Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Informační technologie se zaměřením na vzdělávání (0114RA140004)

  Fakulta: Pedagogická fakulta
  Studijní program: Informační technologie se zaměřením na vzdělávání (B0114A140004)
  Forma studia: kombinovaná
  Druh studia: bakalářské
  Jazyk výuky: čeština
  Předpokládaný počet přijímaných: 40
  Standardní doba studia: 3 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  31 / 52

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 28.02.2023
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Informační technologie se zaměřením na vzdělávání

   Studijní obor Informační technologie se zaměřením na vzdělávání poskytuje ucelené vysokoškolské bakalářské vzdělání orientované jak na disciplíny související s přípravou učitelů – na pedagogiku, psychologii a obecnou a oborovou didaktiku, tak na oblast informačních a komunikačních technologiích, zejména na základy informatiky, algoritmizaci a programování, zpracování dat a informací prostředky informačních a komunikačních technologií, vývoj webových aplikací, operační systémy a jejich administraci, počítačové sítě, jejich vytváření a správu, návrh a realizaci databázových a informačních systémů, počítačovou grafiku a tvorbu multimediálních aplikací.

   Zaměření studijního programu je současně koncipováno s ohledem na skutečnost, že očekávanou prioritou absolventa tohoto studia, bude navazující magisterské studium Učitelství informačních a komunikačních technologií pro 2. stupeň základní školy a střední školy. Během studia bude proto snahou podpořit vztah studentů ke školským institucím, a to též prostřednictvím praxí, odborných exkursí či řešením bakalářských prací se vztahem ke školství. I v případě, že se absolventi nerozhodnou pro navazující magisterské studium, jsou připraveni pracovat s dětmi a mládeží v oblasti mimoškolních vzdělávacích aktivit, ale i v řadě profesí a funkcí ve společnostech či institucích zabývajících se zpracováním dat a informací, obchodem nebo poskytováním služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií.

   Studijní program v plném plánu respektuje vyváženost oborové, didaktické a pedagogicko-psychologické složky dle standardů učitelské přípravy MŠMT. Pedagogicko-psychologická příprava zahrnuje předměty pedagogiky, psychologie a speciální pedagogiky, včetně pedagogicko-psychologické praxe a směřuje k přípravě pro navazující magisterské studium učitelství. Součástí plánu je zpracování bakalářské práce.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Informační technologie se zaměřením na vzdělávání 

   Přijímací zkouška je písemná. Má charakter testu, v jehož rámci bude uchazeč odpovídat na otázky s výběrovou nebo tvořenou odpovědí a řešit úlohy. Orientuje se na ověření schopností logicky uvažovat a zjištění úrovně znalostí a dovedností v rozsahu středoškolského přehledu v oblasti informačních technologií a jejich aplikací, přičemž pro řešení úloh se předpokládá použití základního matematického aparátu.

   Maximální počet za písemný test je 40 bodů. Délka trvání testu je 60 min.

   Přijímací zkouška z informační technologie je stejná u programu s plány maior/minor i plného studijního plánu. Pokud se uchazeč přihlásí na maior/minor i plný studijní plán, koná přijímací zkoušku jen jednou.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou.   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 05.06.2023 Do: 16.06.2023
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 26.06.2023 Do: 27.06.2023
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Informační technologie se zaměřením na vzdělávání 

   Učebnice matematiky a IT pro střední školy gymnaziálního typu. Z publikací lze uvést například:

   BROOKSHEAR, G. Informatika. Brno: Computer Press, 2013.

   PETÁKOVÁ, J. Matematika: příprava k maturitě a k přijímacím zkouškám na vysoké školy. Praha: Prometheus, 1998.

   ROUBAL, P. Informatika a výpočetní technika pro střední školy: teoretická učebnice. Brno: Computer Press, 2019.

   SKALKA, J. Informatika. Nitra: Enigma, 2019.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Informační technologie se zaměřením na vzdělávání

   Cílem studia bakalářského studijního oboru Informační technologie se zaměřením na vzdělávání je poskytnout studentům bakalářské vysokoškolské vzdělání v oblasti informačních a komunikačních technologií a připravit je tak po stránce teoretické i praktické pro přímé uplatnění v profesích orientovaných na aplikace informačních a komunikačních technologií i pro pokračování ve studiu v magisterském studijním oboru.

   Studijní obor je ve svém zaměření koncipován tak, aby jeho absolventi získali možnost přímého uplatnění především v profesích, resp. ve funkcích níže uvedených, a to jako:

   ·         asistent pedagoga

   ·         správce odborných učeben a laboratoří pro výuku nebo práci v oblasti informačních a komunikačních technologií,

   ·         správce počítačové sítě,

   ·         správce informačního a databázového systému,

   ·         konzultant a školitel podnikového vzdělávání v oblasti informačních a komunikačních technologií.

   ·         pracovník ve firmě orientované na vytváření www stránek a webových aplikací,

   ·         pracovník ve firmě orientované na tvorbu a využití počítačové grafiky, multimédií a prezentací,

   ·         implementační pracovník v oblasti aplikačního software,

   ·         pracovník ve firmě zabývající se prodejem informačních a komunikačních technologií nebo poskytováním služeb v dané oblasti,

   Absolvent bakalářského studijního oboru Informační technologie se zaměřením na vzdělávání může uplatnit získané vzdělání včetně komplexu kompetencí podporujících jeho širokou profesní adaptabilitu v řadě profesí, resp. funkcí ve vzdělávacích institucích, v zařízeních pro zájmovou činnost dětí a mládeže, ve firmách zabývajících se obchodem nebo poskytováním služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií, v různých podnicích na střední technické úrovni, kde je vyžadována VŠ kvalifikace a schopnost samostatného tvůrčího řešení praktických problémů, v bankovnictví, v mediální sféře i v institucích státní správy.