klubech a tělovýchovných zařízeních, ve střediscích volného času, v domovech mládeže, fitness centrech, cestovních organizacích, ve státní správě apod. Systém povinně volitelných předmětů mu umožňuje získat vyšší trenérskou, cvičitelskou aj. kvalifikaci ve vybraných tělovýchovných a sportovních aktivitách. Absolvent není kvalifikován pro učitelství tělesné výchovy.