Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Studia občanské společnosti (0314TA250013)

  Fakulta: Fakulta humanitních studií
  Studijní program: Studia občanské společnosti (N0314A250013)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Standardní doba studia: 2 roky
  Forma přihlášky: Elektronická, Listinná

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 31.03.2024
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Poplatek za elektronickou formu přihlášky: 880
   Poplatek za listinnou formu přihlášky: 930
   Poznámka: Každému uchazeči, který si podá elektronickou přihlášku, se nabízejí dva způsoby úhrady poplatku za přijímací řízení: buď je možno provést on-line platbu kartou, což je preferovaná možnost, nebo zaplatit bankovním převodem: platba v takovém případě musí být označena jedinečným variabilním symbolem vygenerovaném v informačním systému. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením se nevrací.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Cílem programu je vzdělávat odborníky na problematiku občanské společnosti a neziskového sektoru s dostatečným rozhledem po teoretických přístupech k této oblasti a s širokou škálou praktických znalostí a dovedností umožňujících mnohostranné a flexibilní uplatnění v praxi. Studijní program se skládá ze tří částí: sociologická teorie pro občanskou společnost; ekonomie a právo; aplikační předměty. Výuka předmětů je rozložena rovnoměrně zejména do prvních tří semestrů, ve 4. semestru je ponecháno více prostoru pro psaní diplomové práce a průběžné praxi v nestátních neziskových organizacích, v institucích státní správy nebo ve firmách. Profilové předměty jsou doplněny semináři. Studenti mohou navštěvovat kurzy jiných programů a modulů bakalářského studia FHS UK.

   Studijní program je uskutečňován bez specializace.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Přijímací zkouška spočívá v oborovém písemném testu z požadované literatury:
   1. Bauman, Zygmund, Myslet sociologicky. Praha: Slon, 1996. Kap. Darování a směna (s.89-105), Moc a volba (s.106-121).
   2. Dohnalová, M., Deverová, L., Legnerová, K., Pospíšilová, T. Lidské zdroje v sociálních podnicích. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2015, Kapitola 1.
   3. Skovajsa, M (ed.), Občanský sektor; organizovaná občanská společnost v České republice. Praha: Portál, 2010. Kapitola 1. a 3.
   4. Frič Pavol. Občanská společnost a definice NNO, vývoj, stav a trendy. Dílčí studie pro Koncepci politiky vlády vůči nestátním neziskovým organizacím do roku 2020.
   https://www.vlada.cz/assets/ppov/rnno/dokumenty/studie_fric_pro_web.pdf
   5. Office of the High Commissioner for Human Rights, 2014. A Practical Guide for Civil Society CIVIL SOCIETY SPACE AND THE UNITED NATIONS HUMAN RIGHTS SYSTEM. Geneva: OHCHR. https://www.ohchr.org/sites/default/files/CS_space_UNHRSystem_Guide_0.pdf 

   Na vypracování přijímací zkoušky je vymezeno 60 minut. Elektronické pomůcky nejsou povoleny.
   Uchazeči a uchazečky v písemném testu prokazují znalosti, schopnosti a dovednosti pro studium programu Studia občanské společnosti na magisterské úrovni. Z písemného testu z požadované literatury lze získat maximálně 15 bodů.
   Bodovou hranici pro přijetí stanoví děkanka s přihlédnutím k počtu uchazečů skládajících přijímací zkoušku a kapacitním možnostem fakulty.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 03.06.2024 Do: 14.06.2024
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 17.06.2024 Do: 28.06.2024
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Další informace o programu a kontakty naleznete na adrese: http://fhs.cuni.cz/FHS-2141.html
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolventi se uplatní zejména v organizacích občanské společnosti (nadace, nadační fondy, spolky, ústavy), dále na pozicích v soukromém sektoru (společenská odpovědnost firem, firemní filantropie) nebo státní správě (řízení evropských fondů, rozhodování o státních dotacích), které vyžadují důkladnou obeznámenost s občanskou společností, a také v oblasti vzdělávání, poradenství a osvěty, v médiích, politických stranách, mezinárodních institucích a organizacích aj. Jsou kvalifikováni pro vzdělávací činnost zaměřenou na pracovníky organizací občanské společnosti. Mají též kompetence pro vyřizování agendy grantových projektů EU, zejména (ale nejen) pro občanskou společnost.