Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Informační studia a knihovnictví (0322RA180001)

  Fakulta: Filozofická fakulta
  Studijní program: Informační studia a knihovnictví (B0322A180001)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: bakalářské
  Jazyk výuky: čeština
  Předpokládaný počet přijímaných: 42
  Standardní doba studia: 3 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  35 / 65

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 28.02.2023
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy bakalářského studia, které to nevylučují
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   přijímací zkouška: jednokolová (ústní)

   popis přijímací zkoušky:
   ústní zkouška
   1) motivace ke studiu programu Informační studia a knihovnictví (max. 50 bodů)
   2) prostudovaná oborová literatura (max. 50 bodů)

   kritéria hodnocení motivace:
   • přesvědčivá motivace – konkrétně a jasně formulovaná a dostatečně obhájená, odpovídající náplni studia programu na FF UK: 50–34 bodů
   • částečně přesvědčivá motivace – poměrně konkrétně formulovaná a obhájená, vcelku odpovídající náplni studia programu na FF UK: 33–17 bodů
   • nepřesvědčivá motivace – vágně vysvětlená a nedostatečně obhájená, příliš neodpovídající náplni studia programu na FF UK: 16–0 bodů

   další požadavky ke zkoušce:
   Uchazeč předloží u přijímací zkoušky strukturovaný životopis (pouze k nahlédnutí). Dále uchazeč odevzdá seznam prostudované oborové odborné literatury k posouzení (na seznamu uchazeč uvede své jméno a příjmení) – volí si minimálně dvě knihy a tři články z navrženého seznamu odborné literatury, viz uisk.ff.cuni.cz (sekce Uchazeč), a to alespoň ze dvou různých tematických okruhů (knihovnictví, informační studia, knižní kultura). Na základě rozhovoru s uchazečem bude hodnocena motivace ke studiu a schopnost základní interpretace prostudované literatury.

   -----

   Přijat ke studiu může být uchazeč, který u jednokolové nebo dvoukolové přijímací zkoušky dosáhl minimálně 50 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro konkrétní studijní program či dvouspecializaci (viz požadavky přijímacího řízení na jednotlivé studijní programy), přičemž tuto podmínku splní i všichni uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Pokud lze daný studijní program či dvouspecializaci studovat v prezenční i kombinované formě, je předpokládaný počet přijímaných stanoven pro každou formu studia zvlášť. Ke studiu studijního programu či dvouspecializace neumožňující samostatné studium může být přijat pouze ten uchazeč, který splní uvedené podmínky pro přijetí na minimálně dva vzájemně kombinovatelné studijní programy či dvouspecializace (více viz PPŘ, 2.2 a 2.5). Do předpokládaného počtu přijímaných se u studijních programů a dvouspecializací neumožňujících samostatné studium započítávají i uchazeči, kteří se umístili v příslušném pořadí, byť neuspěli u přijímací zkoušky na alespoň jeden další kombinovatelný studijní program či dvouspecializaci, a předpokládaný počet přijímaných tedy nemusí být naplněn. K mezifakultnímu studiu může být přijat uchazeč, který v přijímací zkoušce získal alespoň tolik bodů jako poslední uchazeč, který uspěl u přijímací zkoušky na daný studijní program v běžném přijímacím řízení, a který zároveň uspěl také v přijímací zkoušce na příslušný studijní program na druhé fakultě. Pro uchazeče přijaté k mezifakultnímu studiu platí samostatně stanovený předpokládaný počet přijímaných. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději v den zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání (viz PPŘ, 5.4–5.5).
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 13.05.2023 Do: 14.06.2023
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 19.06.2023 Do: 20.06.2023
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   další informace:
   • vizitka studijního programu: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-obory/informacni-studia-knihovnictvi/informacni-studia-knihovnictvi-ps/
   • web Ústavu informačních studií a knihovnictví: https://uisk.ff.cuni.cz
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolventi se mohou uplatnit například v těchto oblastech:
   • organizace, budování a správa databází, digitálních sbírek, knihovních a informačních fondů v různých typech institucí (veřejná a státní správa, vzdělávací instituce, paměťové instituce, neziskový i komerční sektor),
   • poskytování informačních a knihovních služeb ve veřejných knihovnách,
   • informační podpora vědy, výzkumu a inovací,
   • informačně-analytická činnost v různých typech institucí,
   • poskytování informačního vzdělávání,
   • řízení knihovních a informačních služeb na nižším až středním stupni knihoven a informačních institucí všech typů.