Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Český jazyk se zaměřením na vzdělávání (0114RA320002 / 0114RA090014) - dvouoborové studium

  Fakulta: Pedagogická fakulta
  Studijní program: Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání (B0114A320002)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: bakalářské
  Jazyk výuky: čeština
  Předpokládaný počet přijímaných: 5
  Standardní doba studia: 3 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  6 / 25

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 28.02.2023
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání - maior

   Bakalářský studijní program navazuje na středoškolské vzdělání ukončené maturitou. Propojuje oblasti umění a jejich teorie s výtvarnou pedagogikou a oborovou didaktikou, se základy učitelské propedeutiky.
   Bakalářský program je zaměřen na rozvoj studentů v oblasti reflektované autorské tvorby i oblasti vizuální komunikace. Důraz je kladen na rozvoj vizuální gramotnosti studentů, získání znalostí teorie a dějin umění, základů oborové didaktiky a rozvoj reflektivního přístupu k vlastní autorské umělecké tvorbě. Cílem studijního programu je rozvíjet vizuální gramotnost studentů a schopnost využívat výtvarného umění ve vizuálně komunikující kultuře s ohledem na expertní znalosti uměleckého a kulturního vzdělávání, uplatnitelné v dalším rozvoji, kultivaci a demokratizaci společnosti.

   Studijní program v plánu maior respektuje vyváženost oborové, didaktické a pedagogicko-psychologické složky dle standardů učitelské přípravy MŠMT. Pedagogicko-psychologická příprava zahrnuje předměty pedagogiky, psychologie a speciální pedagogiky, včetně pedagogicko-psychologické praxe a směřuje k přípravě pro navazující magisterské studium učitelství. Součástí plánu maior je zpracování bakalářské práce.

   Český jazyk se zaměřením na vzdělávání - minor

   V tříletém bakalářském studijním programu Český jazyk se zaměřením na vzdělávání vychováváme bohemisty se znalostí současné češtiny, jejího systému i užití v komunikaci, a s nezbytnými znalostmi jejího historického vývoje. Studijní předměty jsou voleny a koncipovány tak, aby se absolvent stal odborníkem v oblasti českého jazyka, a to se zřetelem ke skutečnosti, že prioritou absolventa bakalářského studia je navazující magisterské studium Učitelství pro 2. stupeň základní školy a střední školy – český jazyk. Konkrétní studované lingvistické předměty jsou například: Proseminář českého jazyka spojený s úvodem do studia a se základy jazykovědy, následovaný studijními předměty: Fonetika a fonologie českého jazyka, Morfologie českého jazyka a variační sociolingvistika, Lexikologie a sémantika českého jazyka, Syntax českého jazyka a textová lingvistika, Vývoj českého jazyka a Stylistika českého jazyka a teorie jazykové kultury. Didakticky jsou zaměřeny povinné předměty Ontogenetický vývoj řeči, Základy didaktiky jazyka a Oborová praxe. Tyto povinné předměty jsou doplněny prakticky orientovanými volitelnými předměty. Zároveň je v rámci studia kladen důraz na rozvoj komunikační kompetence studenta.

   Literární část studia je zaměřena prioritně na výchovu budoucího učitele, ale i zasvěceného vykladače literatury. Zvláštní důraz je kladen na kreativní přístup k interpretaci literárních textů a na pěstování schopnosti komunikovat o literatuře s širokou veřejností. Základním předmětem, z něhož vychází veškerá další výuka, je teorie literatury. Dějiny literatury kladou důraz na literaturu 20. a 21. století. Součástí programu je rovněž seminář světové literatury. Součástí studijního plánu je rovněž seminář z didaktiky literatury zaměřený na rozvoj čtenářství.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Přijímací zkouška má dvě části:

   1. Zkouška z 1. studijního programu, plán maior, max. 40 b.

   2. Zkouška z 2. studijního programu, plán minor, max. 40 b.

   Celkem max. 80 b.

    

   Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání

   Přijímací zkouška má dvě části:

   1.        Portfolio autorských prací (max. 20 bodů)

   2.        Oborový test (max. 20 bodů)

    

   Je zaměřena na prověření:

   -orientaci uchazeček/uchazečů ve vývoji, proměnách a současnosti výtvarného umění a vizuální kultury

   -vizuální gramotnost uchazeček/uchazečů

   -schopnost využít výtvarných prostředků k autorskému vyjádření

    

   Maximální počet dosažených bodů celkem: 40 bodů

   Minimální počet bodů pro úspěšné složení oborového testu je 7 bodů. Pokud uchazeč této hranice nedosáhne, je jeho výsledek stanoven na 0 bodů. Žádná část přijímací zkoušky nesmí být hodnocena 0 body.

    

   1. Portfolio autorských prací

   Strukturované portfolio obsahuje autorské projekty (nejvíce 15 projektů). Portfolio je vytištěné, maximálně ve formátu A3. Důraz je kladen na rozmanitost použitých médií a přehled o nich.  Uchazeč si vybere minimálně 3 média z tohoto výčtu: kresba, malba, grafika, prostorová tvorba, videoart, animace, fotografie, performance.

   Digitální a performativní tvorbu nahrajte na flash disk a přiložte jej k portfoliu.

   Autorské projekty opatřete reflektivním komentářem s ohledem na jejich téma a obsahové souvislosti s výtvarným uměním. Napište 3–5 vět ke každému artefaktu či souboru artefaktů. Uveďte umělce či konkrétní umělecké dílo, ke kterému je možno Vaši práci vztáhnout.

   Vytištěné svázané portfolio prací musí být viditelně označeno jménem uchazeče/ky. Ukázky portfolia jsou vyvěšeny na stránkách Kvv  https://kvv.pedf.cuni.cz/.

   Termíny odevzdání portfolia budou upřesněny na webu katedry.

    

   Kritéria hodnocení:

   - struktura, design portfolia a výběr prací

   - rozmanitost médií

   - schopnost postihnout podstatu tématu

   - úroveň výtvarného jazyka a charakter autorského vyjádření

   - schopnost reflektovat vlastní tvorbu

    

   2. Oborový test

   Prověří orientaci uchazeče v historii českého i světového výtvarného umění (s důrazem na 20. století a současnost). Předpokládá se základní informovanost o aktuálním dění v současném výtvarném umění a vizuální kultuře a galerijním provozu. Očekává se úroveň znalostí a dovedností, které by měl/a podle rámcových vzdělávacích programů dosahovat absolvent/ka SŠ. Obsahové rámce a obrazový materiál otázek této části zkoušky budou čerpány převážně z publikací uvedených v doporučené literatuře.  Součástí testu jsou úkoly prověřující schopnost malířsky i verbálně interpretovat předložená umělecká díla.

    

   Oborový test má tyto části:

   a) Historie a současnost výtvarného umění (0–5 bodů)

    

   b) Verbální interpretace uměleckého díla (0-3 bodů)

   Uchazeč/ka stručně verbálně interpretuje předloženou reprodukci uměleckého díla. Kritéria hodnocení: věcnost, poučenost, komplexnost a odborná jazyková úroveň, to vše měřeno s ohledem na předepsané studijní zdroje.

    

   c) Malířská/kresebná interpretace uměleckého díla (0-6 bodů)

   Uchazeč/ka volně zpracuje téma předloženého uměleckého díla, na které malířsky/kresebně barevně reaguje. K tomu použije dostupné výtvarné prostředky (pastelky, tužka, fixa aj.). Kritéria hodnocení: úroveň výtvarného vyjádření; smysl pro barevné řešení, kompozici a obsah; použití výtvarných prostředků a obrazová jednota celku.

    

   d) Kresebná studie podle skutečnosti: (0-6 bodů)

   Kresba tužkou – kresebné vyjádření tvarových, světelných a prostorových jevů a vztahů skupiny předmětů, které každý uchazeč obdrží a sám uspořádá.

   Kritéria hodnocení:

   -rozvržení kresby v ploše formátu spolu s originálním využitím modelů;

   -vyjádření prostorovosti a vztahu mezi předměty kreslířskými prostředky, kvalita linie a kontrastu;

   -vystižení jedinečnosti materiálu a proporce jednotlivých předmětů.

    

   K praktické oborové zkoušce si přineste: měkkou tužku, plastickou pryž, pastelky, olejové pastely, fixy, které se nepropíjí.

   Část přijímací zkoušky „Oborový test z výtvarné výchovy“ je shodná pro všechny studijní programy Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání minor/maior a v plném plánu. Uchazeč ji tak vykoná pouze jednou.

   Modelový test naleznete na stránkách KVV: https://kvv.pedf.cuni.cz/

   Český jazyk se zaměřením na vzdělávání

   Přijímací zkouška je písemná a má dvě rovnocenné části, které se konají společně. Uchazeč získává max. 40 bodů, délka trvání testu (obou částí) je 30 minut.

   1. Test z českého jazyka, sestávající z oblasti normativní, z oblasti ověřující porozumění textu a schopnost práce s ním a z oblasti obecných poznatků o jazyce a jazykovědě. (10 otázek, max. 20 bodů).

   2. Test z dějin české literatury a literární teorie (10 otázek, max. 20 bodů).

   Ad 1) Budou prověřovány:
   (i) bezpečné ovládání pravidel českého pravopisu a morfologické a syntaktické normy spisovné češtiny;
   (ii) znalost učiva českého jazyka v rozsahu učebnic pro střední školy (podle publikací uvedených v kapitole Doporučená literatura);
   (iii) schopnost jazykové analýzy a práce s textem, které mají ukázat uchazečovu orientaci v jazykovém systému češtiny a schopnost řešit jazykové problémy vyskytující se v textu.
   Uchazeč v této části může získat maximálně 20 bodů.

   Ad 2) Písemný test slouží k prověření znalostí uchazečů z dějin literatury od nejstarších dob po současnost, znalosti základních pojmů z literární teorie a celkový kulturní přehled z hlediska současnosti i historie.
   Uchazeč v této části může získat maximálně 20 bodů.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou.



   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 05.06.2023 Do: 16.06.2023
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 26.06.2023 Do: 27.06.2023
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání

   BLÁHA, J., SLAVÍK, J. Průvodce výtvarným uměním V. Praha: SPL, Práce 1997 a další vyd.

   GOMBRICH, E. H. Příběh umění. Praha: Odeon, 1991.

   CHALUPECKÝ, J. Nové umění v Čechách. Praha: H&H, 1994.

   LINDAUROVÁ, L. a kol. Mezera - Mladé umění v Česku 1990-2014. Praha: Společnost Jindřicha Chalupeckého, 2014.

   MORGANOVÁ, P. ed. Začátek století/Beginning of the Century. Praha. Arbor vitae, 2012.

   ŠAMŠULA, P., ADAMEC, J., BLÁHA, J., HIRSCHOVÁ, J. Průvodce výtvarným uměním I - IV. Praha, SPL, Práce 1994 - 1996 a další vyd.

    

   Český jazyk se zaměřením na vzdělávání

   ČECHOVÁ, M. et al. Český jazyk pro 1. ročník středních škol. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2007.

   ČECHOVÁ, M. et al. Český jazyk pro 2. ročník středních škol. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2010.

   ČECHOVÁ, M. et al. Český jazyk pro 3. ročník středních škol. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2013.

   ČECHOVÁ, M. et al. Český jazyk pro 4. ročník středních škol. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2014.

   HAVRÁNEK, B., JEDLIČKA, A. Stručná mluvnice česká. Praha: Fortuna, 1998.

   KOSTEČKA, J. Český jazyk pro 1. ročník gymnázií. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2009.

   KOSTEČKA, J. Český jazyk pro 2. ročník gymnázií. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2014.

   KOSTEČKA, J. Český jazyk pro 3. ročník gymnázií. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2002. (příp. novější vydání)

   KOSTEČKA, J. Český jazyk pro 4. ročník gymnázií: zpracováno podle Katalogu požadavků ke společné části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2003. (příp. novější vydání)

   Pravidla českého pravopisu. (s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR). Praha: Academia, 2005.

   BRUKNER J., FILIP, J. Malý poetický slovník, Praha 1984

   LEHÁR, J., STICH, A., JANÁČKOVÁ, J., HOLÝ, J. Česká literatura od počátků k dnešku, Praha 2006

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání

   Absolvent/ka nalezne uplatnění jako asistent/ka pedagoga, vychovatel/ka ve školních a mimoškolních zařízeních, lektor/ka v galeriích a muzeích i dalších kulturních institucích, lektor/ka zájmových činností a volnočasových aktivit ve škole i v dalších vzdělávacích institucích a zařízeních pro děti a mládež.
   Absolvent/ka plného studijního plánu také jako tvůrce multimediálních výukových materiálů a pomůcek či kurátor/ka a lektor/ka kulturních a společenských aktivit pro děti a dospělé. Uplatní se i ve veřejnoprávní i soukromě mediální komunikaci, v institucích v oblasti uměleckého a kulturního vzdělávání.

   Český jazyk se zaměřením na vzdělávání

   V tříletém bakalářském studijním oboru Český jazyk se zaměřením na vzdělávání vychováváme bohemisty se znalostí současné češtiny, jejího systému i užití v komunikaci a s nezbytnými znalostmi jejího historického vývoje. Studijní předměty jsou voleny a koncipovány tak, aby se absolvent stal odborníkem v oblasti současného českého jazyka a zároveň dokázal problematiku současného jazyka zasadit do kontextu historického vývoje. V jazykové části studia bude tedy absolvent vybaven bezpečnými znalostmi všech oblastí gramatiky, fonetiky a fonologie, lexikologie a stylistiky českého jazyka. Dobře se bude orientovat v historickém vývoji češtiny. Získá potřebné poznatky z oblasti základů jazykovědy. V literární části studia bude absolvent vybaven znalostmi základních subdisciplín literární vědy, bude se orientovat v teorii literatury, ale i v historickém vývoji literatury a kulturním kontextu. V neposlední řadě bude absolvent z literární části studia vybaven dovedností interpretace textů především umělecké literatury. Zvláštní důraz je kladen na kreativní přístup k interpretaci literárních textů a na pěstování schopnosti komunikovat o literatuře s širokou veřejností. Základním předmětem, z něhož vychází veškerá další výuka, je teorie literatury. Dějiny literatury kladou důraz na literaturu 20. a 21. století. Součástí programu je rovněž seminář světové literatury. Součástí studijního plánu je rovněž seminář z didaktiky literatury zaměřený na rozvoj čtenářství. Absolvent bude vybaven komunikačními dovednostmi, které bude moci uplatnit všude tam, kde se očekává kulturní, kultivované a funkčně adekvátní spisovné jazykové vyjadřování, ve formě mluvené i psané, a všude tam, kde se očekává dovednost všestranného hodnocení jazykových projevů nebo hodnocení projevů umělecké literatury. Bude mít vynikající předpoklady pro další bohemistickou a literárněvědnou materiálovou práci, např. na excerpční úrovni. Široké budou možnosti jeho uplatnění v humanitních, zejména slovesných oborech, v kultuře, v státní správě, v oblastech vyžadujících komunikaci s veřejností, v tiskových odborech nebo médiích (nakladatelský redaktor, editor), v oblasti vzdělávání (jako vychovatel nebo jako asistent pedagoga). Velmi dobře se také uplatní všude tam, kde se očekává rozvinutá sociální a komunikační kompetence (lektoři v zařízeních pro volný čas atp.). Díky svému jazykovědnému a literárněvědnému vzdělání bude moci zastávat i méně expertní pozice v jazykovědných či literárněvědných pracovištích. Absolvent je připraven pro navazující magisterské studium učitelství českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ a střední školy, případně dalších blízkých studijních programů v oblasti bohemistiky.