Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Právo a právní věda (0421tA220006)

  Fakulta: Právnická fakulta
  Studijní program: Právo a právní věda (M0421A220006)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Předpokládaný počet přijímaných: 700
  Standardní doba studia: 5 let
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  679 / 2527

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 31.03.2024
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Poplatek za elektronickou formu přihlášky: 880,- Kč
   Poznámka: Poplatek bude uhrazen elektronicky bankovním převodem nebo platební kartou. Podrobnosti k úhradě poplatku budou uchazeči sděleny emailem na základě odeslání přihlášky.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Primárním cílem studijního programu Právo a právní věda je poskytovat v České republice komplexní právní vzdělání, které lze uplatnit jak v tradičních právnických povoláních soudce, státního zástupce, advokáta či notáře, tak i v řadě jiných oborů veřejné i soukromé sféry.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   A. PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU

   1.            V souladu s § 48 odst. (1) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), je podmínkou pro přijetí ke studiu v magisterském studijním programu dosažení středního vzdělání, prokázané vysvědčením o složení maturitní zkoušky.

   2.            Další podmínkou pro přijetí ke studiu v magisterském studijním programu Právo a právní věda bez specializace podle § 49 odst. (1) zákona o vysokých školách je prokázání obecných studijních předpokladů a znalostí základů společenských věd. Splnění této podmínky se prokazuje jednou z následujících možností:

   a)                absolvováním a výsledkem Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) organizovaných společností www.scio.cz, s.r.o., v období od prosince 2023 do května 2024 včetně, a to z testů Obecných studijních předpokladů (OSP) a Základů společenských věd (ZSV). Testy lze absolvovat prezenční nebo online formou;

   b)              absolvováním a výsledkem ústní zkoušky v souladu s částí C těchto Podmínek (Modifikace přijímacího řízení);

   c)               vyhověním požadavkům podle části D těchto Podmínek (Odlišné podmínky pro přijetí);

   d)              absolvováním programu CŽV uskutečňovaného na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a určeného pro uchazeče o studium magisterského studijního programu Právo a právní věda bez specializace, oblast vzdělávání Právo, v případě, že uchazeč o studium řádně do pátku 28. 6. 2024 včetně splní všechny předepsané studijní povinnosti (tj. předepsané zkoušky, klasifikované zápočty a jiné kontroly studia), dosáhne šedesáti kreditů a prospěchového průměru výsledků vykonaných zkoušek a klasifikovaných zápočtů do 2,25 včetně a za předpokladu, že podá do 31. března 2024 přihlášku ke studiu pro akademický rok 2024/2025. Průměr výsledků zkoušek a klasifikovaných zápočtů, včetně hodnocení „neprospěl“, se počítá jako prostý aritmetický průměr všech pokusů. Takto získaný výsledek bude matematicky zaokrouhlen na dvě desetinná místa.

   3.           Pokud se uchazeč zúčastní více než jednoho termínu NSZ, bude mu započítán nejlepší dosažený výsledek. Výsledky předá společnost www.scio.cz, s.r.o. Právnické fakultě UK v elektronické podobě po posledním termínu NSZ, který se uskuteční v květnu 2024.

   4.            Výsledek Národních srovnávacích zkoušek – tzv. harmonizovaný percentil zaokrouhlený na jedno desetinné místo – bude pro účely přijímacího řízení přepočten následujícím koeficientem:

   Obecné studijní předpoklady (OSP)                                                                                                  koeficientem 1,25

   Základy společenských věd (ZSV)                                                                                                     koeficientem 0,75

   Takto získané výsledky budou matematicky zaokrouhleny, a to opět na jedno desetinné místo.

   5.                  Celkový počet bodů, které uchazeč v přijímacím řízení podle odstavce 2 písm. a) dosáhne, je dán součtem bodů získaných uchazečem na základě nejlepšího výsledku v Národních srovnávacích zkouškách po jeho přepočtu koeficientem podle odstavce 4 a bodů přidělených v rámci tzv. bonifikace podle části B těchto Podmínek.

   6.                  Celkový počet bodů, které uchazeč v přijímacím řízení podle odstavce 2 písm. b) – Modifikace přijímacího řízení – dosáhne, je dán součtem bodů získaných uchazečem za zodpovězení jednotlivých otázek u ústní zkoušky a bodů přidělených v rámci tzv. bonifikace podle části B těchto Podmínek. Maximální počet bodů, kterého může uchazeč u ústní zkoušky mimo bonifikaci dosáhnout, je 200.

   7.                  Počet přijatých uchazečů na základě výsledků ověření podmínek podle odstavce 2 písm.

   a)       a b) Podmínek je 700 plus každý další uchazeč, který dosáhne stejného počtu bodů jako uchazeč na 700. místě. Děkan na základě doporučení přijímací komise stanoví minimální počet bodů, kterého musí uchazeč dosáhnout, aby mohl být přijat ke studiu. Ke studiu může být poté přijat každý uchazeč, jehož celkový počet bodů podle odstavce 5 nebo 6 dosáhne alespoň takto stanovené minimální bodové hranice.

   8.                  Pokud se ke studiu zapíše méně než 90 % přijatých uchazečů, děkan může podle čl. 9 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy snížit minimální bodovou hranici pro přijetí a přijmout uchazeče, kteří nebyli původním rozhodnutím přijati, a to v pořadí, v jakém se v přijímacím řízení umístili.

    

   B. BONIFIKACE

   Fakulta stanoví níže uvedená pravidla pro bonifikaci podle čl. 2 odst. 4 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy.

   1.     V přijímacím řízení budou zohledněny výsledky maturitní zkoušky s celkovým hodnocením „prospěl/a s vyznamenáním“ (tj. dosažením průměru známek nejvýše 1,5) přiznáním 5 bodů. Pro přiznání bonifikace lze uplatnit pouze jedno maturitní vysvědčení.

   ·       Za maturitní zkoušku, skládající se (od r. 2011) ze státní a školní části, je možné přiznat 5 bodů, pokud je celkové hodnocení prospěl/a s vyznamenáním.

   ·       Za maturitu s vyznamenáním vykonanou ve Slovenské republice po roce 2004 podle příslušných vyhlášek MŠ SR bude výsledek maturity přepočten ve smyslu vyhlášky č. 224/2022 Z.z. takto:

   (a) V předmětech

   i.   v externí části maturitní zkoušky: 100%-80% —známka 1; 79%-60% — známka 2; 59%-33% —známka 3;

   ii.  v písemné formě interní části maturitní zkoušky: 100%-80% —známka 1; 79%-50% —známka 2; 49%-25% —známka 3.

   (b)  V dalších předmětech maturitní zkoušky, které nemají externí část, bez ohledu na úroveň, se známka určí z percentuálního hodnocení po standardním zaokrouhlení na celé číslo jako v převodu v písmenu a) bodě i. v externí části.

   (c)  Výsledná známka z předmětu maturitní zkoušky, která má víc částí, se určí jako průměr známek za jednotlivé části zkoušky, zaokrouhlený standardním způsobem na celé číslo. Ze žádné části maturitní zkoušky nesmí být výsledek horší než známka 2.

   (d)  Celkové hodnocení prospěl/a s vyznamenáním je vypočteno z průměru známek, kdy výsledek kteréhokoliv předmětu maturitní zkoušky nesmí být horší než známka 2.

   2.     V přijímacím řízení budou zohledněny státní nebo mezinárodně uznávané zkoušky z cizích jazyků (od úrovně obtížnosti B2 včetně viz společný evropský referenční rámec Rady Evropy – Doporučení č. (82)18 Výboru ministrů členských států Rady Evropy), a to z těchto cizích jazyků: angličtina, němčina, francouzština a španělština. Státní zkouška musí být vykonána na akreditované jazykové škole v České republice s právem konat státní zkoušky.

   ·       Za předložené certifikáty ze dvou různých cizích jazyků podle Podmínek a Přílohy I lze přiznat až 10 bodů takto:

   (a)  5 bodů bude přiznáno za jednu ze státních nebo mezinárodně uznávaných zkoušek z cizího jazyka, které jsou uvedeny v seznamu standardizovaných jazykových zkoušek v Příloze I těchto podmínek, jež tvoří jejich nedílnou součást.

   (b)  5 bodů bude přiznáno za další státní nebo mezinárodně uznávanou zkoušku, avšak z jiného jazyka, který je uveden v seznamu standardizovaných jazykových zkoušek v Příloze I těchto podmínek, jež tvoří jejich nedílnou součást.

   ·       Uchazeči bude bonifikace přiznána i za zkoušku složenou v minulosti, avšak pouze za zkoušku vykonanou od 1. 6. 2017 včetně. K dříve složené zkoušce se v přijímacím řízení nepřihlíží.

   ·       Státní a mezinárodně uznávané jazykové zkoušky budou zohledněny jen u těch uchazečů, pro něž je daný jazyk jazykem cizím, nikoliv mateřským, a je uveden v seznamu standardizovaných jazykových zkoušek v Příloze I těchto podmínek pro přijímací řízení, jež tvoří jejich nedílnou součást.

   ·       Zkoušky z cizího jazyka musí být pro účely přijímacího řízení, tj. pro přiznání bonifikace, vykonány nejpozději do 1. 6. 2024 včetně. K později složené zkoušce se v přijímacím řízení nepřihlíží.

   ·       Pro přiznání bonifikace je nutné předat studijnímu oddělení Právnické fakulty Univerzity Karlovy úředně ověřenou kopii vysvědčení (certifikátu). Jiná forma (např. potvrzení o vykonání jazykové zkoušky) nebude pro potřeby bonifikace uznána.

   ·       Seznam standardizovaných zkoušek pro jednotlivé jazyky včetně upřesňujících informací je uveden v Příloze I, která je součástí těchto podmínek.

   ·       Dále lze uplatnit vysvědčení o státní jazykové zkoušce z výše uvedených cizích jazyků na úrovní B2 a vyšší (tj. základní, všeobecná nebo překladatelská státní zkouška), jež byla složena na českých jazykových školách s oprávněním MŠMT konat státní jazykové zkoušky nebo na akreditovaných jazykových školách ve Slovenské republice.

   ·       Úředně ověřené kopie vysvědčení o složení zkoušky z cizího jazyka pro přiznání bonifikace doporučuje fakulta podat na adresu: Právnická fakulta UK, studijní oddělení – přijímací řízení, nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1, nejpozději 6. června 2024. Přiznaná bonifikace tak bude započítána do celkového počtu získaných bodů v přijímacím řízení, které bude posuzovat hlavní přijímací komise 11. června 2024. Bonifikace na základě dokumentů dodaných po zasedání hlavní přijímací komise bude zohledněna pouze na základě žádosti, jejíž formulář bude zveřejněn ve veřejné části internetových stránek fakulty 12. června 2024.

   ·       Každý uchazeč může uplatnit pro udělení bonifikace maximálně dvě vysvědčení o zkoušce z různých cizích jazyků, které nejsou jeho jazykem mateřským a jsou uvedeny v Přehledu zkoušek pro přidělení bodů (viz dále). Osvědčení o absolvování přípravného kurzu nelze pro potřeby bonifikace zohlednit.

   ·       Pro uznání maturitní zkoušky z prvního cizího jazyka v dvojjazyčných třídách gymnázií je směrodatný seznam středních škol uvedený v příloze Vyhlášení pokusného ověřování č. j. 19 242/2007-23 ze dne 26. září 2007, ve znění Dodatku č. j. 1805/2009-23 ze dne 1. dubna 2009 a Dodatku č. 2 č. j. MSMT-9981/2015-2 ze dne 16. června 2015. Seznam je přiložen na konci tohoto dokumentu.

   ·       Mezinárodní maturitní zkouška International Baccalaureat z cizího jazyka bude uznána pro bonifikaci tehdy, je-li tento cizí jazyk na diplomu IB označen jako předmět A1 nebo A2. Týká se IB vydaný institucí, která je na seznamu škol MŠMT, tedy:

   The English College in Prague - Anglické gymnázium;

   PORG - gymnázium a základní škola, o.p.s.,

   OPEN GATE, gymnázium a základní škola, s.r.o.,

   Gymnázium Evolution, s. r. o.,

   Gymnázium Duhovka, s. r. o.

   Gymnázium a Střední odborná škola Rokycany, Mládežníků 1115

   Uchazeči, kteří získali International Baccalaureat na těchto školách ve šk. roce 2014/2015 a později, musí IB předložit spolu s maturitním vysvědčením z českého jazyka, protože formálně je IB dodatek k maturitnímu vysvědčení a samostatně se nepovažuje za doklad o ukončeném středoškolském vzdělání s maturitou.

   ·       IB vydaný jakoukoliv jinou institucí v ČR nebo v zahraničí není ekvivalentem maturitního vysvědčení a musí být jako maturitní vysvědčení nostrifikován. Pokud je instituce zařazena do celosvětové sítě škol oprávněných vydávat International Baccalaureat a vyučovacím jazykem je angličtina v anglicky mluvící oblasti, němčina v regionech s němčinou jako úředním jazykem (Internationales Baccalaureat), francouzština ve frankofonních oblastech (Baccalauréat International) a španělština v zemích se španělštinou jako úředním jazykem (Bachillerato Internacional), pak je IB vysvědčení pro potřeby bonifikace v rámci přijímacího řízení na PF UK bráno jako mezinárodně uznávané vysvědčení o složení zkoušky z cizího jazyka.

   3.     V přijímacím řízení bude přiznáno 5 bodů za umístění na 1. – 5. místě v celostátním kole Středoškolské odborné činnosti, jíž se uchazeč účastnil v době svého studia na střední škole, a to v jakémkoliv soutěžním oboru SOČ, ale pouze v období od 1. 6. 2017.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu.   Způsob ověření: SCIO test
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: Do:
   Náhradní termín (přijímací zkoušky):
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

    ODLIŠNÉ PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ

   1.  Odlišné podmínky platí pro přijetí uchazečů, kteří absolvovali část studijního programu Právo a právní věda (pětiletý, nenavazující) na vysoké škole v České republice nebo ekvivalentní studijní program (nebo jeho část) v zahraničí (§ 49 odst. 3 zákona o vysokých školách v platném znění).

   2.  Odlišné podmínky pro přijetí spočívají v tom, že uchazeč není povinen prokázat splnění dalších podmínek podle části A odst. 2 písm. a) až c), ale musí prokázat, že splňuje požadavky stanovené níže v této části.

   3.  Odlišné podmínky se vztahují jen na uchazeče, kteří

   (a)    absolvovali část magisterského studijního programu „Právo a právní věda“, oblast vzdělávání „Právo“ na PF UK a studium jim bylo ukončeno či studia zanechali;

   (b)   absolvovali část magisterského studijního programu „Právo a právní věda“, oblast vzdělávání „Právo“, aktuálně studují magisterský studijní program „Právo a právní věda“, oblast vzdělávání „Právo“, na jiné vysoké škole v České republice nebo v zahraničí a podali přihlášku ke studiu na PF UK podle části E těchto Podmínek.

   4.  Uchazeč může být na základě odlišných podmínek pro přijetí přijat ke studiu za předpokladu, že

   (a)    řádně podal přihlášku ke studiu a zaplatil příslušný poplatek a zároveň

   (b)   nejpozději 31. března 2024 dodá na studijní oddělení PF UK odůvodněnou žádost o přijetí ke studiu na základě splnění odlišných podmínek. Je-li uchazeč studentem jiné VŠ, podá také potvrzení o studiu a výpis dosavadních splněných studijních povinností v magisterském studijním programu „Právo a právní věda“, oblast vzdělávání „Právo“, úředně potvrzený studijním oddělením své vysoké školy.

   (c)    Potvrzení o studiu a výpis dosavadních splněných studijních povinností v magisterském studijním programu „Právo a právní věda“, oblast vzdělávání „Právo“, úředně potvrzený studijním oddělením příslušné vysoké školy se podávají v listinné podobě na adresu fakulty podle části E odst. 16 nebo datovou schránkou, přičemž potvrzení o studiu bude opatřené elektronickou značkou příslušné vysoké školy nebo půjde o výstup autorizované konverze opatřený ověřovací doložkou.

   5.  Uchazeč podle odstavce 3 písm. (a) může být přijat, pokud

   (a)  splnil na PF UK podmínky pro zápis do 2. a vyššího ročníku magisterského studijního programu „Právo a právní věda“, ale studium řádně neukončil a od doby, kdy přestal být studentem takového programu, uplynulo k poslednímu dni pro podání přihlášky (31. 3. 2024) méně než 5 let a zároveň

   (b)  dosáhl v předchozím studiu prospěchového průměru maximálně 2,00 včetně neúspěšných kontrol studia.

   6. Uchazeč podle odstavce 3 písm. (b) může být přijat, pokud

   (a)  splnil podmínky pro zápis do 2. ročníku studia v magisterském studijním programu „Právo a právní věda“, oblast vzdělávání „Právo“ na své vysoké škole;

   (b)  předloží do 30. 9. 2024 potvrzení o uzavření 1. ročníku a úředně potvrzený výpis splněných studijních povinností vydané studijním oddělením příslušné fakulty (univerzity); je-li uchazeč o přijetí na PF UK studentem vyššího ročníku své vysoké školy, předloží úředně potvrzený výpis splněných studijních povinností za všechny absolvované ročníky studia včetně toho, v němž podal přihlášku ke studiu na PF UK;

   (c)   dosáhl v předchozím studiu prospěchového průměru maximálně 1,50 včetně neúspěšných kontrol studia (pro zahraniční vysoké školy viz přepočítací tabulka v příloze).

   7. O přijetí rozhoduje děkan po vyjádření přijímací komise.

   8. V případě, že uchazeč je přijat ke studiu na základě odlišných podmínek přijetí, nastupuje ke studiu vždy od 1. ročníku.

   Podání žádosti o přijetí na základě splnění těchto odlišných podmínek nevylučuje, aby uchazeč absolvoval Národní srovnávací zkoušky podle části A odst. 2 písm. a).

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Fakulta nepořádá přípravné kurzy.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Absolvent získává znalosti teorie práva a právních institutů, právních pravidel a principů všech základních právních oborů v kontextu evropského práva, v mezinárodním srovnání a v širších společenskovědních souvislostech. Absolvent má odborné právnické dovednosti, je schopen sepisovat právní listiny, interpretovat právní pravidla a právně argumentovat. Absolventi se mohou uplatnit v tradičních právnických profesích soudce, státního zástupce, advokáta či notáře, jako právníci ve veřejném nebo soukromém sektoru nebo v akademické sféře.