Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Učitelství matematiky pro 2. stupeň základní školy a střední školy (0114TA300095)

  Fakulta: Pedagogická fakulta
  Studijní program: Učitelství matematiky pro 2. stupeň základní školy a střední školy (N0114A300095)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Předpokládaný počet přijímaných: 15
  Standardní doba studia: 2 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  5 / 13

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 28.02.2023
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Učitelství matematiky pro 2. stupeň základní školy a střední školy

   Cílem studijního programu je poskytnout jeho absolventům ucelené magisterské vzdělání, které je připraví pro profesi učitele matematiky na 2. stupni základní školy, v odpovídajících ročnících víceletých gymnázií a na všech typech středních škol. Studijní program respektuje vyváženost kognitivní, didaktické a pedagogicko-psychologické složky přípravy, přičemž v souladu se standardy učitelské přípravy MŠMT bezprostředně navazuje na bakalářský studijní program Matematika se zaměřením na vzdělávání. Oborové poznatky v něm získané jsou dále systemizovány a prostřednictvím na sebe navazujících kurzů (Školská matematika z pohledu vysokoškolské matematiky) jsou propojeny na poznatky školské matematiky. Jádro přípravy v navazujícím magisterském studiu spočívá v didakticko-matematické složce, která vychází ze současných didaktických koncepcí a výsledků výzkumů. Absolventi studijního programu budou připraveni na konstrukci a aplikaci školních vzdělávacích programů se zaměřením na integraci různých částí matematiky (aritmetika, algebra, geometrie, statistika, finanční matematika atd.) a různých vzdělávacích oblastí. Budou připraveni koncipovat a realizovat výuku matematiky zaměřenou na porozumění matematice, a to s ohledem na různé skupiny žáků vyžadujících diferencovanou výuku.

   Součástí studijního programu v plném plánu je zpracování diplomové práce.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Přijímací zkouška má 2 části:

   1)   Zkouška z 1. studijního programu, plán maior, max. 30 b.

   2)   Písemná zkouška z pedagogicko-psychologické přípravy, max. 30 b.

   Celkem max. 60 b.

   1) Učitelství matematiky pro 2. stupeň základní školy a střední školy

   Ústní přijímací zkouška. Maximální počet bodů za ústní zkoušku je 30 bodů (2 otázky po 15 bodech). Minimální počet bodů pro úspěšné složení ústní zkoušky je 6 bodů – pokud uchazeč této hranice nedosáhne, je jeho výsledek stanoven na 0 bodů.
   Ústní přijímací zkouška se skládá z řešení úloh a teoretické zkoušky. 

   Přijímací zkouška vychází z tzv. profilujících (povinných) předmětů bakalářského studia Matematika se zaměřením na vzdělávání. Pokrývá následující tematické okruhy:

   Matematická logika, teorie čísel, lineární algebra, relační struktury, polynomy, útvary v E2, E3, E4 a jejich incidenční vztahy studované analyticky i synteticky, algebraické struktury, geometrické transformace v rovině studované syntetickou i analytickou metodou (shodnosti, podobnosti, stejnolehlosti, afinity v A2), Apolloniovy úlohy (pouze synteticky), kuželosečky (afinní a metrické vlastnosti kuželoseček), diferenciální počet funkcí jedné reálné proměnné, integrální počet funkcí jedné reálné proměnné, diferenciální rovnice, číselné posloupnosti a řady, teorie pravděpodobnosti, popisná statistika. 

   Přijímací zkouška z matematiky je stejná u programu s plány maior/minor i plného studijního plánu. Pokud se uchazeč přihlásí na maior/minor i plný studijní plán, koná přijímací zkoušku jen jednou.

    

   2) Písemná zkouška z pedagogicko-psychologické přípravy

   Maximální počet bodů 30 b. Test trvá 30 minut.

   Didaktický test prověřuje znalosti z povinných předmětů pedagogicko-psychologické přípravy  (pedagogika,  psychologie, speciální pedagogika, základy didaktiky) zařazených do tzv. společného základu pro obory se zaměřením na vzdělávání a pedagogiku na úrovni výstupních požadavků pro bakalářské studium se zaměřením na vzdělávání. Kromě základních znalostí (terminologie, poznatky) jde i o schopnost aplikovat teoretické znalosti do řešení modelových situací v pedagogické praxi.

   Studijní plán společného základu pro obory se zaměřením na vzdělávání a pedagogiku v aktuálním akademickém roce je dostupný na http://studium.pedf.cuni.cz/karolinka/.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu.   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 05.06.2023 Do: 16.06.2023
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 26.06.2023 Do: 27.06.2023
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Základní podmínkou přijetí ke studiu je ukončené bakalářské studium stejného nebo příbuzného studijního programu.

   Ve shodě s koncepcí dvoustupňové učitelské přípravy dle Rámcových požadavků na studijní programy, jejichž absolvováním se získává odborná kvalifikace k výkonu regulovaných povolání pedagogických pracovníků (MŠMT), bude na základě dodaných dokumentů posuzováno splnění minimálních požadavků na bakalářské programy se zaměřením na vzdělávání v oborové složce a oborově didaktické složce učitelské přípravy. Toto posouzení se ve stejném rozsahu týká jak absolventů bakalářských studijních programů se zaměřením na vzdělávání, tak absolventů ostatních bakalářských studijních programů. Požadavek na oborovou složku a oborově didaktickou složku učitelské přípravy v předchozím bakalářském studiu je stanoven v součtu na 62 kreditů za každý studijní program, do kterého se uchazeč hlásí ve sdruženém studiu. Počet požadovaných kreditů platí i pro studium s tzv. plným plánem (tzv. jednooborové studium).

    

   Všichni uchazeči, kteří splňují podmínku stejného nebo příbuzného studijního oboru/programu, včetně uchazečů z oborů/programů se zaměřením na vzdělávání vykonají přijímací zkoušku z pedagogicko-psychologické přípravy (tj. pedagogika, psychologie, speciální pedagogika, didaktika) k prověření příslušných kompetencí pro přijetí do navazujícího magisterského studia v učitelských studijních programech. 

   Uchazeč doloží výpis předmětů absolvovaných v předchozím bakalářském studiu, včetně jejich výsledků, spolu s dokladem o dosaženém vzdělání, popřípadě potvrzením o studiu, pokud ještě nebylo studium zakončeno, do 28. 02. 2023.

   Příbuznost absolvovaného studia posuzují na základě podkladů dodaných s přihláškou (do 28. 02. 2023) po přijetí přihlášky garanti příslušných navazujících magisterských programů prostřednictvím studijního oddělení fakulty, nejpozději k 30. 04. 2023, uchazeči budou vyrozuměni do 31. 05. 2023.

   Při nesplnění podmínky příbuznosti programu nemůže být uchazeč ke studiu přijat, a proto nebude dále pozván k přijímací zkoušce.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Učitelství matematiky pro 2. stupeň základní školy a střední školy

   Vysokoškolské učebnice pokrývající výše uvedené tematické okruhy. Například: 
   ANDĚL, J. Matematická statistika. Praha: SNTL, 1985. 

   BLAŽEK, J. A kol. Algebra a teoretická aritmetika 1, 2. Praha: SPN, 1983, 1985. 

   BOČEK, L., ZHOUF, J. Planimetrie. Praha: PedF UK, 2009. 

   HEJNÝ, M., JIROTKOVÁ, D., STEHLÍKOVÁ, N. Geometrické transformace (metoda analytická). Praha: UK v Praze, PedF, 1997. 

   HRUŠA, K., DLOUHÝ, Z., ROHLÍČEK, J. Úvod do studia matematiky. Praha: Karolinum, 1991. 

   JELÍNEK, M. Transformace. Praha: SPN, 1976. 

   KATRIŇÁK, T. A kol. Algebra a teoretická aritmetika 1. Bratislava, Praha: ALFA, SNTL, 1985. 

   KUBÍNOVÁ, M., NOVOTNÁ, J. Posloupnosti a řady. Matematická analýza, teoretická aritmetika. Praha: Karolinum, 1997. 

   PLOCKI, A., TLUSTÝ, P. Pravděpodobnost a statistika pro začátečníky a mírně pokročilé. Praha: Prometheus, 2007. 

   STEHLÍKOVÁ, N., HEJNÝ, M., JIROTKOVÁ, D. Úvod do analytické geometrie. Praha: PedF UK, 2006. 

   SEKANINA, M. a kol. Geometrie 1. Praha: SPN, 1986. 

   VESELÝ, J. Matematická analýza pro učitele I, II. Praha: Matfyzpress, 1997, 1998. 

   VYŠÍN, J. Geometrie pro pedagogické fakulty I, II. Praha, Bratislava: SPN, 1965, 1966.

   Studijní literatura k testu z pedagogicko-psychologické přípravy je dostupná na webových stránkách:
   - katedry pedagogiky, viz http://pages.pedf.cuni.cz/kssp/pro-uchazece/
   - katedry psychologie, viz http://userweb.pedf.cuni.cz/kpsp/index.php?p=5

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Učitelství matematiky pro 2. stupeň základní školy a střední školy

   Absolvent tohoto studijního programu je plně kvalifikovaným učitelem matematiky pro 2. stupeň základní školy, odpovídající ročníky víceletých gymnázií a všechny typy středních škol. Jeho široké matematické, společenskovědní a pedagogicko-psychologické vzdělání vytváří předpoklady pro samostatnou volbu profesní orientace. Je učitelem, který dokáže tvořivě reagovat na potřeby výuky na různých stupních a typech škol. Může se uplatnit i mimo školství, např. v mediích, úřadech a institucích, především se zaměřením na vzdělávání a na práci s talenty v matematice.