Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Vědy o Zemi (0532RA330026)

  Fakulta: Přírodovědecká fakulta
  Studijní program: Vědy o Zemi (B0532A330026)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: bakalářské
  Jazyk výuky: čeština
  Standardní doba studia: 3 roky
  Forma přihlášky: Elektronická
  Možnost upuštění od přijímací zkoušky: ano

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 28.02.2023
   Poznámka k termínu: 2
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Program je uskutečňován bez specializace.

   Počty uchazečů, kteří podali přihlášku ke studiu, zúčastnili se přijímacích zkoušek a byli přijati v předchozích letech jsou uvedeny v podrobných statistikách přijímacího řízení na adrese: https://www.natur.cuni.cz/fakulta/uredni-deska/uchazec/statistika-prijimaciho-rizeni

   Studijní program Vědy o Zemi studentům poskytuje základní informace o vývoji a fungování Země. Obor je motivován postupující globální změnou, která vyvolává výkyvy v chodu počasí, vývoji klimatu, ovlivňuje koloběh vody, biogeochemické cykly důležitých živin i toxických látek a další klíčové procesy na planetě. V České republice chybí obor, který by studenty seznamoval v komplexním pohledu se základy fyzického uspořádání planety a z něj vyplývajícím látkovým a energetickým metabolismem. Pochopení těchto procesů je klíčové pro úspěšnou adaptaci na probíhající globální změny a pro zmírnění jejich dopadů na společnost.
   Studium bakalářského programu Vědy o Zemi připraví studenty pro navazující magisterské studium v oborech zabývajících se zejména fungováním abiotických procesů v prostředí naší planety tj. geologii, geografii a vědách o životním prostředí.
   Program poskytne absolventům vysokoškolské základy v předmětech, které se týkají procesů probíhajících ve svrchních částech zemské kůry až do atmosféry. Vyučované předměty pokrývají zejména geovědní a environmentální disciplíny jako např. geologie, geomorfologie, hydrologie a hydrogeologie, vědy o atmosféře, pedologie, ale i chemie a fyziky týkající se Země a geologických procesů.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Jednokolová písemná formou testu z předmětu Biologie nebo Chemie nebo Geografie nebo Matematika - zvolí si uchazeč ve formuláři přihlášky.
   Test je hodnocen maximálně 100 body. Test přijímací zkoušky je v českém jazyce.

   Obsahová náplň odborného testu z Biologie vychází především z platných učebnic pro gymnázia vydaných v ČR. Některé testové otázky svým obsahem a tématem přesahují gymnaziální učivo – ověřují zájem uchazečů o obor, schopnost logického uvažování, řešení problémů s biologickou tématikou na základě správné interpretace poskytnutých vstupních informací (např. ve formě textu, grafu, tabulky, schématu nebo obrázku). Některé otázky také ověřují schopnost aplikace základních gymnaziálních znalostí a dovedností z ostatních přírodovědných oborů (chemie, fyzika, geografie, geologie) a matematiky při řešení biologického problému.

   Obsahová náplň testu z Chemie, Geografie a Matematiky vychází z platných učebnic pro gymnázia vydaných v ČR, případně z rámcových vzdělávacích programů pro gymnázia a z platných kurikulárních dokumentů; navíc jsou zařazeny otázky zjišťující zájem o obor a schopnost logické úvahy a aplikace znalostí, dovedností a postupů, které jsou běžnou součástí středoškolského kurikula.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 08.06.2023 Do: 14.06.2023
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 20.06.2023 Do: 22.06.2023
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Od přijímací zkoušky lze upustit za podmínek, které jsou kompletně uvedeny v sekci Informace o přijímacím řízení http://is.cuni.cz/studium/garantlink.php?glogin=false&gmodul=podprij&gscript=redir.php&redir=podminky&fak=11310&typ=bak
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Modelové otázky jsou zveřejněny na https://www.natur.cuni.cz/fakulta/uchazeci
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Informace o přípravných kurzech jsou zveřejněny na https://www.natur.cuni.cz/fakulta/uchazeci
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolvent je vzdělán v základních disciplínách Věd o Zemi, má širší teoretické znalosti a je schopen praktických činností v geologických, geografických oborech a v oborech životního prostředí. Je schopen získávat a zpracovávat informace v řadě geologických oborů a geografických oborů tj. hydrologii, hydrogeologii, pedologii, geochemii atd.
   Absolvent je schopen plánovat geologické práce s ekologickou problematikou. Vzhledem k širšímu zaměření absolventů tohoto programu mohou absolventi pokračovat v některém z magisterských oborůu Geologie, Geografie, Ochrany životního prostředí a Chemie životního prostředí na naší případně jiné přírodovědeckéné fakultě.