Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Germánské a severské jazyky a literatury (0232VD090039)

  Fakulta: Filozofická fakulta
  Studijní program: Germánské a severské jazyky a literatury (P0232D090039)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: doktorské
  Jazyk výuky: čeština
  Předpokládaný počet přijímaných: 5
  Standardní doba studia: 4 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  4 / 5

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 30.04.2023
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Přijímací zkouška se pro všechny uchazeče uskuteční distančně formou videokonference.
   přijímací zkouška: jednokolová, ústní
   V souladu se zaměřením předloženého projektu disertační práce se budou všechny tři části ústní zkoušky konat v jednom z těchto jazyků: němčině, dánštině, norštině, švédštině, nizozemštině, finštině.

   obsah, předmět přijímací zkoušky:
   1. odborná rozprava nad předloženým projektem disertační práce: 0–30 bodů
   2. posouzení dosavadní odborné činnosti uchazeče: 0–15 bodů
   3. prokázání znalostí ze studia odborné literatury: 0–15 bodů

   doporučené oblasti projektu připravované disertační práce:
   Německý jazyk, Dánský jazyk, Norský jazyk, Švédský jazyk, Finský jazyk, Nizozemský jazyk, Německá literatura (jsou vítána témata z literatury německého jazyka na území Českých zemí), Dánská literatura, Norská literatura, Švédská literatura, Finská literatura, Nizozemská literatura.

   Zvolené téma uchazeč předem konzultuje s předsedou příslušné oborové rady. Předsedou oborové rady je prof. Mgr. Martin Humpál, Ph.D., martin.humpal@ff.cuni.cz.

   -----

   Přijat ke studiu může být uchazeč, který doloží své jazykové kompetence ke studiu v příslušném programu, u přijímací zkoušky dosáhl minimálně 30 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro konkrétní studijní program (viz požadavky ke studiu jednotlivých programů), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Předpokládaný počet přijímaných je stanoven zvlášť pro prezenční a zvlášť pro kombinovanou formu studia. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději před termínem zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání (viz PPŘ, 5.4).
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 14.06.2023 Do: 16.06.2023
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 22.06.2023 Do: 22.06.2023
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolvent doktorského studia programu Germánské a severské jazyky a literatury je vysoce vzdělaným odborníkem připraveným k badatelské práci ve svém oboru, tj. na poli jazykovém či literárním. Je připraven pro vědeckou práci a svůj další kvalifikační růst v akademické oblasti. Je schopen zvládnout jazykovou i literární problematiku konkrétního germánského či severského jazyka nebo literatury. Dokáže se uplatnit všude tam, kde se požadují znalosti daného jazyka a filologická práce, resp. teorie a dějiny konkrétní literatury ve všech jejich jazykových a historicko-kulturních souvislostech. Uplatní se v médiích, ve státní správě, v oblasti kulturního managementu a všude tam, kde se vyžaduje vysoká úroveň filologických a literárněvědných znalostí v mezioborové a mezikulturní perspektivě.