Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školy (0114TA300089)

  Fakulta: Pedagogická fakulta
  Studijní program: Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školy (N0114A300089)
  Forma studia: kombinovaná
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Předpokládaný počet přijímaných: 20
  Standardní doba studia: 2 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 28.02.2023
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školy

   Studijní program navazuje na bakalářský studijní program Český jazyk se zaměřením na vzdělávání. Připravuje pro praxi plně kvalifikované učitele českého jazyka a literatury na základních a středních školách, příp. absolventy s předpoklady pro další lingvistickou a literárněvědnou práci na vědeckých a vědecko-pedagogických bohemistických pracovištích a na všech takových místech, kde se předpokládá důkladná znalost českého jazyka a literatury. Cílem sdruženého studia Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školy v plném plánu je soustředěným studiem prohloubit a zdokonalit kvalifikaci učitele českého jazyka a literatury jednak v oboru českého jazyka a literatury, jednak při výuce v oblasti znalostí problematiky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků s odlišným mateřským jazykem, a žáků nadaných. Rozvinuty budou také kompetence vycházející z těchto znalostí.


   V jazykové části jsou oborové kompetence získané v bakalářském studiu dále obohacovány o zastřešující filologické předměty orientované přímo k učitelské praxi. Prohloubené poznání pomezních lingvistických disciplín je zabezpečeno soustavou povinně volitelných předmětů. Dosavadní oborové znalosti jsou transformovány v didaktickou znalost obsahu a za zohlednění nejnovějších psychodidaktických poznatků využity k předávání kompetencí oborovědidaktických.


   Literární část studia rozvíjí a upevňuje kompetence nabyté v předchozím bohemistickém studiu, zejména schopnost odborně všestranně poučené a tvůrčí interpretace literárních děl, a propojuje je s didaktickými a vzdělávacími aspekty. Oborové znalosti studenta jsou rozšiřovány povinným předmětem Světová literatura, povinný předmět Didaktika literatury se soustředí na všestranný rozbor textů s cílem vychovat žáky k uvažování o významech a smyslu literárních děl, k rozvoji čtenářství, k hlubokému a fundovanému uvažování o (literárním) umění a textu a o budování jeho významu při četbě. Povinné předměty jsou doplněny povinně volitelnými předměty.

   Ústřední pozornost studijního programu je zacílena k oborové didaktice, posílené jednak Integrovanou náslechovou praxí z českého jazyka, jednak souvislými reflektivními oborovými praxemi. Oborová didaktika v plném plánu je doplněna o speciálněpedagogický, vývojověpsychologický a speciálnědidaktický pohled.

   Plný plán studia reaguje na stále naléhavější problematiku inkluze v rámci českého jazyka jako centrálního vyučovacího předmětu, a to prostřednictvím škály cíleně vyprofilovaných oborových i oborovědidaktických předmětů.

   V lingvistické části tomuto cíli slouží nově přidané předměty nabízející jednak bohemistické obsahy specificky zaměřené na výuku žáků se speciálními potřebami, jednak obsahy pomezních disciplín (psycholingvistika jako základ pro pochopení specifických poruch učení v českém jazyce, dále kontrastivní lingvistika, sociolingvistika, pragmatika nebo kognitivní lingvistika ve vztahu k žákům s odlišným mateřským jazykem a podobně).

   S ohledem k charakteru jazykové situace v českých školách a množství žáků s odlišným mateřským jazykem plný studijní plán obsahuje předmět, který nabídne elementární základy slovanských jazyků.

   V souladu se zaměřením programu jsou v literární části programu vystavěny i předměty, které propojují didaktické potřeby všech žáků. Je podporován zážitek z četby s využitím integrativního pojetí čtenářské gramotnosti, a to i u žáků s odlišným mateřským jazykem, jsou nabízeny strategie rozvoje čtenářství u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami i u žáků nadaných nebo využití biblioterapie u těchto žáků.

   Studium českého jazyka v plném plánu tímto rozšířením umožní soustředěný a hloubkový přístup k bohemistické problematice jak z hlediska oborového, tak z hlediska didaktického.

   Studijní program respektuje vyváženost oborové, didaktické a pedagogicko-psychologické složky přípravy dle standardů učitelské přípravy MŠMT. Pedagogicko-psychologická příprava zahrnuje předměty pedagogiky, psychologie a speciální pedagogiky, včetně pedagogicko-psychologické praxe. Součástí studijního programu v plném plánu je zpracování diplomové práce.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Přijímací zkouška má 2 části:

   1)   Zkouška z 1. studijního programu, plán maior, max. 30 b.

   2)   Písemná zkouška z pedagogicko-psychologické přípravy, max. 30 b.

   Celkem max. 60 b.

   1) Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školy

   Přijímací zkouška prověřuje jak dosažené znalosti a dovednosti z bakalářského studia Český jazyk se zaměřením na vzdělávání, tak jazykovou kompetenci uchazeče/uchazečky. Očekává se také znalost aktuálních témat bohemistiky, která jsou řešena současnými bohemistickými časopisy.

   Zkouška vychází z obsahu dílčích disciplín, které tvoří studijní plán bakalářského studijního programu Český jazyk se zaměřením na vzdělávání v aktuálním akademickém roce (viz Studijní informační systém).

   Přijímací zkouška má charakter písemného testu.

   Písemný test sestává ze dvou částí, a to z
   (1) části jazykové a
   (2) z části literární.
   Z celkového počtu 30 bodů může uchazeč získat 16 bodů z (1) jazykové části a 14 bodů z (2) části literární. Délka trvání písemného testu je 40 min.

   Přijímací zkouška z českého jazyka je stejná u programů s plány maior/minor i plného studijního plánu. Pokud se uchazeč přihlásí na maior/minor i plný studijní plán, koná přijímací zkoušku jen jednou.

   2) Písemná zkouška z pedagogicko-psychologické přípravy

   Maximální počet bodů 30 b. Test trvá 30 minut.

   Didaktický test prověřuje znalosti z povinných předmětů pedagogicko-psychologické přípravy  (pedagogika,  psychologie, speciální pedagogika, základy didaktiky) zařazených do tzv. společného základu pro obory se zaměřením na vzdělávání a pedagogiku na úrovni výstupních požadavků pro bakalářské studium se zaměřením na vzdělávání. Kromě základních znalostí (terminologie, poznatky) jde i o schopnost aplikovat teoretické znalosti do řešení modelových situací v pedagogické praxi.

   Studijní plán společného základu pro obory se zaměřením na vzdělávání a pedagogiku v aktuálním akademickém roce je dostupný na http://studium.pedf.cuni.cz/karolinka/.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu.   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 05.06.2023 Do: 16.06.2023
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 26.06.2023 Do: 27.06.2023
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Základní podmínkou přijetí ke studiu je ukončené bakalářské studium stejného nebo příbuzného studijního programu.

   Ve shodě s koncepcí dvoustupňové učitelské přípravy dle Rámcových požadavků na studijní programy, jejichž absolvováním se získává odborná kvalifikace k výkonu regulovaných povolání pedagogických pracovníků (MŠMT), bude na základě dodaných dokumentů posuzováno splnění minimálních požadavků na bakalářské programy se zaměřením na vzdělávání v oborové složce a oborově didaktické složce učitelské přípravy. Toto posouzení se ve stejném rozsahu týká jak absolventů bakalářských studijních programů se zaměřením na vzdělávání, tak absolventů ostatních bakalářských studijních programů. Požadavek na oborovou složku a oborově didaktickou složku učitelské přípravy v předchozím bakalářském studiu je stanoven v součtu na 62 kreditů za každý studijní program, do kterého se uchazeč hlásí ve sdruženém studiu. Počet požadovaných kreditů platí i pro studium s tzv. plným plánem (tzv. jednooborové studium).

    

   Všichni uchazeči, kteří splňují podmínku stejného nebo příbuzného studijního oboru/programu, včetně uchazečů z oborů/programů se zaměřením na vzdělávání vykonají přijímací zkoušku z pedagogicko-psychologické přípravy (tj. pedagogika, psychologie, speciální pedagogika, didaktika) k prověření příslušných kompetencí pro přijetí do navazujícího magisterského studia v učitelských studijních programech. 

   Uchazeč doloží výpis předmětů absolvovaných v předchozím bakalářském studiu, včetně jejich výsledků, spolu s dokladem o dosaženém vzdělání, popřípadě potvrzením o studiu, pokud ještě nebylo studium zakončeno, do 28. 02. 2023.

   Příbuznost absolvovaného studia posuzují na základě podkladů dodaných s přihláškou (do 28. 02. 2023) po přijetí přihlášky garanti příslušných navazujících magisterských programů prostřednictvím studijního oddělení fakulty, nejpozději k 30. 04. 2023, uchazeči budou vyrozuměni do 31. 05. 2023.

   Při nesplnění podmínky příbuznosti programu nemůže být uchazeč ke studiu přijat, a proto nebude dále pozván k přijímací zkoušce.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školy

   Základní literatura pro morfematiku a terminologii:

   ADAM, R. – BENEŠ, M. – BOZDĚCHOVÁ, I. – MARTÍNEK, F. – PROKŠOVÁ, H. – SYNKOVÁ, P. Gramatické rozbory češtiny (výklad a cvičení s řešeními). Praha: Karolinum, 2017.

   pro morfologii:

   ADAM, R. Příručka k morfologii češtiny (výklad a cvičení s řešeními). 2. vyd. Praha: Karolinum, 2019.

   ČECHOVÁ, M. a kol. Čeština – řeč a jazyk. Praha: SPN, 2011 (morfologie, tvoření slov).

   SOJKA, P. Učebnice české morfologie s cvičebnicí pro studující bohemistiky a příbuzných oborů. Praha: Karolinum, 2022.

   zejm. pro morfologii a pravopis:

   PRAVDOVÁ, M. – SVOBODOVÁ, I. (eds.). Akademická příručka českého jazyka. 2., upravené a rozšířené vydání. Praha: Academia, 2019.

   pro lexikologii:

   MALIŠ, O. – MACHOVÁ, S. – SUK, J. Současný český jazyk. Lexikologie (Nauka o tvoření slov, lexikografie, slang). Praha: Karolinum, 1997.

   pro stylistiku:

   HOFFMANNOVÁ, J. a kol. Stylistika mluvené a psané češtiny. Praha: Academia, 2016.

   ČECHOVÁ, M. a kol. Současná česká stylistika. Praha: ISV, 2003 (příp. ČECHOVÁ, M. a kol. Stylistika současné češtiny. Praha: ISV, 1997; příp. ČECHOVÁ, M. – KRČMOVÁ, M. – MINÁŘOVÁ, E. Současná stylistika. Praha: NLN, 2008).

   ČMEJRKOVÁ, S. Čeština v síti: Psanost či mluvenost? NŘ 80, 1997, s. 225–247.

   pro syntax:

   GREPL, M. – KARLÍK, P. Skladba češtiny. Olomouc: Votobia, 1998.

   CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny, © Masarykova univerzita, Brno, 2012–2020, příslušná hesla.

   pro vývoj jazyka:

   LAMPRECHT, A. – ŠLOSAR, D. – BAUER, J. Historická mluvnice češtiny. Praha: SPN, 1986.

   pro syntetizující pohled:

   KOL. Příruční mluvnice češtiny. Praha: NLN, 2012.

   Základní literatura pro dějiny literatury a literární vědu:

   HRUŠKA, P. (ed.) a kol. V souřadnicích volnosti: česká literatura devadesátých let dvacátého století v interpretacích. Praha: Academia, 2008.

   JANOUŠEK, P. – ČORNEJ, P. (eds.). Dějiny české literatury 1945–1989. Praha: Academia, 2007– 2008. 4 sv.

   MOCNÁ, D. – PETERKA, J. a kol. Encyklopedie literárních žánrů. Praha: Paseka, 2004.

   ŠIDÁKOVÁ FIALOVÁ, A. (ed.). V souřadnicích mnohosti: česká literatura první dekády jednadvacátého století v souvislostech a interpretacích. Praha: Academia, 2014.

   Všeobecně:

   Dále se vyžaduje znalost studijní literatury dílčích disciplín, které tvoří studijní plán bakalářského studijního programu Český jazyk se zaměřením na vzdělávání (viz SIS), a znalost současných bohemistických časopisů.

   Studijní literatura k testu z pedagogicko-psychologické přípravy je dostupná na webových stránkách:
   - katedry pedagogiky, viz http://pages.pedf.cuni.cz/kssp/pro-uchazece/
   - katedry psychologie, viz http://userweb.pedf.cuni.cz/kpsp/index.php?p=5

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školy

   Absolvent se především uplatní jako učitel českého jazyka a literatury na základních a středních školách. Rovněž se může uplatnit jako učitel vyšší odborné školy nebo učitel v jazykových školách. Volba učitelské profese je jeho prioritou.
   Má rovněž předpoklady a kvalifikaci pro lingvistickou a literárněvědnou práci na vědeckých bohemistických pracovištích a na místech, kde se předpokládá důkladná znalost českého jazyka a literatury (redaktor, editor, publicista, tiskový mluvčí apod.).
   Díky svému širokému historicko-kulturnímu rozhledu a rozvinutým komunikačním dovednostem se může flexibilně uplatnit i v jiných příbuzných humanitně orientovaných zaměstnáních.
   Po absolvování studia v plném plánu je absolvent vedle prohloubeného bohemistického vzdělání navíc schopen účinně se uplatnit na základních i středních školách ve výuce českého jazyka a literatury při didaktickém řešení problémů žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků s odlišným mateřským jazykem, a žáků nadaných; může být v rámci svého oboru lingvistickými a literárními konzultacemi spoluúčasten na školním poradenském systému. S ohledem k důkladnému a soustředěnému jednooborovému studiu se očekává, že část nejvíce motivovaných studentů bude pokračovat v doktorském studijním programu Didaktika českého jazyka.