Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Dějiny moderní evropské kultury (0222TA120002)

  Fakulta: Fakulta humanitních studií
  Studijní program: Dějiny moderní evropské kultury (N0222A120002)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Standardní doba studia: 2 roky
  Forma přihlášky: Elektronická, Listinná
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 31.03.2024
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Poplatek za elektronickou formu přihlášky: 880
   Poplatek za listinnou formu přihlášky: 930
   Poznámka: Každému uchazeči, který si podá elektronickou přihlášku, se nabízejí dva způsoby úhrady poplatku za přijímací řízení: buď je možno provést on-line platbu kartou, což je preferovaná možnost, nebo zaplatit bankovním převodem: platba v takovém případě musí být označena jedinečným variabilním symbolem vygenerovaném v informačním systému. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením se nevrací.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Studijní program poskytuje komplexní vzdělání v oblasti evropských kulturních dějin umožňující absolventům kvalifikovaně reflektovat, interpretovat a prakticky navazovat na kulturní zázemí evropské civilizace v její historii i v současnosti. Kulturní specifika Evropy i jejích jednotlivých součástí, na něž se dlouho kvůli upřednostňování ekonomických a politických hledisek nebral ohled, se v současnosti stala významným prvkem a současně problémem probíhající evropské integrace a vztahu Evropy a Evropanů k příslušníkům jiných kultur. Vědomá reflexe a akademicky i společensky odpovědné zprostředkování a rozvíjení evropských kulturních tradic se stávají nezbytnou podmínkou pro pracovníky v široké oblasti vzdělávání a kulturního působení ve státním i neziskovém sektoru, v médiích a řadě v dalších oblastí. Na tyto otázky bude kladen stále větší důraz, proto lze očekávat další růst zájmu o studium kulturních dějin.
   Základem programu přitom je historické studium jednotlivých oblastí kulturních dějin Evropy, především obecných dějin evropské kultury a vzdělanosti, náboženských dějin Evropy a evropské vizuální kultury. Jejich výuka je konstruována tak, aby vedle přehledu vývoje těchto oblastí od pravěku po současnost pokryla především ty aspekty evropských kulturních dějin, které mají aktuální relevanci a na něž či jejich nejrůznější reinterpretace je v současnosti navazováno a odkazováno. Z téhož důvodu jsou z časového hlediska „nadprezentována“ období tzv. dlouhého 19. století a 20. století, jejichž význam pro utváření moderní a současné evropské kultury je zásadní. Pro program je přitom určující obsahové, teoretické a metodologické zvládnutí historické práce, to však neznamená rezignaci na interdisciplinární charakter studia. Naopak, specifikem programu je důraz na integraci různých badatelských přístupů využívajících vedle historických věd rovněž teorií a metod společenských věd, religionistiky a dějin umění.

   Studijní program je uskutečňován bez specializace.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Přijímací zkouška je písemná, tvoří ji výklad (esej). Uchazeč si vybere jedno ze čtyř navržených témat, týkající se různých oblastí kulturních a duchovních dějin. Výklad je psán v místě přijímací zkoušky, v klauzuře, bez přístupu ke zdrojům. Délka výkladu nemá přesáhnout dvě strany rukou psaného textu. Hodnotit se bude: 1. originalita a tvořivost zpracování tématu, 2. úroveň uchazečova vzdělanostního zázemí, jež se ve výkladu projeví, 3. stylistická úroveň. Přihlížet se bude i ke gramatické správnosti.

   Na vypracování přijímací zkoušky je vymezeno 60 minut. Elektronické pomůcky nejsou povoleny.
   Výklad (esej) se hodnotí maximálně 10 body.
   Bodovou hranici pro přijetí stanoví děkanka s přihlédnutím k počtu uchazečů skládajících přijímací zkoušku a kapacitním možnostem fakulty.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 03.06.2024 Do: 14.06.2024
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 17.06.2024 Do: 28.06.2024
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Další informace o programu a kontakty naleznete na adrese: https://fhs.cuni.cz/FHS-2126.html
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolvent se plně orientuje v jednotlivých oblastech kulturních, náboženských a uměleckých dějin Evropy od pravěku až po současnost, je si vědom jejich souvztažnosti s obecnými ideovými, politickými, sociálními a hospodářskými procesy. Ovládá metody, techniky a teoretické přístupy k historickým pramenům (písemným i nepísemným) a jejich interpretacím, dokáže je aplikovat a kriticky zhodnotit, a to i v souvislosti s dalšími humanitními a společenskovědními přístupy (zejména v oblasti dějin idejí, uměleckých forem, religionistiky a společenských věd). Uplatní se ve všech profesích, které spravují, rozvíjejí nebo interpretačně využívají evropské kulturní dědictví. V akademické sféře jde o badatele zaměřené na jednotlivé – i zcela nově a multidisciplinárně definované – oblasti výzkumu kulturních dějin a ochrany kulturního dědictví (vč. památkové péče, muzejnictví, archivních a knihovních služeb). Ve státních a nadnárodních úřadech a organizacích, v regionální a místní samosprávě a v neziskové sféře jde o pracovníky kulturněpolitického managementu, zprostředkování a ochrany kulturního dědictví (prezentace kulturních specifik, cestovní ruch). Ve sféře médií a populární kultury jde o pracovníky zpřístupňující kulturní dědictví (moderátoři veřejných diskusí, autoři a kurátoři výstav, vydavatelé a interpreti historických pramenů, popularizátoři na celostátní, regionální i místní úrovni) a zajišťující jeho ochranu (restaurátoři, muzejníci, knihovníci). V oblasti školství a vzdělávání jde o pracovníky rozšiřující znalosti kulturních tradic, schopné shromáždit a kriticky zhodnotit jejich stávající podání a navrhovat adekvátnější přístupy jejich výuky a dalšího rozšiřování (metodičtí pracovníci, učitelé a vychovatelé, vedoucí zájmové činnosti). Představitelná je i uplatnitelnost části absolventů v soukromém komerčním sektoru na pozici expertů (soukromá muzea, výstavní síně a vzdělávací a výuková střediska a programy).