Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Studium humanitní vzdělanosti (0288RA250001)

  Fakulta: Fakulta humanitních studií
  Studijní program: Studium humanitní vzdělanosti (B0288A250001)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: bakalářské
  Jazyk výuky: čeština
  Standardní doba studia: 3 roky
  Forma přihlášky: Elektronická, Listinná
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 31.03.2024
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Poplatek za elektronickou formu přihlášky: 880
   Poplatek za listinnou formu přihlášky: 930
   Poznámka: Každému uchazeči, který si podá elektronickou přihlášku, se nabízejí dva způsoby úhrady poplatku za přijímací řízení: buď je možno provést on-line platbu kartou, což je preferovaná možnost, nebo zaplatit bankovním převodem: platba v takovém případě musí být označena jedinečným variabilním symbolem vygenerovaném v informačním systému. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením se nevrací.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Tříletý bakalářský program Studium humanitní vzdělanosti představuje moderní typ vzdělání v humanitních a společenskovědních oborech. Studenti si volí svůj vlastní průchod studiem. Program nabízí společný základ ve filosofii, historii a společenských vědách (antropologii, psychologii a sociologii) a především širokou nabídku volitelných přednášek a kurzů v těchto oborech, v oblasti odborných překladů a praktické komunikace v cizích jazycích, v umění a v řadě aplikačních oblastí. Studenti se v průběhu studia buď profilují v některé vědní disciplíně se záměrem pokračovat v navazujících magisterských programech na FHS nebo jiných fakultách UK, nebo se zaměří na získání schopností a dovedností, jež jim usnadní praktické uplatnění.

   Studijní program je uskutečňován bez specializace.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Písemná zkouška spočívá ve shrnutí cizojazyčného odborného textu a v odpovědích na doplňující otázky. Uchazeč uvede v přihlášce jazyk, s nímž bude pracovat – angličtinu, němčinu, nebo francouzštinu. Volbu jazyka není možné po podání přihlášky měnit. Shrnutí i odpovědi uchazeč vypracuje v češtině nebo slovenštině.
   Uchazeč může získat až 20 bodů (10 bodů za shrnutí a 10 bodů za odpovědi na otázky). Hodnotí se zejména smysluplnost a věcná přiměřenost shrnutí a odpovědí. Hodnocení se řídí jednotnými kritérii a prochází následnou supervizí. Vzorové zadání z minulého roku naleznou uchazeči na webu fakulty.
   Uchazečům je u zkoušky dovoleno a doporučeno používat donesené tištěné slovníky. Elektronické pomůcky nejsou povoleny.
   Na vypracování přijímací zkoušky je vymezen čas 180 minut.

   Bodovou hranici pro přijetí stanoví děkanka s přihlédnutím k počtu uchazečů skládajících přijímací zkoušku a kapacitním možnostem fakulty.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 11.05.2024 Do: 26.05.2024
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 17.06.2024 Do: 28.06.2024
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Další informace o programu a kontakty naleznete zde: https://fhs.cuni.cz/FHS-2123.html
   Vzorové zadání přijímací zkoušky je vyvěšeno na https://fhs.cuni.cz/FHS-1595.html

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   CŽV 6 - Přípravný kurz pro přijímací zkoušky na bakalářské Studium humanitní vzdělanosti https://fhs.cuni.cz/FHS-1815.html
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podoba studijního programu vychází z přesvědčení, že absolventi s interdisciplinárním přehledem a širokým zaměřením najdou ve společnosti lepší uplatnění než absolventi úzce vymezených oborů, neboť jsou schopni pružněji reagovat na měnící se požadavky pracovního trhu. Vhodnou volbou z široké nabídky předmětů se studující může v průběhu studia postupně zaměřovat buď k navazujícímu magisterskému studiu v některém z příbuzných teoretických oborů, anebo k praktickému uplatnění v soukromých, státních i mezinárodních organizacích a firmách, např. v institucích rozvíjejících kulturu a vzdělávání, v oblasti státní správy a samosprávy, v oblasti public relations, médií atd.