Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Dějepis se zaměřením na vzdělávání (0114RA030006 / 0114RA120003) - dvouoborové studium

  Fakulta: Pedagogická fakulta
  Studijní program: Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání (B0114A030006)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: bakalářské
  Jazyk výuky: čeština
  Předpokládaný počet přijímaných: 8
  Standardní doba studia: 3 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  8 / 15

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 29.02.2024
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Poplatek za elektronickou formu přihlášky: 880
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání - maior

   Studium je koncipováno tak, aby jeho absolvent měl rozsáhlé znalosti a dovednosti v oborech biologie, geologie, environmentalistika, pedagogika a psychologie, dobře se orientoval v základech práce s biologickým a geologickým materiálem, uměl zorganizovat odborné exkurze, dovedl pracovat se základní laboratorní technikou a ICT, a orientoval se přiměřeným způsobem v odborné a populárně naučné literatuře a v e-zdrojích. Tyto znalosti a dovednosti je schopen využít při komplexním řešení specifických biologických, geologických a environmentálních problémů následně vedoucích k vypracování tematické bakalářské práce.

   Studijní program v plánu maior respektuje vyváženost oborové, didaktické a pedagogicko-psychologické složky dle standardů učitelské přípravy MŠMT. Pedagogicko-psychologická příprava zahrnuje předměty pedagogiky, psychologie a speciální pedagogiky, včetně pedagogicko-psychologické praxe a směřuje k přípravě pro navazující magisterské studium učitelství. Součástí plánu maior je zpracování bakalářské práce.

   Dějepis se zaměřením na vzdělávání - minor

   Důraz je kladen na výklad dějin a chápání dějinných souvislostí ve světovém kontextu od antiky přes období středověku, novověku a moderní doby s přihlédnutím k politickým, sociálním, hospodářským a kulturním změnám.

   Studenti jsou systematicky připravováni na budoucí působení ve vzdělávacích a paměťových institucích, po absolvování navazujícího magisterského studijního programu pak jako učitelé dějepisu pro 2. stupeň ZŠ a SŠ. 

   Studijní program v plánu minor respektuje vyváženost oborové a didaktické složky dle standardů učitelské přípravy MŠMT.

   Studijní program je koncipován tak, aby student v průběhu studia při plnění studijních povinností prokázal schopnost používat získané odborné znalosti, odborné dovednosti a obecné způsobilosti alespoň v jednom cizím jazyce.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Přijímací zkouška má dvě části:

   1. Zkouška z 1. studijního programu, plán maior, max. 40 b.

   2. Zkouška z 2. studijního programu, plán minor, max. 40 b.

   Celkem max. 80 b.

    

   Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání

   Přijímací zkouška je pouze písemná, a to formou testu. Ověřuje znalosti biologie, geologie, ekologie a environmentalistiky v rozsahu středoškolského (gymnaziálního) učiva.

   Maximální bodový zisk z testu je 40 bodů. Délka testu je max. 30 minut.

   Dějepis se zaměřením na vzdělávání

   Písemná zkouška - test z dějepisu v rozsahu gymnaziálního učiva. V testu se ověřují schopnosti chronologického, logického a historického myšlení a dobrá orientace v českých a světových dějinách, zároveň se předpokládá rozhled po kulturně-společenském dění.

   Délka trvání testu je 60 min.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou.   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 06.06.2024 Do: 18.06.2024
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 25.06.2024 Do: 26.06.2024
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání

   CHVÁTAL, M. Geologie. Praha: Fortuna.

   JELÍNEK, J., ZICHÁČEK, V. Biologie pro gymnázia. Olomouc: Nakladatelství Olomouc s.r.o., 2014.

   KINCL, L. a kol. Biologie rostlin. Praha: Fortuna, 2010.

   KOČÁREK, E. Biologie člověka 1. Praha: Scientia, 2010.

   KOČÁREK, E. Genetika. Praha: Scientia, 2005.

   KUBÁT a kol. Botanika. Praha: Scientia, 2012.

   KUBIŠTA, V. Obecná biologie. Praha: Fortuna, 2010.

   NOVOTNÝ, I. a kol. Biologie člověka. Praha: Fortuna, 2015.

   ROSYPAL, S. a kol. Nový přehled biologie. Praha: Scientia, 2011.

   SMRŽ, J. a kol. Biologie živočichů. Praha: Fortuna, 2004.

   ŠMARDA, J. Genetika. Praha: Fortuna, 2010.

   ŠLÉGL, J. a kol. Ekologie. Praha: Fortuna, 2010.

   ZÁVODSKÁ, R. Biologie buněk. Praha: Scientia, 2006.

    

   Dějepis se zaměřením na vzdělávání

   Učebnice dějepisu pro střední školy vydané po roce 1990. (Nakl. Práce, SPN a Fortuna. U všech uvedených učebnic je uvedeno datum 1. vydání, platná jsou i následující další, a jsou MŠMT ČR zařazeny do seznamu učebnic.

   HARNA, J., FIŠER, J. Dějiny českých zemí I., Fortuna, 1995.

   HARNA, J., FIŠER, J. Dějiny českých zemí II., Fortuna, 1998.

   SOUČEK J. Dějiny pravěku a starověku, SPL, 1995.

   BENEŠ, Z., PETRÁŇ, J. České dějiny I., SPL, 1997.

   KVAČEK, R. České dějiny II., SPL, 2002.

   BENEŠ, Z. Dějiny středověku a prvního století raného novověku., SPL, 1994.

   HROCH, M. Dějiny novověku, SPL, 1994.

   KUKLÍK, J., KUKLÍK, J. Dějiny 20. století, SPL, 1995.

   POPELKA, M., VÁLKOVÁ, V. Dějepis pro gymnázia a střední školy. 1. Pravěk a starověk, SPN, 2001.

   ČORNEJ, P., ČORNEJOVÁ, I., PARKAN, F. Dějepis pro gymnázia a střední školy. 2., Středověk a raný novověk, SPN, 2001.

   HLAVAČKA, M. Dějepis pro gymnázia a střední školy. 3, Novověk, SPN, 2001.

   KUKLÍK, J., KUKLÍK, J. Dějepis pro gymnázia a střední školy. 4, Nejnovější dějiny, SPN, 2002

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání

   Studium je koncipováno tak, aby byl absolvent připraven pro navazující magisterské studium učitelství biologie pro 2. stupeň ZŠ a střední školy, případně dalších blízkých studijních programů. Absolvent najde uplatnění na trhu práce zejména ve školství (jako asistent, vychovatel), ve státní správě, v domech dětí a mládeže, v ekologických centrech, v přírodovědných stanicích, v organizacích zabývajících se ochranou přírody, příp. v muzeích a dalších institucích, kde jde o bezprostřední styk s lidmi včetně osob se speciálními potřebami vyžadující odbornou přípravu poskytovanou tímto studiem.

   Dějepis se zaměřením na vzdělávání

   Studium je koncipováno jako potenciální základ pro navazující magisterské studium učitelství dějepisu pro 2. stupeň ZŠ a střední školy, případně dalších blízkých studijních programů v oblasti historie. Základní dovednosti v oblasti výuky dějin spolu s učitelskou propedeutikou umožňují absolventovi pracovat jako asistent pedagoga, lektor v edukačních odděleních paměťových institucí, vychovatel a pedagog volného času. Absolvent je schopen využít svých odborných znalostí nejen v oblasti vzdělávání, ale díky svým komunikačním i organizačním dovednostem se uplatní i jako vedoucí pracovního týmu, jehož náplní je příprava metodických materiálů v paměťových institucích apod. Dále se může absolvent podílet na tvorbě výukových pomůcek a metodických podpor vzdělávacích portálů a organizací, které se zaměřují na edukační činnost. Díky odborné profilaci může absolvent pracovat také v odborných institucích, jako průvodce na hradech a zámcích, ve státní správě, ale i v oblasti kultury a médií.