Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Matematika se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Informatika se zaměřením na vzdělávání (0114RA170004 / 0114RA140002) - dvouoborové studium

  Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
  Studijní program: Matematika se zaměřením na vzdělávání (B0114A170004)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: bakalářské
  Jazyk výuky: čeština
  Standardní doba studia: 3 roky
  Forma přihlášky: Elektronická, Listinná
  Možnost upuštění od přijímací zkoušky: ano

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 31.03.2023
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Studijní program poskytuje bakalářské vzdělání připravující absolventy zejména na navazující magisterské studium ve studijním programu Učitelství matematiky pro střední školy.
   Studium v programu je založeno na klíčových matematických disciplínách, zejména na matematické analýze, algebře a geometrii, a to ve vztahu ke školské matematice, na jejich historii, na didaktice matematiky a pedagogice. V některých předmětech je prováděna didaktická transformace matematického obsahu; s ohledem na školskou praxi jsou porovnávány různé způsoby zavedení klíčových pojmů a odvozování dalších vlastností.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Pro všechny studijní programy (tj. Fyzika, Obecná matematika, Finanční matematika, Matematika pro informační technologie, Matematické modelování, Matematika se zaměřením na vzdělávání, Fyzika se zaměřením na vzdělávání, Informatika se zaměřením na vzdělávání, Deskriptivní geometrie se zaměřením na vzdělávání a Informatika obsahuje tato zkouška deset úloh testujících předpoklady ke studiu na MFF UK (logické myšlení, přesnost vyjadřování, středoškolská matematika). Zkouška má písemnou podobu. Ke každé úloze je nabídnuto pět možných odpovědí a úkolem je označit, které jsou správné a které špatné. Čas na vypracování zkoušky je 75 minut. Za každou úlohu je možné získat 10 bodů. Bodová hranice pro úspěšné složení odborné přijímací zkoušky je 40 bodů ze 100 možných.

   Přijímací zkouška konaná v náhradním termínu má stejnou podobu i kritéria hodnocení jako přijímací zkouška v řádném termínu.

   U přijímací zkoušky je zakázáno opisovat od jiných uchazečů i nechat jiného uchazeče opisovat. Takový čin je považován za podvodné jednání a vztahuje se na něj § 67 zákona č. 111/1998 Sb. v platném znění. K přijímací zkoušce je nutné si přinést psací potřeby. Používání jakýchkoliv dalších pomůcek není při přijímací zkoušce povoleno.

   Uchazeči o studium v českém jazyce, kteří nedoloží absolvování maturitní zkoušky z českého nebo slovenského jazyka, musí doložit dostatečnou znalost jazyka:
   - buď dokladem o absolvování alespoň dvouletého souvislého studia na základní, střední nebo vysoké škole v ČR nebo SR, nebo
   - dokladem o vykonání zkoušky z českého jazyka úrovně B2 nebo C1 na Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy (ÚJOP UK), nebo
   - doložením vykonání zkoušky z českého jazyka úrovně B2, C1 nebo C2 na Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR, nebo
   doložením vykonání státní jazykové zkoušky z českého nebo slovenského jazyka na jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky.

   Úředně ověřený doklad je nutno zaslat na studijní oddělení MFF UK nejpozději do 31. 7. 2023 (platí pro všechny výše uvedené možnosti doložení jazykových schopností).
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 07.06.2023 Do: 07.06.2023
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 19.06.2023 Do: 19.06.2023
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Odlišné podmínky platí pro přijetí uchazečů, kteří zahájili studium bakalářského studijního programu Informatika, Fyzika, Obecná matematika, Finanční matematika, Matematika pro informační technologie nebo Matematické modelování na MFF UK (§ 49 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění) a tohoto studia posléze zanechali nebo jim bylo ukončeno. Uchazeči jsou podle těchto podmínek přijímáni pouze ke studiu programů zaměřených na vzdělávání, tedy Matematika se zaměřením na vzdělávání, Fyzika se zaměřením na vzdělávání, Informatika se zaměřením na vzdělávání a Deskriptivní geometrie se zaměřením na vzdělávání.
   Odlišné podmínky pro přijetí spočívají v tom, že uchazeč není povinen prokázat splnění podmínek stanovených výše v Podmínkách pro přijetí, ale musí prokázat, že splňuje požadavky stanovené níže v této části.
   Uchazeč může být na základě odlišných podmínek pro přijetí přijat ke studiu za předpokladu, že nejpozději 4. září 2023 řádně podal přihlášku ke studiu (v listinné podobě) a zaplatil příslušný poplatek a zároveň nejpozději do 4. září 2023 doručí na studijní oddělení MFF UK odůvodněnou žádost o přijetí ke studiu na základě splnění odlišných podmínek.
   Uchazeč může být přijat, pokud zahájil studium bakalářského studijního programu Informatika, Fyzika, Obecná matematika, Finanční matematika, Matematika pro informační technologie nebo Matematické modelování na MFF UK a toto studium mu bylo ukončeno nebo jej zanechal, a od doby, kdy přestal být studentem takového programu, uplynul k poslednímu dni pro podání přihlášky (4. 9. 2023) méně než 1 rok. Zároveň v posledním akademickém roce předchozího studia získal alespoň 30 kreditů.
   O přijetí rozhoduje děkan nejpozději 16. září 2023.
   V případě, že uchazeč je přijat ke studiu na základě odlišných podmínek přijetí, nastupuje ke studiu vždy od 1. ročníku. Splnění předmětů, vystudovaných v předchozím studiu na MFF UK, může být uchazeči uznáno obdobně v souladu s čl.12 Pravidel pro organizaci studia na MFF.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Pro všechny otevírané studijní programy (tj. Fyzika, Obecná matematika, Finanční matematika, Matematika pro informační technologie, Matematické modelování, Matematika se zaměřením na vzdělávání, Fyzika se zaměřením na vzdělávání, Informatika se zaměřením na vzdělávání, Deskriptivní geometrie se zaměřením na vzdělávání a Informatika je od odborné přijímací zkoušky na bakalářské studium upuštěno u uchazečů, kteří o upuštění od přijímací zkoušky (prominutí) požádají, na MFF UK dosud nestudovali, splní alespoň jednu z následujících podmínek a tuto skutečnost řádně doloží:

   1. ukončili nebo ukončí ve školním roce 2021/22 nebo 2022/2023 středoškolské studium maturitní zkouškou v České nebo Slovenské republice a jejich celkový průměr známek z matematiky na výročních vysvědčeních 1. až 3. ročníku a pololetním vysvědčení 4. ročníku střední školy nepřevyšuje 1,5 u uchazečů do všech studijních programů kromě programu Informatika. U uchazečů do programu Informatika nesmí celkový průměr známek z matematiky být vyšší než 1,4;
   2. postoupili v České nebo Slovenské republice do ústředního (resp. celoštátneho) kola Matematické olympiády (kategorie A nebo P), Fyzikální olympiády (kategorie A) nebo Olympiády v informatike (kategorie A) nebo byli v České nebo Slovenské republice úspěšnými řešiteli krajského kola Matematické olympiády (kategorie A, B, C nebo P), Fyzikální olympiády (kategorie A, B, C nebo D), Astronomické olympiády (kategorie AB nebo CD) či Olympiády v informatike (kategorie A) nebo postoupili v České lingvistické olympiádě do ústředního kola;
   3. obdrželi osvědčení úspěšného řešitele Matematického korespondenčního semináře, Fyzikálního korespondenčního semináře, Korespondenčního semináře z programování nebo Korespondenčního semináře M&M, které pořádá MFF UK;
   4. ukončili či ukončí středoškolské studium maturitní zkouškou v České republice ve školním roce 2021/22 nebo 2022/23 a úspěšně složili zkoušku Matematika rozšiřující (organizace CERMAT) s procentuální úspěšností více než 67%;
   5. ukončili či ukončí středoškolské studium maturitní zkouškou ve Slovenské republice ve školním roce 2021/22 nebo 2022/23 a v externí části maturitní zkoušky z předmětu Matematika dosáhli úspěšnosti v testu alespoň 75%;
   6. absolvovali mezinárodní zkoušky Advanced Placement z předmětů Calculus AB nebo Calculus BC s výsledkem 5 a 4. Splnění této podmínky musí uchazeč doložit oficiální cestou prostřednictvím organizace Centrum pro talentovanou mládež;
   7. umístili se do třetího místa v jedné z kategorií soutěže České hlavičky, kterou vyhlašuje společnost Česká hlava PROJEKT z.ú. ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Tuto skutečnost doloží ověřenou kopií diplomu či potvrzením od vyhlašovatele.

   **Podepsanou žádost o upuštění od odborné přijímací zkoušky s uvedením identifikačního čísla přihlášky přiřazeného uchazeči studijním informačním systémem při podání přihlášky je nutné podat a veškeré úředně ověřené doklady dosvědčující uvedené skutečnosti doručit poštou na studijní oddělení MFF UK nejpozději**

   - do 31. 3. 2023 v případě bodu 1.
   - do 28. 4. 2023 v případě bodů 2.- 3.
   - do 19. 5. 2023 v případě bodů 4.- 6.
   - do 31. 3. 2023 v případě bodu 7.

   Na žádosti podané po výše uvedených termínech vztahujících se k jednotlivým podmínkám nebude brán zřetel. Formulář žádosti se nabídne při vyplňování elektronické přihlášky nebo je dostupný na adrese https://www.mff.cuni.cz/studium/uchazec/faq.htm.

   Rozhodnutí o upuštění od přijímací zkoušky bude fakulta rozesílat po uzavření termínu pro podání přihlášek, tj. nejdříve v průběhu dubna.

   Začátkem května zašle MFF UK všem uchazečům, kterým nebylo do této doby vydáno rozhodnutí o upuštění od odborné přijímací zkoušky, pozvánku na tuto zkoušku. Uchazeči žádající o upuštění od přijímací zkoušky na základě bodů 4, 5 nebo bodu 6 tak mohou učinit až do 19. 5. 2023, tedy i po obdržení pozvánky na přijímací zkoušku. V případě kladného rozhodnutí MFF UK o upuštění od přijímací zkoušky, které bylo učiněno až po odeslání pozvánky na přijímací zkoušku, se stává tato pozvánka bezpředmětnou.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolvent ovládá základy matematických disciplín (matematická analýza, aritmetika, algebra, lineární algebra, geometrie syntetická, analytická i diferenciální) souvisejících s výukou matematiky na středních školách a druhém stupni základních škol. Znalosti absolventa zahrnují i některé prvky didaktické znalosti obsahu. Při řešení problémů je schopen využít jak klasických postupů, tak počítačových metod. Má základní dovednosti potřebné při komunikaci a práci s lidmi a při individuální práci se žáky. V průběhu pedagogické praxe získal během hospitací základní dovednosti ve sledování a hodnocení kvality výuky. Může dále pokračovat v navazujícím magisterském studiu učitelství matematiky pro střední školy a druhý stupeň základních škol. O absolventy učitelského studia matematiky je dlouhodobě velký zájem. Uplatnitelnost absolventů je tedy velmi dobrá.